Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 048 (Saul’s Preaching in Damascus and his Persecution)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

6. Ang pagwali ni Saulo didto sa Damasco ug ang iyang Paglutos pinaagi sa mga Judio (Buhat 9:19b-25)


BUHAT 9:19b-25
19b Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. 20 Miadto dayon siya sa mga singoga ug nagsangyaw nga si Hesus mao ang Anak sa Dios. 21 Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, “Dili ba mao man kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan ni Hesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop ug pagdala kanila ngadto sa mga kadagkoan sa mga pari?” 22 Apan midugang hinuon ang pagkamainiton ni Saulo ug lig-on kaayo ang iyang pagpamatuod nga si Hesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya ang mga Judio nga nagpuyo sa Damasco. 23 Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Judio sa pagpatay kang Saulo 24 apan nahibaloan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw ug gabii aron ilang patyon. 25 Apan usa niana ka gabii gikuha si Saulo sa iyang sumusunod ug gitonton nila siya sulod sa bukag sa itaas sa paril.

Kon asa ang Balaang Espiritu modaog, ang gugma mohari diha sa iglesia, ug ang ebanghelyo iwali ngadto sa tanang wala makaila ni Hesus. Si Saulo nagpabilin sa pipila ka mga adlaw diha sa iglesia sa Damasco, naghatag pasalamat ngadto sa Dios, og pagdulot sa lalom sa Balaang Kasulatan. Ang panan-awon ngadto sa Bag-ong Pakigsaad pinaagi sa mga propesiya sa Daang Pakigsaad nahimong tataw ngadto kaniya.

Si Saulo dila makatago sa bahandi sa iyang kasinatinaan ug pakigtagbo uban ni Kristo. Siya nailhan ngadto sa sinagoga sa mga Judio ingon nga ambahador sa taas nga konseho sa Jerusalem. Siya miabot sa taliwala sa sinagoga ug nagwali sa dayag kang Hesus. Siya wala matagbaw diha sa iyang pagpakita nga ang Nazareno mao ang tawo sa Dios, usa ka bantogan nga propeta,o ang gisaad nga Mesiyas, ingon sa gihimo sa mga apostoles sa sinugdanan sa ilang pagwali. Siya nakakita sa himaya ni Hesus, ug nagpamatuod nga Siya mao ang tinuod nga Dios gikan sa tinuod nga Dios, gilalang, wala gibuhat, nahiusa sa pagkasiya uban sa Amahan. Kining testimonya nakahimong espirituhanong rebulosyon, ug ang naghagit sa mga Judio sa walay kinbuhi nga tinuohan diha sa pagtuo sa usa ka dios. Ang usa ug matag pahayag nga ang Dios adunay usa ka Anak giila sa mga Judio nga kini pagpasipala, og makahugaw sa ilang tinuohan. Si Saulo, bisan pa naiana, nagpamatuod sa kamatuoran sa Balaang Trinidad gikan gayod sa pagsugod sa iyang pagwali. Siya nakadungod sa tingog ni Hesus, nakakita sa Iyang himaya, ug nakasabot nga ang Tawo nga si Hesus mao ang Anak sa Dos Mismo. Siya wala magduha-duha niining kamatuoran sa bisan unsa man, apan gipahayag kini sobra sa ug ibabaw sa tanang laing mga tradisyon, mga paghubad, ug mga doktrina. Si Pablo nagpahayad nga ang pagka-amahan sa Dios dili kahibudngang panghunahuna, kay ang Dios mao siya, ug siya lamang. Walay laing Dios gawas sa Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Siya nga mosalikway sa Anak wala makaila sa Amahan, ug siya nga wala mutuo diha sa langitnong Amahan wala makadawat sa Espiritu Santo.

Si Saulo , ang edukado og legal nga eksperto nga napuno uban sa Balaang Espiritu, nagpruweba ngadto sa maisugon, og masukolong mga Judio nga si Hesus nga Nazaretnon mao ang tinuod nga Kristo. Ingon man usab, ang tanang mga Judio makasasala, tungod sila ang nagpatay sa Anak sa Dios nga gipadala ngadto kanila. Si Saulo wala maghisgot uban kanila sa ikaduhang mga sultihanan, apan milakaw diretso ngadto sa kasingkasing nga gihisgotan. Siya wala magwali sa usa ka pinangga nga Kristo nga naghatag sa Iyang mga pabor sa tanan Niyang mga tigpaminaw ug nagpanalangin kanila nga walay kondisyon. Siya nagtawag alang sa pagsubmitar ngadto kang Kristo nga hari. Ang Iyang Ginoo nakigtagbo kaniya diha sa balaan, madan-agong kahayag, ug nagpakita kaniya nga ang iyang mapaninguhaon nga pagkamatarong dili kinahanglan. Ang grasya lamang maoy pundasyon sa iyang kinabuhi.

Ang mga Judio sa Damasco puno sa kahadlok ug kalibog. Sila nagdahom nga makakaplag diha sa ambahador sa taas nga konseho sa usa ka kusgan nga kaabin uban kanila nga hiniusang pagmamuhat aron paglukat sa kalihokan ni Hesus nga nagtubo sa ilang kumonidad. Karon kining legal nga eksperto nagpakita kang Hesus nga mao ang Mananaog ug ang buhi nga Dios. Walay estrikto, o nagtuman sa balaod sa estrikto ug tukmang paagi nga mga Judio nga makabuntog kaniya. Human sa daghang mga adlaw ang gidaghanon sa mga Judio nga mituo kang Kristo nadugangan. Nagmanifesto ang mainitong pagbati sa iyang bulohaton, og tungod niini, sila nahimong mga tinun-an ni Pablo. Ang mga kadagkoan sa sinagoga nagdesisyon sa pagpatay kang Pablo. Siya kinahanglan motago sa iyang kaugalingon sa dihang ang mga espiya sa mga Judio, nagtamay sa mga matinud-anaon nga mga higala, misulod ngadto sa mga kabalayan sa mga magtutuo. Kadtong adunay impluwensiya sa mga kadagkoan sa siyudad nag-apil uban sa mga guwardiya sa pagbantay sa mga ganghaan sa siyudad, aron si Pablo dili makalayas palayo.

Ang batan-ong magtutuo nakasinati, sa unang panahon, nga ang pagwali sa ebanghelyo nagdala ug usa ka tubag: ang pagdawat o ang pagsalikway, pagpasalamat o tunglo, gugma o kasilag. Si Saulo nagdesisyon nga magpabilin sa Damasco, Siya wala moingon sa iyang kugalingon: “Karon, ako magpabilin dinhi sa bisan unsay bili ug mag-antos sa pagkamartir alang kang Kristo”. Hinuon, siya miuyon uban sa matinud-anon mga mga kaigsoonan nga sila magbutang kaniya sa bukag sa gabii niana aron siya itunton paubos gikan sa taas nga pader. Pipila ka semana kanhi siya miabot sa Damasco ingon nga mapagarbohon nga sumasakay. Ingon nga ang iyang kasingkasing nahimong bugnaw, magahi, ug puno sa kadasig sa tinguha alang sa balaod, karon ang iyang kinasulorang gugma alang kang Kristo midilaab. Ang gahom sa Balaang Espiritu nagdasig sa usa ka panahon sa apostol sa Judaismo nga nahimong apostol ngadto sa tibuok kalibotan.

PAG-AMPO: O Anak sa Dios, amo kang gisimba, Among ididikar ang among mga kasingkasing ug mga hunahuna ngadto Kanimo, ug salamat nga Ikaw nagpadayag kanamo sa Imong pagkalangitnong Amahan, panasa ang among mga sayop, ug dihogi kami uban sa Imong Balaang Espiritu . Tipigi kami sa Imong ngalan, ug dasiga kami sa pagwali sa ebanghelyo, aron daghan ang makahibalo sa Imong ngalan ug sa kamaluyloy-on sa Amahan.

PANGUTANA:

 1. Unsay kahulogan sa mosunod nga pahayag? “Ang tawo nga si Hesus mao ang Anak sa Dios”.

PAG-USISA - 3

Minahal kong magbabasa,
Karon nga inyo nang nabasa ang among mga pahayag sa mga Buhat sa mga Apostoles niining gamay nga libro kamo makahimo sa pagtubag sa sunod nga mga pangutana. Kon ikaw adunay 90% nga tukmang tubag sa mga pangutana nga gisaysay sa ubos, kami magpadala kaninyo sa sunod nga bahin niining sunod-sunod nga desinyo alang sa inyong paglig-on. Palihug ayaw kalimti sa pagsulat sa inyong kompletong ngalan ug adres sa klaro diha sa tubag nga papel.

 1. Nganong si Esteban lamang ang bugtong napili alang sa reklamo? Nganong ang dose ka mga disipulo wala maapil?
 2. Unsa ang misteryo sa kinabuhi ni Abraham?
 3. Giunsa ni Jose nga nahimo siyang tipo ni Hesu-Kristo?
 4. Giunsa nato pagkahibalo nga si Moises wala nausab pinaagi sa maayong edukasyon?
 5. Unsa ang mahinungdanong pagpadayag sa Dios sa Iyang kaugalingon ngadto sa otsenta anyos nga magbalantay didto sa kamingawan.
 6. Unsa ang tulo ka mahinungdanong mga hunahuna sa diskurso ni Esteban sa taas nga konseho diha sa pagrespeto kang Moises ug sa balaod?
 7. Nganong si Esteban nagpalabi sa tolda sa tabernakolo ngadto sa bulawanong templo?
 8. Unsa ang mahinungdanong mga pahayag nga gihimo ni Esteban sa iyang pag-akusar sa taas nga konseho?
 9. Isulat sa ubos ang kataposang tulo ka mga pahayag ni Esteban ug ipahayag ang ilang kahulogan sa inyong nasabtan kanila.
 10. Unsa ang pinaka mahinungdanong hitabo atol sa paglutos sa mga Kristohanon didto sa Jerusalem?
 11. Unsa ang kalahian taliwala sa pagtuo diha ni Kristo ug ang pagtuo diha sa mga pulong sa Iyang mga solugoon?
 12. Unsa ang sala ni Simon? Giunsa ni Pedro pagsulti kaniya aron iya kining mabuntog?
 13. Unsa ang maayong mga balita nga gipahayag ni Felipe ngadto sa tresurero sa Etiopia?
 14. Unsay buot ipasabot sa ulhing nahisgotan mahitungod sa pagpakita sa panagway ni Kristo diha sa himaya ngadto kang Saulo?
 15. Unsay timaan sa pagpuno ni Saulo uban sa Espiritu Santo?
 16. Unsay kahulogan sa sunod nga pahayag? “Ang Tawo nga si Hesus mao ang tinuod nga Anak sa Dios”.

Kami nagdasig kaninyo sa pagkompleto sa eksaminasyon sa mga Buhat sa mga Apostoles, aron kamo makadawat sa bahandi nga walay kataposan. Kami naghulat sa inyong tubag ug nag-ampo alang kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)