Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 108 (Paul’s defense)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

4. Ang depensa ni Pablo atubangan sa iyang mga katagilungsod (Buhat 22:1-29)


BUHAT 22:9-16
9 Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako 10 Ug nangutana ako, ‘Unsa may buhaton ko, Ginoo?’ Ug miingon siya kanako, ‘Tindog ug lakaw didto sa Damasco ug didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo.’ 11 Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. 12 “Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong Balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Judio nga nagpuyo sa Damasco. 13 Miduol siya kanako ug mitindog sa akong kiliran ug miingon, ‘Igsoong Saulo, makakita ka na! Ug niadto gayong higayona nahibalik ang akong panan-aw ug nakita ko si Ananias. 14 Unya miingon siya, ‘Ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubut-on ug makakita sa iyang Matarong nga Sulugoon ug makadungog kaniya. 15 Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita ug nadungog.16 Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan.’”

Sa dihang sila miabot sa wala pa ang mga pultahan sa Damasco ang mga kauban ni Saulo nakakita sa maanindot nga himaya ni Kristo, kansang kahayag labaw pa sa kahayag sa adlaw. Apan sila wala makamatngon sa buhi, og Usa ka nabanhaw, ni makadungog sa iyang tingog. Sa ingon usab, kini lagmit mao nga ang pagkabanhaw sa patay ang pinili nga mga magtutuo lamang ang mahimong tinuod nga makita ni Kristo ug makasabot sa Iyang tingog. Sila lamang ang makaila sa Espiritu sa Iyang gugma. Ang iyang kinabuhi lig-on diha kanila. Ang mga dili magtutuo ug mga tigpakaaron-ingnon mahimong mawad-ag paglaom sa Iyang mahukmanong himaya. Sila mahimong makadungog lamang sa iyang tingog diha sa dalugdog sa paghukom.

Sa dihang si Kristo nagpakita ngadto kang Pablo siya sa labing madali mibiya sa iyang gikapakaingong pagkamatarong, natukod sa mga buhat sa balaod, ug misalig diha sa Ginoo nga si Kristo ug diha sa Iyang grasya. Kining Ginoo nagpadala Kaniya sa Damasco, aron sa pagsusi sa iyang pagtuo. Didto siya nakadungog sa sukaranang kabubut-on sa Ginoo, ug nasayod sa katingad-an pabor nga ang Ginoong Hesus adunay pagdesinyo alang kaniya. Si Pablo, ang gimatarong sa mata sa Ginoo nga mamumuno, mao ang mahimong sugoon alang sa balaan nga pag-alagad ngadto sa mga Hentil.

Si Kristo nagpili sa usa ka yano nga igsoon gikan sa iglesia aron sa pagbuak sa garbo niining edukadong legal nga eksperto. Si Ananias usa ka magtutuo nga Judio ang gigikanan, ug usa ka membro sa pamilya sa Dios pinaagi sa iyang pagtuo diha ni Kristo. Siya miabot diha sa ngalan sa iyang Ginoo ngadto kang Pablo, ug nagpataliwala alang kaniya aron madawat balik ang iyang panan-aw. Sa kalit lang ang buta nga si Saulo nakakita. Ang himaya ni Kristo nagbuta kaniya, apan ang balaang Espiritu mibuak pinaagi sa iyang lawom nga kangitngit aron magdala kaniya sa paghinulsol ug pagtuo. Nakuha niya pag-usab ang iyang panan-aw pinaagi sa pagpandong mga kamot ni Ananias kaniya, ug napuno siya sa Balaang Espiritu. Ang mata ni Pablo naabli ug dihadiha siya nakakita sa usa ka igsoon diha ni Kristo, nga pinaagi kaniya siya nakaila sa iglesia sa Dios, diin ang Balaang Espiritu nagpuyo. Kini mao ang misteryo sa atong kaugalingong kapanahonan, ang kapanahonan sa iglesia.

Apan, si Kristo, wala mag-abli sa atong espirituwal nga mga mata alang sa atong kaugalingong kalipay, apan nga kita mahimong makaila sa kabubut-on sa Dios, ug mahimong makabig sumala sa Iyang pagpamuhat dinhi kanato. Si Pablo nakadungog gikan kang Ananias nga ang Dios ni Abraham, Isaac, ug ni Jacob nagpili kaniya, ang mabunoong abogado, aron maila ang kasingka- sing sa Iyang kabubut-on pag-usab ug ipadayag kini sa kalibotan. Unsa ang orihinal nga kabubut-on sa Ginoo? Kini mao ang atong pag-ila lamang kang Hesus ingon nga ang Matarong ug Usa ka Balaan, natawo sa Balaang Espiritu, ug ang atong pagtuo nga diha Kaniya mao ang larawan sa atong Ginoo. Ang inyo bang mga mata naabli na? Kamo ba nakaila diha sa pagkatawo ni Hesus ang balaang kaluoy, ug ang Iyang malumo nga gugma, ang iyang pasensya diha sa pagpas-an sa krus, ug sa iyang himaya sa pagkakaron? Pagtuon sa kinabuhi ni Hesus, aron nga kamo mahimong masayod Kaniya ug makadungog sa Iyang tingog. Ang atong Ginoo dili patay, apan buhi. Siya buhi, mosulti, mohupay, ug mosugo, Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. Pamati sa tingog sa Manluluwas, aron nga Siya mahimong magpamatuod kanimo diha sa Iyang pakigsaad ug diha sa Iyang panag-uban. Sa paghimo niini kamo mahimong usa ka santo sumala sa Iyang panagway, usa ka mapaubsanon nga saksi ngadto sa kabubut-on sa Ginoo.

Kay alang kaninyo, si Hesus, nga Nazareno, mao ang dili ordinaryo nga tawo, apan usa ka gamhanan nga Ginoo, nga inyong mahimamat diha sa Ebanghelyo. Kamo makakita sa himaya sa Iyang kinaiya, nakaila kamo Kaniya pinaagi sa kasigurohan sa Balaang Espiritu, ang Iyang matag adlaw nga giya nga inyong gituman. Nasayran nga kamo gipili pinaagi sa inyong Ginoo aron mahimong usa ka saksi ngadto Kaniya, aron sa pagpahayag sa tanang mga tawo kon kinsa Siya, unsay Iyang gihimo, ug giunsa Niya pagluwas ang mga tawo karon. Kini mao ang importanteng kabubut-on sa Ginoo: aron imantala ang Ginoo Hesus pinaagi sa atong pagpamatuod ngadto sa tanang mga tawo.

Si Ananias wala maghatag kang Pablo sa panahon aron sa pagsupak, apan sa labing madali gipahayag ngadto kaniya ang prinsipyo sa kabubut-on sa Ginoo, ug gibutang ang testimony sa grasya paingon sa iyang baba. Kining langitnong buhat nag-hangyo sa aksyon, ug dili imahinasyon. Apan didto sa gihapon adunay babag diha sa kinabuhi ni Pablo, nga mao, ang iyang mga sala, diin daghan tungod sa iyang panatikong pagkawalay alamag, ang iyang pagsupak ngadto sa Dios, ug ang iyang pagpatay sa inosenteng mga tawo. Apan si Hesus mipapas sa tanang mga sala didto sa krus. Hinigugma kong igsoon, siguradoa, nga ang dugo ni Kristo maghugas sa tanan niyang bug-os nga sala. Sa wala pa ang iyang pagkatawo si Pablo gimatarong na pinaagi sa grasya. Siya kinahanglan modawat niining kamatuoran, apan, tuhoi kini nga kinabubut-on nga gitanyag nga pagkamatarong, ug naghatag sa pagsaksi ngadto niining desisyon pinaagi sa bawtismo. Ang edukado nga legal nga eksperto kinahanglan nga mamatay sa iyang kaugalingon pinaagi sa simbolo sa bawtismo. Siya adunay pagsugid sa iyang pagkinahanglan sa kompletong pagputli pinaagi sa pagpangita sa kaluwasan diha ni Kristo lamang ug ang pagbiya sa iyang kaugalingon ngadto kaniya sa walay kondisyon.

Hinigugma kong igsoon, nabawtismo na ba kamo? Inyo bang gibiyaan ang inyong daan nga kinabuhi aron mosulod nga determinado ug lig-on paingon sa gidak-on ni Kristo. Kamo namatarong tungod sa krus. Tuhoi ang inyong kaluwasan, diin gihuman ug gihingpit ni Kristo. Dawata ang kahulogan sa bawtismo. Kamo gidawat pinaagi sa Balaang Dios tungod sa kamatayon ni Kristo ug pag-ampo.Pg-ampo sa imong Ginoo karon nga kamo mahimong mabuhi hangtod sa kahangtoran pinaagi kaniya.

PAG-AMPO: O Ginoong Hsu-Kristo, nagpasalamat ako Kanimo nga ikaw nagpapas sa akong mga sala sa hingpit. Ako magsugid sa akong mga sayop ug mga dili maayong mga binuhatan, ug nangayo Kanimo nga dili ako isalikway gikan sa imong presensya. Ipadayag ang Imong panagway atubangan sa akong mga mata, aron ako mausab ug madawat paingon sa Imong panagsuod pinaagi sa simbolo sa akong bawtismo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang diwa sa kabubut-on sa Ginoo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)