Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 092 (Spiritual Revival in Ephesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

2. Ang Espirituhanong Pagkapukaw diha sa Efeso (Buhat 19:1-20)


BUHAT 19:8-12
8 Unya miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa tulo ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya ug naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. 9 Apan ang pipila kanila gahig kasingkasing ug wala motuo ug nanultig daotan atubangan sa mga tawo mahitungod sa Dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinun-an ug matag-adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak –tigomanan ni Tirano. 10 Nagpadayon kini sa duha ka tuig ug tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asia, mga Judio ug dili Judio, nakadungog sa pulong sa Ginoo. 11 Nagbuhat ang Dios ug talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. 12 Bisan ang mga panyo ug mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu.

Sukad sa unang pag-abot ni Kristo, ang bandera ibabaw sa agianan sa kasaysayan sa kalibotan adunay pagtukod, pagtubo, ug kahumanan sa gingharian sa Dios sa kalibotan. Ang tanang politika, rebolusyonaryo, relihiyoso, ug ekonomikanhong mga kalamboan apan mao ang nanganak ngadto sa panagway niining gingharian, diin ang Dios, mao ang atong Amahan. Si Hesus nagpakaylap niining espirituhanong gingharian, diin nagpabiling tinago diha Kaniya. Siya mao ang balaang Hari, ug Ginoo sa mga ginoo. Siya wala modominar sa mga tawo, bisan diha sa ilang pagkadaotan, apan nagpadala sa Iyang malumo nga Espiritu, kinsa pinaagi sa pag-ampo nagbubo ngadto sa kasingkasing sa kadaghanan. Sukad sa panahon sa unang pagpakita sa gingharian sa Dios adunay nagpabilin nga natago, kasamtangan nga diha sa tinuod nga iglesia, mikaylap taliwala sa tanang mga santos nga nagdayeg, kinsa mao ang mga buhing katawhan sa Dios. Apan kita usab nagdahom kang Kristo sa pagpakita sa ikaduha nga higayon, aron kini mahimong klaro ngadto sa tanang kabuhatan nga Siya mao ang Ginoo sa himaya, ug nga ang Iyang madaogong prosisyon mao ang malipayong paglabay pinaagi sa tanang mga nasod. Ang gingharian ba sa Dios miabot sa inyong balangay, sa inyong lungsod, sa inyong ekswelahan? Si Kristo miingon: “Kay kon may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila.”

Ang mga wali ni Pablo mahitungod sa gingharian sa Dios mao ang gihisgutan sa mga paghisgot-hisgot diha sa sinagoga sa mga Judio sa Efeso. Kini nagpadayon alang sa tulo ka bulan. Ang tanang mga katawhan sa Daang Testamento namati pag-ayo ngadto kaniya, alang sa matag Judio nga nagdahom ang naggikang gahom sa Dios sa kalibotan. Busa, si Pablo, miadto ngadto kanila, nga nag-ingon: “Ang gingharian dili moabot didto sa umalabot, kay kini miabot na. Ang Hari natawo na, nabuhi, og gipatay, nagbuntog sa kamatayon, mipalong sa kapungot sa Dios, mipanas sa atong mga sala, ug mikayab ngadto sa iyang Amahan, diin Siya nagpadayon sa paghari ug nagtukod sa Iyang gingharian.

Si Pablo wala mohisgot sa gingharian sa Dios ingon nga pilosopikal nga gihisgotan, apan nagmantala niini, gipangayo ang hingpit nga pagsumiter ngadto niini, ug nagtawag alang sa pasalig ngadto sa balaan nga Hari. Ang atong relihiyon dili lang ang usa ka diosnon nga hunahuna, o usa ka mapahitas-on, walay kalabotan sa balaod. Sa baylo, kini naglakip sa pagkupot nga lig-on ngadto sa usa ka buhi nga tawo, si Hesu-Kristo, kinsa midaug ibabaw sa kamatayon ug kang Satanas.

Dili tanang mga namati didto sa sinagoga sa Efeso miuyon uban sa mga wali ni Pablo. Sila dili tanan ang naghinulsol, ug ang uban kanila nahimong nagpagahi. Ilang gisupak ang Apostol ug giinsulto siya sa publiko. Apan ang kahibulongang butang mao nga ang publiko wala maningkamot sa pagpahilom kanila, apan nagpakahilom, aron sa pagtan-aw kon kinsa ang partido ang mahimong mopatigbabaw. Si Pablo nakahukom sa paglain sa iyang kaugalingon, alang sa pagwali sa ebanghelyo wala nagpasabot nga kini usa ka kompetisyon, apan pinadayag, nga nagdalag kaluwasan ug katubsanan. Ang usa nga makadungog ug motuman maoy maluwas, ug siya nga modawat ni Kristo nga personal nga manluluwas mabuhi hangtod sa walay kataposan.

Ang uban nga mga namati nakahukom sa pagsumiter sa ilang mga kinabuhi sa hingpit ngadto kang Hesus. Sila misunod Kaniya, nahimong mga disipulo, ug nangandoy aron makakat-on og daghan pa mahitungod sa buhi nga Dios. Si Pablo mibulag niining pundok, usa nga maoy naandam alang sa gingharian sa Dios, gikan niadtong mga tawo nga nag-insulto ug walay pagtagad. Siya nagbuhat gikan niining mga disipulo sa usa ka buhi nga iglesia.

Ang tumong alang sa pagtudlo kanila, si Pablo miapil sa usa ka eskwelahan, o lawak sa pakigpulong. Siya wala magtudlo sa iyang mga tigpaminaw sa mga adlaw sa Igpapahulay lamang, apan sa matag adlaw naghatag sa espirituhanong pag-amuma ngadto niadtong gigutom alang sa tinapay sa kinabuhi. Unsa ka kahibulongan! Si Pablo nagbuhat sa iyang pamatigayon diha sa buntag ug sa hapon, nagtrabaho sa iyang mga kamot alang sa iyang panginabuhi. Unya siya nagwali sa ebanghelyo, sa udto, og diha sa gabii, ug sa mga oras sa iyang pagpahulay. Kining tawo sa Tarso nagdagayday uban ang gugma sa Ginoo, ug napuno uban sa mga gasa sa grasya. Siya naghatag sa iyang kaugalingon alang sa gingharian ni Hesus. Si Pablo nagwali ug nagtrabaho sa tibuok duha ka tuig uban sa tanang gahom sa kasingkasing ug sa lawas, bisan pa sa iyang kaugalingong kakulangan. Ang grasya ni Kristo maoy naghimo niyang hingpit diha sa iyang kahuyangon.

Daghan ang mga taga-baryo ug mga tawo sa palibot sa Efeso naglumba sa pagtanaw niining katingad-ang Judio. Sila misulti mahitungod kaniya diha sa merkado, sa mga panagtigom sa mga kababayen-an, ug diha sa mga linginan sa mga pamatan-on. Siya mao ang gihisgotan sa mga paghisgot-hisgot. Silang tanan misulti nga si Pablo wala magdala sa walay sulod nga pilosopikal nga mga ideya o mga sumbanan, apan nga ang gahom sa Dios mao ang nagdagayday direkta gikan kaniya ngadto kanila. Ang ilang mga kasingkasing natandog, sila nangabag-o, ang paglaom nagsugod sa pagtubo gikan sa kawalay-paglaom.

Ang Dios nagpakita sa mga gahom nga dili sumala sa naandang agianan sa kinaiyahan. Sa panahon si Kristo ang ubang mga tawo naayo pinaagi sa paghikap sa bisti ni Kristo, sa dihang kini kakatandog uban kanila. Apan dinhi adunay mga tawo nga naayo pinaagi sa mga bisti ni Pablo sa dihang gikuha gikan kaniya. Daghan ang naayo pinaagi sa paglabay sa landong ni Pedro. Bisan ang mga panyo ug mga tapis, diin kini gidapat ngadto sa iyang lawas, uban niadtong iyang gipahid sa singgot gikan sa iyang nawong, gidala nila ngadto sa masakiton. Kon sila mituo diha ni Kristo ang ilang mga sakit nangahanaw. Karon panid-i! Si Pablo wala nagbuhat sa mga milagro ug mga ilhanan, apan ang Dios nagpamatuod sa Iyang gahom pinaagi kaniya. Ang mga sakit naayo ug ang daotang mga espiritu giabog gikan sa pobre, pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo, diin si Pablo mao ang Iyang apostol.

Ang dako nga espirituhanong pagkapukaw nagsugod diha sa probinsya sa Asia, sama nga walay laing pagkapukaw nga sukad nahitabo diha sa bisan unsa nga rehiyon sa Dagat sa Mediteranyo. Sa pipila ka mga tuig sa wala pa si Pablo adunay hunahuna sa pag-adto sa Efeso sa iyang kaugalingong pag-uyon, aron sa pagwali didto. Apan ang Balaang Espiritu nagpugong kaniya gikan sa pag-adto sa ulohan, ug ang apostol, nagtuman sa paggiya sa Espiritu, inibut ngadto sa Europa. Karon, alang sa ikaduhang panahon, siya misalikway sa tentasyon ug wala magpabilin diha sa Efeso, bisan pa sa mga posibilidad. Sa baylo, siya naghimo sa iyang panaad, sa pagtuman sa iyang Ginoo. Mao kini ang hinungdan sa buhi nga Hesus sa pagpamatuod sa pagtuman sa Iyang ulipon. Iyang giablihan pinaagi kaniya ang mga bahandi sa Iyang gingharian ug gipadayag ang Iyang gahom. Si Hesus nagpabilin nga anaa, aktibo, ug Manluluwas, bisan asa ang mga tawo mosumiter nga masinugtanon ngadto sa Iyang Espiritu.

PAG-AMPO: Among langitnong Amahan, amo Kang gipadako, alang sa madaogong prosisyon sa Imong Anak nga miabot ngadto kanamo karon. Nagpasalamat kami Kanimo alang sa balaang gahom nga migula sa krus. Balaana kami ngadto sa hingpit nga pagtuman. Ang Imong kabubut-on maoy matuman, Moabot kanamo ang imong gingharian, ngadto kanamo ug sa tibuok kalibotan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa pagbuhat ang gingharian sa Dios sa pagpakita sa Efeso?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)