Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 073 (Apostolic Council at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)


BUHAT 15:6-12
6 Ang mga apostoles ug kadagkoan sa iglesia nagtigom aron sa paghusay niining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon, “Mga igsoon, nakahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa Maayong Balita ngadto sa mga dili Judio aron makadungog sila niini ug motuo. 8 Ug ang Dios nga nasayod sa kasingkasing sa mga tawo mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Judio pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga gihatagan kita niya niini. 9 Wala siyay gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasingkasing kay mituo na man sila. 10 Busa nganong sulayan man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapas-an sa mga tinun-an ug mga palas-anon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpas-an? 11 Apan, nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus maluwas kita ug mao usab kana ang kahimtang nila,” 12 Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahang nga buhat sa Dios ngadto sa mga dili Judio pinaagi kanila.

Human sa kinatubuk-ang panagtigom, diin gihimo diha sa presinsiya sa tanang mga membro, ang mga anciano sa iglesia nahimamat sa makausa pa diha sa usa ka sirado nga sesyon. Ang ilang tuyo mao ang pagpangita, pinaagi sa pag-ampo ug lalaom nga pagtuhop ngadto sa Balaod ug ang mga Propeta, usa ka pagsuta sa isyu sa balaod ug sa ebanghelyo. Kining sesyon taas ug nagmainiton tungod sa dagko nga kalainan taliwala sa mga hangyo sa Daang Testamento ug ang mga gasa sa grasya diha sa Bag-ong Testamento. Siya nga wala makasabot sa kamatuoran niining kalainan nagbasa sa Bibliya nga taphaw. Apan, sa kataposan sa paghisgot, si Pedro, maisogon sa iyang pagpahayag sa mga pundasyon sa atong kaluwasan ilalom sa paggiya sa Balaang Espiritu, mitindog. Siya naghatag gibug-aton nga ang Dios wala nangutana kang Pablo sa pag-adto ngadto sa mga Hentil. Hinoon, Siya naggiya sa pagsugo kaniya aron sa pagsulti sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil, sa ingon gibuhat ang Iyang kabubut-on. Ingon nga resulta daghan ang mituo. Ang ilang pagtuo napamatud-an dili lang pinaagi sa teoritikal nga pagdawat. Kini gipakita sa iyang kaugalingon pinaagi sa ilang paghatag sa ilang mga kasingkasing nga kompleto ngadto kang Hesus, ug nadawat ang kaluwasan nga Iyang gipalit didto sa krus.

Ang Dios mao ang Usa nga Nasayod sa tanan, nagasusi sa mga kasingkasing ug nagmatuod sa pagtuo diha ni Hesus pinaagi sa testimonyo sa selyo sa Iyang Balaang Espiritu. Ang matag tinuod nga magtutuo diha ni Kristo nagdawat sa klaro nga testimonyo gikan sa Dios, gisulat dili sa papel nga madunot, apan uban sa selyo sa Balaang Espiritu, nga nagpuyo sa mga kasingkasing niadtong nahigugma kang Hesus. Si Pablo nagsulat ngadto sa mga taga- Epeso: “Kamo naselyohan uban sa Balaang Espiritu sa saad, nga nagtuo.”

Adunay dili usa ka Balaang Espiritu alang sa mga Judio ug lain alang sa mga Hentil. Ang Judio nga midawat sa buhi nga Hesus nagpuyo sa samang gahom ingon sa Hentil nga magtutuo, Walay kalainan taliwala sa mga magtutuo uban sa pagtahod sa kaliwat, sekso, edad, kultura, ug kabtangan. Ang tanan usa diha ni Kristo, ingon nga kitang tanan adunay kinaiya sa pagpkasala. Ang matag magtutuo gimatarong ug giputli pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang Balaang Espiritu wala magpuyo diha ni bisan kinsang tawo kung wala ang kompletong paghinlo, kay ang Espiritu sa Dios ug ang sala dili mag-uban diha sa kasingkasing. Asa niining duha ang nagpuyo diha kanimo, si Kristo, o ang usa ka daotan?

Si Pedro nagpadayon sa iyang testimonyo mahitungod sa libreng buhat sa Ginoo. Siya nagpahayag sa tanang mga abogado nga nahimong mga imbestigador sa Dios kinsa maoy nagsupak sa iyang desinyo. Kon kini maoy ang tuyo sa Usa ka Balaan aron sa paglukat sa mga Hentil nga wala ang balaod makahimo sa bisan unsa sa pagpugong kaniya gikan sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on? Ang gugma sa Dios mao ang mas dako kay sa atong mga hunahuna, ug mamuhat labaw pa sa atong mga pagsabut.

Uban niining depensa si Pedro nagtawag sa balaod “usa ha bug-at nga yugo”, diin gikan kita gipahigawas ni Hesus, nga nagingon: “Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug paaphulayon ko kamo.” Siya nga adunay tuyo sa pagtuman sa Balaod ni Moises pinaagi sa iyang kaugalingong gahom dogmukon pinaagi sa imposibleng sugo sa Ginoo: “Pagbalaan, kay Ako balaan.” Walay usa nga mahimong balaan sama sa Dios, ka yang balaod kompletong nakapabug-at sa usa nga nagita sa pagkabalaan sa iyang kaugalingong abilidad. Si Kristo hingpit nga nagpahigawas kanato gikan sa sugo sa Daang Testamento, ug pagbutang sa atong liog sa iyang kaugalingon, sa sayon ng yugo. (Mateo 11:30). Si Kristo mismo ang mipas-an niini uban kanato. Dili kita mabuhi kon wala ang langitnon nga yugo, kay niining yugo nagsimbolo sa atong pakigsuod uban sa Dios ug kang Kristo. Kita mahiusa uban kaniya diha sa Bag-ong Testamento, diin mao ang sayon nga yugo. Kita molakaw diin Siya milakaw, ug mohunong diin Siya mihunong. Diha sa panagsuod uban kanato Siya nag-usab kanato pinaagi sa Iyang pagpaubos ug kaaghop.

Si Pedro nagklaro ngadto sa mga abogado didto sa Jerusalem nga dili sila o siya ni dili ang ilang diosnon nga mga amahan sa paghimo sa praktikal nga pagtuman sa balaod, kay ang tanan huyang, daotan, ug dili takos sa pakigsuod uban sa Dios. Pinaagi sa pag-ingon busa siya nagpamatuod mahitungod sa iyang kaugalingon nga siya, usab, daotan ug halayo gikan sa maayo. Si bisan kinsa ang dili moila niining prinsipyo wala pa makaila kang Kristo. Siya sa gihapon nagtindog uban sa usa ka tiil diha sa Daang Testamento, samtang uban sa laing tiil nagsulay sa pagsulod sa Bag-ong Testamento.

Human niining pagsugid si Pedro nagsulti sa importante nga ehemplo sa tanang Bag-ong Testamento sa mga pahayag. Diha sa katin-awan sa Espiritu siya naghatag sa testimonyo alang sa bandila sa Kristohanong iglesia. Ang kaluwasan dili pinaagi mga buhat, mga pag-ampo, husto nga kinaiya, paglimos, paglangyaw-langyaw, pagtuli o seremonyas, apan pinaagi sa grasya lamang sa dugo ni Hesu-Kristo. Pinaagi sa iyang dugo ug matinud-anon nga pag-ampo kita mamatarong atubangan sa Ginoo. Kita makadawat sa gahom nga nag-andam kanato sa paghimo kon unsa ang imposible – aron sa paghigugma sa atong mga kaaway ug mahimong mabalaan alang sa pag-alagad sa Ginoo. Labaw pa , kita wala motuo nga kita hukman diha sa Kataposang Adlaw sumala sa atong mga buhat, kita malaglag usab. Atong ibutang ang atong hingpit nga paglaom sa Iyang grasya. Ang atong kagahapon, karon, ug umaabot may kalabotan lamang ngadto sa grasya sa pagpasaylo, ang grasya sa paglig-on, ug ang grasya sa pagkahingpit. Sa ingon kita makapamatuod nga malipayon, sa pag-ingon: “Gikan sa naghingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. (Juan 1:16)

Human niining testimonio ni Pedro, diin giniyahan sa Balaang Espiritu, walay usa sa matarong sa kaugalingon nga mga igsoon nangahas sa pagsulti sa usa ka pulong. Walay usa kanila nga mibiya sa grasya diha sa pabor sa balaod ingon nga pundasyon sa kaluwasan nga moabot.

Pinaagi ni Pablo, misunod si Bernabe, nagpamatuod sa makausa pa sa mga detalye sa prosisyon sa kadaogan ni Kristo didto sa Asia Minor, ug giunsa pagmatuod ang Iyang kabubut-on sa pagtubos uban sa kahibulongang mga ilhanan ug mga katingalanhan. Si Pablo nagpakahilom niining panagtigom, naghatag og paagi alang sa tinahod nga si Bernabe aron sa pagsulti mahitungod sa ilang misyonaryong panaw. Uban sa iyang testimonyo si Bernabe naghatag sa kataposan pag-alagad sa gugma ngadto kang Pablo ug sa iglesia. Siya miapil sa duha ka hiniusang mga grupo, nga wala untay mobulag nga mga iglesia – usa sa mga Kristohanong Judio, ug ang lain sa mga Hentil.

Ang nabanhaw nga Kristo miggiya sa mga apostoles pinaagi sa Iyang Espiritu aron maisogon sa pagpadayon. Ang mga hunahuna sa tanang anaa didto, ingon nga dili makahimo sa pagtugkad sa kinatibuang pagsabot sa balaod, og adunay pagsalom sa panagbingkil. Busa, si Kristo, nagdala sa duha ka nagsumpaking mga partido nga nagkuyog pinaagi sa paghimo sa ilang mga konsensiya ug mga kasinatian diha sa Balaang Espiritu ang basehan alang sa ilang desisyon, ug dili ang sukod sa ilang pagpanabot. Ang mga apostoles wala magpagahi sa ilang mga kasingkasing ngadto sa tingog sa Balaang Espiritu. Sila mituman sa ginahangyo sa Bag-ong Pakigsaad, ug nagbutang sa ilang paglaom ibabaw sa grasya lamang.

PAG-AMPO: O Ginoog Hesu-Kristo, nagpasalamat kami nga Ikaw naggiya sa mga kasingkasing sa mga apostoles diha niining malisod nga konseho, nga nagtukod sa bandila sa ebanghelyo ingon nga tangkawan alang sa Imong iglesia. Tabangi kami nga dili mosibog ngadto sa balaod sa Judio ug dili sa pagmatarong sa atong kaugalingon pinaagi sa atong kaugalingon, apan sa pagpadayon sa trono sa grasya diha sa Adlaw sa Hukom pinaagi sa atong pagsalig diha sa Imong dugo. Salamat nga ang Imong Espiritu naghatag testimonyo ngadto sa among espiritu nga kami mga anak sa Dios.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang pahayag ni Pedro, diin nahimong hilisgotan sa iyang wali? Nganong ang Kristohanong iglesia nagtagad niini ingon pundasyon sa kaluwasan?

PAHINUMDOM: Kini kinahanglan obserbahan nga kining pahayag ni Apostol Pablo mao ang usa ka mga tumoy diha sa kalamboan sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles. Kini, sa pagkatinuod, mao ang espirituhanong sentro. Labut pa, kini naa diha sa tunga niining mahinungdanon nga libro, uban sa katibuk-ang gidaghanon sa mga pulong sa wala pa ug sa pagkahuman kini sama ra. Kini nagmarka sa kalangkoban ug korana sa iyang wali. Gikan karon si Lucas wala maghisgot ug daghan mahitungod sa kinabuhi ni Pedro. Siya nagkompleto sa iyang buhatan ingon nga ministro, adunay pagpatinaw sa ebanghelyo sa grasya nga tino ingon nga pundasyon sa tinuod nga kaluwasan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)