Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 106 (The Jews attack Paul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

3. Ang mga Judio miatake kang Pablo, og ang Romanhon mga kasundalohan nagluwas kaniya (Buhat 21:27-40)


BUHAT 21:27-40
27 Sa naghinapos na ang pito ka adlaw, may mga Judio nga taga lalawigan sa Asia nga nakakita kang Pablo didto sa Templo. Gihulhugan nila ang mga tawo aron magkagubot ug gidakop nila si Pablo. 28 Unya naninggit sila, “Mga taga-Israel! Tabang kamo! Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tawo batok sa taga-Israel ug sa Balaod ni Moises ug niining Templo. Ug karon magdala pa gayod siyag mga tawo nga dili Judio nganhi sa sulod sa Templo ug nagpasipala niining dapit nga balaan!” 29 Ila kining gisulti kay nakita man si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nilag gidala siya ni Pablo didto sa Templo. 30 Mikaylap ang kaguliang sa tibuok siyudad ug nagdinaganay ang tanang mga tawo, ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa Templo. Ug gisirhan dayon nila ang pultahan sa Templo. 31 Sa diha nga patyon na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundalohang Romanhon nakadawat ug balita nga nagkagubot ang tibuok Jerusalem. 32 Dihadiha ang komandante mikuha ug mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tawo kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. 33 Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, “Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat?” 34 Apan nagkalainlain ang tubag sa mga tawo. Tungod sa kaguliyang sa mga tawo wala makatino ang komandante kon unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala sa kampo. 35 Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo ungod sa kabangis sa mga tawo 36 nga nagsunod ug nagsinggit, “Patya siya!” 37 Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante, “Mahimo bang makasulti ako kanimo?” Ang komandante mitubag, “Makasulti ka diayg Grego? 38 Dili diay ikaw kadtong Ehiptohanon nga sa dili pa lang dugay mialsa batok sa kagamhanan ug nangulo sa 4,000 ka armadong mga rebelled didto sa mga dapit nga awaaw!” 39 Si Pablo mitubag, Usa ako ka Judio, natawo sa Tarso sa Cilicia ug nagpuyo sa dakong siyudad, Kon mahimo, pasultiha ako sa katawhan.” 40 Gitugotan siya sa komandante busa mitindog si Pablo sa hagdanan ug gisenyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulongang Hebreo:

Nakakita ba kamo sa pagpaubos ug gugma ni Pablo? Siya miabut sa Jerusalem ingon nga usa ka heneral sa usa ka dako nga panon sa kasundalohan, kinsa adunay kadaugan sa daghang mga gubat, ug nagdala uban kaniya ang mahinungdanon nga panalapianong kontribusyon. Ang mga igsoon, nga wala mibiya sa yutang natawhan, naghangyo kaniya sa paghikalimot mahitungod sa tanan niyang mga pakigbisog ug ang pagkapukaw sa iglesia nga iyang gitrabahoan pag-ayo alang sa kalibotan, ug mahimong usa ka alagad alang sa upat ka mga tawo nga taas ug buhok ug kulang sa pinansyal. Si Pablo naglimod sa iyang kaugalingon, gikalimtan ang iyang mga kadaogan, ug misumiter sa iyang kaugalingon ngadto sa yugo sa pagkaulipon sa balaod. Siya nagbayad, alang sa upat ka pobre kinsa adunay naangkon Nazareo nga panaad, ang presyo sa ilang mga halad, ug gikompleto ang katungdanan sa gugma. Siya dili gusto nga mahimong babag alang sa iyang mga igsoong Judio, apan mipili sa pagpabilin nga usa ka alagad nga adunay kabus nga espiritu. Sa ingon, siya nakatuman sa sugo sa gugma, diin siya dugay na naghangyo sa mga iglesia sa pagtuman, nga mahimong walay usa nga nabahin sa panaghiusa taliwala sa mga kaigsoonan.

Sa dihang ang mga adlaw sa pagputli natapos na, ang ubang mga Judio, kinsa adunay pagbalik sa Jerusalem gikan sa probinsya sa Asia ug sa siyudad sa Efeso, nakakita ang Pablo ug kang Trofimo, ang nakabig nga Hentil, nga nag-uban og lakaw diha sa merkado sa Jerusalem. Sila usab nakita kaniya sa ulahi, nag-inusara diha sa nataran sa templo. Sa paghunahuna nga si Pablo nagdala sa Hentil ngadto sa templo, sila nangasuko ug misugod sa pagsinggit sa makusog: Tabang! Tabang! Kining tawo nagguba sa atong relihiyon, ug nagtudlo sa mahugaw nga mga Hentil sa pagsulod ngadto sa panag-uban sa Dios nga dili tinuli, walay relihiyosong panaw ngadto sa tempo, ug kon walay pagtuman sa balaod. Siya mao ang sukwahi sa Dios. Ilain kining limbongan gikan sa inyong taliwala sa labing madali, ug laglaga siya sa maakusa.

Ang kalibog mikuyanap sa tibuok panon sa katawhan. Siya nga magpasipala sa templo ug maghugaw sa balaang dapit modala sa kapungot sa Dios sa siyudad, ug mahimong unang kaaway sa nasod. Ang kahugawan sa balaang dapit ibalhin ang siyudad sa ngitngit sa iyang mga pundasyon. Ang mga katawhan magsugod sa panagtigom diha sa mga dalan ug diha sa mga balay. Sila nagsakmit kang Pablo, ug maisugong giguyod siya sa gawas sa templo. Sa pagbantay uban sa relihiyosong batasan, Sila wala magpatulo sa iyang dugo sa sulod sa balaang dapit. Sa dihang ang mga naninggit miabot sa gawas sa templo ang mga gwardiya nagsira sa ilang mga pultahan, aron sa pagpatunhay sa ilang pagkabalaan ug kalinaw.

Karon, sa gawas sa templo, ang manggugubot nga panon nagsugod sa mabangis nga pagbunal kang Pablo. Sila mihampak ug misipa kaniya uban sa ilang mga kamot ug tiil, naningkamot sa pagpatay kaniya. Kini mao tingali nga si Pablo nagsugod sa paghunahuna ni Esteban, kinsa gipatay kaluhaan og lima ka tuig ang milabay, sa dihang kining unang Kristohanong martir namatay ilalon sa nag-ulan nga mga bato. Sa maong panahon si Pablo bata pa, ug bug-os nga nakig-uyon uban sa mapintas nga aksyon. Karon siya mao ang nakatagbo sa samang pagsakit, ug ang mga pulong ni Kristo sa makausa pa nahimong tinuod mahitungod sa Jerusalem ug sa iyang inhustisya: “O Jerusalem, Jerusalem, ang usa kinsa mipatay sa mga propeta ug nagbato niadtong gipadala ngadto kaniya!”

Hala, walay usa sa napulo ka libo ug pundok sa mga katawhan sa mga magtutuo nga Judio ang gigikanan, sa gisulti ni Santiago kang Pablo, nga mipakita aron sa pagtabang kaniya diha sa iyang pagkinahanglan. Tingali ang uban kanila nangalipay sa pagtan-aw sa kinabuhi niining palaaway nga tawo nga nahuman na. Apan si Hesus adunay laing plano uban sa Iyang alagad, kansang takna wala pa moabot. Ang Dios wala magpadala sa usa ka anghel, diha sa kasanag sa iyang himaya, aron sa pagtabang, apan migamit sa usa ka Romanhong komandante, nga adunay usa ka libo nga mga kasundalohan ilalom kaniya. Kining komandante midali pagkanaog uban sa iyang mga opisyal ug mga kasundalohan paingon sa dapit sa kaguliyang. Ang tibuok siyudad adunay kalibog mahitungod niining makapatugaw nga panghitabo. Ang iyang unang hunahuna mao nga sumpoon ug buakon ang pag-alsa. Sa dihang ang mabagis, daotang mga Judio nakakita sa labawng capitan uban sa mga kasundalohan, sila nangahadlok ug mihunong sa pagbunal kang Pablo, diin naghatag sa komandante sa higayon sa pagdakop kaniya. Siya nagmando kaniya nga gaposon sama sa usa ka criminal, aron sa pagluwas kaniya gikan sa mapintas nga panon sa mga katawhan. Ang komandante nangutana sa uban diha sa panon sa katawhan mahitungod sa hinungdan sa kaguliyang, apan tungod sa kasaba ug singgit mao wala makahimo sa pagpangita kon unsa gayod ang nahitabo. Sa dihang siya nagsugo sa iyang mga tawo sa pagdala sa binilanggo ngadto sa kastilyo ang masuk-anong mga Judio misinggit uban sa kapungot, kay siya mao ang miluwas kaniya gikan sa ilang mga kamot. Sa dihang si Pablo mikanaog sa hagdanan paingon sa kastilyo, ang mga kasundalohan napugos sa pag-alsa kaniya sa ilang mga bukton ug gidala siya, sa pagtipig kaniya aron dili mapatay sa manggugubot nga panon. Siya mahimong dili makahimo sa pagtindog sa iyang kaugalingon sa mga pagtikang, tungod sa iyang mga samad. Ang mga panon sa katawhan misinggit, ingon nga sila misinggit batok ni Kristo: Dad-a siya! Ihawa siya! Patya siya karon dayon!”

Didto sa pultahan sa torre sa Anatolia, diin madungawan ang templo, si Pablo, uban sa dako nga pagsabot sa kaaghop ug pagsunod, naghangyo sa komandante, diha sa madanihong pagsulti sa Grego, nga mamati ngadto kaniya. Siya una nagklaro nga siya dili bakakon nga propeta sa Ehipto, kinsa nanlimbong sa upat ka libo ka mga tawo ug gipangulohan sila sa tabok sa Bukid sa Olibo paingon sa kamingawan aron sa makigtagbo sa pag-abot ni Kristo, aron nga siya mahimong mogamit niining mga kasundalohan aron gawasnon sa nasod gikan sa Romanhong yugo. Siya dili sama kaniya, apan usa ka matinahoron nga tawo, ug dili usa ka rebelde. Siya gikan sa tinahod nga lungsod sa Roma. Sa iyang tubag siya nagpamatuod sa iyang malinawong hunahuna, bisan pa siya anaa sa baba sa kamatayon, uban sa iyang mga samad nga nagdugoay.

Ang komandante mituman uban sa iyang hangyo ug mihatag kaniya sa pagtugot sa pagsulti. Pinaagi sa iyang pakigpulong ngadto sa panon sa katawhan siya naglaom nga mahimo sa pag-ila ang hinungdan alang sa panag-away taliwala kaniya ug ang nasuko pag-ayo nga panon. Si Pablo mibarog, tingali gisuportahan, didto sa ulohan sa mga ang-ang, ingon nga anaa siya sa usa ka pulpit. Siya misinyas uban sa iyang kamot ngadto sa mabagang panon sa katawhan, ug unya misugod og sulti ngadto sa iyang katagilungsod. Siya mahimong dili gayod makakaplag sa maong mapuslanong okasyon sa pakigpulong sa panon sa katawhang mga Judio kon siya wala gisumbong sa paghugaw sa temple. Si Hesus migamit sa mga pag-antos sa iyang alagad aron sa pagwali sa usa ka sermon nga nagtawag alang sa dako nga paghinulsol taliwala sa mga tawong Judio. Didto adunay usa ka masub-anong kahilom taliwala sa adunay pagmulo nga mga tigpaminaw, kinsa matalagdon nga namati unsa ang isulti niining limbongan. Sila namati pag-ayo, ug nakasabot sa matag pulong nga migawas sa baba ni Pablo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw nag-antos alang kanamo, ug ang Imong mga apostoles nakasinati sa kasakit, pag-antos, ug kaulawan tungod sa Imong ngalan. Tudloi kami unsaon sa pagkinabuhi diha sa Imong presenya, ug mohatag kanamo aron mahimong matinud-anon sa Imong ngalan. Mahimo nga ang imong kabubut-on matuman diha sa among mga kinabuhi, aron daghan ang mahimong makadungog sa Imong Ebanghelyo.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang mga Judio gusto sa pagpatay kang Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)