Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 057 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 11:1-18
1 Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsoonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Judio nakadawat usab sa pulong sa Dios. 2 Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonyas sa pagtuli misaway kaniya, 3 “Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli ug nakigsalo kanila?”4 Busa gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayod sa sinugdanan, Siya miingon, 5 “Sa didto ako sa siyudad sa Jopa, nag-ampo ako ug nakakita akog panan-awon. Nakita ko ang maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina ug gitonton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. 6 Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop, mananap nga mokamang ug ihalas nga mga langgam. 7 Unya nakadungod akog tingog nga nag-ingon, ‘Pedro tindog! Pag-ihaw ug kaon!” 8 Apan mitubag ako, “Dili ko, Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon ug bisan unsa nga mahugaw.’ 9 Ang tingog misulti na usab gikan sa langit, ‘Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinloan sa Dios,’10 Makatulo kini mahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. 11 Ug niadto gayong higayona tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabotan. 12 Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsoon nga taga -Jopa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. 13 Unya iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, ‘Pagsugo ug mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. 14 May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay.’ 15 Ug sa pagsugod nakog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdanan. 16 Unya nahinumdom ako sa giingon sa Ginoo, ‘Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo!’ 17 Kon ang Dios naghatag sa mga dili Judio sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesu-Kristo, kinsa man ako nga mopugong sa Dios?” 18 Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon, “Ang Dios naghatag usab diay ngadto mga dili Judio ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas!”

Ang Espirito sa Dios nagdala mahitungod sa talagsaong mga milagro pinaagi kang Peter, ang una kadtong giayo sa tawong bakol diha sa Lida. Ang ikaduha mao ang pagbanhaw sa patay nga babaye didto sa Jopa. Aduna pa bay uban? Oo, kay dako ug kahibulongan ang kaluwasan sa tinamay nga mag Hentil pinaagi sa grasya lamang. Kini girepresentahan sa kinatumyang gahom sa Dios, kay diha sa Iyang grasya Siya nag-abli sa pultahan alang sa mga Hentil pinaagi niining milagro diha sa Cesarea. Siya nag-angkon ngadto sa gingharian sa Dios nga walay sirkunsisyon, pagtudlo mahitungod sa balaod, relasyon ngadto sa ubang mga tribo, o pagpasakop ngadto sa mga seremonyas sa templo. Ang Espiritu ni Kristo nagpahigawas ug nagluwas sa mga tawo, tumanon diha kanila ang kaluwasan sa krus sa publiko. Kini nga panghitabo didto sa Cesarea mao ang seremoya sa sinugdanang pagwali ngadto sa kalibotan. Kini usab ang kataposang panagbulag sa mga kasaysayan sa Daang Testamento ug sa Bag-o.

Mao kini ang hinungdan ngano ang mga Kristohanon nga Judio ang gigikanan nauyog. Ang ilang mga kasingkasing natig-a ug sila misilaob, sa paghunahuna nga si Pedro midali sa paglakaw aron sa pagbaligya sa pribilehiyo sa Israel ngadto sa mga membro sa pwersa sa trabaho. Asa ang kumpirmasyon nga ang Dios nagpili lamang sa binhi sa dose ka mga tribo? Asa ang daghan nga mga kinahanglanon sa balaod paingon sa Dios? Kon ang pangulo sa mga pari ug mga Pariseo nakadungog nga sila miangkon sa malinapason tigsimbag mga diosdios ngadto sa pakigsaad ug pagkigsuod uban sa Dios, sila mahimong motunglo ug molutos kanila pag-usab. Sa ingon ang mga igsoon mitubo nga nahasol ug nahimong nasuko diha sa unang Iglesias a Jerusalem.

Sa dihang si Pedro mibalik sa Jerusalem, ang mapintas nga panagbingkil mibuak taliwala sa mga magtutuo. Sila nagbahin-bahin sa duha ka mga partido: Una, adunay mga abogado, nga namugos sa literal nga paghubad sa balaod; ikaduha, adunay Pedro ug unom ka mga saksi nga nagkuyog kaniya gikan sa Jopa ngadto sa Cesarea. Ang tradisyonal nga mga legalista wala magreklamo nga si Pedro nagwali ngadto sa mga Hentil, wala usab sila mobati og kapait mahitungod sa pag-angkon kanila ngadto sa iglesia pinaagi sa simbolo sa bawtismo. Ang ilang reklamo batok kaniya mao nga wala siya matuli o wala makabig sa relihiyon sa mga Judio (Judaism) kadtong mga nabag-o. Sila mikaon ug nakighugoyhugoy uban sa dili tinuli, ingon nga sila gipili inay sa mga tinuli, nga nagpuyo ilalom sa pakigsaad uban sa Dios.

Si Pedro wala makigbisog batok sa iyang panatico nga mga igsoon, kay siya, usab, nahimong malisud ug magahi sama kanila. Siya misupak sa sugo sa Dios diha sa iyang panan-awon nga nag-ingon: “Dili sa ingon, Ginoo! Kay wala ako sukad masukad mokaon sa bisan unsa nga komon o mahugaw.” Apan ang sugo, diin gibalik-balik ka tulo: “Unsa ang gihinloan sa Ginoo kinahanglan dili tawgon nga komon” natunaw ang pagsabot ni Pedro ug nahugno ang iyang mapahitas-on nga pagsupak. Sa kataposan si Pedro nakakita giunsa ang mahugaw nga mga mananap wala gisalibay ngadto sa kalibotan o ngadto sa dagat. Sila gikuha ngadto sa langit sa panon, ingon nga timaan sa paghunahuna sa Dios sa daghang mahugaw aron mahimong mahinlo diha ni Kristo. Si Pedro nakaamgo sa kahulogan niining panan-awon pinaagi sa iyang mga kasinatian uban kang Cornelio. Siya nakasabot sa tin-aw, sa pagpamatuod ngadto sa iyang mga igsoon nga ang Dios nagpili, nagluwas, ug nagbalaan sa tanang tawo, ug dili lang ang mga membro sa Daang Testamento. Ang Usa ka Balaan naghinlo sa matag tawo pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang Iyang grasya mas dako pa kay sa atong mga hunahuna mas lapad pa kay sa atong balaod, ug labaw pa ka maloloy-on kay sa atong mga kasingkasing.

Si Pedro naghatag husay sa iyang mga aksyon ngadto sa matag usa nga mangutana kaniya alang niini. Siya gusto kanila nga masayod nga siya dili ang hingpit nga awtoridad, ug wala siyay pagkalabaw ibabaw sa iglesia sa paghimo sa iyang gipangandoy. Siya mitubag sa masiboton uban sa pagpaubos, ug misulti kanila giunsa sa Balaang Espiritu paghatag ug gibug-aton niini ibabaw kaniya aron moadto ngadto kang Cornelio, ug ang angel sa Ginoo nagsugo sa kapitan sa pagkuha kang Pedro, ang apostol sa kaluwasan, sa pag-adto sa iyang balay.

Si Pedro wala magbuhat sa bisan unsa diin siya wala sugoa sa pagbuhat. Siya misulti ug nagwali niadtong siya gipadala ngadto. Sunod sa kahibulongang butang nga nahitabo: ang Balaang Espiritu gibubo sa naminaw nga mga Hentil, ingon nga siya kanhi gibuboan diha sa pag-ampo ug sa nagdahom nga mga Judio. Sa iyang depensa si Pedro mihatag ug gibug-aton, nga sama sa Cesaria, ang gasa sa Dios gihatag alang sa pagtuo diha ni Kristnakasinati niini. Sa ingon ang mga buhat sa balaod ug sirkunsisyon walay pulos aron sa pagdala sa kaluwasan, kay ang pagdawat sa Balaang Espiritu moabot pinaagi sa grasya ug wala nay lain.

Si Pedro nagmatuod sa iyang pangalagad diha sa gamhanan paagi nga nag-ingon siya dili maka-asdang sa Dios kon Siya mopili sa paghatag sa Iyang Espiritu niadtong motuo diha ni Kristo. Siya ba nangandoy aron sa pagtuis sa mga desinyo sa Dios, kini imposiblle gayod. Sa ingon ang kumpirmasyon ni Pedro usab nalambigit sa porma sa paghimo ug kalingawan sa mga panatiko nga mga abogado. Siya, ang labing pranka sa tanan nga mga apostoles, aduna, pinaagi sa iyang wali, malampusong nagdala mahitungod sa kaluwasan sa mga Hentil. Kadtong mireklamo nagpakahilom sa hamubong panahon atubangan sa dakong gugma sa Dios.

Sunod niana, kadaghanan sa mga apostoles nagsugod sa pagdayeg sa Dios. Ang mga anciano naghatag pasalamat alang niining bag-ong kalamboan. Ang mga tawo karon maluwas sa walay pagtuman sa mga kondition sa balaod sa mga Judio, pinaagi sa pagtuo diha sa manluluwas lamang. Sila nakadawat sa Balaang Espiritu pinaagi sa pagpamati sa ebanghelyo lamang. Ang pagpadako sa Dios dako kaayo kay ang Ginoo sa Iyang kaugalingon nag-abli sa pultahan alang sa pagwali sa kalibotan, ug nga pinaagi ni Pedro – ang labing maisugon sa mga apostoles.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami sa Imong pagpanginlabot diha sa dagan sa kasaysayan sa iglesia pinaagi sa Imong mahimayaong mga pinadayag ngadto kang Esteban, kang Pablo, ug kang Pedro. Ang imong grasya nag-andam ug gidala sa gawas ang dalan alang sa pagwali ngadto sa mga Hentil. Kamo makakompleto sa Inyong mahimayaong buhat. Kamo motawag sa dili maihap nga mga tawo taliwala sa tanang mga nasod, nagbalaan kanila, ug nagtipig kanila hangtod sa adlaw sa Imong pagbalik. Anhi Ginoong Hesus, ug tudloi kami aron sa pagwali hangtod nianang panahona, giniyahan ug gihatagan sa gahom pinaagi sa Imong Balaang Espiritu, uban sa pagkamabinantayon ug kakugi, aron mahimaya ang Imong ngalan. Amen.

PANGUTANA:

  1. Ngano ang mga abogado sa mga Kristohanong Judio nag-away uban ni Pedro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)