Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 105 (Paul arrives in Jerusalem; Paul’s Acceptance of Circumcision According to the Law)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

1. Si Pablo miabot sa Jerusalem ug nagsugilon sa mga kaigsoonan mahitungod sa iyang ministeryo (Buhat 21:15-20)


BUHAT 21:15-20
15 Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami sa Jerusalem. 16 May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kami gihatod sa balay ni Mnason nga maoy among abtan. Sai Mnason taga-Cipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo niadtong dapita. 17 Sa pag-abot namo sa Jerusalem gidawat kami sa mga kaigsoonan sa dakong kahinangop. 18 Sa pagkasunod nga adlaw si Pablo miuban kanamo aron sa pakigkita ni Santiago. Ug tanang kadagkoan sa iglesia mitambong usab. 19 Nangomusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat a Dios ngadto sa mga dili Judio pinaagi kaniya. 20 Sa nadungog nila kini, ilang gidayeg ang Dios. Unya ilang giingnan si Pablo, “Nasayod ka igsoon, nga may linibo ka mga Judio nga nahimog magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa Balaod.

Ang mga kauban diha sa biyahe nagdali gikan sa baybayon sa Mediteranyo ngadto sa kahitas-an sa mga bukid sa Jerusalem, ug migahin sa gabii uban sa ginganlag Mnason nga taga-Cipri, kinsa mao tingali ang usa ka higala ni Bernabe ug usa ka unang membro sa komunidad sa mga balaan, kinsa nagpaabot nga mahinamon sa pagbalik sa iyang Ginoo. Gikan niining tawo nga si Lucas, sa walay pagduduha, nakadungog sa daghang mga detalye mahitungod sa mga milagro sa Balaang Espiriu sukad natukod ang iglesia.

Sa katapusan ang prosisyon sa kadaogan ni Kristo miabot diha sa mahimayaon ng siyudad sa Jerusalem, diin sila migahin sa gabii uban sa iyang mga igsoon ug mga higala, kinsa nalipay aron mamati sa mga buhat sa buhing nga Dios sa tibuok kalibotan. Sila nagpadako kaniya alang sa pagdala sa daghang mga nasod ngadto sa pagkasakop diha sa Iyang iglesia. Ang mga membro nga nagsupporta sa pagwali ngadto sa mga Hentil wala milabay gikan sa iglesia sa Jerusalem. Apan kining mga tawhana mga pipila lang kon itandi uban niadtong sa mabalaodnon nga sector, diin napuno uban sa sayop nga kadasig alang sa balaod.

Ang sunod nga adlaw si Pablo ug ang iyang mga kauban milakaw aron makita si Santiago, ang igsoong lalaki ni Hesus, ug ang mga anciano sa iglesia sa Jerusalem. Wala kita masayod kon si Pedro ug si Juan anaa nianang panahona diha sa Jerusalem. Si Pablo giubanan ni Lucas, nagkuyog uban sa kauban nga nagrepresentar sa tanang taga-Europa ug sa mga iglesia sa Asia. Sila mohatod sa mahinatagon nga mga kontibusyon nga ilang natigom gikan sa ilang mga iglesia ingon nga usa ka gasa ngadto sa gubot nga iglesia sa Jerusalem. Katingalahan si Lucas wala magsulat bisan usa ka pulong mahitungod sa pag- hatod niining kontribusyon. Siya nag-iisip sa salapi nga dili kaayo mahinungdanon diin dili angayan nga hisgotan. Ang mga tawo mas labaw kamahinungdanon kay sa salapi. Ang Hentil nga mga magtutuo, diin ang Balaang Espiritu nagpuyo mao ang labing dako nga kahibulongan. Ang sakripisyo nga nagdagayday sa ilang gugma nagpakita ingon nga usa ka garantiya sa kadaogan ni Kristo diha kanila.

Diha sa presensya sa hentil nga mga saksi si Pablo misulti sa mga buhat ni Kristo didto Filipos, Tesalonica, Berea, Corinto, Troas, Efeso, ug uban pa. Siya nagpadako sa Iyang gahom kinsa mao ang nagbanhaw gikan sa patay, kinsa naghimo sa mga santos o mga binalaan gikan sa mga makasasala, ug nag-himo niadtong dili Iyang mga katawhan aron mahimong Iyang mga katawhan. Ang mga tawo nga nagsunod sa balaod (legalists) mahimo lamang magpuyo sumala sa mga tulomanon sa balaod, diin kini gituyo aron pagpanalipod gikan niining kalibotan. Apan, ang hentil nga mga magtutuo, mao ang mahikap nga pamatuod sa pagpamuhat sa gahom ni Kristo, diin mao ang pagdala sa walay kataposan nga kaluwasan bisan ngadto sa paganong mga nasod.


2. Ang Pagdawat ni Pablo sa Pagtuli Sumala sa Balaod (Buhat 21:20-26)


BUHAT 21:20-26
20 Unya ilang giingnan si Pablo, “Nasayod ka ba igsoon, nga may linibo ka mga Judio nga nahimong magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa Balaod; 21 May nagsugilon kanila nga ikaw kuno ang nagtudlo nga ang tanang Judio nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Judio kinahanglan magsalikway sa Balaod ni Moises ug nga dili na tulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Judio. 22 Siguro gayod nga nakabalita sila nga ania ka na. Unsaon na man kini karon? 23 Mao kini ang angay mong buhaton: adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. 24 Kuyog kanila ug apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo ug bayari ang ilang magasto unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo kondili nga nagtuman ka sa Balaod ni Moises. 25 Apan bahin sa mga dili Judio nga nahimong magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom nga kinahanglan dili sila mangaon sa bisan unsang pagkaon nga ihalad ngadto sa mga diosdios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok ug sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas.” 26 Unya gidala ni Pablo ang mga tawo ug pagkasunod adlaw gibuhat niya ang seremonyas sa paghinlo uban kanila. Miadto sila sa temple ug nagpahibalo kon kanus-a matapos ang panahon sa paghinlo aron mag-halad na sa matag usa kanila.

Napuno sa kalipay ang mga kasingkasing uban sa katagbawan nga dili klaro diha sa balaan nga iglesia. Ang mga kabalaka mahitungod sa balaod adunay pagdala sa daghan paingon sa pagkaulipon. Bisan pa sila nagtawag kang Pablo nga usa ka igsoon diha ni Kristo ug giisip siya ngadto nga mahimong anak sa Dios ang Amahan, sila naghunahuna usab sa mga linibo nga mga Kristohanon nga Judio ang gigikanan, kinsa ang duha mga Judio ug mga Kristohanon sa samang panahon. Sila wala moanhi sa kagawasan gikan sa balaod, ug nagpabilin ginapos pinaagi sa subay sa balaod nga mga hangyo sa Daang Testamento, sa walay pag-ila on usa kadako ang pinadayag sa Balaang Espiritu diha sa Bag-ong Testamento. Ang Jerusalem, nianang panahona, gidominar pinaagi sa nasudnon rebolusyonaryong ekstremista, kinsa maoy hinungdan sa usa ka nagdilaab nga rebolusyon diha sa 70 A.D. (Human namatay si Hesus), diin miresulta diha sa pagbira paubos sa balaang siyudad ug ang dako nga templo. Sa wala madugay human nahimamat ni Pablo si Santiago, ang mainiton nga mga subersibo mibato sa igsoon sa Ginoo ngadto sa kamatayon. Siya nakamatikud na sa mga kakuyaw ug mga sangpotanan niining mabalodnon nga mga kalamboan. Kini gipatin-aw nganong siya nangutana kang Pablo aron sa pagsunod sa balaod, usa ka pagpaningkamot aron pagsulay ug pagbantay kaniya palayo gikan sa katahap ug pag-asdang.

Daghang mga tuig kaniadto, sa dihang si Pablo diha sa Asia Minor ug Grecia, ang bakak nga mga taho mikuyanap nga siya adunay paghulhog sa mga Judio aron mahulog gikan sa langintnong pakigsaad ug dili ipatuli ang ilang mga anak nga lalaki. Ang maong mga taho mga bakak ug binuang, kay si Pablo nagtuli kang Timoteo sa iyang kaugalingong mga kamot aron sa pagpahimuot sa mga Judio. Si Santiago ug ang mga anciano didto sa Jerusalem nasayod nga kining mga taho mahitungod kang Pablo naglakip sa nasobrahan nga mga sumbong, ug sila wala mutuo kanila. Apan, sila usab nasayod nga daghan sa mga Kristohanon nga Judio ang gigikanan wala makasabot sa kahulogan sa unsa ang natandog ni Pablo ug nasulat diha sa iyang bantogan nga mga epistola. Mao nga ang iglesia diha sa Jerusalem nasamok (Roma 5:20; 7:6; Galacia 5:4). Ang mga magtutuo wala moila sa espirituwal nga kagawasan gikan sa balaod. Sila nag-isip nga ang mga buhat sa balaod mas dako pa kay sa pagkamatarong sa pagtuo, ug wala matino nga ang pagkamatarong ni Kristo maghimo sa mga buhat sa gugma.

Diha sa panagtagbo si Santiago wala maghisgot niining mga subay sa balod nga mga butang, kay ang tanan nasulbad na pinaagi sa konseho sa mga apostoles, nga gihisgotan diha sa kapitulo 15. Mao nga si Santiago, ang isog nga pangulo sa iglesia, gisubli-subli atubangan sa mga tinugyanan sa mga Hentil nga mga iglesia nga sila gawasnon gikan sa balaod, gawas sa pipila ka mga probisyon, diin ang sugo sa Jerusalem adunay pagmando. Sila niini adunay pagsumiter aron ipatunhay ang pagpadayon sa komunidad taliwala sa mga Judio ug mga Hentil. Sa ingon, ang pagkamatarong pinaagi sa grasya nagpabilin nga dili matarog nga pundasyon sa iglesia, ug mao sa gihapon ang kasingkasing ug lalom nga misteryo sa Ebanghelyo. Busa, si Santiago, naghangyo kang Pablo aron sa pagpamatuod atubangan sa mga nakabig nga Judio nga, bisan pa sa daghang mga sumbong batok kaniya, siya sa gihapon usa ka tinuod ug hingpit nga Judio. Tungod sa iyang gugma sa iyang katagilungsod, ug ang pakigsaad uban sa Dios siya naglakaw nga hapsay ug nagtuman sa balaod. Ang apostol adunay pagbuntog gikan sa sulod sa naandang pagsabot sa balaod. Siya wala na magkinahanglan niini alang sa iyang pagkamatarong ug pagkabalaan, kay ang tanang kaluwasan mao ang usa ka gasa gikan sa Dios. Apan siya misumiter ngadto sa balaod, aron sa pagkabig sa mga Judio ngadto kang Kristo, nga nag-ingon nga sa mga Judio siya nahimong usa ka Judio, ug ngadto sa mga Hentil ingon nga usa ka Hentil, aron siya mahimong makakabig sa ubang mga Judio ug sa mga Hentil ngadto sa iyang Ginoo (1 Corinto 9:20) Diha sa iyang epistola ngadto sa mga taga-Roma, si Pablo nagsulat nga klaro nga ang balaod diha sa iyang kauglingon maayo ug balaan, apan ang mga tawo makasasala ug dili makahimo sa pagtuman niini pinaagi sa ilang kaugalingong kusog (Roma 3:31; 7:12).

Si Pablo miuyon ngadto sa sugyot ni Santiago sa pagputol sa iyang buhok, ingon nga ilhanan sa paghinulsol, ug aron mahimong putli sa pito ka mga adlaw ug pito ka mga gabii aron sa pagsimba sa iyang Ginoo. Kining pagpangandam naglakip sa pagwisik uban sa tubig sa pagkabalaan sa ika tulo ug sa ika pito nga mga adlaw.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw usa ka membro sa Daang Testamento. Ikaw nagbantay ug naghuman sa balaod, ug naghatag kanamo sa Bag-ong Testamento, uban sa iyang kagawasan, gahom, ug gugma. Kami nagpasalamat Kanimo alang sa Imong grasya, ug naghangyo kanimo, alang sa tanang mga tawo, sa pagluwas kanila gikan mabalaodnon nga espiritu, ug sa pagtukod kanila diha sa gahom sa Imong lig-on nga pagkamatarong.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Santiago naghangyo kang Pablo aron mahimo nga putli aron sa pagsimba diha sa templo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)