Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 104 (From Tyre to Caesarea)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

11. Gikan sa Tiro paingon sa Cesaria (Buhat 21:7-14)


BUHAT 21:7-14
7 Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolemaida. Didto gihimamat namo ang kaigsoonan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. 8 Sa pagkasunod adlaw migikan kami ug miabot sa Cesaria. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa pito ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. 9 Siya may upat ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. 10 Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. 11 Miduol siya kanamo ug gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil ug kamot ug miingon, “Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo: ang tag-iya niining bakosa gaposon sa mga Judio sa Jerusalem sa ingon niining paagiha ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Judio.” 12 Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. 13 Apan mitubag siya, “Nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol? Andam ako mabilanggo, ug bisan patayon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Hesus” 14 Dili gayud siya namo kapugngan busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, “Matuman ang pagbuot sa Ginoo.”

Si Pablo nagbiyahe paingon sa habagatan sa lain nga barko. Siya mihunong alang sa usa ka adlaw didto sa Akka, ug mitimbaya sa mga kaigsoonan didto. Unya siya mipadayon sa iyang dalan sa Cesaria, ang Romanhong ulohan diha sa Palestina, diin ang Ginoo sa unang panahon adunay pagbubo sa iyang Espiritu sa usa ka dako nga gidaghanon sa mga Hentil. Kini mao ang katingad-an nga kita wala makabasa bisan unsa mahitungod niining iglesia sa mga Hentil, apan kini tingali tungod kay sila mibalhin sa laing mga siyudad. Ang Cesarea mao ang usa ka sentro sa Roma, diin ang mga opisyal moalagad alang sa usa ka medyo mubo nga panahon sa dili pa ang gobyerno mobalhin kanila ngadto sa laing mga rehiyon, diha sumala sa ilang mga sugo.

Sa Cesarea didto nagpuyo si Felipe, ang aktibo nga ebanghelista, ug usa sa pito nga mga katabang sa unang iglesia kinsa napugos aron sa pagkalagiw sa Jerusalem, nagpalayo gikan kang Saulo ang mabangis, human sa pagbato sa iyang kauban nga ebanghelista, nga si Esteban. Kon dili siya, usab, mahimong patyon. Karon si Pablo miabot ngadto sa iyang balay ingon nga pinasidungang bisita. Pinaagi sa gugma sa Dios ang usa ka kaaway nahimong usa ka igsoon diha ni Kristo. Hunahunaon sa unsa nga paagi ang duha ka mga igsoon kinahanglan magpasalamat ni Kristo alang sa Iyang grasya. Si Lucas sa pagkatinuod nangutana niining saksi, usab, mahitungod sa mga panghitabo sa kasaysayan nga nagpalibot sa sinugdanan sa iglesia aron sa paghimo sa iyang libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles. Si Felipe adunay kompletong pag-uyon mahitungod sa pagwali ngadto sa mga Hentil, kay siya nagbawtismo na sa tresurero sa Ethiopia gikan sa korte sa Candace, (sa wala pa si bisan kinsa sa uban nga mga apostoles), ug si Kristo naggamit kaniya sa pagwali sa Iyang gingharian diha sa daghang mga dapit. Si Pablo nagpabilin diha sa balay ni Felipe alang sa daghang mga adlaw, taliwala sa espirituwal nga panag-uyon ug dakong kalipay.

Ang inila nga ebanghelista minyo, ingon nga ang kaminyoon dili makauulaw nga butang, apan usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang iyang upat ka mga anak nga babaye mga magtutuo, ug napuno sa espiritu sa tinuod nga propesiya. Sila misulti diha sa iglesia, kay ang Balaang Espiritu nagpadayag pinaagi kanila, uban sa gahom ug katin-aw, ang kabubut-on sa Ginoo. Ang panalangin sa Amahan naghari ibabaw sa iyang tibuok nga balay.

Ang usa ka propeta gikan sa Judea, si Agabo, kansang ngalan nahisgotan usab ni Lucas sa (Buhat 11:28), nanaug aron sa pagbisita niining iglesia. Siya adunay panagna nga ministeryo diha sa lagsik nga unang iglesia. Ang Espiritu sa Dios adunay pagpakita kaniya nga si Pablo moabot pinaagi sa dagat paingon sa Jerusalem. Siya nagpasidaan sa apostol, aron sa pag-adam kaniya alang sa mga alantoson nga mahimong naghulat kaniya didto sa Jerusalem. Ang propeta tin-aw nga nag-ingon nga ang mga Judio buot nga mogapos kang Pablo ug sentensyahan siya sa kamatayon, ingon sa ilang gibuhat kang Hesus, ug sa makauulaw gihatag siya ngadto sa mga kamot sa mga Hentil. Si Kristo mismo, kinsa mao ang selyo sa mga propeta, adunay pagtagna kang Pablo sa paagi sa iyang mga pag-antos. Si Pablo usab gitagna sa iyang mga pag-antos pinaagi sa iglesia, ingon nga ang espiritu sa propesiya adunay pagkaylap gikan kang Kristo ngadto sa dag-hang mga magtuto.

Sa dihang ang pinadayag sa Ginoo mahitungod sa kapalaran ni Pablo nahimong nasayran atubangan sa mga mata sa iglesia sa Cesarea, ang mga igsoon naghimo sama ingon nga si Pedro adunay gihimo kaniadto sa dihang siya misulay aron sa paghunong sa iyang Ginoo gikan sa pag-adto ngadto sa krus. Apan si Pablo, ingon nga ang tanang tinuod nga mga propeta, nasayod sa kabubut-on sa iyang Ginoo. Siya miuyon sa langitnong katuyoan, ug nagsugod sa pagbulag sa iyang kaugalingon nga kinabubut-on gikan sa iyang pag-alagad dinhi sa kalibotan samtang nangandam sa pagsunod sa panig-ingnan sa iyang Ginoo diha sa mga pag-antos. Siya mipili sa pagbiya sa mga iglesia sa ulahi kay sa mapakyas ang desinyo sa iyang Ginoo. Bisan pa ang iyang kasingkasing haduol na mabuak siya gusto gani labaw sa paghimaya sa iyang Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuman sa pagtuo.

Sa niining okasyon si Pablo misulti sa doktrina sa unang iglesia, nag-ingon nga ang Tawo nga si Hesus mao ang Dios. Niining duha ka mga ngalan atong makaplagan ang kahinggpitan sa pagka-Dios sa lawas, mapaubsanong natago diha sa tawhanong kinaiya. Kining Ginoo sa Himaya adunay pagbuntog kang Pablo, kinsa unya miabut aron sa pagsimba Kaniya alang sa nahibiling higayon sa iyang kinabuhi. Siya gusto sa pagsunod Kaniya ngadto sa kataposang gutlo, ug andam sa pag-adto paingon sa samang kapalaran ingon nga Nating Karnero sa Dios. Siya mibarog nga lig-on pinaagi sa tanang kalisud nga mga tentasyon nga nagpalibot kaniya. Ang tanang iglesia miila nga si Pablo wala mosumiter sa tawhanong kahilig, apan nagtuman ang kabubut-on sa iyang Ginoo diha sa matag detalye. Kini sa pagkati-nuod mao ang bandera nga nagsakay ibabaw sa tanang sunod-sunod nga mga panghitabo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo, kay Ikaw ang tinuod nga Dios ug tinuod nga Tawo. Ikaw naglukat kanamo gikan sa kamatayon, kahadlok, ug katalaw. Ikaw naglig-on kanamo, ug Ikaw sa gihapon naglig-on kanamo diha sa among kataposang panaw, aron kami mahimong molabay nga masaligon pinaagi sa mga pagsulay sa kagul-anan ug pagsakit, ug sa pagpamatuod sa Imong mahimayaong ngalan.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Pablo wala mahadlok sa pag-antos nga naghulat kaniya didto sa Jerusalem?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)