Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Azeri":
Home -- Azeri -- Acts
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- AZERI -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book

HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ - Məsihin Zəfər Yürüşü

Həvarilərin İşləri Kitabının tədqiq edilməsi

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

HİSSƏ 1 - YERUSƏLİMDƏ, YƏHUDEYADA, SAMARİYADA VƏ SURİYADA İSA MƏSİHİN CƏMİYYƏTİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ - Həvari Peterin nəzarəti ilə (Həvarilərin İşləri 1 - 12)
A - YERUSƏLİMDƏ İLK İMANLILAR CƏMİYYƏTİNİN YARANMASI VƏ BÖYÜMƏSİ (Həvarilərin İşləri 1 - 7)
1. Həvarilərin İşləri Kitabına giriş və Məsihin son vədi (Həvarilərin İşləri 1:1-8)
2. Məsihin göyə qalxması (Həvarilərin İşləri 1:9-12)
3. Müqəddəs Ruhun tökülməsini gözləyən qrup (Həvarilərin İşləri 1:13-14)
4. Günah etmiş Yəhudanın yerinə Mattiyanın seçilməsi (Həvarilərin İşləri 1:15-26)

5. Əllinci Gün bayramında Müqəddəs Ruhun tökülməsi (Həvarilərin İşləri 2:1-13)
6. Peterin Əllinci Gün bayramında etdiyi vəz (Həvarilərin İşləri 2:14-36)
7. Həvarilər camaata nəsihət verərək xidmət edirlər (Həvarilərin İşləri 2:37-41)
8. Erkən İmanlılar Cəmiyyətində ruhani həyat (Həvarilərin İşləri 2:42-47)

9. Şikəst adamın şəfası (Həvarilərin İşləri 3:1-10)
10. Peterin məbəddə verdiyi vəz (Həvarilərin İşləri 3:11-26)

11. Peter və Yəhyanın birinci həbsi və məhkəməsi (Həvarilərin İşləri 4:1-22)
12. İmanlılar cəmiyyətinin müştərək duası (Həvarilərin İşləri 4:23-31)
13. İmanlılar Cəmiyyətinin müştərək həyatı (Həvarilərin İşləri 4:32-37)

14. Xananya və Sapfiranın ölümü (Həvarilərin İşləri 5:1-11)
15. Oyanış və çoxlu şəfalar (Həvarilərin İşləri 5:12-16)
16. Həvarilər zindana atılır və mələyin köməyi ilə azadlığa çıxır (Həvarilərin İşləri 5:17-25)
17. Bütün həvarilər Ali Şuranın önündə (Həvarilərin İşləri 5:26-33)
18. Qamlielin məsləhəti və həvarilərin qamçılanması (Həvarilərin İşləri 5:34-42)

19. İmanlılar cəmiyyətinin təşkili və yeddi köməkçinin seçilməsi (Həvarilərin İşləri 6:1-7)
20. Stefanın fəal şəhadəti (Həvarilərin İşləri 6:8-15)

21. Stefanın özünümüdafiə nitqi (Həvarilərin İşləri 7:1-53)
a) İman atalarının dövrünün təsviri (Həvarilərin İşləri 7:1-19)
b) Musanın dövrü (Həvarilərin İşləri 7:20-43)
c) Hüzur çadırı və məbədin inşa edilməsi (Həvarilərin İşləri 7:44-50)
d) Dikbaş xalqa qarşı şikayət (Həvarilərin İşləri 7:51-53)

e) Stefan Məsihin yolunda ilk şəhid olur (Həvarilərin İşləri 7:54 - 8:1)
B - XİLAS BARƏSİNDƏKİ MÜJDƏ SAMARİYA VƏ SURİYAYA YAYILIR VƏ BÜTPƏRƏSTLƏR İMANA GƏLMƏYƏ BAŞLAYIR (Həvarilərin İşləri 8 - 12)
1. Məsihin Yerusəlimdəki Cəmiyyətinə qarşı ilk təqib və imanlıların Samariyanın hər tərəfinə yayılması (Həvarilərin İşləri 8:1-8)
2. Cadugər Şimon və Peterlə Yəhyanın Samariyadakı fəaliyyəti (Həvarilərin İşləri 8:9-25)
3. Həbəşli hərəmağasının iman etməsi və vəftiz olması (Həvarilərin İşləri 8:26-40)

4. Məsihin Dəməşqin yaxınlığında Şaula zühur etməsi (Həvarilərin İşləri 9:1-5)
5. Xananyanın Şaulu vəftiz etməsi (Həvarilərin İşləri 9:6-19a)
6. Şaul Dəməşqdə Müjdəni vəz edir və yəhudilərin təqiblərinə məruz qalır (Həvarilərin İşləri 9:19b-25)
7. Paulun Yerusəlimdəki həvarilərlə ilk görüşü (Həvarilərin İşləri 9:26-30)
8. Məsih Peterin əlləri ilə böyük işlər görür (Həvarilərin İşləri 9:31-43)

9. Romalı yüzbaşı Kornelinin imana gəlməsi ilə Müjdənin yəhudi olmayan xalqlara yayılmasının başlanğıcı (Həvarilərin İşləri 10:1 - 11:18)

10. Bütpərəst mənşəli imanlılar üçün Antakyadakı imanlılar cəmiyyətinin təsis edilməsi (Həvarilərin İşləri 11:19-30)

11. Padşah Aqrippanın Yerusəlimdəki cəmiyyətə qarşı təqibləri (Həvarilərin İşləri 12:1-6)
12. Peterin mələyin köməyi ilə xilas olması (Həvarilərin İşləri 12:7-17)
13. Hirodun qəzəbi və ölümü (Həvarilərin İşləri 12:18-25)

HİSSƏ 2 - MÜJDƏNİN BAŞQA MİLLƏTLƏRƏ YAYILMASI BARƏDƏ XƏBƏRLƏR VƏ ANTAKYADAN ROMAYA KİMİ CƏMİYYƏTLƏRİN QURULMASI - Müqəddəs Ruh tərəfindən göndərilən həvari Paulun xidməti vasitəsilə (Həvarilərin İşləri 13 - 28)
A - BİRİNCİ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 13:1 - 14:28)
1. Barnaba ilə Şaulun xidmət üçün ayrılması (Həvarilərin İşləri 13:1-3)
2. Müjdənin Kipr adasına yayılması (Həvarilərin İşləri 13:4-12)
3. Anadoludakı Antakyada Müjdənin yayılması (Həvarilərin İşləri 13:13-52)

4. Konyadakı imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 14:1-7)
5. Listradakı imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 14:8-20)
6. Həvarilərin Derbedəki xidməti və təzəcə qurulmuş cəmiyyətləri möhkəmləndirməsi (Həvarilərin İşləri 14:21-23)
7. Həvarilərin Suriyadakı Antakyaya qayıtması və oradakı bacı-qardaşlara xidmətləri barədə hesabat verməsi (Həvarilərin İşləri 14:24-28)

B - YERUSƏLİMDƏKİ HƏVARİ MƏCLİSİ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ (Həvarilərin İşləri 15:1-35)
C - İKİNCİ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 15:36 - 18:22)
1. Paulun Barnabadan ayrılması (Həvarilərin İşləri 15:36-41)

2. Suriya və Anadoludakı cəmiyyətlərin möhkəmləndirilməsi: Timoteyin xidmətə seçilməsi (Həvarilərin İşləri 16:1-5)
3. Müqəddəs Ruh həvarilərin bəzi yerlərə getməsinə mane olur (Həvarilərin İşləri 16:6-10)
4. Filipidəki cəmiyyətin qurulması (Həvarilərin İşləri 16:11-34)

5. Salonikdə imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 17:1-9)
6. Veriyada imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 17:10-15)
7. Paul Afinada (Həvarilərin İşləri 17:16-34)

8. Korinfdə imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 18:1-17)
9. Paulun şərqə: Yerusəlimə və Antakyaya qayıtması (Həvarilərin İşləri 18:18-22)
D - ÜÇÜNCÜ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 18:23 - 21:14)
1. Paul Anadoluda və Apollo Efes və Korinfdə (Həvarilərin İşləri 18:23-28)

2. Efesdə və Anadoluda ruhani oyanış (Həvarilərin İşləri 19:1-20)
3. Həvari Yerusəlimə qayıdıb, oradan Romaya səyahət etməyi planlaşdırır (Həvarilərin İşləri 19:21-22)
4. Efesdə zərgərlərin qarışıqlığı (Həvarilərin İşləri 19:23-41)

5. Paulun Makedoniyaya və Yunanıstana son səyahəti (Həvarilərin İşləri 20:1-3a)
6. Korinfdə Paula qarşı hazırlanan sui-qəsd və onunla birlikdə Yerusəlimə səfərə gedən yoldaşlarının adları (Həvarilərin İşləri 20:3b-5)
7. Gecə söhbəti və Troasdakı Rəbbin Süfrəsi (Həvarilərin İşləri 20:6-12)
8. Troasdan Miletə (Həvarilərin İşləri 20:13-16)
9. Paulun nəzarətçilərə və ağsaqqallara vida müraciəti (Həvarilərin İşləri 20:17-38)

10. Anadoludan Livana dəniz səyahəti (Həvarilərin İşləri 21:1-6)
11. Surdan Qeysəriyyəyə (Həvarilərin İşləri 21:7-14)
E - PAULUN YERUSƏLİMDƏ VƏ QEYSƏRİYYƏDƏ HƏBS EDİLMƏSİ (Həvarilərin İşləri 21:15 - 26:32)
1. Paul Qüdsə çatır və bacı-qardaşlarına öz xidmətlərindən danışır (Həvarilərin İşləri 21:15-20)
2. Paulun Qanuna görə paklanma mərasimini yerinə yetirməsi (Həvarilərin İşləri 21:20-26)
3. Yəhudilərin Paula hücumu və romalı əsgərlərin onun köməyinə yetişməsi (Həvarilərin İşləri 21:27-40)

4. Paulun soydaşları qarşısında özünümüdafiəsi (Həvarilərin İşləri 22:1-29)

5. Paul yəhudilərin Ali Şurası qarşısında (Həvarilərin İşləri 22:30 - 23:10)
6. Məsihin gecə vaxtı Paula zühur etməsi (Həvarilərin İşləri 23:11)
7. Qeyrətli yəhudilərin Paula qarşı sui-qəsdi (Həvarilərin İşləri 23:12-22)
8. Paulun Yerusəlimdən Qeysəriyyəyə köçürülməsi (Həvarilərin İşləri 23:23-35)

9. Qeysəriyyədəki məhkəmənin birinci iclası (Həvarilərin İşləri 24:1-23)
10. Paulun vali və arvadı ilə şəxsi görüşləri (Həvarilərin İşləri 24:24-27)

11. Yeni valinin önündə məhkəmənin ikinci iclası (Həvarilərin İşləri 25:1-12)
12. Paul padşah II Aqrippa və məiyyəti qarşısında (Həvarilərin İşləri 25:13 - 26:32)


F - QEYSƏRİYYƏDƏN ROMAYA DƏNİZ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 27:1 - 28:31)
1. Paul Sidona və oradan Kritə gedir (Həvarilərin İşləri 27:1-13)
2. Dənizdə fırtına qopur və gəmi Malta adasında qəzaya uğrayır (Həvarilərin İşləri 27:14-44)

3. Paul Malta adasında qış keçirir (Həvarilərin İşləri 28:1-10)
4. Romaya səyahət yazda davam edir (Həvarilərin İşləri 28:11-14)
5. Paul Romada xidmət etməyə başlayır (Həvarilərin İşləri 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 10, 2014, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)