Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 081 (Greetings from Paul’s fellow Workers)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

7. Mga pangumosta gikan sa mga isigkamagbubuhat ni Pablo (Roma 16:21-24)


ROMA 16:21-24
21 Nangumosta kaninyo si Timoteo. Ang akong katabang, ingon man si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga mga Judio sama kanako. 22 Ako, si Tercio, ang gipasulat niini, nangumosta usab kaninyo ingon nga inyong isigkamagtutuo. 23 Si Gayo, ang akong giabotan, kansang balay gihimong tigomanan sa mga magtutuo, nangumosta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa siyudad, ug ang atong igsoon nga si Cuarto. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu-Kristo mag-uban kaninyong tanan. Amen.

Panagsa ra kaayo nato makita si Pablo nga mag-inusara. Kanunay siyang gialirongan sa iyang mga kaubang magbubuhat ug daghan na ug kasinatian diha sa buluhaton sa Ginoo sama kang Barnabas ug Silas, alang sa paghingpit kaniya, naghatag ug tambag kaniya, ug nabantay kaniya pinaagi sa ubang mga propeta. Usahay, ang ubang magtutuo, gikan sa nagkalainlaing lungsod, mi-ambit diha sa proseso sa kadaugan ni Kristo, diin nakita ni Pablo ang iyang kaugalingon nga ulipong gi-agak ngadto sa pagkamadinaugon, hiniusa sa karwahe sa kabantog; ingon sa nagsunog siyag incenso alang sa kahalandong ni Kristo, ug kon kinsa kadtong makasinlok sa maong incenso, maluwas, apan kinsa kadton mosalikway niini, malaglag ( Roma 2:14-16)

Si Pablo misulat sa iyang Epistula ngadto sa taga Roma sa 59 A.D. sa dihang nagpuyo siya sa Corinto, diin daghang sumusunod ni Kristo ang nag-uban kaniya, kinsa nagdugang sa ilang pagpangumusta sa panapos sa iyang epistula. Kini nga pagtimbaya nagpaila nga si Pablo wala magsulat nga nag-inusara, sama sa pilosoper, apan gialirongan sa mga kauban, kinsa nagtabang kaniya sa tanang mga detalye bahin sa mga magtutuo sa Roma.

Si Timoteo gadaku sa mga kamot sa iyang Judio-Kristohanong inahan, kinsa nagtugyan sa iyang kaugalingon kang Kristo, ug ang iyang lola kinsa puno sa pagtuo ug pagkadiosnon. Ang iyang amahan usa ka Grego.

Nakita ni Pablo niining maligdong nga lalake, kinsa nahigugma kang Kristo, nga usa ka galamitong kaabag sa mga gimbuhaton sa Dios, kay siya natawo sa parehong Semitic ug Judeong kaliwat.

Bisan pa niini, gituli siya ni Pablo, tungod kay Judeo ang iyang inahan, aron mahimo siyang makatarunganong Judio sa mga Judeo, ug makatarunganong Grego sa mga Grego. Naghiusa sila sa pagpangalagad, ug si Timoteo sama sa usa ka anak ni Pablo.

Si Timoteo wala mamuhat alang sa kaugalingon, apan nagpuyo siya sa paghimaya sa Ginoong Hesus, ug giuna pagpangita ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarung. Gipadala siya ni Pablo sa makadaghang higayon sa iyang mga panaw ngadto sa mga ciudad aron mag-andam sa dapit sa ministri ni Pablo ug sa iyang mga kauban. Usahay mapugos si Pablo pabiya kaniya, tungod sa pagpalagpot kaniya resulta sa pagpanglutos. Si Timoteo ang reponsable sa paglig-on sa mga bag-ong nakabig ( Mga buhat 16:1-3; 19:22; Taga-Filipos 2:19-22).

Human sa pagtimbaya ni Timoteo, tulo ka tawo sa tribu ni Pablo ang gihisgutan, sila ang iyang mga kaubanan nga si Lucius, Jason, ug Sosipater.

Si Jason mao ang nag-abiabi kang Pablo sa iyang pagpuyo sa Tesalonica, sa dihang dunay kagubot nga mugna samga Judio, human nagtudlo si Pablo kanila mahitungod sa tulo ka Sabbaths, ug sa kadaghan sa nakabig nilang Pablo ug Silas, kinsa ilang gipundar ang bag-ong iglesia ni Kristo.

Ang maong panon misulong sa panimalay ni Jason, ug kay wala man nila makita si Pablo ug Silas, giguyod nila si Jason atubangan sa mga namunuan, ug giakusar siya sa pagsunod sa bag-ong pagtuo, nag-ila kang Hesus nga Hari sa mga hari, kinsa nagdili sa mga tawo sa paghatag sa ilang pasalig ngadto ni Cesar. Apan ang mga namunuan miabog sa mga masuk-anong mga Judio ug gibuhian si Jason inubanan sa gwardia. (Mga Buhat 17:6).

Si Sosipater magtutuong gikan sa Berea, diin ang mga Judio maampingong midawat sa pulong ni Pablo, ug nagtuon sa Libro sa Daang Tugon matag adlaw aron masayran kon ang Gilansang kinsa gibanhaw sa mga patay mao ba gayud ang Mesias.

Ang mga Judio naghugpong aron moalsa sa dihang nadungog nila ang pagwali ni Pablo sa Berea, samtang ang mga tawo sa Berea miuban ni Pablo uban ang tanang respeto sa Athena, ug si Silas ug Timoteo nagpabilin sa Berea aron ipundar ang mga nakabig diha sa pagtuo ug sa hingpit nga kamatuoran.

Dayon atong mabasa nga ang ginganlag Sosipter miuban ni Pablo sa Jerusalem aron ihatag ang ilang mga kontribusyon ngadto sa mga nanginahanglan didto.

Ang ikatulo kaubanan ni Pablo mao si Lucius sa Sireno (Mga Buhat 13:1), kinsa mao ang magulang sa iglesia sa Antioch, ug miuban kang Pablo sa iyang mga pag-ampo.

Si Tertius usa ka Romano kinsa hanas sa pinulongang Grego, ug nahisgutan ang iyang pangalan sa katapusan sa epistula nga scriba o sekretaryo nga maoy gidiktahan ni Pablo niining sinulat niya sa taga Roma.

Si Pablo midiktar kaniya sa sinulat sa matag pulong, ug aduna siyay igong panahon sa pagtrabaho sa maong dakung buhat. Kini nga serbisyo nahimo sa hingpit nga panagsabot.

Kinahanglang masabtan ni Tertius ang ipasabot ni Pablo aron masulat kini nga matinud-anon ngadto sa iglesia sa Roma. Giila ni Pablo si Tertius nga usa sa mga pinili, kinsa napundar kang Ginoong Hesus, ug kinsa nag-andam sa iglesia sa Roma, ug nakaila ug nagsalig kaniya.

Si Gaius magtutuo gikan sa Tesalonica, kinsa nagpadayon ni Pablo sa iya mismong balay sa dihang adunay pagpanglutos, ug mipagamit sa iyang panimalay sa ilang panagtigum.

Gi-atiman ni Gaius ang mga tawong miduol kaniya nga adunay mga problema, ug siya usa sa mga pipilang nabawtismohan ni Pablo sa Corinto, sumala pa sa iyang sulti : “Ako nagpasalamat sa Ginoo nga walay akoy nabawtismohan kaninyo gawas kang Crispus ug Gaius…Tungod kay wala ako gipadala ni Kristo aron magbawtismo, apan aron magsangyaw sa ebangelyo” (1 Corinto 1:14-17).

Si Erastus mao ang tresorero sa ciudad nga matinud-anong ug nagmatarung sa pagtrabaho. Kini nagpasabot nga ang iglesia sa Corinto wala lamang nag-langkob sa mga kabus ug ordinaryong katawhan, apan usab sa mga tawong naa sa hataas nga hut-ong ug dakug inpluensya sa katilingban. Si Quartus usa ka igsoon diha ni Kristo. Dili siya Grego apan Romanhon nga naila sa simbahan niadtong higayona.

PAG-AMPO: Nagpasalmat kami kanimo O Ginoong Hesus, tungod kay aduna kay mga alagad sa imong iglesia nga nangalagad sa tibuok nilang kasingkasing sa matag administratibo ug espirituhanong bahin. Tabangi ang mga pangulo sa among mga kasimbahanan nga magmatinud-anon sa tanan nilang gimbuhaton alang sa kahimayaan sa imong balaang pangalan.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang maong tawo nga gidiktahan ni Pablo sa iyang Epistula ngadto sa taga Roma?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)