Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 053 (The Parable of the Potter and his Vessel)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
3. Ang Dios magpabiling matarong bisan pa ug kadaghanan sa Israel ang supak kaniya (Roma 9:6-29)

c) Ang sambingay sa magkukulon ug sa iyang panudlanan gitagana alang sa mga Judio ug Kristohanon (Roma 9:19-29)


ROMA 9:19-29
19 Apan moingon kamo kanako, “Kon matuod kini, nganong pakasad-on man si Dios ang tawo? May makapugong ba diay sa buot buhaton sa Dios?” 20 Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios? Tawo ka lamang! Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukolon, “Nganong giingon mo ako niini pagbuhat?” 21 Wala bay katungod ang magkukolon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kolon—ang usa mahalon ug ang usa baratohon? 22 Ingon niana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Busa labihan niyang pagpailob sa mga tawo nga iyang gikapungtan ug iyang laglagonon. 23 Buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an—kita nga gitagan-an niya sa iyang himaya. 24 Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Judio, kondili gikan usab sa mga dili Judio. 25 Mao kini giingon sa libro ni Oseas: “Ilhon ko nga, ‘Akong katawhan’ ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. 26 Ug sa mga dapit nga sila kaniadto giingan, ‘Dili ko kamo katawhan,’ tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi.” 27 Ug si Isaias mipahayag mahitungod sa Israel: “Bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan diyotay lamang ang maluwas; 28 kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibotan sa tuman nga kahigpit ug kadali.” 29 Mahitabo gayod ang gitagna ni Isaias, “Kon ang Ginoong Labing Gamhanan wala pa magbilin ug pipila sa atong mga kaliwat, mahisama unta kita sa Sodoma ug sa Gomora.”

Ang kabutbut-on sa tawo, iyang garbo, ug iyang pag-ila sa hustisya nahisupak sa pagpili, kabubut-on, ug pagpamuhat sa Dios. Ang pagkamasinupakon sa tawo sama sa usa ka hulmigas nga miingon sa elepante: “Nganong gitumban ko nimo?” (Isaias 45:9).

Ang tawo walay katungod mosukmat sa Dios o masuko kaniya, tungod kay limitado lang kaayo ang kanawan sa tawo ug iyang tawhanong pagpanabot, dili ikatandi sa walay kinutubang kaalam, pagkabalaan, ug gugma sa Dios,

Kinsa kadtong naghatag sa tibuok niyang pagsalig sa Dios niadtong panahon diin nagmagahi ang mga kasingkasing sa mga tawo ug nasud, nakabaton sa pagkamasinugtanon sa Dios sa tibuok kalibotan ug nagyukbo kaniya sa tumang pasalamat. Niini lang paagiha atong madawat ang kamatuoran nga ang tawong sama kang Hitler gitugotan pagpatay sa unon ka milyones nga Judio sulod sa iyang mga pugon, nga wala gayud usa ang misanta o misukmat kaniya. Sa mao usab nga paagi atong masabtan ngano si Stalin gitugotan sa pagpatay sa 20 milyones ka mga mag-uuma sa dihang gipatuman niya iyang nasudnong plano nga walay usa ka tawo ang nasayod niini.

Naghatag si Pablo ug panag-ingnan aron masabtan nato ang paghukom sa Dios: ang magkukulon sa parehong inumol nga yuta naghimo ug panudlanan para sa kadungganan, ug ang uban sa kasilag aron sudlan sa mga sinalikway (Jeremias 18:4-6).

Naghatag si Pablo ug bug-at nga sambingay, ug naghisgot kabahin sa panudlanan sa kasuko sa Dios, kinsa gi-antosan sa Dios sa hataas nga panahon, ug sa kaulahian gilaglag na gayud ngadto sa pagkadugta.

Miingon usab si Pablo nga ang Dios sa sinugdan nagplano nang daan sa panudlanan sa iyang kaluoy, ug nag-andam kanila alang sa umaabot nga kahimayaan. Busa, ang panudlanan sa iyang kaluoy naggikan sa kadako sa himaya sa ilang Magbubuhat, ug ang mobalik alang kanila.

Si Pablo wala maghatag sa usa ka pilisopia nga wala ang kaluoy sa Dios, gikan sa iyang mga nasinating kahibalo, apan iyang gipasabot nga ang separasyon tali niadtong sinalikway ubos sa kasuko sa Dios, ug niadtong nahimaya sa iyang kaluoy, dili lamang nagtumong sa mga Gentil, apan usab sa mga piniling Judio. Aron maklaro iyang punto, iyang gihisgotan ang gipadayag sa Dios kang Hosea (2:23) nga iyang himuon niadtong dili niya katawhan nga iyang mga katawhan.

Si apostol Pedro mikompirma sa iyang sulat ngadto sa mga magtutuo sa mga Gentil: “Apan kamo maoy usa kakaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sacerdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulongang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios; kaniadto kamo wala pagkaloy-i, apan karon kamo ginakaloy-an na (1 Pedro 2:9-10)

Sumala ni Pablo, kini nga katuyoan balaanon; nga ang Dios mopili niadtong wala gipili, ug motawag niadtong wala gitawag aron mahimong anak sa Dios (Roma 9:26; 1 Juan 3:1-3). Sa samang paagi, giklaro ni Pablo, nga si propeta Isaias nag-ila nga ang Dios mogiya sa masupilong pinili sa pagsinati ug dakung kabalaka, ug kon magpadayon sila sa ilang pagkamatinumanon sa gusto iyang tugotan silang malaglag, bisan iya nang gisulti nga sila mosanay sama sa kadaghan sa mga balas sa dagat.

Ang buhing Ginoo nagtagad sa iyang matinumanong katawhan. Dili tanan kanila malaglag, apan ang gamay nga nahibilin mahininloan ug mabalaan, diin diha kanila ang katumanan sa espirituhanong saad sa Dios (Isaias 11:5); samtang ang kadaghanan sa mga tinawag mahisama sa Sodoma ug Gomora, nga nawagtang (Isaias 1:9).

Pinaagi sa iyang gugma, gusto ni Pablo motudlo sa mga Judio sa Roma nga ang Dios adunay katungod sa pagluwas sa mga dili piniling Gentil, ug magbalaan kanila sa hingpit, samtang iyang ipagahi ang mga magtutuong Judio hangtod sila malaglag. Kini nga kasinatian wala mogawas sa relihiyosong pagtulun-an, apan makaplagan sa kasingkasing sa iyang mga apostol kabahin sa mga Judio nga mapagarbohon sa ilang pagkamaot.

Gitinguha niyang dad-on sila ngadto sa paghinulsol nga mahimo nila ang pakompisal nga si Hesus mao ang gisaad nga Mesias ang naghatag ug kaluwasan. Apan ang kadaghanan sa mga Judio padayon misalikway ni Hesus bisan karon.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, pasayloa kami sa among pagkataphaw kon wala namo nakita ang dako nimong pagpailob kanamo. Gihigugma mo kami sa hataas nga panahon, ug wala nimo kami pahamtangi sa silot. Balaana kami sa hingpit aron masuklian namo imong gugma nga mapasalamaton ug malipayong mosunod sa giya sa imong Balaang Espiritu.

MGA PANGUTANA:

  1. Kinsa ang mga panudlanan sa kasuko sa Dios, ug unsa ang hinungdan sa ilang pagkamasinupakon?
  2. Unsay katuyoan sa panudlanan sa kaluoy sa Dios, ug unsa ang ilang sinugdanan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)