Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 050 (The Spiritual Privileges of the Chosen)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)

2. Ang mga espirituhanong pribelihiyo sa mga piniling katawhan (Roma 9:4-5)


ROMA 9:4-5
4 Sila mao ang piniling katawhan sa Dios; gisagop sila ingon himaya; ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa Balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. 5 Kaliwat sila sa mga patriyarka, ug sa ilang kaliwatan natawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangtoran! Amen.

Si Pablo nagtinguha sa pagpahinumdum sa iglesia sa Roma sa mga espirituhanong pribelihiyo ug katungod sa iyang katawhan. Iyang gikompisal, sa samang paagi, nga kadtong mga pribelihiyo wala makatabang kaniya ug sa iyang katawhan sa pag-ila ug pagdawat sa matuod nga Mesias; mao nga gikasilagan siya, gilimod, gikasinahan siya hangtud nga ilang gitugyan siya aron ilansang sa krus, nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, bisan pa ang pagbatok sa Balaang Espiritu.

Sama nga ang kangitngit mihugpa sa hinayhinay ug dili kalit, mao usab ang mihugpang katig-a sa iyang katawhan.Unsa ang mga panalanging nabatonan sa mga isigkatawhan ni Pablo sa nasud nga nagpalahi kanila sa ubang katawhan?

Ang ilang orihinal nga pangalan mao ang mga anak ni Jacob, ang mangingilad, ug dili mga anak ni Israel. Apan ang ilang amahan, nga dunay sala, wala niya buhi-e ang ginoo hangtod nakabaton sa panalangin.

Tungod sa kalig-on sa pagtuo ni Jacob ang Ginoo miusab sa iyang ngalan nga Israel, kinsa nagpasabot, ‘siya nga nakigbugno sa Dios, “El,” ug milampos pinaagi sa iyang pagtuo’.

Si Jacob dili kusgag lawas, dili usab maayo ug kinaiya, apan lig-on sa pagtuo, nga maoy nakaluwas kaniya gikan sa kasuko ug hukom sa Dios (Genesis 32:22-32)

Si Jacob usa sa mga kaliwatan ni Hesus. Si Hesus mao ang cordero sa Dios nga nagawagtang sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug nakigbugno sa Dios aron maluwas kita gikan sa paghukom tungod sa atong mga sala. Iyang gihuptan ang Dios pinaagi sa pagtuo, ug wala mobuhi kaniya hangtud kitang tanan panalanginan sa Dios.

Ang Anak ni Maria mao ang atong manluluwas aron malingkawas kita sa paghukom. Busa ang matuod nga nakigbugno sa Dios dili si Jacob, apan si Hesus, kinsa mao lamang ang matuod nga Israel nga nagluwas kanato gikan sa kasuko sa Dios.

Ang mga Judio, kristohanon, ug Muslim nga wala nagdawat sa tagapagtaliwala, kinsa nakigbugno alang kanila, dili gayud maka-ambit sa iyang mga panalangin, ni mahi-apil sa mga piniling espirituhanong katawhan.

Kini nga kamatuoran nakapuno sa kaguol sa kasing-kasing ni Pablo kay nakita niya nga ang kadaghanan sa iyang katawhan wala masayod sa ilang katungod sumala sa gisaad, hinuon misalikway kanila sa ilang espirituhanong pagkabuta ug naghinubrang garbo.

Ang Ginoo nagmando ni Moises sa pag-adto kang Paraon sa Ehipto ug mosulti kaniya nga ang mga anak ni Jacob mao ang iyang mga kamagulangan. (Exodo 4:22; Deutoronomio 14:1, 32:6; Oseas 11:1-3).

Ang Ginoo miantus sa pagkamasinupakon sa iyang kaanakan kinsa wala mitahud kaniya, bisan pag gihatagan na silag katungod isip mga sinagop. Wala sila nagpakatawog usab, apan may katungod nga mga unang anak sa Ginoo.

Ang himaya sa Ginoo nagapuyo sa balaan sa tanang balaan, ang pinakasulorang bahin sa tabernakulo, samtang ang piniling katawhan nagwandog sa kamingawan.

Ang Ginoo miprotektar kanila ug migiya kanila taliwala sa mga kakuyaw, ug mihimog mga milagro (Exodo 40:34; Deuteronomio 4:7; 1 Mga Hari 2:11; Isaias 6:1-7; Ezequiel 1:4-28; Hebreo 9:5).

Bisan pa niana, ang Ginoo misilot sa iyang mga pinili ug mitinguhang pahamtangan sila sa kamatayon tungod sa ilang ka walay pagtuo, apan mipataliwala si Moises ug Aaron ug naluwas sila sa maong silot (Numeros 14:1-25).

Si Pablo mipahinumdom sa mga Judio sa ubang mga pribelihiyo nga makaplagan sa sumusunod nga mga pakigsaad kinsa nagtestigo sa kadaku ug kagamhanan sa mga pulong sa dios, nga ang Ginoo, Magbubuhat ug matarong nga maghuhukom, nakighiusa niining mga ordinaryong katwahan hangtud sa kahangturan. Ang Balaang Kasulatan nagsulti niining mga pakigsaad:

Ang kasabotan sa Dios kang Noe (Genesis 6:18; 9:9-14)
Ang kasabotan sa Dios kang Abraham (Genesis 15:18; 17:4-14).
Ang kasabotan sa Ginoo kang Isaac ug Jacob (Genesis 26:3; 28:13-19; Exodu 2:24).
Ang kasabotan sa Ginoo kang Moises (Exodu 2:24; 6:4; 24:7-8; 34:10, 28).

Apan, makasusubo kaayo, nga kanunayng gibalikbalik sa Balaang Pulong nga ang mga katawhan sa daang tugon mibiya niadtong mga pagpakigsaad sa makapila ka higayon, busa si propeta Jeremias miingon nga ang Ginoo mihukom nga maghimo ug bag-ong kasabotan tali kanila, apil ang espirituhanong pagkatawo sa iyang mga masupilong katawhan (Jeremias 31: 31-34)

Ang Balaod maoy pundasyon sa kasabotan sa Ginoo tali sa iyang katawhan pinaagi kang propeta Moises. Ang libro sa kasabotan uban sa napulo ka kasugoan mao ang sinugdanan sa total nga 613 ka mga kasugoan, apil ang 365 ka negatibo nga kasugoan (mga gipangdili) ug 248 ka positibong kasugoan, sumala sa Maimonides.

Sa sinugdanan niining mga kasugoan atong mabasa ang direkta nga gisulti: “Ako mao ang GINOO nga imong Dios. Ayaw pagbaton ug laing dios gawas Kanako” (Exodo 20:1-3).Siya nga nagasusi sa tumong niini nga kasugoan, makakita sa kasugoan: “Pagbalaan kamo, kay Ako ang GINOO inyong Dios balaan man” (Levitico 19:2).

Ang pinaka sentro niining mga kasugoan mao: “Higugmaa ang GINOO nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, sa tibuok ninyong kalag, usa sa tibuok ninyong kusog (Deuteronomio 6:5) ug “Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” (Levitico 19:18)

Apan wala kamiy nakita, gawas kang Hesus, nagsunod niining tanang mga kasuguan (Salmo 14:3; Roma 3:10-12). Ang pagsimba sa Dios atubangan sa tabernaculo, ug unya sa templo sa Jerusalem, nagkinahanglang una ug paghugas sa mga makasasala pinaagi sa madugong paghalad aron mahimo siyang takus sa pagduol sa Dios ug hugot nga mosimba kaniya.

Kini naangkon pinaagi sa pagsag-ulo sa mga salmo, alawiton, ang pagpangayo, ang pagsugid sa mga sala, ang paghimog mga ritwal, ug pinaagi sa mga pagsimba. Siya nga masugid mokat-on sa libro sa Salmo, diha sa Daang Tugon, makakaplag sa espiritu ug pagkinabuhi sa mga pagtulon-an. Ang pinaka importante sa tanang pagpahigayon sa pagsimba, walay labot sa paghalad ug mga sakripisyo, mao ang pagdawat sa panalangin.

Kining mga buhat sa pagsimba mohangtod sa pinaka taas nga punto sa kapistahan, nga mao ang Pangilin sa Pasaylo, ang Pentecostes, ang Tabernaculo, ug Yom Kippur (Adlaw sa Panghimayad)

Ang pagpokus sa balay sa Dios sulod sa templo sa Jerusalem maoy nakapalig-on sa panaghiusa sa nasud. Apan bisan sa maong espirituhanong tigumanan, daghan pang mga sitios nga naghimog mga altar kang Baal ug naghimog mga paghalad ngadto sa ubang mga dios-dios, nagbayaw sa ilang mga rebolto ug estatwa, nga naghagit sa kasuko sa Dios batok kanila.

Ang Daang Tugon puno sa nagkadaiyang prominenting pakigsaad, diin makita nato ang tulo ka mga katuyoan:

a) Ang presensya, pagpasaylo, proteksyon ug pagdasig sa Ginoo nga ilang Dios (Exodo 34:9-11)
b) Ang mga saad sa pag-abot ni Kristo, ang Prinsipe sa Kalinaw, ang mapainubsanong Kordero sa Dios (Deuteronomio 18:15; 2 Samuel 7:12-14; Isaias 9:5-6; 49:6; 53:4-12).
c) Ang pagbuhos sa Balaang Espiritu sa mga piniling katawhan ug sa tanang katawhan (Jeremias 31:31-34; Ezequiel 36:26-27; Joel 3:1-5)

Apan, Tan-awa! Kadaghan sa mga Judio wala nasayod sa pag-abot sa Kordero sa Dios, ang Hari sa ilang katawhan. Ilang gisalikway ang pagbuhos sa Balaang Espiritu, hinuon sila nagpaabot sa pagtungha sa usa ka gamhanang politikong estado. Niini wala gani nila nakita ilang mga kasal-anan, ni naninguha sa kabag-ohan sa ilang mga espiritu. Kadaghanan gayod wala makasabot sa katumanan nga gihimo ni Hesus ug sa pagbubu sa Spiritu Santo sa iyang mga sumusunod. Wala nila kini masabti nga kini katumanan sa mga saad ngadto kanila.

Ang mga amahan sa piniling katawhan dili mga pilosopo o mangi-alamon, apan magbalantay sa mga karnero ug mga pari para sa uban. Sama kanila ni Abraham, Isaac, ug Jacob, tungod sa ilang tiunay nga pagtuo nabuntog nila ang ilang mga kaluyahon. Ang Ginoo sa kasabotan gitawag nga Dios ni Abraham, ug kang Isaac ug Jacob (Genesis 35:9-12; Exodo 3:6; Mateo 22:32).

Si Moises, David, Elias, ni ang ubang personalidad sa Daang Tugon, wala magpundar ug unibersidad o academia, apan padayong silang nagsinati sa kamatuoran ug gahom sa Ginoo, taliwala sa pagkadautan sa katawhan.Sila nagpuyo sa pagtuo, nahimong ehemplo sa katawhan, ug pondasyon sa panalangin ngadto sa ilang mga kaliwat.

Bisan pa niana, ang pinakadakong pribelihiyo ug dungog sa katawhan sa Israel mao ang gipaabot nga pag-abot ni Kristo, ang Hari sa mga Hari, ang matuod nga Pangulong Pari, ang buhing Pulong Sa Dios, kinsa nakita nato ang presensiya sa otoridad, gahom, ug gugma sa Dios sa iyang katawhan. Siya miingon: “Ako mao ang kahayag sa kalibotan,” tungod kay ang gugma sa Dios nagpuyo diha kaniya, ug ang Balaang Espiritu naghimaya kaniya. Siya ug ang Dios usa ra, sumala sa iyang gisulti: “Ako ug ang Akong Amahan usa ra” (Juan 10:30). Sumala sa kamatuoran, si apostol Pablo nagtawag kaniya “Dios”. Wala siya nagsulti “ang dios”, apan ang matuod nga “Dios”, sama nga tanang kasimbahanan nagsugid nga si Kristo ang Dios gikan sa Dios. Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios; gipanganak, dili hinimo, usa ra sa tanan sa Amahan.

Ang mga Judio nangasuko, naghimog kagubot, ug nagtunglo sa mga Kristohanon tungod sa mga pamahayag ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa iglesia sa Roma. Kadagahanan sa mga Judio nag-ila kang Hesus nga tigpahisalaag, nagpasipala sa Dios, ug rebelde sa Dios, ug ila siyang gitugyan sa mga Romanhon, ang nagsakop kanila, aron ilansang sa Krus. Padayon silang nagmagahi gikan pa sa panahon ni Isaias; (Isaias 6:9-13; Mateo 13:11-15; Juan 11:40; Mga Buhat 28:26-27).

Niini nga mga versikolo klarong makita natong misamot pagmagahi ang ilang mga kasingkasing. Wala sila nagbasol sa ilang mga kasal-anan, apan giila ilang mga kaugalingong matarong tungod kay nagsunod sila sa balaod ni Moises, ug giila ang uban nga mga sinalikway.

Sa ilang pagmagahi niadtong panahona, miabot si Juan Bautista aron mag-andam sa dalan ni Kristo, ug daghan katawhan and iyang gibawtismohan. Pinaagi kaniya nadungog nila nga si Hesus ang Cordero sa Dios, ug nag-ila nga si Hesus ang magbawtismo sa Balaang Espiritu pagtukod sa bag-ong espirituhanong gingharian; ug silang tanang nabawtismohan kaniya nga nagsinggit sa kamingawan.

Si Hesus wala magtawag sa mga hanas sa balaod, mga relihiyoso, o mga makinaadmanon aron mosunod kaniya, apan iyang gitawag kadtong nagkompisal sa ilang mga kasal-anan kang Juan nga tigbautismo, ug sila nahimong mga disipulo ug nadihugan sa Balaang Espiritu.

Ang misteryo sa mga piniling katawhan dili sa kahibalo, ni sa kadato, sa politikanhong kasinatian, sa kabantog, apan sa pagkompisal sa mga kasal-anan ug espirituhanong pagbag-o.

Kadtong mahinulsolong nagkompisal sa ilang mga kasal-anan nakadawat sa kaluwasan ug kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo.Ang gitugot sa balaod nga mga pribilehiyo, nga natagamtaman sa mga katawhan sa Israel, dugang pa sa presensya sa Dios kanila, naghatag ug negatibong epekto sa kadaghanan sa mga Judio. Nahimo silang mapahitas-on ug dominante labaw sa ubang mga kanasoran, ug nag-ila sa ilang mga kaugalingong mga matarong, ug nga dili na sila kinahanglang maghinulsol. Wala sila miila sa ilang mga kasal-anan, hinuon nagmagahi sa ilang mga kasingkasing sa tanang panahon batok sa Dios, kang Kristo, ug batok sa putling Espiritu, hangtod nadato lang sila sa pagsunod sa balaod, apan kabus sa espiritu.

Si Pablo usa usab kanila kaniadto, panatiko ug mapahitas-on. Iyang gilutos ang mga sumusunod ni Kristo, gipugos ang uban pagbiya sa pagtuo, ug gipangpatay kadtong hugot sa ilang pagtuo. Apan sa dihang nakaplagan niya si Kristo, sa iyang makasulaw nga himaya dapit sa Damascus, nawagtang ang iyang mga damgo, mga hunahuna ug garbo, ug naghinulsol sa iyang mga sala ug pagkadautan. Nausab siya pinaagi sa grasya ni kristo, natawo pag-usab pinaagi sa Balaang Espiritu, ug nahimong apostol sa Ginoo.

Giila ni Pablo nga ang kaluwasan sa tawo dili diha sa pagka kaliwat sa binhi ni Abraham, ni sa pagtuli, kondi sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo ug pagpakapuno sa iyang Balaang Espiritu. Niini, nahimong sinumpay ang tawo ngadto sa espirituhanong lawas ni Kristo, ug kabahin na niini. Pinaagi sa iyang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga bag-ong kaliwatan ni Abraham, nakita ni Pablo nga ang espirituhanong gingharian sa Dios dili gayud susama sa politikanhong estado sa Israel. Makasusubo lang, nga ang espirituhanong lawas ni Kristo nag-antos sa pagdagmal sa Israel karon. Si Pablo wala nagpasabot sa politikanhong estado, apan ang espirituhanong gingharian ni Kristo, nga makita sa maayong kinaiya, pagkamatinud-anon, ug hingpit sa tanang bahin sa kalibotan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpasensya sa imong piniling katawhan, gidayeg ka namo sa imong mga saad sa Daang Tugon alang sa mga rebeldeng katawhan, taliwala sa imong mga pagpasidaan ug mga pagsilot. Pasayloa kami ug sa among katawhan, kung napakyas kami pagtugbang sa imong dakong gugma pinaagi sa pagtuo ug pagka matinud-anon; ug luwason ang mga kaanakan ni Abraham pinaagi sa pagbag-o sa ilang hunahuna, ug hinloan ang ilang kasingkasing alang sa buhing Hesu-Kristo.

PANGUTANA:

  1. Pila ka mga pribilehiyo ang gihisgotan ni Pablo alang sa katawhan sa Daang Tugon? Unsa niini ang pinaka importante alang nimo?
  2. Nganong dili tanan sa mga piniling katawhan ang naluwas sa grasya sa Dios, kinsa nahimong hinukman sa nakadaiyang paghukom?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)