Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 082 (Paul’s Doxology)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

8. Ang doksolohiya ni Pablo, isip panapos nga bahin sa iyang epistula (Roma 16:25-27)


ROMA 16:25-27
25 Ngadto kaniya nga arang makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita nga akong ginamantala ug sa pagwali mahitungod kang Hesu-Kristo, sumala sa pagpadayag sa tinagoan nga gitipigan sa hilum sulod sa tag-as nga mga katuigan. 26 apan nga karon gikapadayag na, ug pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta gikabutyag na ngadto sa tanang kanasuran, sumala sa gimbut-an sa Dios nga dayon, aron ang tanan motuo ug motuman. 27 Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesu-Kristo hangtud sa kahangtoran! Amen.

Balaanong gitapos ni Pablo ang iyang epistula sa iglesia sa Roma pinaagi sa pagsimba sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoon Hesu-Kristo. Giila siya ni Pablo nga tuboran sa makapalig-ong gahom, nga nagpundar sa mga kasimbahanan ug pagpreserbar kanila diha sa gahom sa iyang Espiritu.

Gitapos ni Pablo ang iyang epistula pinaagi sa paghisgot sa iyang sinugdanan (Roma 1:16). Paghatag ug kinabuhi sa mga tawong patay sa sala nga natuman diha sa ebanghelyo ni Pablo.

Dili lang upat ang mga ebangelyo, sama sa: Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan; apan matag maayong balita, ug deklarasyon sa kaluwasan ni Hesus diha sa mga pagwali ni Pablo matawag nga tinuod usab nga ebanghelyo.

Gi-angkon sa apostol sa mga Gentil nga ang pagpakita ni Hesus kaniya duol sa Damascrus, pagkakita niya sa buhing Ginoong nalansang sa krus, ug naila niyang mao ang matuod, ug ang gisaad nga Kristo, mao ang pinakamotibo sa iyang pagsulat sa iyang epistula.

Sa iyang ebanghelyo, gipadayag ni Pablo ang misteryo ngadto sa matag usa nga gustong mamati, kinsa gitago hangtud niadtong panahona, apan kini napadayag karon ug gihisgutan sa pulong sa mga propeta sa Daang Tugon, sumala sa gitakda sa walay kinutubang Dios nga Balaan.

Ang unod niini nga misteryo mao nga kabubut-on sa Dios nga kadtong mga mahugaw nga katawhan, dili tinawag nga nasud, maka-ambit sa pagtuman sa pagtuo, sumala sa Bag-ong Tugon. Busa, ang Ginoo naghatag sa iyang kapasayloan sa mga sala sa tanang katawhan pinaagi sa libreng grasya, gihatag pinaagi sa sakripisyo sa panghimayad ni Hesus. Mao nga, kinsa kadtong makabati niining pagtawag, ug modawat sa gasa sa Dios, maluwas. Apan, kaniya nga mosupak mahinukman ang kaugalingon.

Gisimba ni Pablo ang Dios, nga mao lamang ang maalamon nga Dios. Iyang gipamatud-an uban sa puno nga pasalamat ug pagyukbo nga ang Dios ang tinubdan sa tanang himaya ug dungog, diin ang atong pagsimba nahimong posible pinaagi sa buhat, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Hesus nga karon naghari uban sa amahan sa panaghiusa sa Balaang Espiritu sa walay kataposan. Ang kataposang pulong “Amen”, diin maoy panapos ni Pablo sa iyang epistula sa taga Roma, nagpasabot nga kining maong kamatuoran, matuman gayod.

PAG-AMPO: Nagpasalamt kami kanimo Amahan, pinaagi sa imong Anak si Hesus, tungod kay gipili nimo si Pablo, ug gitawag nimo aron maghatud sa kaluwasan ngadto sa kasimbahanan sa mga Hentil, ug nga mo-antus ug magpakamatay sa maong serbisyo o pagpangalagad. Tabangi kaming dili maghinakog sa among espiritu, hinuon dad-on ang hingpit nga kaluwasan ngadto sa tanang nangandoy sa kamatuoran, pinaagi sa giya sa imong Balaang Espiritu. Amen.

PANGUTANA:

 1. Unsa ang misteryo, nga gipadayag kang Pablo, ang apostol sa mga Hentil?

PASULIT - 4

Tinahod nga magbabasa,
Human nimo nabasa ang among komentaryo sa Sinulat ni Pablo sa Taga Roma niniing libreto, mahimo na kamong motubag sa mga sumusunod nga mga pangutana. Kon makatubag ka sa 90% sa mga pangutana nga anaa sa ubos, padalhan ka namo sa sunod nga bahin niini nga mga serye alang sa imong cristohanong pagtubo. Palihug ayaw kalimot sa paglakip sa imong tukmang pangalan ug pinuy-anan sa papel sa imong tubag.

 1. Imo na bang gitugyan sa hingpit ang imong kaugalingon ngadto kang Hesus, imong Manluluwas, o nagpabilin ka pang nagsalig sa imong kaugalingon?
 2. Unsa ang mga lakang sa pagkinabuhing balaan sa mga sumusunod ni Hesus?
 3. Asa sa mga nahisgotan sa unahan ang mga serbisyong imong gikonsidera nga pinaka importante karon?
 4. Unsa nga pamaagi sa pagpadayag sa gugma sa Dios nga imong nakitang pinaka importante ug gikinahanglan sa iyong panagtigum?
 5. Unsaon nato pagpasaylo atong mga kaaway, ug pagbuhat niini nga wala nay kasuko ug pagpanimalos?
 6. Unsay limitasyon sa otoridad sa matag kagamhanan; ug nganong kinhanglan tang motuman sa Dios kaysa tawo?
 7. Giunsa ni Pablo pagpasabot ang kasugoan, “Higugmaon nimo imong silingan sama sa imong kaugalingon”?
 8. Unsa ang mga gabayan sa pagkamatarong nga maghatud kanato ngadto sa kasegurohan sa kaluwasan hangtud sa pagbalik ni Kristo?
 9. Unsay atong buhaton kon adunay sumusunod ni Kristo nga sukwahi ug opinion sa mga dili nag unang pagtulon an sa kinabuhi?
 10. Unsay ipasabot sa vesiculo. “ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom, apan pagkamatarong ug kalinaw ug kalipay diha sa Balaang Espiritu” ( Roma 14:17)?
 11. Unsay ipasabot sa Taga Roma 15:5-6?
 12. Giunsa ni Pablo pagtinguhang malagpasan ang mga dili kalikayang panagbingkil sa iglesia sa Roma?
 13. Unsay gisulat ni Pablo diha sa iyang epistula nga iyang gikonsidera nga usa ka parte lamang?
 14. Unsa ang sekreto sa mga pagministeryo ni aposltol Pablo?
 15. Nganong si Pablo, sa wala pa siya moadto sa Espanya, nagtinguhang moadto sa Jerusalem, bisan iyang nasayran ang kagubot ug kakuyawng naghulat kaniya didto?
 16. Unsay atong natun-an sa mga ngalan sa mga membro sa iglesia sa Roma?
 17. Unsa atong natun-an sa mga pangalan sa mga santos nga gihisgutan sa listahan?
 18. Unsay gitumong sa demonyo sa iyang mga tentasyon?
 19. Kinsa ang maong tawo nga gidiktahan ni Pablo sa iyang Epistula ngadto sa taga Roma?
 20. Unsa ang misteryo, nga gipadayag kang Pablo, ang apostol sa mga Gentil?

Kon nataposa na nimo pagtuon ang tanang mga libretto niining serye sa Taga Roma ug nakapadala ka na sa imong mga tubag sa mga pangutana sa katsposang bahin kada libro, amok among padalahan ug alang sa pagdasig para sa imong pagpangalagad kang Kristo ugma ug sa umalabot.

Amo kamong gidasig sa paghuman sa pasulit sa mga sinulat ni Pablo sa taga Roma aron madawata ninyo ang walay kataposang bahandi. Magpaabot kami sa inyong mga tubag ug mag-ampo alang kaninyo. Ang among address mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)