Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 032 (The Grace of Christ)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)

3. Ang grasya sa Dios milupig sa kamatayon, sala, ug sa Sugo (Roma 5:12-21)


ROMA 5:12-14
12 Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon.Busa mikaylap kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. 13 Dinhi na sa kalibotan ang sala sa wala pa gani ihatag ang Balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. 14 Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot.

Gitin-aw ni Pablo kanato ang misterio sa kamatayon, iyang gipakita nga ang atong sala mao ang rason sa atong kadaotan. Ang una natong ginikanan nagsugod sa unang pagsupak batok sa Dios, ug ilang gi-ani ang silot sa kamatayon, nga nagtuklod sa tanang binuhat ngadto sa kadaotan, tungod kay kita pareho lamang ug tinubdan nga kaliwat. Sukad nianang panahona, ang kamatayon naghari sa tanang binuhat, bisan sa mga nagsunod sa Sugo ug mga balaang tawo sa daan nga kasulatan, ka yang sala klarong mipatin-aw, ug ang sentensiya sa kamatayon nahimong balaodnon sukad sa paghatag sa sugo.

Kitang tanan mamatay, tungod kay kita makasasala. Atong kalibutang pagkatawo dili muhangtod nga kinabuhi. Kita moadto hinayhinay sa kamatayon, tungod kay kita gadala sa binhi sa kamatayon nga anaa kanato. Apan, ang Dios naghatag kanato ug panahon nga maghinolsol aron kita makadawat sa Mangluluwas, ug mapaila-ila sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa Kristiyanong pagtuo.

ROMA 5:15-17
15 Apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kon daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesu-Kristo. 16 Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. 17 Kon tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang magmadaogon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesus Kristo.

Gipasabot ni Pablo kanato ang misterio sa sala ug kamatayon pinaagi sa unang Adan, ug sa katarong ug kinabuhi pinaagi sa ikaduhang Adan, kinsa gitawag nga atong unang amahan: “ang sundanan ni Kristo, kinsa nga moanhi”.

Wala nag ingon si Pablo nga ang sala ug kamatayon mokaylap sa kadaghanan pinaagi kang Adan, mao pud ang grasya sa Dios ug ang gasa sa kinabuhing walay katapusan nga mokaylap sa kadaghanan pinaagi sa tawo nga si Hesus; kay si Kristo mas labaw pa kang Adan, ug lahi kaniya. Atong Ginoo naghatag kanato, dili sa gamay, apan sa abundang langitnong grasya ug gasa. Iyang grasya puno sa kadaghan. Dili kini makamatay ug paralitiko susama sa kamatayon, apan kini magbunga ug pagkapukaw sa kinabuhi, lig-ong kinabuhi puno sa bunga ug nagtubo kanunay.

Ang sentensiya sa Dios batok sa sala nagsukad pa sa unang tawo, ug kini gipasa nga silot ngadto sa tanan. Dili kini pareho sa pagmatarong, nga wala nagsugod sa usa ka makasasala, apan sa tanang makasasala, kay si Hesus nagmatarong kanila sa makausang higayon. Siya kinsa gatuo kaniya gimatarong.

Kung ang kamatayon, tungod sa sala sa una natong ginikanan, naghari sa tanang tawo, si Hesus nag-abre sa dako niyang grasya, sama sa tubig nagdagayday nga makapahupay ug makaayo, niini nag-agas ang walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang motuo.

Apan, ang kinabuhi sa Dios dili pugos nga paghari sa mga kasing-kasing sa mga magtutuo, sama sa kamatayon, apan ngadto sa mga giputli kini maghari hangtud sa walay katapusan kang Kristo nga ilang Mangluluwas ug Ginoo. Ngani ang kabantugan ni Kristo dili matandi kang Adan kay ang grasya ug kinabuhi sa Dios dili ikatandi kamatayon ug paghukom.

ROMA 5:18-21
18 Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silotan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. 19 Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. 20 Gihatag ang balaod aron modugang ang kalapasan apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. 21Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay kataposan pinaagi kang Hesu-Kristo nga atong Ginoo.

Si San Pablo mibalik sa iyang balaodnong pagtandi kang Adan ug Kristo. Ini nga basahon, wala niya una gitandi ang matag tawo, apan ilang mga buhat ug ang resulta niini.

Pinaagi sa usa ka kalapasan ang paghukom mohari sa tanang tawo, apan pinaagi sa usa ka matarong nga buhat ang pagmatarong ug kamatuoran diha sa walay katapusang kinabuhi gitanyag sa mga tawo. Hilabihan kadako sa tanyag sa langit! Oo, sumala sa pagsupil sa unang tawo, kitang tanan na ulipon sa sala, apan sa pagsunod ni Kristo kitang tanan nalibre ug nahimong matarong.

Sa katapusan, sa iyang pagtandi mahitungod kang Adan ug iyang sala, ug katarong ni Kristo, si Pablo misulod sa suliran sa Sugo. Ang Sugo wala gilantaw nga makatabang sa kaluwasan sa kalibutan tungod kay kini miabot sa kasaysayan sa kaluwasan aron klarong ipakita ang kalapasan, ug maaghat ang tawo sa pagtuman ug pagsunod.

Mitaas ang kagahi sa kasingkasing sa tawo ug kadaghan sa iyang sala sa dihang midaghan ang sugo. Apan, kita gidala ni Kristo paduol sa tinubdan sa tanang grasya, ug iyang gitanyag kanato ang kabug-os sa gahum ug gapadayong katarong nga suba sa grasya mag agas sa tanang ugang bahin sa kalibutan. Si Pablo nagsadya ug misingit nga malipayon,

“Kung ang sala, pinaagi sa kamatayon, maghari sa tanang tawo sa milabayng panahon, natapos na ang kagamhanan sa yawa, kay ang grasya gikorona ingon sa rayna ibabaw sa atong panahon, nga gitukod sa katarong sa Dios diin gipamatuod pinaagi sa krus ni Hesus”.

Matag tawo adunay rason para mapasalamaton, kahupay, ug pagdayeg, kay ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo miabre ug bag-ong kasaysayan kanato, diin ang gahum sa sala ug kamatayon nalupig. Nakita nato ang kalamboan sa grasya pinaagi sa iyang bunga ug walay katapusang kinabuhi, ug ka bug-os sa gahum sa Dios nagabuhat pinaagi sa maayong balita sa tanang motuo kang Kristo.

PAG-AMPO: Gisimba ka namo Ginoong Hesus, kay ikaw ang Mananaog batok sa among sala, kamatayon ug Yawa. Imo kaming gi-agak sa panahon sa grasya, ug gihimo mo kaming kaabag sa maayong butang sa imong kinabuhi. Lig-ona among pagtuo, ug hayagi among pagsabot aron dili kami mobalik sa among niaging gahum nga nalupig na. Tukura kanamo imong grasya, ug dalha kanamo ang tanang bunga sa imong Espiritu, isip ebedensiya nga imong grasya naghari, ug kana mas lig-on kaysa kamatayon. Salamat tungod kay imong kaming gi bendisyonan sa imong ka bug-os, ug imo kaming gitago sa imong gamhanang pagkamatinudanon.

PANGUTANA:

  1. Unsay gusto ipakita ni Pablo pinaagi sa iyang pagtandi kang Adan ug Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)