Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 025 (We are Justified by Faith in Christ)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)

2. Kita gimatarong pinaagi sa atong pagtuo ngadto ni Kristo (Roma 3:27-31)


ROMA 3:27-28
27 Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala! Ngano man? Tungod ba ka yang tawo nagtuman sa Balaod? Dili, kondili tungod sa iyang pagtuo. 28 Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himoong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa Balaod.

Ang pagmatarong sa kalibutan, ug ang atong pakig-uli sa Dios nakumpleto na sa krus. Apan ang tawo mahimong matarong lamang pinaagi sa iyang pagtoo. Mabasa nato sa siyam ka higayon ang pulong nga “pagtuo” sa bersikulo 21 hangtud 31 diin ang mga apostoles ni testigo nga ikaw mahimong matarong lamang pinaagi sa imong buhing pagtoo.

Kini nga prinsipyo nagkahulogan sa kumpleto nga kabag-ohan sa pagtoo sa tanang relihiyon ug pilosopiya, kay ang Dios mipasaylo sa sala sa tanang katawhan nga walay pagsilot.

Sa ingon niini, ang prinsipyo sa kalibutan sa kakugi, pagganti, maayong buhat, ug pag obserba sa balaod nadugmok tungod kay ang Dios milukat kanato nga libre, mi-agak kanato sa panahon sa iyang grasya ug mipalingkawas nato sa tunglo sa Balaod.

Bisan nagpuasa ka, ug motabang sa mga kabos ug adunay bala-anong pagbati, kung dili mapasalamaton ug masaligon ang imong pagdawat sa dugo ug ang pagkamatarong ni Kristo magpabilin ka nga makasasala.

Wala kay buhaton niining balaan nga pagkamatarong kay kini maangkon nga gasa gikan sa Dios. Siya hingpit nga mimatarong kanimo dili tungod kay matarong ka apan tungod sa dugo ni Kristo nga naghugas sa imong imong kinasuloran. Pagka talagsahon nga grasya!

Ang pagdawat nimo niining grasya, imong pagpasalamat ,ug ang imong pakighiusa sa Mahinatagon gapasabot sa pagtoo. Ang Gilansang gasa sa Dios ngadto sa mga daotan. Kaniya, ang Mangbubuhat moanha kanimo ug molimpyo nimo, ihatag niya iyang kaugalingon kanimo, ang gimatarong nga makasasala. Busa, dali ug gunit kang Kristo nga maampoon ug matinud-anon kay iyang gamhanang katarong mapalig-on kanimo. Itugyan imong kaugalingon kaniya isip pagtamud sa iyang gugma.

Ang pagtuo magmatarong sa makasasala. Makautro kini sa hunahuna ug abilidad sa tawo, ug makatapos sa tanang kaugalingong katarong, kaugalingong katubsanan ug panghambog, tungod kang Kristo kita kabalo nga kita mga hangalhangal, malaw-ay, ug salawayon, ug alaot. Walay kaluwasan gawas sa kamot sa maloloy-ong Dios.

Wala ka malig-on tungod sa imong mga kabilin, o pinaagi sa imong taphaw nga edukasyon o limitado nga pagkanasudnon, tungod kay dili ka maluwas sa imong kabilin, diploma, o talento, apan pinaagi sa imong pagtoo ni Kristo. Busa, itugyan imong kaugalingon sa Anak sa Dios, ug apil sa bag-ong kasulatan, tungod kay imong kinabuhi kung wala siya, magpabiling patay sa sala, apan kaniya mahimo kang bug-os nga balaan, ug ang imong katarong magpadayon hangtud sa hangturan.

Walay lain paagi nga mapahimuot ang Dios, gawas sa pagdawat sa dugo ni Kristo ug ang pagpadayon niini.Gibutang sa Dios iyang pagkamatarong kanimo, busa too kaniya, kay ang pagtuo makahimo nimo nga kaabag ni Kristo sa tanang katungod ug gahum.

ROMA 3:29-31
29 O, Dios ba lamang diay siya sa mga Judio? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Judio? Matuod nga siya Dios usab nila. 30 Tungod kay usa ra ang Dios, himoon niyang matarong ang mga Judio pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Judio himoon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. 31 Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang Balaod tungod sa pagtuo? Wala ! Gilig-on hinuon nato ang Balaod. Si San Pablo nagsulat niining tin-aw nga sulat ngadto sa simbahan sa Roma. Sa dihang gihulagway niya ang pagkamatarong nga tataw kaayo, nakadungog siya ug pagsupak sa espiritu:

Ang mga Greyego miingon: “Kung ang kamatayon ni Kristo mipakita sa iyang katarong sa pagpasaylo sa mga gisalikway nga sala nga nabuhat sa mga Judio, nan ang krus alang kanila lamang, ug kita walay labot”.

Si San Pablo mitubag nila: “Apan ang Dios mipasaylo sa tanang sala sa katawhan. Walay dios alang sa mga Judio, ug lahi pud ang dios sa dili Judio, kay ang Dios usa lamang. Ang Dios pinaagi sa kamatayon ni Hesus sa krus, mimatarong sa parehong natuli ug wala natuli pinaagi sa ilang pagtoo.”

Pipila sa mga Judeo misinggit: “Imposible kana! Busa niana, ang ubang nasud gimatong bisan walay tuli o magsunod sa sugo, kini usa ka biaybiay batok sa Dios. Pablo, imong gituis ang pagpadayag sa Dios”.

Mitubag si San Pablo sa mga panatiko: “Layo ra kayo nga akong utrohon ang pagpadayag sa Sugo. Kami, nagkompirma sa sugo pinaagi sa maayong balita sa krus, ug among giklaro nga ang sugo mao ang pasiuna sa mga sakripisyo sa Dios. Ang krus nagbaliwala sa tanang gikinahanglan sa sugo nganhi kanato.

Nakasabot kita, gikan sa mga pakigbangi ni Pablo kauban ang mga hugot nga nagsalig sa Balaod ug mga dili hugot nga nagtuman sa balaod, apan dili tanang magtotoo makaila sa katarong sa Dios ug iyang pagkalabaw, tungod kay mahadlok sila sa maayong balita nga ang katawhan mahimong matarong pinaagi sa ilang pagtoo. Pipila lamang ang nakadawat sa kagawasan sa Kristiyanismo., diin wala gitukod sa sugo sa Balaod, o kaliwatan sa Tawo, o sa bisan unsang pakiglambigit, apan gipatukod lamang pinaagi sa atong pagtoo. Ang atong pagtoo mipakita sa atong pagtugyan kang Hesus, ug ang atong pagsalig kaniya kinsa nga mihigugma kanato sa gikan sa sinugdan ngadto sa walay katapusan.

PAG-AMPO: O Amahan, kami nagpasalamat kanimo tungod kay imo kaming giluwas gikan sa among kaugalingong katarong, ug gimatarong mo kami pinaagi sa gahum ni Kristo. Kami mga makasasala kung tan-awon namo among mga kaugalingon, apan kung tan-awon namo ang imong gilansang nga Anak, nakita namo among katarong nga imong gihatag kanamo. Luwasa kami sa among sayop nga pagsimba aron dili kami mangita sa buhat sa tawo nga magmatarong kanamo, apan kami matagbaw sa mga buhat sa imong Anak kanamo. Salamat sa bug-os nga pagmatarong, diin amo kining dawaton gikan kanimo hangtud sa kahangturan.

PANGUTANA:

  1. Nganong kita gimatarong pinaagi sa pagtuo, ug dili sa maayong buhat?

Ang tawo gimatarong pinaagi sa iyang pagtuo ug dili sa iyang pagtuman sa Kasugoan.
(Roma 3:28)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)