Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 039 (Man without Christ always Fails before Sin)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

5. Kung wala si Kristo ang tawo mahulog pirmi sa pagkasala (Roma 7:14-25)


ROMA 7:14-25
14 Kay kita kabalo nga ang sugo espirituhanon, pero ako kalibutanon, nabaligya ubos sa sala. 15 Kay kung unsa akong mga buhat, wala ko kasabot. Kay unsay akong buhaton, nga wala nako gibuhat; apan kung unsay akong gikasilagan, akong gibuhat. 16 Kung, busa, ako gibuhat ang dili nako buhaton, uyon ako nga ang sugo maayo. 17 Pero karon, dili na ako karon ang gabuhat, apan ang sala nga gapuyo kanako. 18 Kay nakabalo na ko unsay anaa kanako (kana sa akong unod) walay maayo nga gapuyo; kay ang kabubuton anaa kanako, apan unsaon pagbuhat kung unsay maayo wala nako nakita. 19 Sa kaayohan nga akong buhaton, wala nako buhata; apan ang daotan nga dili nako buhaton, akong gibuhat. 20 Karon kung buhaton nako ang dili nako buhaton, dili na ako ang gabuhat niini, apan ang sala nga gapuyo kanako. 21 Akong nakita nga ang balaod, nga ang daotan nga anaa kanako, mao ang gusto mobuhat ug maayo. 22 Kay ako nahangup sa balaod sa Dios sumala sa sulod sa tawo. 23 Apan adunay laing balaod akong nakita sa akong mga miyembro, makigaway batok sa balaod sa akong huna-huna, ug midala kanako sa nadakpan sa balaod sa sala diin anaa sa akong mga miyembro. 24 O timawang tawo ako!Kinsa ang modala kanako gikan sa lawas sa kamatayon? 25 Ako nagapasalamat sa Dios – pinaagi kang Hesu Kristo atong Ginoo! Busa niini, sa akong huna-huna nga magserbisyo sa balaod sa dios, ug sa unod sa balaod sa sala.

Si Pablo mipakita kanato unsa ang tawo mabuhi kung wala si Kristo, ang tawo ubos sa kahadlok sa Sugo. Wala giklaro ni Pablo ining basahon, hinoon kini ang hulagway sa pagpaningkamot sa kaugalingon, pinaagi sa pilisopikal nga panghuna-huna, o ideolohiya lamang, apan niining nga basahon iyang gi-abrehan kon kinsa ang tawo pinaagi sa iyang kaugalingon pagkonpesal kon kinsa siya. Ang Balaang Espiritu nakapahumok sa konsensiya sa apostol nga iyang gibati bisan ang pinakagamay nga distansiya gikan sa pagbuot sa Dios kini makuyaw na.

Si San Pablo miingon, “Ako unodnon, hangtod gilantaw ko akong kaugalingong abilidad. Matag tawo unodnon, tungod kay nawala ang imahe sa himaya sa Dios nga gihatag kaniadto kaniya. Tanan nakasala ug nagkulang sa himaya sa Dios. Silang tanan nahimong salawayon, ug ang espiritu sa Sugo o Balaod misilot nila sa ilang konsensiya tungod sa ilang mapasigarbohong pagkahakog.

Ang mga santos nawad-an ug paglaum sa pulong sa Dios, tungod kay nakadungog sila ani nga pulong: “Ikaw magbalaan, kay ako balaan”, o sila nasubo sa mando ni Hesus: “ikaw unta perpekto, sama sa imong Amahan sa langit nga perpekto”. Si Pablo nangumpisal sa iyang pag-antos tungod sa onudnong kinaiya sa tawo nga dili makatuman sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong gahum. Unsa ka makalilisang nga angkonon ang walay kapas nga gahum sa tawo!

Bisan pa niana, adunay dako nga paghandum ang matag tawo nga magbuhat ug maayo, ug magpuyo nga putli ug balaan. Maski ang pinaka-ubos nga tawo aduna niining paghandum. Busa kita dili lamang mag hisgot sa sala ug ang gahum niini, o kita mahambogon sa ubang tawo, apan kinahanglan nga kita magpabilin sa sugo sa Dios sa atong tanang huna-huna, kay sukad walay tao nga daotan nga dili gusto mabuotan.

Subo lang nga siya kinsa buot magtinarong sa iyang panghandum mapakyas sa pagpadayon, ug mibuhat batok sa iyang maayong nasugdan nga katarong. Kini ang kahibolongan butang bahin sa tawo. Siya ang kaaway sa iyang kaugalingon. Iyang gitraydor iyang maayong pagtugot, ug napildi ang tingog sa iyang konsensiya. Ang sala nga anaa kanato kusgan kay sa atong hunahuna, ug ang sugo sa Dios mohari ibabaw sa matag tawo maski sa iyang maayong katuyoan.

Nganong dili kita mabuhi nga putli, ug magpadayon sa gugma sa Dios? Tungod kay ang tawo nga walay Dios gipanag-iya sa sala. Bisan kinsa ang magbuhat sa sala usa ka ulipon sa sala. Ang posibilidad sa pagbuhat ug daotan kay makita usab sa mga magtutuo kung dili sila kapot kang Kristo. Wala sa atong lawas ang gahum sa pagtuman sa kabubot-on sa Dios.

Ang maong pag-angkon dakong kamatuoran mahitungod sa ka Bangkarota sa unod sa tawo . Si Pablo miangkon sa iyang pagsulti, “Nasayod ko nga diri kanako (akong unod) walay maayo nga nagpuyo.. Kay ang maayo nga akong buhaton, dili nako buhaton; apan ang daotan nga dili unta nako buhaton, akong gibuhat.” Ga-angkon ka ba niini uban ni Pablo, ug miangkon nga ikaw kriminal? Imong bang isalig imong hugaw nga kaugalingon sa grasya sa walay katapusang Maghuhukom?

Ang apostol nagtawag sa matag usa ka tawo nga ulipon sa sala, tungod kay ang gahum niini milambo nga balaod, diin iyang gitawag nga balaod sa sala. Ang atong pagkabihag sa daotan nahimong balaod o sugo, ug kining pagkaulipon nahimong sakit alang kanato, tungod kay sa atong hunahuna kita nahibalo sa atong mga katungdanan, ug gusto nato buhaton kining tanan, apan dili nato mabuhat.

Kini naghinungdan sa pagkawala sa paglaum, tungod kay imong kaugalingon miuyog sa mga rehas sa prisohan, ug dili makabiya niini. Kita mga dinakpan sa atong kahangol. Apan sa maong higayon, si Kristo mitawag kanimo sa paglakaw sa ka perpekto sa Dios. Kaila ka ba sa kabuang sa matag tawo? Gusto siya magbuhat ug maayo, apan dili niya mabuhat sa iyang kaugalingon.

Wala bay makatabang? Si Pablo nagtudlo kanato sa lawom nga kasayoran niining hugaw nga kaugalingon nga nia sa sulod nato, kini nangitag kaluwasan diha sa iyang kaugalingong-katarong, kaugalingong-kabuotan, kaugalingong-abilidad, ug diha sa pagsunod sa sugo mismo.

Ang testimonya ba sa apostol naka libre nimo gikan sa taphaw nga pagtuo, ug nagdala nimo palayo sa ka negatibong kabalaka sa tanang katawhan? Ang mga magtutudlo bakakon, ug ang mga batid sa pangatarongan mga buang kung walay ilang kaalam sa Balaang Espiritu. Tungod kay wala nila maila ilang limitasyon.

Bulahan ang mga magtutuo nga nasayud atubang sa kabalaan sa Dios, nga siya sa iyang kaugalingon dili matuod, apan makasasala, ug gakalaglag.Bulahan ang tawo nga makaila sa mangilngig nga paghukom sa sugo nga nag-ulipon sa iyang kaugalingon.Bulahan siya nga nahimong gawasnon gikan sa kagustuhan sa kaugalingon-katarong, ug kinsa dili musalig sa tawo, apan nagsalig kang Kristo lamang.

Salamat Ginoo! Tungod kang Hesu Kristo nga Madaogon, kung wala siya kami mawala ug mangilad sa among kaugalingon sama sa uban.Iya kitang gihatagan ug kamatuoran ug bag-ong gahum. Iyang Balaang Espiritu naghatag kanato ug kinabuhi ug naghupay kanato, ug naghatag paglaum diha sa bugtong Mangluluwas.

PAG-AMPO: O balaang Amahan, kami gasimba kanimo ug gadayeg nimo sa akong kasing-kasing, tungod kay wala nimo kami gibiyaan tungod sa kawalay sa paglaum, apan imong gipadala imong Anak nga si Kristo kanamo, nga Mangluluwaas ug Manunubos kanamong tanan, ug pinaagi sa iyang katarong imong Espiritu miabot kanamo. Among gi-abre among hunahuna kaniya aron moabre siya sa bilanggoan sa among sala, ug pagkabalaan kanamo sa balaang buhat, kauban sa mga magtutuo sa among nasud ug sa tibouk kalibutan.

PANGUTANA:

  1. Unsay giangkon ni Pablo sa iyang kaugalingon, ug unsay ipasabot niining iyang giangkon?

Kanako (kana, sa akong unod) walay mayo magpuyo; kay ang pagtugot
mag presenta kanako, apan unsaon pagpasundayag kung unsay mayo kung dili
nako Makita, ka yang kaayo nga akong buhaton, dili nako mabuhat; apan ang
daotan nga dili nako buhaton, akong gibuhat.

(Roma 7:18-19)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)