Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 078 (Paul’s List of the Names of the Saints in the Church of Rome)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

4. Ang listahan ni Pablo sa mga pangalan sa mga santos nga naila niya sa simbahan sa Roma (Roma 16:1-9)


ROMA 16:1-9
1 Ipaila ko kaninyo ang atong igsoon nga si Febe nga nag-alagad sa Iglesia sa Cencrea, 2 Ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios, dawata siya sa ngalan sa Ginoo ug tabangi sa tanan niyang gikinahanglan kay daghan siyag natabangan lakip ako. 3 Ipangumosta ako kang Priscila ug kang Aquila nga mga katabang ko sa pag-alagad kang kristo Hesus. 4 Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kanila – ug dili lamang kay ako ra, kondili ang tanang mga iglesia sa mga dili Judio. 5 Ipangumosta usab ako sa mga magtutuo nga magtigoman sa ilang balay. Ipangumosta ako sa minahal kong higala nga si Epeneto nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asia. 6 Ipangumosta ako kang Maria nga naghago pag-ayo tungod kaninyo. 7 Ipangumosta usab ako kang Andronico ug kang Junias ngaq mga kauban kong Judio nga nabilanggo uban kanako; inila sila sa mga apostoles ug na-Kristohanon una pa kanako. 8 Ipangumosta ako kang Ampliato, ang minhal kong higala diha sa Ginoo. 9 Ipangumosta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Estaquis nga minahal kong higala.

Sa iyang espistula, si Pablo nagpahayag sa sumusunod nga pagtulun-an:

.>Una: Ang pinaka unang prinsipyo sa pagtuo ni Kristo.

Ikaduha: Ang pagpili sa Dios.
Ikatulo: Ang kinaiya sa mga magtutuo.

Sa katapusan sa iyang epistula, si Pablo wala lang nagsulti kabahin sa mga prinsipyo, apan usab mipailaila sa mga tawong nailhan niya sa iglesia.

Iyang gimantala nga sila ang praktikal nga ebidensya sa pagmatuod sa kamatinud-anon sa iyang pagtudlo. Ang apostol sa mga Gentil dili estranyo sa Roma, apan iyang gipadayag ang pagpili sa mga santos kinsa nailhan sa ubang kaigsoonan.

Silang tanan napundar ni Kristo, ug buhing mga bato diha sa templo sa Balaang Espiritu, diha sa capital sa estado sa Roma sama kaniadto.

Ang katingalahang butang mao nga si Pablo nagsugod sa listahan sa mga santos sa usa ka babaye nga ginganlag Phoebe, kinsa iyang gihulagway nga “atong igsoong babaye ni Kristo”.

Si Phoebe usa ka buotang Kristohanon kinsa nagmatinud-anon sa pagpangalagad sa iglesia, sa kabus, sa masakiton, ug sa mga dumuduong. Alagad siya sa iglesia sa Cenchrea, ang silangan nga dungguanan sa Corinto sa Grecia.

Nagpakita nga hanas siya sa balaodnong bahin, ug sa pag-areglar sa mga buluhisan, ingon man sa interes sa kliyente ug katawhang walay tawhanong katungod.

Nagtabang siya ni Pablo ug mga kauban sa ilang mga pagbiyahe, ug bisan pa seguro sa pagtabang usab kaniya sa Roma, kon ugaling adunay problema tungod sa iyang pag-abot.

Gihangyo ni Pablo ang mga kristohanong Romanhon sa pagtabang kaniya sa bisan unsang panginahanglan niya, ug naghangyo kanila sa pag-abi-abi kaniya sa ilang simbahan sa pamaaging haum sa mga santos.

Gituohan nga si Phoebe ang nagdala sa kasamtangang epistula ni Pablo ngadto sa iglesia sa Roma. Adunay katakus si Phoebe, ug nga usa sa mga inilang Kristohanon sa ilang panahon sa Sentrong Silangan.

Human kang Phoebe, si Paul mipaila usab kang Priscilla ug iyang bana nga si Aquila. Sila ang nga-atiman kang Pablo sa ilang panimalay ug gihatagn usab siyag trabaho alang sa iyang panginabuhian sa Epeso (Buhat 18:2-26), diin usab nasaysay niya sa detalye ang gospel kang Apelles, ang banggiitang magwawali.

Giuna niya ug sulti ang pangalan sa babaye una sa iyang bana, nagpa-ila nga silang duha ang nagbutang sa ilang kinabuhi sa kakuyaw aron mapanalipdan si Pablo; ug gipasalamatan sil sa tanang katawhan sa Asia Minor tungond sa ilang pagskrispisyo ug maayong binuhatan. Murag nagbyahe sila sa Roma aning panahona, kinsa ilang gidawat ang iglesia nga naanad sa pagtigum sa pag-ampo sa ilang maabi-abihong mansyon.

Usab si Pablo nagpadala sa iyang pangumusta sa iglesia sa ilang panimalay, nag-isip kanilang tanan nga mga tagapagmatuod sa iyang pagtulon-an kabahin sa grasya sa Dios.

Gipanumusta usab si Epaenetus nga minahal ni Pablo. Usa siya sa mga unang nakabig ngadto sa pagtuo ni Kristo sa Asia, ug ang mga magtutuo nag-ila kaniyang tulay tali kanila ug kang Kristo. Unya mibyahe siya sa Roma aron ipadayon ang pagsunod sa mga lakang ni Hesus didto.

Human ni Epaenetus, si Pablo naghisgot kang Maria, nga sobrang nangalagad sa iglesia sa Roma uban ang pagka matinuohon ug pagkamalahutayon, ug gituohang mitabang ni Pablo ug sa iyang mga masigkamagbubuhat sa Grecia ug Anatolia. Gipakita ni Pablo ang iyang tiunay ug mapadayonong serbisyo alang sa mga sumusunod ni Kristo.

Unya, naghisgot na usab si Pablo kang Andronicus ug Junia, kinsa mga magtutuong Judio, gikan sa tribu ni Benjanim, sama kang Pablo, nga nagpuyo sa Roma, ug nahimong nagpamatuod sa kamatuoran kabahin ni Pablo nga usa sa mga kaliwat ni Jacob.

Sila mga kauban ni Pablo sa prisohan ug iyang mga kauban sa pag-antus alang kang Kristo. Nakabig na kini sila sa wala pa miabot si Pablo, ug nailing usa sa mga unang Kristohanon sa iglesia sa Jerusalem, ug gipasidunggang mga higala sa ubang mga apostoles.

Karon, naghisgot si Pablo ug tulo mga dili kasagarang pangalan sa iyang listahan sa mga santos: Amplias, Urbanus, ug Stachys. Si Amplias ug Stachys mga ulipon gihapon.

Gihulagway ni Pablo ang una nga iyang hinigugma diha sa Ginoo, nga siya nga gibiaybiay ug gilutos mao ang pinaka bantugan sa dihang nasumpay siya sa espirituhanong lawas ni Kristo.

Ang usa gihulagway ni Pablo nga iyang higugma nga usa ka takus nga alagad sa iglesia. Si Urbanus usa ka respetado nga lalaki nga Romanhon, nga namuhat kauban ni Pablo sulod sa hataas nga panahon nga si Pablo mikonsiderar kaniya nga iyang kabahin sa ministri, ug iyang kaabag kang Kristo. Si urbanus inila sa tanang kasimbahanan sa Roma.

Angayang hinumduman nga ang Iglesia sa Roma nag-apil, gikan pa sa sinugdanan, sa mga gawasnon ug ulipon nga mga tawo, nga hiniusang namugna sa espirituhanong kausahan ni Kristo.

Kini nagpakita kanato nga ang Balaang Espiritu wala naghatag ug bili sa kaliwat o estado sa usa ka katwo. Wala siya nagpili tali sa lalake ug sa babaye, gawasnon ug sa ulipon, datu o kabus nga tawo, Judio ug Gentil, tungod kay usa ra sila diha sa espirituhanong kahiusahan kang Kristo.

PAG-AMPO: Among langitnong Amahan, gidayeg ka namo tungod sa imong pag-establisar, diha ni Hesu-Kristo, ug ubos sa giya sa Balaang Espiritu, sa mga panimlayng simbahan sa Roma. Nagakalipay kami kay kining mga simbahan sa imong Anak nag-apil sa mga gawasnon ug ulipon, lalake ug babaye, datu ug pobre, Judio ug Gentil, ug silang tanan nahimong napanalingan sa espirituahnong panahiusa.

PANGUTANA:

  1. Unsay atong natun-an sa mga ngalan sa mga membro sa iglesia sa Roma?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)