Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 020 (Circumcision is Spiritually Unprofitable)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)

d) Ang pagtuli walay espirituhanong kahimoan (Roma 2:25-29)


ROMA 2: 25-29
25 Kon tumanon mo ang Balaod, magpulos ang imong pagkatinuli, apan kon lapason mo ang Balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. 26 Kon ang mga dili Judio nga dili tinuli nagtuman sa sigugo sa Balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? 27 Ug kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa Balaod maghukom kaninyong mga tinuli bisag nagbaton kamo sa Balaod, kay gilapas man ninyo kini. 28 Kay ang matuod nga Judio dili kadtong Judio sa panagwag lamang ni ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas ug sa lawas lamang. 29 Ang matuod nga Judio mao ang Judio diha sa kasingkasing kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing kasing ug buhat kini sa Espiritu sa Dios, dili sa sinulat nga Balaod. Kining tawhana daygon sa Dios ug dili sa tawo.

Sa dihang nabungkag niya ang garbo sa mga magtotoo nga mga Judio, isip mga tawo sa Balaod, ug mga magtutudlo sa katawhan sa ubang nasud, nakadungong si Pablo sa iyang espiritu nga pipila kanila mi-ingon “Oo! Kami nasayop, tungod kay walay perpekto gawas sa Dios. Apan ang saad sa pagpatuli, kay ang Makagagahum naglambigit kanamo, pinaagi ining simbolo sa Balaod, sa atong Amahan nga si Abraham ug iyang tanang kaliwat. Busa, Kami iyaha sa Dios, dili tungod kay kami matarong, apan tungod kay kami gipili niya”.

(Bersekolo 25) Ug si San Pablo, usa ka experto sa relihiyon sa mga Judio ug sa pagtulun-an sa Balaod ni Moises, gitubag ang ilang dili insaktong panglantaw, miingon nga ang pakigsaad ni Abraham wala maghukas sa Balaod, ingon nga ang Balaod ga agad sa pakigsaad, ang Ginoo pranka nga miingon kang Abraham: “Ako ang Gamhanang Dios; pagsunod kanako ug pagbalaan.” (Genesis 17:1) Kini nga bersekolo mao ang kondisyon sa pagkompirma sa pakigsaad, kadtong si Abraham wala nagtoo sa unang saad, ug nanganak, nga walay giya sa Dios, ngadto kang Ishmael,iyang kamagulangan, gikan sa sulogoon nga Eheptohanon.

Busa niini, si Pablo mihatag ug proyba ngadto sa mga Kristiyano nga Judio sa Roma nga walay Pakigsaad kung walay Balaod, u g ang pagpatuli walay bili kung walay pagsunod sa sugo. Sa maong prinsipyo, iyang nakita nga ang pagpatuli usa ka maayong simbolo nga ang Dios molimpyo sa mga makasasala gikan sa mga Judio, ug kung ang mga magtotoong Judio ug iyang mga kaliwat mosunod sa Dios.

Apan, kini nga prinsipyo tinuod lamang kung ang Judio mutoman sa kabobot-on sa Dios. Sa dihang misupak ang mga magtotoong Judio sa mga sugo ug makalapas batok sa Dios, nahimo siyang walay tuli maski siya gituli na, layo sa Dios ug estranghero kaniya.

(Bersekolo 26) Apan kung ang mga Hentil nga nakatuon ug misunod sa Balaod pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu, kinsa wala gituli sa iyang lawasnon pagtuli, apan maapil atubangan sa Dios nga tunuli, siya lakip na sa Balaod, ug gipili gikan sa walay sinugdanan ug katapusan, tungod kay ang pakigsaad ug ang pagpili mao ang pag-usab ug pagdala sa mga pinili ngadto sa pagsunod sa Dios. Kay bisan kinsa nga musonod sa pagkamatarong sa Balaod, bisan siya dili Judio, lakip gihapon siya sa pakigsaad sa Dios.

(Bersikolo 27) Ang Judio nga mahimong malapason sa Balaod sa mata sa Dios mahimong wala gituli. Dili lamang ang Hentil mahimong tinuod nga Judeo kung gasunod siya sa mga kinahanglan sa Balaod, apan siya kinsa nga wala pa natuli maglingkod sa paghukom ibabaw sa mga Judio (kinsa tinuli, apan wala man matuli atubang sa Dios) kay wala man gasunod sa Balaod; ang simbolo sa pagpatuli dili makaluwas sa tawo, apan ang balaang buhat sa tawo magpamatuod nga siya nalambigit sa Dios ug ang gahum sa Dios naglig-on sa iyang kahuyang.

(Bersikolo 28) Human niining talagsahong pagpasabot, nga iyang gipunting kalabot sa tradisyon sa mga Judio, si Pablo mihisgot sa ngalang “Judio”, diin kinahanglan nga domdomon ug ilhon karong panahona. Ang Judio dili kadtong nahimugso sa Judiong kaliwat, ga estorya sa pulong hebreo, ug adunay burot nga ilong, ug dili usab Judio sa atubangan sa Dios kadtong mitoo sa Balaod, natuli, ug ga-ampo matag Sabado.

Ang Judio nga madawat sa Dios mao kadtong nagpamatuod sa iyang kalambigitan sa Dios pinaagi sa gugma, pagpaubos, pagkabalaan ug pagkahamtong sa pagtoo. Subay niining espirituhanong pagpasabot, si Hesus mao lang ang perpekto nga Judio. Tungod kay Siya sukwahi sa matig-a nga Judio, gilansang siya sa krus tungod sa ilang garbo; tungod sa iyang ma-aghup nga espiritu, ang mga tawo ni Abraham milutos sa mga katawhan ni Hesus hangtud karong panahona. Ang ipasabot sa pulong nga “Judio” sa gisulat ni Pablo mao ang tawo nga gakinahanglan sa kabag-ohan sa hunahuna.

(Bersikolo 29) Ang pagpatuli dili ebedensya nga ang Dios iya sa usa ka nasud o magtotoo, bisan pa kini nasulat sa kadaghan nga higayon sa Balaang Kasulatan, tungod kay ang Dios dili gusto ug tapulan nga kaabag sa iyang pakigsaad, apan iyang gipangita ang iyang hinigugma nga bag-o ang kasingkasing, puno sa Balaang Espiritu. Kadto lamang natawo pag-usab ang gitan-aw sa Dios nga iyang kaabag sa pakigsaad, ug iyang gipanalanginan kadtong nagdala sa prutas sa Espiritu sa nagkadaghang gasa. Apan, kadtong mitawag sa ilang mga kaugalingon nga Judio o Kristiyano, pero misupak sa Espiritu sa gugma ni Kristo dili madawat sa Dios, bisan tinod-anay pa ilang pagtoo, sila giila nga iyang kaaway ug siya ang ilang maghuhukom.

PAG-AMPO: O balaang Dios, kami nagapasalamat kanimo tungod ikaw nalambigit ka sa among kaagi kauban imong higala nga si Abraham ug iyang mga anak sa usa ka simbolo sa pagtuli. Kami nagapasalamat usab tungod kay imo kaming gidawat sa imong bag-ong kasulatan. Pasayloa kami kung wala kami bug-os milakaw sa imong kabalaan, o matarong nga murag among kasingkasisng wala gituli ug nabag-o. Limpyohi kami gikan sa mga kahibulongan nga espiritu, ug hatagi kami sa pagpaubos ug gugma ni Kristo aron kami mosunod kaniya sa tanang panahon.

PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa pagtuli sa Daan ug Bag-o nga Testamento?

Apan gahi kag ulo! Busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi
pang dako unya sa Adlaw nga ipadayag ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios.
Kay gantihan sa Dios ang tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan
(Roma 2:5-6)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)