Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 001 (Introduction)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma

Pasi-una


Pasi-una sa Sulat sa Roma

Usa sa dakong gasa ni Kristo atong Ginoo, sa Iglesya, human mabanhaw gikan sa mga minatay, mao ang sulat ni Pablo sa taga Roma. Iyang gidihogan si Pablo, ang iyang pinadala, nga musolat sa mga taga Roma nga nagpuyo didto sa maong Kapital.

Ang katuyo-an sa Sulat

Niadtong panahona, human sa iyang ikatulong misyonaryong paglawig, si Pablo, apostoles sa mga Hentil natapos na pagsangyaw sa Asya minor ug sa kinatibok-ang rehiyon sa mga Grego. Sa iyang paglawig sa nagkadaiyang syudad, natukod ang daghang simbahan, nagbutang siyag mga ansyano, pari, ug Obispo. Iyang natapos ang bulohaton sa silangang bahin sa Mediteraneo. Busa iya nausab gitukod ang ginharian ni Kristo sa kasadpan dapit sa Fransya ug Espanya. (Roma 15:22-24)

Alayon niini nga mga ginbuhaton, iyang gisulat ang nabantug nga Sulat sa mga taga Roma aron pagdasig kanila diha sa pagtuo, pagtin-aw nga siya apostolis ni Kristo ngadto sa kinatibong-ang mga Hentil. Iyang gidasig sila aron motabang sa bulohaton sa misyon sa kasadpan, sama sa Iglesya sa Antiko, sa Serya, nga mitabang sa iyang paglawig , pagsangyaw, ug mga pag-antos inubanan sa ilang matinud-anong pag-ampo. Busa ang iyang sulat, nga dunay unod sa patukuranang kahibalo, gitumong aron malig-on sila diha sa tinuod nga pagtoo ug motabang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa Kalibutan pinaagi sa ilang tabang diha sa bulohaton.

Kinsa ang nagtukod sa Iglesya sa Roma?

Dili si Pablo, o si Pedro, o uban pang apostoles. Kondili silang mga taga Roma nga nia-pil sa adlaw sa Pentekostis ug nakadawat sa Espiritu, mibalik sa Roma ug nagsangyaw sa mensahe ngadto sa mga higala nilang Judio,ug Hentil. Nagpundok sila sa kabalayan ug nagtuon sa daang tugon labina sa mga tagna mahitungod kang Kristo.

Sa iyang paglawig sa Asya ug Gresya, Si apotol Pablo, kanunay nakatagbu magtutuo gikan sa Roma, ilabina sa panahon ni Claudio Ceasar, wala pa ang tuig 54 A.D. (Buhat 18:2) Siya naningkamot nga maka adto sa Roma aron mapa ambit ang gasa sa Espiritu. Dili niya buot nga magdugay kay lig-on man ang Iglesya didto. Apan buot niya nga sila makatabang sa pagsangyaw sa balita sa ubang dapit hadool sa Roma.

Kinsa ang nag sulat sa Taga Roma? Kanus-a ug Asa gisulat?

Gisulat kini ni Pablo sa tuig 58 A.D., sa dihang atua siya sa balay ni Gayo didto sa Korento, ang sulat naglangkob ang iyang mga gipangtudlo ug kasinatian. Walay makasulat sama kang Pablo kay ang buhing kristo nagpakita kaniya sa dihang iyang gilutos ang Iglesya sa Damasko. Sa dihang nakita niya ang kahayag ni Kristo, nadawat niya ang kamatuoran nga si Hesus nga nazaretnon buhi, ug mahimayaong Ginoo nga wala magpabilin sa lubong human gi lansang. Kay si Hesus nabanhaw, nagmatuod nga siya Dios. Busa nasabtan ni Pablo nga tumong ni Hesus dili aron siya laglagon kon dili himoon siyang apostoles. Wala siya pili-a tungod kay angayan siya kondili tungod sa grasya sa Dios. Busa ang kanhi manlulotos nga si Pablo ningtoo sa grasya sa Dios nga maoy maghatag sa pagkamatarong. Dili pinaagi sa buhat ug pagsunod sa balaod. Siya nagsangyaw sa tibook kalibotan nga ang gugma ni kristo nagtawag sa tanang makakasala aron dawaton ang pakig-uli sa Dios.

Unsa ang pinasahi nga estelo niini nga Sulat?

Gitin-aw ni apostol Pablo ang mensahe sa grasya ngadto sa Iglesya sa Roma. Walay tuyong magsulat ug taas, nindot ug maalamon nga diskusyon. Apan, sulat nga tin-aw, ug magtubag sa gidahom nga ipangutana sa mga Judio ug taga Roma. Iyang gidedekar kini nga sulat kang terto, igsoon diha sa Ginoo, aron damhon nga kini alang gayud sa mga magtotoo. Ngani, sa usaka higayon gitumong ang sulat sa mga bag-o pang ningtoo aron masabtan nila ang pagkab-ot sa pagkabalaan diha sa Dios. Dayon iyang gidasig kadtong mga naluya nga magbaton sa buhing pagtoo, makaplagan lamang kini diha sa pagkamatarong gikan kang Kristo, nga maoy bugtong paglaum sa tanang tawo.

Sa laing higayon iyang gibadlong ang garbosong mga nagsunod sa Balaod nga dili ang pagsunod niini ang maghimong matarong sa tawo. Matod niya makasasala ug walay gahom ang tawo nga mahimong matarong sa Dios. Hino-on, pinaagi sa pagpaubos, pagbaton sa pagtoo, sila mag alagad sa Dios pinaagi sa Espiritu.

Ang iyang yano nga sulat, wala mag pili og hut-ong sa katilingban apan alang kini sa tanan buot maminaw. Sa mga Hentil, sa mga Judio, batan-on ug tigulang, mga maalamon ug walay kaalam, mga ulipon ug mga gawasnon, lalaki man ug babaye.

Ang sulat sa Roma, hangtod karon, usa sa kadung pagtulon-an sa Kristianismo. Matod ni Dr. Martin Luther “Kini nga basahon mao ang nag unang bahin sa bag-ong tugon, angayan sag-ulohon sa matag kristiano, ug subayon kanunay ingon nga espituhanon bahandi, kay dinhi makaplagan ang angay masayran sa usaka magtotoo: Ang balaod, ang maayong balita, Sala ug Paghukom, grasya ug pagtoo, pagkamatarong ug kamatuoran, Si kristo ug Dios, maayong gawi ug gugma, paglaum ug ang krus. Dinhi atong masayran unsay angayan gawi ngadto sa ubang tawo bisan makasasala man o dili, dato man o kabus, higala o kaaway, ug unsaon nato pagsabot ang atong kaugalingon. Busa, ako magsugyot sa tanang kristiano nga magtuon niining basahon.”

Mahal nga igsoon, kon ikaw nangita ug pagbansay sa imong pagtoo, pagtoon sa makuti gayud sa sulat sa taga Roma kay kini puno sa kaalam, gahom, ug espiritu. Si Kristo mupalingkawas kanimo gikan sa garbo, ug pagsalig sa kaugalingon. Madawat mo ang pagkamatarong ug mahimo kang lig-ong alagad diha sa gugma ug magtubo sa pagtoo matag adlaw.

Mga pagsusi sa Sulat sa taga Roma

Roma 1:1-17 – Pagpa-ila sa magsusulat ngadto sa Iglesya sa Roma. Bendisyon sa apostol. Pagpresenta sa pagkamatarong sa Dios ingon nga nawong sa sulat.

PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS MAOY NAGHIMO TANG MGA DILI HINUKMAN
Roma 1:18 - 3:23 – Kitang tanan makasasala, ang Dios maghukom kanato pinaagi sa balaod, busa dili kita makapanghambog.
Roma 3:24 - 4:25 – Ang Dios magmatarong sa tanang tawo pinaagi sa pagluwas ni Kristo kon sila mutuo kaniya.
Roma 5:1 - 8:39 – Ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa matag magtoto-o ug naghatag siyag paglaum ug kada-ugan batok sa sala. Sila maglakaw sa gahum, gawasnon gikan sa Balaod.
PARTE 2 – ANG PAGKAMATARONG SA DIOS SUMALA SA KASAYSAYAN
Roma 9:1 – 11:36 – Ang Dios nagpadayong matarong bisan ang iyang katawhan sa daang tugon nagdumili sa grasya.
PARTE 3 – ANG PAGBATON SA PAGKAMATARONG KARON
Roma 12:1 - 16:27 – Ang kausaban bunga sa tinuod nga pagtoo. Kini magdala bunga pinaagi sa gugma ug pagpaubos.

Kini nga Sulat dili sayon tun-an. Magkinahanlan nga ang magtoon mainampoon, ug mamalandong aron mabatonan ang panalangin, paghinulsol, pag usab sa hunahuna, ug bag-ong kinabuhi. Sama nga kini nga sulat nag andam kanila aron isangyaw ang balita sa ubang nasud. Busa si Kristo nagdapit kanimo aron mapuno ka sa iyang grasya ug iya kang buhatong enstrumento sapagkab-ot niadtong nangitag paglaum ug gugma. Paminaw, pag-ampo ug lakaw.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsa ang hinungdan ug pagtapos sa sulat sa Roma?
  2. Kinsa ang nagtukod sa Iglesya sa Roma?
  3. Kinsa ang nagsulat? Asa ug kanus-a gisulat?
  4. Unsay estelo ni Pablo sa iyang sulat?
  5. Unsa ang han-ay niini nga sulat?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)