Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 036 (Freedom from the Law)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

2. Ang kagawasan gikan sa Sugo nagatabang kanato sa pagpalingkawas gikan sa mga sala (Roman 6:15-23)


ROMA 6:15-22
15 Unsa dayon? Kita ba magpakasala tungod kay kita dili ubos sa sugo apan sa grasya? Sa pagkatinoud dili! 16 Wala kaba nahibalo nga kang kinsa ka mopresenta sa imong kaugaling isip ulipon nga mosunod, ikaw ang ulipon kinsa imong gitouhan, maski kini sala nga magpadulong sa kamatayo, o sa pagsunod nga magpadulong sa pagkamatarong? 17 Apan ang Dios pasalamatan tungod kay maski ikaw ulipon sa sala, apan ikaw mitou gikan sa kasing-kasing sa doktrina diin ikaw giluwas. 18 Ug sa dihang ikaw naluwas gikan sa sala, ikaw nahimong ulipon sa katarong. 19 Ako ga-estorya sa tawhanong pulong tungod sa kahuyang sa imong unod. Kay sama sa imong gipaila-ila imong mga miyembro nga ulipon sa katarong alang sa pagkabalaan. 20 Sa dihang kamo mga ulipon sa sala, ikaw naluwas sa pagtagad sa pagkamatarong. 21 Unsay bunga sa mga butang nga imo na karong gikaulawan? Ang utlanan sa maong mga butang ang kamatayon. 22 Apan karon nga naluwas ka na sa mga sala, ug nahimong ulipon sa Dios, anaa kanay bunga sa pagkabalaan, ug niini , kinabuhing walay katapusan.

Ang maigmat nga pangutana sa mga Judio milanog makausa pa sa huna-huna ni Pablo: Magpakasala pa ba kita, tungod kay kita dili ubos sa Sugo, apan naluwas pinaagi sa grasya?

Kinatibuk-ang gisalikaway ni Pablo kining yawan-ong pangutana, kay kini milugwa dili sa Balaang Espiritu, apan pinaagi sa mga rehiyon didtong dapita. Si Pablo nipamatuod sa mga magtutuo nga sila kinabubut-on ug hingpit nga mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagdumala ni Kristo alang sa iyang gugma, ug busa sila nahimong gawasnon gikan sa gahum sa sala ug gikan sa Sugo, sila nagdala sa kinabuhi ug katarong sa Dios sa ilang kaugalingon.

Bisan kinsa ang mo-angkon sa kagawasan sa tawo nga walay kahadlok sa Dios usa ka bakakon. Si Dr. Luther mi-tandi sa tawo ngadto sa asno, sa iyang pulong nga ang matag usa dili mabuhi nga walay agalon, tungod kay kinahanglan dunay magsakay niini. Ikaw gisakyan ba sa yawa o bakaha sa Dios? Sa dihang ang Dios nahimong imong Dios, ug ikaw malipayong giagak niya, ug mi-serbesyo kaniya sa kanunay ug malahutayon, ug natapos diha kanimo ang pagkawala sa paglaum, sala ug ang gahum sa kamatayon motapos kanimo. Imbis paglaum, kalinaw, ug tinuod nga kagawasan sa espiritu magsugod unta.

Si Kristo mitugyan kanimo sa pagserbisyo sa Dios dili sa paglingawlingaw lang o sawalay pakabana sa uban, apan pagbuhat sa maayo ngadto sa uban, sa pag-giya sa espiritu sa katarong. Pinaagi sa pagsunod sa giya sa Balaang Espiritu, imong konsensiya nahupay. Kung wala ning pakig-ambit sa Espiritu ni Kristo, ikaw magpabiling nga walay paglaum ug alaot.

Si Kristo metestigo nga aduna siyay yugo, bisan iyang kaugalingon gawasnon ug ang walay katapusang Dios. Apan, siya malipayong mitugyan ngadto sa yugo sa iyang Amahan, ug mituman bisan ngadto sa kamatayon, ang kamatayon sa krus.

Ang diosnong gugma mipailaum ni Hesus nga sulogoon aron pas-anon ang sala sa kalibutan. Busa nganong dili ka mosunod niya? Imong bang gidala ang sala sa imong mga higala, ug moantos gikan sa ilang kadanghag? Ayaw pagkasuko, apan andama imong kasingkasing sa ilang kaluwasan ug espirituhanong pagpalingkawas. Ang gugma sa Dios ga-aghat kanimo sa katubsanan sa tanan.

Ang kinabuhi uban ni Kristo mag-giya kanimo sa pagserbisyo sa kadaghanan, dili sa teoriya lamang o sa emosyon, apan sa kinabobot-on gayud, uban ang sakripisyo, ug sa tanan nimong kusog. Sama sa imong paggasto sa imong sapi, ug gasa sa mga niaging panahon sa mga sayop nga kalingawan, karon imong gibutang imong abilidad sa serbisyo ni Kristo ug sa kaluwasan sa uban.

Lingawa kadtong kinsa nagbakho, bisitahi ang nagsakit, tabangi ang gigutom, ug tuni-e ang mga mahuyang, ug lamdagi kadtong gapangita sa pagkamatarong diha sa ebanghelyo.

Ang gugma sa Dios naglangkob sa mga magtutuo nga pasensiyoso sa paglaum sa atong dili makatarunganong kalibutan. Nahimo ka bang sulogoon ni Kristo, ug sulogoon sa gugma sa Anak? Kung mao, ang sala walay gahum ibabaw kanimo, kay nalampasan nimo ang kamatayon sa imong paghinolsol, nga gilangsang kang Kristo, puno sa Balaang Espiritu, ug nagtukod sa kinabuhing walay katapusan. Aduna kay dakong paglaom kauban sa tanang mituo kang Kristo.

ROMA 6:23
23 Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios ang kinabuhing walay katapusan kang Kristo Hesus atong Ginoo.

Ang bulawanong bersekolo nag suma sa kinatibuk-ang ebanghelyo, tataw nga nagsulti kanato nga ang bunga sa kinaiyahang tawo, ug ang mas labaw nga butang ang ihatag ni Kristo.

  1. Kita mamatay tungod kay kita nakasala. Dili malikayan ang kamatayon tungod kay kita makasasala. Ug ang tanang tawo makasasala, ang tanan mamatay. Kini ang sangputanan sa kinabuhi.
  2. Apan siya kinsa nga motuo kang Kristo, makadawat sa gasa sa Dios. Kini nga gasa dili salapi o bulawan o maski unsang mahal nga butang, o kanang makita sa mga elemento sa tibuok kalibutan.

Hinoon kini nagagikan mismo sa kasingkasing sa Dios, ug gapuyo sa atong kasingkasing. Iyang gihatag iyang kaugalingong kinabuhi sa tanang gilansang uban sa iyang Anak, aron sila moapil sa iyang paghari hangtud sa kahangturan. Iya kining gibuhat tungod kay siya ang Ginoo sa tanang Ginoo, ug siya gahari kauban iyang Amahan ug Balaang Espiritu; usa ka Dios, hangtud sa kahangturan.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo O Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, tungod kay imong gikuha kanamo among pakiglambigit sa sala ug kalapasan, ug giluwas kami gikan sa higut sa kamatayon, miagak kanamo ngadto sa luna ni Kristo, apan gipuno nimo kanamo ang kinabuhi sa imong Balaang Espiritu aron kami dili mamatay hangtud sa kahangturan, apan mabuhi ug kanimo tungod sa imong dakong grasya.

PANGUTANA:

  1. Unsay kalainan tali sa kaulipon sa sala ug kamatayon, ug ang gugma ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)