Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 079 (The Continuation of Paul’s List of the Saints)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

5. Ang sumpay sa listahan ni Pablo sa mga santos nga kabahin sa iyang kinabuhi sa iglesia sa Roma (Roma 16:10-16)


ROMA 16:10-16
10 Ipangumosta usab ako kang Apeles kansang kamasinugtanon kang Kristo naila na, Ipangumosta ako sa pamilya ni Aristobulo, 11 ug kang Herodion nga Judio sama kanako, ug sa mga Kristohanong kaigsoonan sa pamilya ni Narciso. 12 Ipangumosta ako kang Trifena ug kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumosta ako kang Persida nga dakog nahimo alang sa Ginoo. 13 Ipangumosta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo, ug sa iyang inahan nga nagtratar kanako sama sa iyang anak. 14 Ipangumosta ako kang Asincrito, kang Flegonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas, ug sa tanang Kristohanong kaigsoonan uban kanila. 15 Ipangumosta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsoong babaye, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtutuo nga uban kanila. 16 Pagpangumostahay kamo pinaagi sa inigsoon nga halok. Nangumosta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo.

Gipahibalo ni Pablo ang iglesia sa Roma sa mga ngalan sa membrong iyang nailhan, nga nasayod sa iyang pagtulon-an ug mga kasinatian. Iyang gipamatud-an ngadto sa mga pangulo sa iglesia, pinaagi sa listahan, nga dili siya estranyo sa Roma, apan ang iyang mga nagtrabahong mensahero sa iglesia sa Roma mga inila ug may katakus.

Si Apelles susumag pangalan sa pinaka inilang pintor sa Grecia. Taas siyag kasinatiang membro sa iglesia sa Roma, nga nagpadayon sa pagkamatinud-anon kang Kristo taliwala sa pagsulay ug pag-antus. Ang mga kaigsoonan sa panimalay ni Aristobulus siguro ang mga gawasnong sulugoon, wala mailhi, apan gitawag ni Pablo nga mga igsoon tungod kay, pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo, ang Anak sa Dios, ang labing balaan nagsagop ug nagbag-o kanila.

Si Herodion usa ka Kristohanon sa Judiong kaliwat, kinsa buot motuman sa Balaod ni Moises, ug as samang paagi mosunod kang Kristo. Kadugo siya ni Pablo sumala sa iyang tribu.

Sa panimalay ni Narcissus, si Pablo wala makaila kaila sa pangalan, apan nahimo silang mga matinud-anong Kristohanon, nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus, ug sila nanagsugid sa ilang espirituhanong mga kasinatian.

Sila si Tryphena ug Tryphosa mga magsoong babaye nailang madasigong alagad sa Ginoo. Si Persis ang ikatulong alagad sa Ginoo, kinsa gihigugma ni Pablo sumala sa espirituhanong kustombre, tungod kay wala lang siya motuo, apan siya nagpuyo sumala sa iyang pagtuo, ug namuhat alang kang Hesus.

Si Rufus gihatagan ni Pablo ug talagsaong pangalan, “pinili alang sa Ginoo”, nga nagmatuod nga anak siya ni Simon sa Sireno, kinsa nagpas-an s krus ni Hesus (Marcos 15:21). Ang asawa ni Simon kinsa inahan ni Rufus, gituohang nangalagad ni Pablo didto sa Sentrong Silangan, tungod kay miingon si Pablo nga kining buotang babaye nahimo niyang inahan, nag-amuma, ug nagdasig kaniya.

Nangomusta si Pablo sa duha ka grupo sa mga magtutuo, ug mihisgot kada usa kanila, tungod kay nagtinguha siyang masayaran sa iglesia ang kalambigitan niya kanila. Asyncritus, Phlegon. Hermas, Patrobas, Hermes, ug mga kaigsoonan kinsa nakig-uban kanila, mao ang unang grupo kinsa gitawag niyang mga igsoon diha sa Ginoong Hesus.

Ang ikaduhang grupo mao sila: Philologus ug Julia, Nereus ug iyang igsoong babaye, ug Olympas, ug ang tanang mga santos kinsa nakig-uban kanila; sila ang mga membro sa simbahan sa panimalay nga grupo.

Tanang nahisgutan nagpuyo ubos sa giya sa Balaang Espiritu, ug ang mga bunga sa Balaang Espiritu nakita diha kanila mao nga gitawag niya silang mga santos. Ilang nasinati ang gilansang sa krus kinsa nabanhaw gikan sa kamatayon, nga ilang Ginoo ug Manluluwas, ug nadawat nila ang gasa sa Balaang Espiritu ug ang walay katapusang gahom niini.

Gitapos ni Pablo ang listahan sa mga santos sa Roma, nag-awhag kanilang mabinatiay sa usag-usa pinaagi sa balaang halok, isip simbolo sa ilang balaan, espirituhanon, ug inigsoong relasyon diha ni Kristo. Dugang pa, gipangumusta ni Pablo ang tanang magtutuo ug mga kasimbahanan sa Roma sa ngalan sa tanang kasimbahanan sa Tunga-tungang Silangan, isip ilang representante.

Siya, nga magtutok niining listahan sa nga 25 ka mga pangalan, makaingon nga ang kasimbahanan niadtong panahona dili gayud dakung simbahan sa bato, apan mga kongregasyon sa mga magtutuo, nga nanagtigum sa gamay lamang nga grupo diha sa ilang mga panimalay, kinsa gitawag sila ni Pablo nga templo sa Balaang Espiritu sa Roma.

Gikan sila sa nagkalainlaing lugar ngadto sa kapital, ug nahimong usa ka iglesia sa tibuok kalibotan sa nagkalainlaing pinulongan ug kustombre. Apan nagtestimoniya sila sa usa lamang ka pinulongan sa ngalan ni Kristo ug sa iyang dugo, ug sa iyang pagkamatarung nga gihatag kanila. Seguro niining listahan sa mga pangalan mabasa nato ang uban nga mga gipangpatay niadtong adunay dakung pagpanglutos as panahon ni Nero, ang bangis nga pangulo sa Roma.

Gidakop niya ang mga Kristohanon, gibitay, ug gibubuan ug kalayo ang mga lawas, aron mahimong sulo, o gisunod ang ilang mga lawas ibabaw sa mga puthaw nga gikalayohan sa ubos kanila.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gisimba ka namo tungod sa imong paghiusa sa mga kasimbahanan sa Roma, ubos sa giya sa Balaang Espiritu, sa nagkalainlaing pinulongan; ug kini nga simbahan nahimong simbolo sa bag-ong binuhat, tungod sa kinabuhing dayon nga anaa kanila. Hatagi usab kami sa kusog aron dili kami magtinapulan, apan magtinguha sa pagpangita ug pagdawat niadtong nahigugma sa Amahan, Anak, ug sa Balaang Espiritu; ang usa lamang ka Dios.

PANGUTANA:

  1. Unsa atong natun-an sa mga pangalan sa mga santos nga gihisgutan sa listahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)