Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 080 (A Warning against the Deceivers)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)

6. Ang pagpasidaan batok sa mga mangingilad (Roma 16:17-20)


ROMA 16:17-20
17 Hangyoon ko kamo, mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahinbahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa pagtulon-an nga nadawat ninyo. 18 Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong. 19 Nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuotan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa daotan. 20 Ug sa dili madugay ang Dios nga tinubdan sa kalinaw mobuntog kang Satanas pinaagi kaninyo.

Siguro, samtang gitapos ni Pablo ang iyang sinulat, iyang nahibaw-an, nga ang mga panatikong grupo sa balaod ni Moises nagsugod pagpanawag sa mga kristohanong nagtigum sa pagsimba sa balay didto sa Roma nga mopadayon pagtuman sa balaod ni Moises ug sa kustombreng nasunod nila sa mga Judeo.

Kini nga mga balaog naglakip sa pagdili pagkaon sa ubang mga pakaon, pagpuasa sa pila ka adlaw or bulan, pagbalaan sa Sabado kaysa Dominggo, ug magtamod sa mga versiculo sa Judeo una ang mga kristohanong versiculo.

Nahibaloan dayon ni Pablo ang tinuod nga dagway sa tentasyon, nga gidala sa demonyo sulod sa mga balayng tigumanan, ug ang kakuyaw sa pagpamiya sa patuo tungod sa sayop nga pagtudlo pinaagi sa maayong buhat ug pagtuman sa balaod, sa walay pag-ila nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios lamang.

Sumala pa sa sayop nga pagtulon-an, ang Krus ni Kristo dili igo sa pagluwas kanato, busa maningkamot kita sa atong kaugalingon, ug higpit nga mosunod sa balaod ni Moises.Nakita ni Pablo ang pag-atake sa demonyo batok sa pagkamatarung ni Kristo, nga mipasaylo sa tanang makasasala sa tanan nilang kasal-anan, sumala pa sa nahisulat: “Siya nga nagatuo ug nabawtismohan maluwas; apan siya nga dili motuo mahinukman”.

Iyang giingon nga kadtong natinguha patuis sa libreng grasya ni Kristo mao kadtong naghimog pagbahinbahin ug kasupakan, sama sa gihisgotan ni haring David nga nag-ingon: “Mibiya silang tanan, silang tanan nahimong dautan; walay usa nga naghimog matarong, wala, bisan usa” (Salmo 14:3).

Gitin-aw ni Pablo kining kapildihan sa tawo sa iyang Sinulat sa taga Roma, nga nagpunting lamang kang Kristo nga mao lamang ang dalan ngadto sa atong kaluwasan ( Roma 3:9-24).

Human sa iyang pagtin-aw, miabot ang mga Judiong tagapaghisalaag, ug nagtinguhang papason ang katuyoan ni Pablo, saw ala pa miabot ang iyang sinulat ngadto sa iglesia sa Roma. Busa, gipasidan-an ni Pablo ang iglesia sa Roma kabahin sa mga tagapaghisalaag.

Una niana, sa unang panagtigum sa mga apostoles sa Jerusalem, ug human sa masuk-anong panaglantugi niadtong mga panatiko kabahin sa balaod diha sa mga magtutuo, si Pablo miprangka: “busa karon, nganong hagiton man ninyo ang Dios pinaagi sa pagbutang ug yugo sa mga liog sa mga disipulo diin walay bisan usang nakatuman kanato bisan ang atong mga katigulangan? Apan nagtuo kami nga pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesu-Kristo maluwas kita sama kanila” (Mga Buhat 15:10-11)

Sa dihang si Pedro, ang pangulo sa mga apostoles, nagpugong kang Hesus pagdawat sa maong alantuson ug pagpalansang, giingnan siya ni Hesus: “Palayo kanako Satanas! Nagbabag ka kanako, tungod kay wala ka naghunahuna sa mga butang sa Dios, apan sa mga butang iya sa tawo” (Mateo 16:23).

Tanang pagpaningkamot sa tawo aron wagtangon ang kamatuoran sa krus ni Kristo, ug magmugna ug pamaagi sa kaluwasan pinaagi sa kaugalingong paningkamot, dili gayud molampos. Nahimo silang manununto sama kang satanas. Sa mao usab nga pamaagi, ang pagpaningkamot nga buhion ang Yumanismo, nindot paminawon, apan sila, sukwahi sa grasya s Dios. Matag-usa nga nagtinguha nga maangkon ang paraiso pinaagi sa pagtuman sa balaod, tinalikdan ang kamatuoran sa pagpalansang, ug ang dili mabayrang kaluwasan ni Kristo, nahulog sa laang ug nailad sa demonyo.

Sa iyang sinulat, si Pablo nagtawag sa mga nalibog nga mga magtutuo sa Roma ug giingnan sila: “Pagbantay kamo niining mga mangingilad, ug palayo kamo kanila, ug ayaw sila tugoti nga mosulti diha sa inyong mga panagtigum sa balay, tungod kay wala ba kamo makasabot sa gisulti ni Hesus: “Ginaingon ngadto sa mga katingulangan…Apan ako moingon kaninyo…’ Kadtong mga mangingilad nagpuyo sa kagahapon, ug wala nakaagi sa bag-ong panahon, sa panahon sa grasya. Busa batoni siya nga gilansang kinsa nabanhaw gikan sa mga patay, ug niini mabuhi usab kamo hangtud sa kahangturan.

Midugang si Pablo sa iyang pagpasidaan, pagdayeg ug pagyukbo sa mga magtutuo sa Roma, sa pag-ingon kanila: “Nalipay ako sa inyong tinuod nga pagtuo ug sa inyong espirituhanong gugma, tungod kay nakat-on kamo pagsunod, ubos sa giya sa Balaang Espiritu, ug inyo kining gikinabuhi, ug kining espirituhanong kamatuoran nahibaw-an sa tanang kasimbahanan sa Grecia. Busa, pangitaa ang kaalam gikan sa buhing Hesus aron inyong mailhan ang maayo ug dautan. Buhata ang maayo, ug ibilin ang kadautan sa dautan. Pangayoa sa buhing Ginoo, sa tanang panahon, ang giya nga napundar diha sa ebanghelyo nga siya mogiya kaninyo sa saktong dalan ug magpuyo kamo uban sa kalinaw sa Dios.

Human sa iyang madasigong pulong, sa Pablo sa iyang balaanong kasuko misaad kanila pinaagi sa iyang talagsaong mga pulong, nga dili nato makita sa ubang sinulat sa Balaang Libro: “Ug sa dili madugay ang Dios sa kalinaw mobuntog kang Satanas pinaagi kaninyo” ( Roma 16:20).

Kini nga pintok nga mga pulong nagpasabot nga ang Dios sa kalinaw, kinsa mao mismo ang kahupnganan sa kalinaw, magabubo sa iyang kalinaw sa ilang mga kasingkasing.

Kini nga iya sa Dios, nga dili mohatag ug kalibog, mobuntog sa dautan sa dihang mobalik na si Kristo gikan sa langit. Gikonperma ni Pablo nga ang simbahan sa Roma espirituhanon nga lawas ni Kristo ug kini maoy mupatay sa Daotan diha sa ilang mga tiil kay sila anaa kang Kristo ug si Kristo anaa kanila.

“Dili nimo mabuntog ang dautan sa imong kaugalingon lamang, apan ang Dios ang motambog kaniya ubos sa tiilan sa iyang pinalangang Anak, tungod kaniya nahimo kang kabahin sa demonstrasyon sa iyang dayag ug masanagong himaya” (Salmo 110:1)

Si Pablo matinud-anon. Gipangayo niya kang Ginoong Hesus nga panalipdan ang mga magtutuo sa Roma gikan sa mga tentasyon sa dautan, ug ipundar sila sa iyang grasya, kay ang grasya mao ang yawe ngadto sa kahimut-an sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, gitudloan mo kami sa pag-ampo: “Ayaw kami itugyan sa pagsulay, apan ipahilayo kami sa mga dautan”. Ablihi ang mga mata sa among mga kasingkasing aron makta ikaw nga nagmadinaugon batok sa dautan, ug ilikay kami sa sa mga panghunhuna sa pagsalig sa mong mga kaugalingon, kay ikaw lamang, walay lain, ang among Manluluwas.

PANGUTANA:

  1. Unsay gitumong sa demonyo sa iyang mga tentasyon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)