Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 046 (God’s Plan of Salvation)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)

1. Ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umalabot nato nga himaya (Roma 8:28-30)


ROMA 8:28-29
28 Ug kita kabalo nga ang tanang butang kauban maglihok alang sa kaayohan sa kinsa naghigugma sa Dios, ngadto kinsa nga gitawag alang sa Iyang katoyoan. 29 Kay kinsa nga iyang nailhan na, Siya usab nadestino nga mohaom sa imahe sa Iyang Anak, kay Siya unya ang unang gianak sa tanang kaigsoonan.

Bisan kinsa nga nakaila sa Dios mibati nga siya makagagahum. Walay mahitabo sa kalibutan kung wala iyang kaalam ug pagtugot. Siya ang Makagagahum. Apan, wala kita nagtuo sa kapalaran, sama sa gibuhat sa ubang relihiyon, tungod kay kita kabalo nga ang makagagahum nga Dios maloloy-on nga Amahan.

Amahan, kinsa nagpadayon nga naga-amping kanato, ug dili manakit, mosalikway, o mibiya kanato. Busa kita gapangayo kaniya nga malig-on atong pagsalig sa iyang gugma aron atong pagtuo dili mahanaw kong dunay kagubot ug paglutos.

Sa pagpamatuod sa atong pagsalig sa gugma sa Dios kanato, si Pablo misulat ug nagsagunson nga kompirmasyon sa atong personal nga kaluwasan aron kita wala ni isa nga pagduda, o matay-og.

Ang Dios mipili kanimo wala pa ka natawo, kay ikaw anaa sa iyang hunahuna sa iyang kasingkasing. Kaila siya nimo sa wala pa tukura ang kalibutan. Busa, siya kabalo sa pinakasulod sa imong pagkatawo, imong kinaiyahan, ug imong katuyoan. Imong relasyon sa Dios mas nagkalawom kay sa imong gihunahuna. Dili ka langyaw, apan duol ug ilado kaayu kaniya. Naghulat siya kanimo, isip amahan nga naghulat sa pagbalik sa iyang nawalang anak. Ang Dios naghandom kanimo sobra pa sa imong paghandom kaniya.

Ang walay sinugdanan ug katapusang Dios kabalo kanimo sa una pa sa tanang panahon sa miagi. Sa imong kaugmaon, iyang gibutang ang himayang tuyo sa una pa nimo, tungod kay ikaw iyang gitagna pinaagi sa katakos sa iyang pagkabalaang pagtugot aron mahimong anak pinaagi kang Hesu Kristo, kinsa nagwagtang sa imong mga sala, mipildi sa lawas sa imong sala sa krus. Kang Kristo lamang, ang pagpili kanimo gikupirma. Bisan kinsa ang nagkupot sa pakighi-uli sa Anak dili matarog, tungod kay ang Usang Balaan matinud-anon.

Busa ilha nga ang Dios naghatag ug katuyoan sa imong kinabuhi, ug mitagna nimo aron mahimong mahimayaon sa iyang kagustohan sa imahe ni Kristo, kinsa naglingkod sa tuong kamot sa Amahan. Ang Dios dili gusto nga adunay lain-laing rango ang matag anak, apan siya nagdala sa tanang katakos sa pagkamahiubsanon ug maaghup nga imong ipanghimakak imong kaugalingon sama ni Kristo nga naglakaw sa kalibutan.

ROMA 8:30
30 Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya gitawag sila kon dili gihimong usab niya silang matarong ug gipaambit sa iyang himaya.

Ang Dios personal nga mihunahuna sa iyang gugma, ug nakigsulti kanimo nga persona. Nadungog mo ba ang lawom niyang tingog sa imong kasing-kasing? Ang iyang pagtawag midulot sa imong gahing pinakasulod nga kailaloman sa imong pagkatao? Hinumdomi nga ang Dios mipili kanimo samtang ikaw makasasala, ug iyang gitagna nga ikaw mahimo niyang anak.

Iyang gituyo nga mabag-o ka kinsa namatay sa garbo ug kalaw-ay aron ikaw mosidlak sa kaputli, pagpugong sa kaugalingon, pagkamatinud-anon, ug katarong. Walay gahum kanimo alang sa balaang pagkinabuhi kundili ang pulong sa Dios, kinsa galihok sulod kanimo. Busa basaha ang Balaang Bibliya sa kanunay, pinaagi niining mga itom nga sulat ang Dios diretsang nakig-storya kanimo.

Ang Dios mibutang, sa iyang pagka-inamigong pagtambag, ang tugkaran sa kamatuoran sa imong kaluwasan, diin dili matarog pinaagi sa akusayon sa yawa. Atong matarong nga Dios mimatarong kanimo pinaagi sa panghimayad sa kamatayon sa iyang Anak, ug miwagtang sa imong tanang sala sa kausa lang.

Karon ikaw na matarong sa paghugas ni Kristo, ug gi-ilang putli sa iyang pagtubos. Busa, kanus-a ka magpasalamat sa Ginoo sa gugma nga iyang gihatag kanimo? Kanus-a ka motuo sa iyang giya ug pagdayeg sa iyang matinud-anong grasya?

Ang Dios, sa iyang gahum, mas determinado alang kanimo. Iyang gihatag kanimo ang Balaang Espiritu isip garantiya sa iyang mahimayaong kinabuhi kanimo. Sa atopa, ang himaya sa sa Dios nakatago kanimo karon. Si Kristo mopakita lamang sa mga mata sa mga magtutuo, busa iyang gugma, kamatuoran ug pasensiya gatrabaho sulod kanimo.

Ang Espiritu sa Dios magbunga kanimo sa iyang kaayo, kung mosunod ka sa imong Mangluluwas. Si Pablo wala misulti nga ang Dios mohimaya kanimo sa umaabot, apan pinaagi sa pagtuo iyang gisulti nga siya naghimaya kanimo sa miagi, kay si Pablo nakasigurado nga si Hesus mao ang tagsulat ug tighingpit sa imong pagtuo.

Busa siya kinsa nagsugod sa kaluwasan sa imong kalag matinud-anon. Ikaw iyang gitudloan, gipalig-on, ug gi perpekto sa iyang kaugalingong katuyoan.

Aduna ka bay problema sa kinabuhi? Gigutom ka ba or masakiton? Nangita ka ba ug trabaho? Nahagbong ka ba sa eskwelahan? Kini tanang butang dili importante, kung ang Dios anaa kanimo. Naghigugma siya kanimo, nag-amping kanimo, ug ikaw ang paborito sa iyang paborito.

Dili siya makalimot nimo, apan iyang humanon iyang plano hangtud sa katapusan. Ang Usang Balaan mipili kanimo alang sa pagsagop. Busa, ipanghimakak imong kaugalingon, dalha imong krus, ug sunod sa Anak sa Dios gikan sa krus paingon sa lubnganan ug hangtud sa himaya, kay ang tanang butang galihok alang sa kaayo sa naghigugma sa Dios. Gihigugma ba nimo siya kinsa nga naghigugma ug una diha kanimo?

PAG-AMPO: O balaang Dios, angTrinidad apan Usa ka Dios , kami gasimba kanimo tungod kay imo kaming gipili, gipili mo kami daan sa karaan, ug natagna kami kang Kristo nga magsuot sa himaya sa iyang gugma. Kinsa kami nga imong angayan pillion? Pasayloa kami sa among mga sala, ug abrehe among dunggan aron kami maminaw sa imong pagtawag sa Balaang Bibliya, dawata among pagkamatarong pinaagi sa dugo sa imong Anak, ug magpasalamat kanimo sa imong pagka matinudanong gugma. Kami nagatuo sa imong giya, ug kami nagapangayo nga imong e-kompirma kanamo ang kasigurohan sa mga daotang adlaw aron kami dili matarog, apan makasinati sa imong Balaang Espirtu nga nagapuyo kanamo, isip garantiya sa umaabot nga himaya.

PANGUTANA:

  1. Ngano ang tanang butang dungan maglihok alang sa kaayo sa naghigugma sa Dios?

Ang tanang butang magbuhat alang sa kaayo ngadto sa naghigugma sa Dios
(Roma 8:28)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)