Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Javanese":

Home -- Javanese -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- JAVANESE -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book?

RUM - GUSTI ALLAH PUNIKA BEBENER KITA

Piwucal saking seratipun Rasul Paulus kanggé jemaat ing Rum

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16


Pambuka: Salam, Panuwun Marang Gusti Allah, Dalah Katrangan Babagan “Bebenering Gusti Allah” Minangka Semboyan Wonten Ing Seratipun (Rum 1:1-17)
a) Perkenalan dalah berkat rasuli (Rum 1:1-7)
b) Kekajenganipun Paulus kanggé tindak dhumateng Rum (Rum 1:8-15)
c) Bebeneré Gusti Allah kang dicethakaké ana ing urip kita lumantar iman kang tatag (Rum 1:16-17)
PÉRANGAN 1 - Bebenering Gusti Allah Bakal Ngukum Tiyang Dosa Lan Mbeneraken Sedaya Tiyang Ingkang Pitados Dhumateng Sang Kristus (Rum 1:18 - 8:39)
A - Saindering Jagad Wonten Ing Pengaruhipun Si Jahat, Gusti Allah Bakal Ngadili Sedaya Kanthi Bebener (Rum 1:18 - 3:20)
1. Bebenduné Gusti Allah dhumateng bangsa-bangsa dicethakaken (Rum 1:18-32)

2. Bebenduné Gusti Allah dicethakaké marang wong-wong Yahudi (Rum 2:1-3:20)
a) Tiyang ingkang ngadili tiyang-tiyang sanéh sami nibakaken bebendu dhumateng gesangipun piyambak (Rum 2:1-11)
b) Angger-angger Torét, utawi ati manungsa kang ngadili kita (Rum 2:12-16)
c) Manungsa kaslametaken boten amargi pangertosanipun, nanging amargi tumindakipun (Rum 2:17-24)
d) Tetak boten migunani kanggé gesang rohani (Rum 2:25-29)

e) Hak istiméwané wong-wong Yahudi boten nylametaken tiyang-tiyang punika saking bebendu (Rum 3:1-8)
3. Kabéh manungsa wis rusak lan ora ana sing bener (Rum 3:9-20)
B - Bebener Srana Iman Sampun Kabikak Kanggé Sedaya Manungsa (Rum 3:21 - 4:22)
1. Piwucal babagan bebebering Gusti Allah wonten ing Sédané sang Kristus minangka gantosé manungsa (Rum 3:21-26)
2. Kita dados mursid amargi iman dhumateng sang Kristus (Rum 3:27-31)

3. Abraham lan Daud minangka tuladha bebener lumantar iman (Rum 4:1-24)
a) Iman Abraham kapétung minangka bebeneré panjenengané (Rum 4:1-8)
b) Manungosa boten saged kabeneraken lumantar tetak (Rum 4:9-12)
c) Kita dibeneraken kanthi kanugrahan lan boten kanthi angger-angger Torét (Rum 4:13-18)
d) Kendelipun kapitadosané Abraham dados tuladha kanggé kita (Rum 4:19-25)

C - Dadi Mursid Iku Tegesé Sesambungan Kang Anyar Karo Gusti Allah Lan Pepadhaning Manungsa (Rum 5:1-21)
1. Tentrem rahayu, pangajeng-ajeng, dalah sih katresnan manggén wonten ing gesangé tiyang-tiyang pitados (Rum 5:1-5)
2. Kristus kang wis wungu netepi bebeneré Panjenengané ana ing gesang kita (Rum 5:6-11)
3. Kanugrahanipun sang Kristus ngasoraken pati, dosa lan angger-angger Torét (Rum 5:12-21)

D - Kwasanipun Gusti Allah Ngluwari Kita Saking Kwasaning Dosa (Rum 6:1 - 8:27)
1. Tiyang-tiyang pitados nganggep dhirinipun sampun pejah tumrap dosa (Rum 6:1-14)
2. Kamardhikan saking angger-angger Torét ndadosaken kita saged uwal saking dosa (Rum 6:15-23)

3. Kamardhikan saking dosa ndadosaken kita saged ngladosi sang Kristus (Rum 7:1-6)
4. Angger-angger Torét nyurung wong-wong dosa supaya padha nglakoni dosa (Rum 7:7-13)
5. Manungsa tanpa sang Kristus tansah kalah tumraping dosa (Rum 7:14-25)

6. Ing sajroné sang Kristus, manungsa kamardhikakaké saka dosa, pati lan paukuman (Rum 8:1-11)
7. Kita sedaya menika putra-putrané Gusti Allah lumantar manggoné Roh Suci ana ing gesang kita (Rum 8:12-17)
8. Pangajak cacah telu kang pengaji (Rum 8:18-27)
E - Iman Kita Tansah Wonten Ngantos Selaminipun (Rum 8:28-39)
1. Rancanganipun Gusti Allah kanggé kaslametan ngentosi kita dumugi ing kamulyan kita ing sakmangké (Rum 8:28-30)
2. Bebeneré sang Kristus kang dadi jaminan pasamuwan kita karo Gusti Allah senadjan ana akéh masalah (Rum 8:31-39)

PÉRANGAN 2 - Bebeneré Gusti Allah Ora Bakal Owah Senajan Para Putrané Bapa Yakub, Wong-Wong Kang Pinilih, Mangkotaké Atiné (Rum 9:1-11:36)
1. Rasa kuatiré Paulus menawa bangsané bakal padha kélangan (Rum 9:1-3)
2. Hak istimewa rohani kagem umat kang pinilih (Rum 9:4-5)
3. Gusti Allah tetep bener senajan tiyang-tiyang Israel sami nglawan Panjenenganipun (Rum 9:6-29)
a) Janji-janjinipun Gusti Allah boten sesambetan klayan tedhak turun lahiriah saking Bapa Abraham (Rum 9:6-13)
b) Gusti Allah duwé wenang milih sing sapa kang dipun tresnani, lan sing sapa kang diwangkotaké (Rum 9:14-18)
c) Gusti Allah tetep bener senajan tiyang-tiyang Israel sami nglawan Panjenenganipun (Rum 9:19-29)

4. Kratoné Gusti Allah amung ditampa lumantar iman, lan dudu lumantar upaya nuruti angger-angger Torét (Rum 9:30 - 10:21)
a) Wong-wong Yahudi nglirwakaké Kratoning Allah kang ditampa lumantar iman, lan makah tansah gumantung marang upayané netepi angger-angger Torét (Rum 9:30 - 10:3)
b) Gedhéné panerak bangsa Israel iku amarga Gusti Allah maringaken kanugrahan kang lewih gedhé tumrap bangsa iku tinimbang tumrap bangsa liyané (Rum 10:4-8)
c) Kawigatosanipun paseksén Injil kanggé putra-putranipun Bapa Yakub (Rum 10:9-15)
d) Apa bangsa Israel uga kudu mikul tanggungjawab amarga saka ora pracayané (Rum 10:16-21)

5. Pangajeng-ajeng saking putra-putranipun Yakub (Rum 11:1-36)
a) Wontenipun sisa ingkang suci (Rum 11:1-10)
b) Mugi-mugi kaslametan kanggé tiyang-tiyang pitados saking bangsa sanés saged nuwuhaké pepéngin ing antawasipun putra-putranipun Bapa Yakub (Rum 11:11-15)
c) Pawanti-wanti dhumateng tiyang pitados ingkang sanés saking tiyang Yahudi supados boten sami gumunggung dhumateng para putranipun Bapa Yakub (Rum 11:16-24)
d) Wadiné pangluwar lan kaslametan kanggo para putrané Yakub ing wekasaning jaman (Rum 11:25-32)
e) Panembahipun sang rasul (Rum 11:33-36)

PÉRANGAN 3 - Bebeneré Gusti Allah Ana Ing Uripé Para Pandhéréké Sang Kristus (Rum 12:1 - 15:13)
1. Panyucéning gesang panjenengan amung lumantar tekad panjenengan kang gumolong miturut marang Gusti Allah (Rum 12:1)
2. Do not be Proud, but Serve your Lord in the Groups of Believers with the Gift that has been given to you (Rum 12:3-8)
3. Kita kedah sinau anggénipun nresnani sesami kita lan latihan nindakaken sih katresnan punika (Rum 12:9-16)
4. Love your Enemies and Opponents (Rum 12:17-21)

5. Taat marang pamréntah (Rum 13:1-6)
6. Kesimpulan babagan titah-titah ngenani manungsa (Rum 13:7-10)
7. Kasil saka pangertén menawa Kristus bakal rawuh manéh (Rum 13:11-14)

8. Masalah mligi ana ing antarané jemaat ing kutha Rum (Rum 14:1-12)
9. Aja dadi sumber dukané wong-wong liya amarga babagan kang ora wigati (Rum14:13-23)

10. Kados pundi tiyang-tiyang ingkang kiyat imanipun ngadhepi masalah ingkang boten dipun kajengaken? (Rum 15:1-5)
11. Kristus ngasoraké pambéda ing antarané wong-wong pracaya saka antarané bangsa Yahudi lan sing ora saka bangsa Yahudi (Rum 15:6-13)
Tambahan Kanggé PÉRANGAN 3 - Katrangan Saking Paulus Babagan Dhirinipun Piyambak Dhumateng Para Pemimpin Jemaat Wonten Ing Kitha Rum (Rum 15:14 – 16:27)
1. Paulus gadhah hak kanggé nulisaken serat punika (Rum 15:14-16)
2. Wadining peladosané Paulus (Rum 15:17-21)
3. Pangarep-arepé Paulus ana ing lelakoning peladosané (Rum 15:22-33)

4. Dhaftar Paulus babagan asmané para wong-wong pracaya kang ditepangi ing antarané jemaat ing kutha Rum (Rum 16:1-9)
5. Sambungan saking dhaftaré Paulus ngenani asmané wong-wong pracaya sing ana ing jemaat ing kutha Rum (Rum 16:10-16)
6. Pawanti-wanti ngenani anané wong kang bakal ndadékaké keblinger (Rum 16:17-20)
7. Salam saking rencang sakpinunggalan peladosanipun Paulus (Rum 16:21-24)
8. Doksologi saka Paulus, minangka panutuping serat (Rum 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on July 10, 2021, at 11:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)