Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 057 (Is Israel Responsible for their Unbelief?)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)

d) Tulobagon basa Israel ang ilang pagka walay pagtuo? (Roma 10:16-21)


ROMA 10:16-21
16 Apan wala modawat ang tanan sa Maayong Balita! Si Isaias miingon, “Ginoo, kinsay mituo sa among giwali?” 17 Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe nag gikan sa pagwali kang Kristo. 18 Apan mangutana ako: Tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila—sumala sa Kasulatan: “Milanog sa tibuok kalibutan ang ilang tingog, miabot sa mga utlanan sa kalibotan ang ilang mga pulong.” 19 Ug mangutana usab ako: Wala ba masayod ang katawhan sa Israel? Ang unang mitubag niini mao si Moises nga nag-ingon: “Himoon ko nga masina ka sa katawhan nga dili nasod. Himoon ko nga masuko ka sa nasod sa mga buangbuang.” 20 ug sa walay lipodlipod si Isaias miingon: “Hikaplagan ako niadtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako niadtong wala magpakisayod bahin kanako.” 21 Apan mahitungod sa Israel, miingon sa Isaias, “Sa tibuok adlaw naghangyo ako nga moduol kanako ang katawhan nga masupilon.”

Si Pablo miwali sa iglesia sa Roma sa iyang makusganong pulong nga ang kadaghanan sa mga Judio kinsa naghulat sa Mesias wala gani makaila kaniya, ni sa maayong balita sa kadaugan diha kaniya, apan makanunayong misupak sa pulong sa Dios. Kini tin-aw sa panahon ni propeta Isias, kinsa puno sa kasakit sa iyang pag ampo lang sa katawhan may 2,700 na katuig nga milabay, mi-ingon: “kinsa man ang nagtuo sa among taho?” (Isias 53:1)

Daghan sa mga Judio ang nakabati sa ebanghelyo. Apan wala sila makasabot niini, ni mituo niini. Pila kanila mibati sa grasya alang kanila apan nagdumili lang sa pagsunod niini. Sila nalipay sa ilang dili matuhoong palibot ug magahi nga nasud labaw sa pagdawat sa pagpanga sa dios, mahadlok sa tawo labaw pa sa maluluy-ong Magbubuhat.

Ang tubag ni Pablo niining pagkamabalhinon nalatid sa iyang unang pulong; nga ang pagtuo moabot pinaagi sa pagsangyaw. Ang mahinungdanon dinhi, dili ang giunsa pag-abot sa maayong balita kaninyo, pinaagi ba sa mga alawiton, o sa mga berso sa Bibliya apan sa dihang mituktok ang Dios sa pultahan sa imong kasingkasing, ug nga giablihan dayon nimo kini alang kaniya, kay kuyaw hinuon ug labyan ka lang niya.

Kadtong magdala sa maayong balita sa uban kinahanglan dili mogamit sa lawom nga pinulongan, kay dili kini masabtan sa ordinaryong tawo, apan sa simple nga pinulongan, nga masabtan sa mamati. Ang magwawali kinahanglan magdala sa pulong sa Dios sa pinulongang iya sa mamati niini. Kinahanglang kompleto ug dili tigi-tigi nga mga pulong. Kinsa kadtong mowali kinahanglan magkinabuhi sumala sa iyang gidalang pulong, mahigalaon ug personal nga pamaagi. Ang mga pag-ampo inubanan sa pagsangyaw sa pulong ang kabubut-on sa Dios; ug ang magwawali kinahanglang may pagtuo sa tanan niyang gisulti, uban sa iyang testimoniya ug pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios.

Ang pagwali dili sa teoryang panabot, apan usa ka tawag gikan sa Ginoo, napundar sa iyang mando ug komisyon ngadto sa iyang gihatagan ug kagahom. Sa ato pa, mas importante ang atong pagtuo sa Ginoo kay sa pagtuo sa maayong balita, tungod kay ang Ginoo naghatag kanato sa iyang pulong aron ihatod ngadto sa tanang mamati; aron paghimangno kanila, padtudlo kanila, pagtawag kanila, pagdasig kanila, ug pagtay-og kanila.

Ang magwawali dili mosulti isip puli ni Kristo, hinuon usa ka matinud-anong pinadala niya, sama sa giingon ni apostol Pablo: “Busa ania kami gipadala ni Kristo, ug sama da nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo: sa ngalan ni Kristo, hangyoon namo kamo nga makig-uli kamo sa Dios.” (2 Corinto 5:20)

Ang hunahuna ni Pablo: Tingale daghan sa mga Judio ang wala pa makadungong bahin sa kaluwasan ni Kristo. Tingale walay usang nagtinguha pagtin-aw kanila kabahin sa usa lamang ka Manluluwas. Atong makita ang tubag sa pangutana sa apostol sa Salmo 19:5; ang pulong sa Dios susama sa adlaw sa pagkamatarong. Ang pagsubang niini nagsugod sa tumoy sa langit, ug molibot ngadto sa pikas tumoy; ug wala gayoy makalikay sa iyang kainit. Sama nga ang adlaw nagdan-ag sa kalibotan, mao usab ang ebanghelyo magdan-ag sa kalibotan. Sa panahon ni Hesus, duot sa katawhan naglumba aron mosaksi sa iyang mga milagro ug mamati sa iyang mga pulong. Karon atong makita nga kinsa kadtong buot maminaw, makapaminaw, ug buot mangita, makakita kaniya. Ang mga programa sa radio ug telebisyon makatabang niadtong gusto maminaw sa iyang pulong.

Karon, ang tawo maglibog: Unsa may akong pillion: salapi, o Espiritu? Salapi, o Dios? Nangita ba ako ug maayong dungog, gahom, kaulag, ug kahilayan? O gusto ba akong maminaw ug mosunod sa pulong sa Dios? Ang mga tawo nagtagbaw sa ilang luho sa ilang pagkinabuhi. Nan kinsa ra man diay kadtong maminaw ug moalagad sa iyang Magbubuhat?

Padayon si Pablo paghunahuna: Tingali wala masabti sa mga anak ni Jacob ang gisulti kanila! Tingale ang ebanghelyo wala mahatag kanila nga kompleto! Apan kini nga pangutana gitubag na sa Dios pinaagi kang Moises sa pag-ingon: “Himoon ko nga masina ka sa katawhan nga dili nasod. Himoon ko nga masuko ka sa nasod sa mga buangbuang” (Deuteronomio 32:21).

Sa iyang pulong kang Moises, giklaro sa Ginoo ang iyang gisulti sa mga katawhan: “Kay dili kamo andam mamati sa akong pulong, Ako magpadayag sa akong kaugalingon ug mohatag sa akong gugma ngadto sa mga dili pinili ug mga ignoranteng katawhan. Hagiton ko inyong kasina ug kasuko samtang masaksihan ninyo giunsa sa dili piniling nasud pagkaplag sa akong kaluoy inay alang kaninyo, mga mapasigarbohon ug mapahitas-ong katawhan. Tugotan ko silang mahigugma magpasidungog kanako.”

Ang Dios nagpadayag ngadto sa iyang propetang si Isaias 600 ka tuig sawala pa si Kristo: “Hikaplagan ako niadtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako niadtong wala magpakisayod bahin kanako.”(Isaias 65:1; Roma 9:30).

Karon, makita nato nga ang Dios mobabag sa mga gawi niadtong mga walay pagtuo aron maila nila ang iyang kagahom. Makigsulti siya niadtong nagbaliwala kaniya pinaagi sa mga damgo, panghitabo, ug balatian. Sa syentipikong kalibotan, makita natong daghang syentista ang wala makakitag tubag sa mga kalihokan sa uniberso ug dinhi ilang gidawat nga naa gayoy Magbubuhat, samtang ang mismong katawhan sa Dios misalikway sa Ginoo ug mipalayo kaniya.

Liboan ang mga pamaagi sa Dios aron kadtong wala mailang katawhan mahimong iyang katawhan. Mao kini ang tinagong kamatuoran nga nakaplagan ni Pablo ug nasinati sa iyang misyonhong panaw uban ang kasakit ug kalipay (Mga buhat 28:24-31)

Nagpadayag usab ang Dios kang Isaias: “Tibuok adlaw nagpangamay ako sa mga tawong masupilon nga wala mosubay sa dalang matarong, ug nagtuman sa ilang gusto. Kanunayng naghagit kanako kining mga tawhana,” (Isaias 65:2-3)

Pinaagi sa iyang pagdeklara: nagpasabot ang Dios kanato nga nagpangamay siya sa mga masupilong katawhan, sama sa usa ka inahan nga nagpangamay sa anak aron gunitan aron dili siya mahisukamod ug madisgraya. Sa susamang paagi, ang Ginoo nagtinguha pagluwas sa iyang katawhan, apan iyang nasinati sila nga dili pa andam pagpaminaw kaniya. Gisalikway nila iyang pulong, ug nag-aligotgot pagrebelde kaniya.

Pagkadaku gayod sa gugma sa Dios kinsa wala magabiya niadtong mibiya kaniya, nga walay kahadlok nagpadayon sa pagrebelde. Hinuon gihatag niya iyang gugma sa tanang panahon. Bisan pa niini, sa kataposan, ang Huwes mopahamtang gayod sa iyang hukom batok niadtong piniling katawhang masupilon. Gipili nilang mosupak kaniya, ug misalikway sa iyang kaluwasan. Sama sila sa usa ka tawong buta, nga human gipasidan-an nga naay bangag sa unahan, mituyo gayod pagtunob niini ug nahulog sa bangag. Busa ang Ginoo mideklara sa Israel nga sila ra gayud ang responsible sa ilang dautang naaguman taliwala nga gihamal niya sila.

PAG-AMPO: O Amahan ni Hesu-Kristo, ikaw among Amahan nga nagpangamay kanamo, sama sa inahan nga nagpangmay sa iyang anak arong dili siya mahisukamod. Gisimba ka namo tungod sa imong gugma, ug nag-ampo kami nga ablihan nimo ang mga igdulongog sa mga kaanakan ni Jacod aron mabati nila ang pulong ni Hesus, ug nga malipayon ug mapasalamaton silang mosunod niini.

MGA PANGUTANA:

  1. Sa unsang pamaagi nga makapaminaw, makasabot, ug makadawat sa ebanghelyo ang mga katawhan nga nagtinguha niini karong panahona?
  2. Nganong gibag-o sa Dios ang matag tawo gikan sa tanang kanasuran nga iyang gi-apil sa iyang piniling katawhan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)