Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 044 (We are Children of God through the Holy Spirit)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)

7. Kita nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu kanato (Roma 8:12-17)


ROMA 8:12-14
12 busa niini, mga igsoon, kita ang utangan – dili sa unod, nga mabuhi alayon sa unod. 13 Kay kung ikaw mabuhi alayon sa unod ikaw mamatay; apan kung pinaagi sa Espiritu imong gibutang ang kamatayon ang mga buhat sa lawas, aron ikaw mabuhi. 14 Kay kinsa ang gidala pinaagi sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios.

Ang Balaang Espirit wala nagpahulay sa pakig-away sa daghan nga kahakog nga gapuyo kanimo, apan siya nakigbisog niini hangtud mawala. Ang Espiritu sa Dios mobiya kanimo gawas kung imong dawaton ang kamatayon sa krus uban ni Kristo, ug mamatay sa imong garbo, kasuko, pagpatuyang ug tanang sala ug kalapasan.

Ang magtutuo dili gapos sapi o kahilayan aron siya gawasnon ug abre sa Espiritu sa iyang Ginoo. Ang Usang Balaan gatrabaho kanimo, sama sa tig-opera nga gawagtang sa mga hubag sa lawas sa tawo. Iyang operahan ug wagtangon ang pagkasalawayon nimo.

Sa maong paagi, ang Espiritu sa Dios magtuklod kanimo gawas sa kangitngit paingon sa kahayag gikan sa pagpamakak paingon sa pagkamatinud-anon, gikan sa kahilayan ngadto sa presensiya sa Dios. Nabati mo ba iyang giya? Nadungog mo ba iyang maloloy-ong tingog? Iyang gituyo nga mautro ug maputli ka, ug mausab ka ngadto sa imahe sa maloloy-ong Kristo.

Ang kahibulongang pagkamatarong pinaagi sa Espirtu sa Dios miabot kanimo pinaagi sa gugma, kalipay, ug kalinaw nga gitukod sa pagkamaubsanon, pagpuasa, ug kaaghup, kauban sa tanang kinaiyahan ni Kristo, nga mura ka ug gisul-uban sa imong putling Mangluluwas. Kung kini nga matang sa Espiritu magdayday sa imong kalag, ikaw mahimong anak sa Dios.

Naila mo ba ang dakong katungod, nga maski sa imong pagkamakasasala, ikaw nahimong tinuod nga anak sa Magbubuhat sa kalibutan pinaagi sa dugo ug Espirtu ni Kristo? Makaya ba nimo isulti nga ikaw anak sa Dios? Kay kinsa ang gidala sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios.

ROMA 8:15-16
15 Kay wala nimo nadawat ang espiritu sa pagkaulipon para mahadlok, apan imong gidawat ang Espirtu sa pagsagop pinaagi kinsa kami nga mosinggit ug kusog, “Abba, Amahan.” 16 Ang kaugalingon sa Espiritu nakasaksi sa atong kaugalingong espiritu nga kita mga anak sa Dios. 17 ¶ ug nga kon kita mga anak, nan, mga manununod diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban kang Cristo, kon moantus man kita uban kaniya aron pagahimayaon usab kita uban kaniya.

Ang Balaang Espiritu miwagtang sa kahadlok, pagkawalay paglaum, negatibong hunahuna, kakapoy, ug pagkadistorbo gikan kanimo, apan naghatag hinuon kanimog ug kaikag, kalipay, ug pagsalig sa Dios. Iyang giabrehan imong baba aron mo istorya sa ngalan sa Amahan.

Pinaagi ining pagkumpisal, imong gibalaan ang ngalan sa Dios, kay kini dakong kahibulongan sa bag-ong kasabutan; nga ang Dios pinaagi kang Kristo mipadayag sa iyang kaugalingon nga atong langitnong Amahan. Ang Magbubuhat nga layo kanato, kinsa nasuko sa sala, wala maglisodlisod kanimo aron ka mabug-atan, apan mipakita sa iyang gugma, ug iyang kaayo sa inamahang paagi.

Kining bag-ong diosnong imahe mag-utro sa atong batasan. Ang pulong nga “Abba” usa ka Aramaic nga pulong nga gibutang sa Greyegong letra ug gihubad sa Ingles. Kini gapasabot “Amahan”. Ang pag-uban sa Judio ug Greyego (Gentil) pangalan kang Kristo makita sa pag-abre sa pag-ampo.Kay ang pulong “Amahan” gapasabot ug gakompirma sa pulong, Abba.

Si Kristo, sa iyang dakong gugma, mihatag sa iyang kaugalingon kanato, ug mihimo kanato nga kaabag sa iyang katungod nga ang Dios sa himaya ug kusog mosagop kanato. Hunahuna-a imong ngalan nga gisulat nga adunay dugo sa Anak sa Dios dihasa atubangan sa pahina sa papel nga makapasulod nimo sa langit ug sa likod niini nga papel imong mabasa: “Sinagop pinaagi sa Dios”, nakasulat nga adunay kalayo sa Balaang Espirtu, ug gipirmahan sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu. Malimot ka basa kalahi sa maong papel, imo ba kining ilabay? O imong itago, halokan nga maghilak sa kalipay, ug itago kini hangtud sa kahangturan?

Ikaw nahimong anak sa Pinakataas pinaagi sa imong pagkasagop, pinaagi sa pag-anak nimo sa Espiritu. Si apostol Pablo misulti pirmi sa iyang ebanghelyo, nga adunahan ug puno sa grasya, nga imong maangkon ang Dios mismo, tungod kay ang Usang Balaan mianha kanimo pinaagi kang Hesus.

Siya nagapuyo kanimo ug sa tanang santos, ug iyang himaya mopakita kanatong tanan, sama nga si Kristo mopuyo kanimo ug sa tanang disipolo, ug iyang ipadayag iyang himaya sa tanang sumusunod, kay ang Dios usa lamang.

Kini tanang kahibulongan nagsugod kanato tungod ka yang Balaang Espiritu nagpuyo sa tanang simbahan, nga gitukod lamang diha kang Kristo. Ang iyang kahayag gasinag ba kanato? Nahiusa kaba sa Dios. Andam ka ba moantos alang kaniya ingon nga ang mga apostoles nag-antos pag-ayo alang sa ngalan ni Kristo?

PAG-AMPO: Amahan namo nga anaa Ka sa mga langit, Pagdayegon ang Imong Ngalan, Umabot kanamo ang Imong Gingharian, Matuman ang Imong Pagbuot, Dinhi sa yuta maingong sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw Ihatag kanamo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.Ug dili Mo kami itugyan sa panulay. Hinonoa luwasa kami sa tanang dautan.  Kay imo ang gingharian, gahom, ug himaya.Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsay bag-ong ngalan sa Dios, diin ang Balaang Espiritu nagtudlo kanato? Unsay ipasabot niini?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:11 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)