Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 048 (The Truth of Christ Guarantees our Fellowship with God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)

2. Ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisud (Roma 8:31-39)


ROMA 8:38-39
38 Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma; bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel o lan gitnong pamunoan gahum, o butang nga anaa karon o butang nga umaabot nga kapanahonan, 39 dili ang kataas ug kalalom, o maski unsang gimugna nga butang, walay bisan unsang butang makabulag kanamo gikan sa gugma sa Dios diin anaa kang Kristo Hesus atong Ginoo.

Si Pablo nakasiguro nga walay butang sa kalibutan o laing espiritu diri sa yuta nga makabulag kaniya gikan sa gugma sa Dios nga gipadayag ni Kristo Hesus. Niining bug-at nga konclusyon, iyang gisarado ang doktrina sa iyang Sulat ngadto sa mga taga Roma.

Segurado nga dili lamang paghuna-huna o pag duki-duki, apan nagsulat ug insaktong kaagi sa dakong pag-antos ug pakigbisog bahin sa mga testimonya sa Balaang Espiritu sa iyang kasing-kasing. Si Pablo wala nag ingon, “Kung makapahimuot sa Dios, magauban siya kanako”, apan iyang gisugid nga ang kaalam sa gugma sa Dios kang Kristo mikonperma kaniya pinaagi sa pagsulti nga dili kini mapakyas. Ang pagkamatinud-anon sa Dios dili mapakyas.

Si Pablo wala naghisgot bahin sa tawhanong gugma, o naghisgot bahin sa kaluoy, gugma sa Dios sa kinatibuk-an, apan iyang nakita ang Amahan pinaagi sa Anak. Wala siya kabalo ug laing paagi paingon sa Dios apan kang Kristo lamang. Sukad pa sa pagpakatawo sa Anak sa Dios, kita kabalo kinsa ang Pinakataas, kini mao ang atong Amahan.

Ang iyang amahanong gugma dili tawhanong kaluoy, kay-ang Usang Balaan nagsakripisyo sa iyang Anak alang sa mga dili limpyo aron sila dili magduda sa iyang kaluoy, apan aron masiguro nga Siya nag-imbitar kanato sa iyang kasabutan ug sa pagsagop diha sa dugo sa iyang Anak. Tungod sa krus, si Pablo nakasiguro nga ang gugma sa Dios dili mapakyas.

Apan, matuod gayud nga dunay Satanas, ug bisan kinsa ang mohimakak sa iyang presensya walay alamag sa panghitabo sa kalibutan. Si Pablo nakakita sa pipila ka espirituhanong gahum nga giandam alang sa paguba kanila ug sa ilang kalibutan nga gipuy-an.

Dili lamang ang espiritu sa kamatayon iyang kaharong sa pipila ka higayon, apan siya nakig layog sa mga anghel sa kangitngit, ug nakigbisog sa iyang pag-ampo batok sa kasuko sa impiyerno ug miingon siya: “Kung ang impiyerno ug langit mag-uban ug atake kanako, ang gugma sa Dios nga anaa kang Kristo dili mobiya nako. Ang magsumpaking gahum dili makapildi kanako tungod ka yang walay katapusang dugo ni Kristo naghugas kanako naghimo kanakong matarong.”

Si Pablo adunay gasa sa pagtagna. Nakita niya giunsa sa Daotan, bakakon ug mamumuno nga mo-atake sa simbahan, apan wala kini mapildi, kay kini anaa kang Kristo, busa ang yawa dili maka-ipo niini gikan sa kamot sa Gino-o.

Maski ang balaang sugo dili makatay-og, pinaagi sa mga pagsaway, sa pagtuo sa mga apostoles, tungod kay sila namatay uban kang Kristo sa krus, ug siya nagpuyo kanila ug naghupot nila. Ang magtutuo itago sa adlaw sa katapusang paghukom, kay si Kristo kanunay matinud-anong Mananaog.

Busa kami gasulti kanimo, mahal nga igsoon, “itugyan imong espiritu, imong lawas ug imong kalag ngadto sa gugma sa Dios, ug paggunit sa Usa ka Dios aron imong ngalan maitala sa libro sa kinabuhi, ug ikaw magpadayon sa pagsagop sa Dios hangtud sa kahangturan.

Obserbahe karon nga si Pablo wala nagsulat sa awit sa pagdayeg sa pagkamatuod sa gugma sa Dios nga “Ako” lamang, apan iyang gitapos ang pulong sa “kami”, naglangkob kini sa bug-os nga kasiguradohan sa tanang magtutuo sa Roma ug sa mga simbahan nga anaa sa nasakup dapit sa Dagat Mediterraneo.

Ang testimonya sa iyang pagtuo maglangkob kanato karon kung atong dawaton iyang gitanyang sa miaging kapitulo. Busa, dili nato itutok atong mga mata sa gamhanan ug bantugan diri sa kalibutan, apan kita hingpit nga mokupot sa gugma sa Dios nga gipakita ni Kristo Hesus.

Ang katapusang pulong “atong Ginoo” mipakita sa katapusan sa alawiton. Ilang gikonperma kanato, sa laing bahin, nga siya, kinsa madaogon sa Golgota, ang Ginoo sa tanang ginoo, kinsa ang gahum atong Makita ang kasiguradohan sa atong seguridad. Iyang gitunol iyang kamot alang kanato, ug wala mibiya kanato, tungod kay iya tang gihigugma.

PAG-AMPO: O Hesus, akong mga pulong napakyas sa pagpasalamat kanimo. Imong kaming giluwas ug ako nahimong imoha. Punoa ako sa imong gugma aron akong kinabuhi mahimong mensahe sa pagdayeg sa imong gahum, ug aron akong pagdayeg kanimo sa bug-os nga kasiguradohan sa pagtuo, nagatuo nga walay mabulag kanako gikan kanimo, kay ikaw matinud-anon. Sa dihang naglingkod ka sa tuongkamot sa Amahan, siya anaa kanimo ug ikaw anaa kaniya, busa itukod kanako imong katarong aron walay makabulag nako gikan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu. Amen.

PANGUTANA:

 1. Nganong si San Pablo nagsugod sa iyang katapusang saysay nga “ako” ug mitapos ug “kami”.

PASULIT - 2

Pinalanggang tigbasa,
Human nabasa among mga saysay sa Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma niini nga libro, karon makatubag na ka sa mga sumusunod nga mga pangutana. Kung ikaw makatubag 90% sa mga pangutana nga natala sa ubos, kami magpadala kanimo sa sunod nga hugna nianing mga gasunod-sunod nga pagtulon-an. Palihug ayaw kalimot sa pag-apil sa kumpleto nimong ngalan ug address sa ibabaw sa answer sheet.

 1. Unsay nanguna nga ideya sa among pagkamatarong pinaagi sa pagtuo?
 2. Unsay gipasabot sa pamulong, “ipakita ang katarong sa Dios”?
 3. Nganong kita gimatarong pinaagi sa pagtuo lamang, ug dili pinaagi sa atong maayong buhat?
 4. Giunsa sila Abraham ug Dabid pagmatarong?
 5. Ngano ang tawo gimatarong, dili pinaagi sa pagtuli, apan pinaagi sa pagtuo lamang?
 6. Nganong atong gidawat ang bendisyon sa Dios pinaagi sa atong pagtuo sa mga saad sa Dios, ug dili pinaagi sa pagsunod sa Sugo o Balaod ni Moises?
 7. Unsay naton-an nato gikan sa pakigbisog ni Abraham sa iyang pagtuo?
 8. Giunsa sa kalinaw sa Dios nga naangkon sa atong kinabuhi?
 9. Giunsa pagpadayag sa gugma sa Dios?
 10. Unsay gusto ipakita ni Pablo kanato pinaagi sa pagtandi kang Adan ug Hesus?
 11. Unsay ipasabot sa pagbunyag?
 12. Giunsa kita paglansang kauban si Kristo, ug nabanhaw sa iyang kinabuhi?
 13. Giunsa pagdala sa atong kaugalingon ug ubang parte sa atong lawas isip hinagiban sa pagkamatarong sa Dios?
 14. Unsay kalainan tali sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon, ug ang gugma kang Kristo?
 15. Ngano ang tanang magtutuo naluwas gikan sa mga gikinahanglanon sa karaang kasabutan?
 16. Unsang hitabo-a ang Sugo o balaod, diin maayo alang kanato, apan rason sa kadaotan ug kamatayon?
 17. Unsay gisugid ni Pablo sa iyang kauglingon, ug unsay ipasabot niining pagsugid alang kanato?
 18. Unsay ipasabot sa unang saysay sa kapitulo 8?
 19. Unsa ang duha ka balaod, diin dungan gitandi, ug unsay buot ipasabot niini?
 20. Unsay ganahan buhaton sa espirituhanong tawo? Unsay kabilin nga madawat niadtong mga napuyo nga unodnon?
 21. Unsay gihatag sa Balaang Espiritu ngadto sa nagtuo kang Kristo?
 22. Unsay bag-ong ngalan sa Dios, diin ang Balaang Espiritu nagtudlo nato? Unsay ipasabot niini?
 23. Kinsa ang nag-antos samtang naghulat sa pag-abot ni Kristo? Ngano?
 24. Ngano ang tanang butang dungan maglihok alang sa kaayohan ngadto sa naghigugma sa Dios?
 25. Giunsa sa mga Kristiyano nga napildi ang mga kalisud?
 26. Nganong si San Pablo nagsugod sa katapusan sa iyang saysay ug “ako” ug mitapos ug “kami’?.

Kung nahuman nimo ang pagtuon sa tanang librita niining gasunod-sunod sa mga taga Roma ug ipadala kanamo imong tubag sa mga pangutana sa katapusan sa matag libro, kami magpadala kanimo ug Sertipiko sa Abante nga Pagtoun sa pagsabot sa Sulat ni Pablo sa mga taga Roma

Kami ga-aghat kanimo nga kumpletohan nimo ang pasulit sa Sulat ni Pablo sa mga taga Roma aron ikaw makadawat ug walay katapusang bahandi. Kami maghulat sa imong tubag ug pag-ampo nimo. Ang among address kini:

Waters of Life
P.O. Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:16 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)