Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 066 (We must Learn Brotherly Love)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

3. Kat-onan ta ang inigso-on nga gugma ug bansayon atong kaugalingon niini (Roma 12:9-16)


ROMA 12:9-16
9 Pagmatinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Likaye and daotan ug hupti ang maayo. 10 Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga magsoon diha kang Kristo, ug pagtinahuray kamo. 11 Pagkugi kamo ug alagari ang Ginoo sa kinasingkasing gayod. 12 Paglipay kamo tungod sa inyong paglaom; pagpailob kamo sa inyong mga kalisdanan, ug pag-ampo kanunay. 13 Bahini sa inyong mga kabtangan ang inyong isigkamagtutuo nga anaa sa kawad-on, ug dawata sa inyong balay ang dumoduong. 14 Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong naglutos kaninyo—panalanginan niya ug dili tunglohon. 15 Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. 16 Parihasa pagtagad ang tanang tawo. Ayaw kamo pagpagarbo kondili dawata ang ubos nga bulahaton. Ayaw kamo pagpakamaalam.

Adunay lainlaing pulong ang gugma sa Grego. Ang pulong “fileoo” naghulogan ug tawhanong kaibog, uban ang kusog niini nga pagbati, o sentimento. Ug ang pulong “eros” nagpahayag sa unodnon nga gugma diin nagsugod sa kinaiyang unodnong kaibog sa tawo; ug ang pulong “agape” nagtumong sa pinakataas ug pinaka hingpit nga klase sa gugma. Mao kini ang balaanong gugma nga andam mosakripisyo alang sa uban, sa mga kabus, ug bisan pa sa mga kaaway, nagtudlo sa klarong kagustuhan sa kabubut-on ug pagbulot-an, ug nahasentro kini ngadto sa Balaanong pagpapadayag.

Si Kristo mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa mga makasasala tungod sa maong balaanong gugma. Apan, si Pablo nagsulti ani nga gugma sa praktikal nga kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo, sama sa iyang sinulat: “ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu kinsa gihatag niya sulod kanato” (Roma 5:5)

Ang balaanong gugma dili magbakak, tungod kay matarong kini. Mosulti kini sa kamatuoran sa pamaagi sa kaalam ug kaluoy. Dili maayo ang pagpakaaron-ingnon, sumala pa sa Bibliya. Atong isugid ang atong mga kasal-anan matag higayon ngadto sa matag-usa aron walay garbo o paghinambog magpabilin sa atong kinabuhi. Isugid ta ang atong gugma kang Hesus, kay siya lamang ang nagluwas kanao pinaagi sa dakung buhat niya sa krus aron paghinlo kanato.

Ang balaanong gugma nasilag sa yawa ug sa buhat niini nga sumala pa sa pulong sa Dios mahugaw, bakakon, hiwi, ug dili matarong. Ang gugma dili muoyon niini nga mga kinaiya, apan nagsuporta sa tanang kahinloan, kamatuoran, katarong ug pagkamatarong.

Ang gugma nga balaan nagtudlo kanato sa paghigugma sa mga kaigsoonang lalake ug babaye diha sa Ginoo, diha sa paghatag ug pagpakabana kanila sa walay pagreklamo. Ang atong sincero ug mainiton nga pagpangalagad mabati sa hingtungdan nga tiunay gayod ang atong gugma kanila. Usa niini ang panaghigugmaay sa mga magtiayon.

Kinsa kadtong mangalagad sa ebanghelyo, sa pulong ug sinulat, ang iyang pagpangalagad adunay espirituhanong kalayo, bisan pa sa taliwala sa kaaway, kay siya hugot nga napundar sa giya sa Ginoo.

Siya nga nga nakasinati ug kapakyasan dili magpakawala ug paglaom kay si Kristo mao ang Mananaog; ug kon nag-atubang siya sa mga pag-antos ug mga kalisdanan magpabilin siyang masaligon ug mapasyensyahon, malahutayon sa pag-ampo uban sa pagtuo nga walay pagduhaduha. Ang Ginoo magatubag sa atong mga pag-agulo para sa uban ug sa atong kaugalingon.

Kon makita nimo imong mga igsoon sa pagtuo nga nag-antos, alalayan mo sila, ug ubanan sa ilang mga kalisdanan. Sa samang paagi, kon sila moduol kanimo sa paghimaya sa Amahan, ablihi sa dakong kalipay ang pultahan alang kanila ug ang Ginoo mopilopilo sa imong panalangin aron matagbaw silang gigutom sa pangalan sa Dios. Ang presensya sa Dios anaa kanunay sa tanang nahigugma kaniya.

Kinsa kadtong makusganong molutos kanino, panalangini siya sa panalangin sa Dios. Ayaw tungluha katong nanunglo kanimo, hinunoa pangayoa sa Manluluwas nga luwason sila, sama sa gibuhat sa mga magtutuo sa Damascus sa dihang miadto unta si Saulo kanila aron lutoson sila ug himuong ulipon sa Jerusalem. Dayon ang Ginoo misanta ni Saulo gilaksi niini ang iyang garbo.

Kon maangkon na ang panalangin sa mga nag-antos, niadtong gibanhaw gikan sa kamatayon, ang ubang mga magtutuo magamaya ug magmadasigon usab sa pagtuo, tungod sa nasaksihang kadaogan ni Kristo ug ang resulta niini. Apan kon adunay usa nga maghilak tungod sa usa ka igsoong nahisalaag, ubanan ta ang maong pag-antos. Ayaw ikaulaw ang pagluha.

Paningkamoti ang panaghiusa diha sa simbahan isip pamilia sa Dios. Ayaw hunahunaa ug una ang bahandi, dungog, gahom, ug mga kahilayan sa kalibotan, apan mosimpatiya sa mga kabus ug niadtong nawad-an ug paglaum, sama nga si Hesus nakig-uban sa mga nagbalatian, gipanuwayan, ug bisan sa patay.

Ayaw isipa imong kaugalingon nga labaw ug edukasyon o taas kaysa uban, apan pangayoa sa Ginoo sa alanihon nga mamuhat diha kaninyo sulod sa congregasyon sa simbahan, moayo, mohupay, moluwas, ug mosulbad sa hingpit sa mga problema.

Matngoni nga dili makig-away. Makigtimbayayong sa matag usa nga may pasyensya kay ang Ginoo usa, ang iyang kaluwasan usa, ug walay makapuli sa iyang Espiritu. Hinumdumi dili ikaw ang naghatag sa kaluwasan. Kitang tanan nabuhi ubos sa grasya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu tungod sa iyang gugma.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, magpasalamat kami sa milagrong imong gihimo sa mga kasimbahanan. Gitugyanan mo kami sa imong gugma, imong pasyensya, ug imong kalipay pinaagi sa pagpuyo sa imong Balaang Spiritu sulod kanamo, sa dihang naghinulsol kami sa sala ug nakabaton ug pagtuo sa buhing Cristo. Tabangi kaming makalahutay nga mapalaganap ang imong gugma dili lang sa pulong apan sa buhat. Ubani kami, O Ginoo, ug tipigi kami sa imong mahimayaong paglaum.

PANGUTANA:

  1. Usang klase sa pagpakita sa gugma sa Dios nga imong nakitang pinaka importante ug gikinahanglan sa inyong tigumanan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)