Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 065 (Do not be Proud)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

2. Dili ka magmapahitas-on, kondili alagare ang Ginoo uban sa mga kaigsoonan gamit ang mga gasa nga gihatag sa Dios kaninyo (Roma 12:3-8)


ROMA 12:3-8
3 Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan: Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinunoa, pagmaligdong kamo sa inyong panghunahuna, ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. 4 Daghan ug mga bahin ang atong mga lawas, ug ang matag bahin niini may kaugalingong bulohaton. 5 Kita usab, bisan daghan, usa lamang ka lawas nga nahiusa kang Cristo, ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalainlaing bahin sa usa ka lawas. 6 Busa angay natong gamiton ang atong nagkalainlaing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kon may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himoon ta kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. 7 Kon may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita; kon sa pagtudlo, magtudlo kita. 8 Kon may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. Ang mohatag, maghatag nga walay tihiktihik; ang mangulo kinahanglan dili magligoyligoy; ang anaa sa buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon.

Si Pablo wala nagsulti isip mabalantay sa karnero nga naghatag sa iyang mga karnero ug walay tumong nga pagtulon-an, kondili naghatag siya ug panapos, klaro nga kamandoan sa tanang kaaway sa Simbahan as tibuok kalibotan.

Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang ug makapanakit ka sa uban, hinunoa nga wala ikaw kong wala si Kristo. Hibaw-i ang imong espirituhanong gasa ug mangalagad ka kaniya. Ayaw pagtuman sa imong gusto, kondili pamatia ang giya ni Kristo, dili kay kon ganahan langka, apan sunda gayud sa kinabubot-on ug angay mu usab panghinaminan ang mga hamtong na nga mga kristohanon.

Ang sukdanan sa imong pagpangalagad dili ang imong gasa, kondili ang lintunganay sa imong pagtuo ni Kristo, tungod kay Siya ang magatuman sa iyang tingulha sa imong pagpangalagad. Ang iyang gahom mao ang nagpaluyo sa imong mga buhat. Busa, sa hunahuna, sa pulong, buhata ang tanan kauban si Hesus ug diha kaniya makita nimo ang mga bunga sa iyang gugma sa imong kinabuhi.

Ang sekreto sa malamboong Kristohanon mao ang ilang espirituhanong pagkahinuosa. Dili Kalibotanon, kondili diha kang Kristo. Gihomo silang lawas sa spiritu sa ilang Manluluwas; diin si Kristo nagapamuhat sa iyang gimbohaton pinaagi kanila. Dili pagpamuhat sa usa ka tawo lamang, apan matag usa nga gibalaan sa Diyos. Si Kristo mao ang atong gahom, ug diha kaniya kita nahingpit. Walay usa nga nagabaton sa tanang gasa. Sa lawas ni Kristo, ang tiil nanginahanglan sa kasingkasing, ang kamot sa ulo, ang mata ang kabubut-on, ang mga tudlo ang mga mando sa utok. Mao nga ang lawas sa simbahan mahimo lamang epektibo sa serbisyo kon and matag membro mamati sa matag usa, ug maghiusa sa pagpangalagad sa Dios.

Binuang kon ang kamot motrabaho sukwahi sa kagustuhan sa hunahuna, o magalakaw ngadto sa bung-aw bisag nakita sa duha niini ka mata? Siya nga dili mokat-on sa pag cooperar sa tanan membro sa iyang lawas magpabiling hakug, walay pag-uswag, walay pag-tubo, ug walay kaalam.

Si Pablo naghisgot ug mga espirituhanong gasa sa usa ka simbahan. Siya, kinsa magapukaw niadtong nahikatulog, dili lang magasulti sa tawhanong kagustuhan, bulag sa Balaang Tugon, kinahanglan pagpanudlo uyon lamang sa limitasyon sa pulong sa Dios, ug mokabig sa mga katawhan ngadto kang Hesus.

Kinsa kadtong naay abilidad, panahon, ug bahandi, kinahanglan moalagad siya sa nanginahanglan ug sa simbahan. Sa walay daghan estorya, kondili trabaho ug pag-alagad sa tumang kasekreto, sa walay pagdahum nga balosan sa uban ni pasalamatan, apan pagpangalagad sa uban diha sa kaalam ni Kristo. Ang spirituhanong magtutudlo mohan-ay sa matag panghunahunang gihatag sa Espiritu sa Dios ug sa ebanghelyo, maampingong pagtudlo sa pagtinguha nga dili lang masabtan sa nagapamati, apan nga kining pulong sa Dios ikinabuhi gayud sa nagapamati niini.

Dili na kinahanglan ang daghang subjects itudlo, apan sa maampingong pagtudlo; dili paspas nga pagkasulti, nga sa kaulihian walay masabtan ang mga nakadungog sa iyang mga pulong, apan sa matag topico mahan-ay ang tanang gisulti sa estilong yano ug masabtan.

Kinsa kadtong naay gasa sa spirituhanong pagpangalagad ug paggiya, kinahanglang mokat-on sa pagpakahilom, ug maminaw sa mga problema sa uban aron iyang mailhan ang ilang spirituhanong kinabuhi. Dayon, kinhanglan dili siya magahatag sa iyang kaugalingong panghunhuna, apan siya maga-ampo nga ang Ginoo magahatag kaniya sa saktong pulong sa saktong panahon. Bisitahan kadtong nanginahanglan sa kaluwasan diha ni Ginoong Hesus, ampuan, ug itugyan ngadto kang Hesus hangtud mahimo silang managhigala.

Si Pablo nagaingon nga siya nga nagahatag magahatag nga maampingon ug sa hilom, sa walay pagbutyag ngadto sa nagadawat sa iyang hinabang kinsa siya. Si Hesus miingon: “Ayaw pahibaw-a ang imong walang kamot unsay gibuhat sa imong tuo”. Busa, ayaw pagpangalagad alang sa imong kaugalingong dungog, apan sa dungog ni Hesus lamang.

Kinsa kadtong gitugyanan sa pagpangulo diha sa simbahan, o usa sa mga committees, kinhanglan dili siya dali matandog kon naay mga pagsupak, pagsaway, o bisan kaluyahon sa uban, apan magpakita nga ang pagpangalagad kang Hesus puno sa tumang gahom, kadasig, ug pagkamalahutayon. Ang pagpamuhat nga dili pinaagi sa gugma, dili matuod.

Sa hamubo nga pagkasulti kabahin niining mga gasa ug serbisyo, si Hesus miingon: “Magmaluluy-on kamo, sama nga ang inyong Amahan maluluy-on usab” (Lukas 6:36)

Gusto ni Pablo ipasinati kita nining klase sa balaang panghunahuna, sa pag-ingon: Bisan unsa imong gibuhat, buhata kini sa kinasingkasing, alang sa Ginoo ug dili alang sa tawo”.

PAG-AMPO: O mahal nga Ginoong Hesus, isip bata pa sa gugma, ug nagtinugha pa sa kaluoy sa uban. Nag-ampo kami nga bag-ohon nimo among hunahuna nga mangalagad kami gamit ang imong gasa kanamo; uban sa gugma, pasensya, kakugi, pagtuo, kaikag, ug kasiguruhan, dili sumala sa among panghunahuna, apan pagbuhat sa imong kabubut-on. Ilikay kami sa garbo aron dili kami mahulog sa tentasyon sa yawa.

PANGUTANA:

  1. Asa sa mga nahisgutang mga serbisyo ang imong gikonsiderar nga pinaka importante karon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)