Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 014 (The Wrath of God against the Nations)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)

1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)


ROMA 1:29-32
29 Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarung, pagkadautan, kadalo, panghimaraut. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangil-ad. Sila mga tabian, 30 malibakon, madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitas-on, andakan, tigmugnag dautan, masupilon sa mga ginikanan, 31 hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasingkasing, mabangis. 32 Kini sila, bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magabuhat sa maong mga butang takus sa kamatayon, dili lamang kay nagabuhat niini kondili giuyonan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini.

Si Pablo nagsulat sa listahan sa mga sala diha sa atung atubangan isip pag batbat sa Napulo ka Sugo, dili maghisgot niini sa positibo nga paagi, susama sa mga pilosopo, aron ma sukod ang uban ug makondenda sila niining paagiha, apan ang pag ila sa atong kaugalingon uban ang kahadlok, ug makita ang posibilidad nga dunay mga sala susama niini nga anaa magpuyo sulod kanato.

Siya kinsa, nga nagapuyo nga wala ang Magbubuhat, puno sa kahiwi-an ug walay katarungan, tungod kay ang espiritu sa yawa gadala ug lahilahing bunga ngadto kaniya nga walay Balaang Espiritu. Ang tawo mabuhi nga anaa ni Kristo, o adto ba siya mabuhi dapig sa yawa. Walay pwede sa tungatunga.

Ang Ginoong Hesus ug iyang apostol nga si Pablo mi-ila sa pagpanapaw isip unang sala. Ang pagpanapaw makahilis sa hugot nga gugma, makawala sa pagsalig ug kamatinod-anon sa matag pares, ug moabre sa dakong pultahan sa walay pagtoo ngadto sa Dios. Ang law-ay nga pagpakasala modominar sa wala nagtugyan sa gahum sa Dios; kasagaran sa katawhan mananapaw sa hunahuna, pulong ug buhat. Dili sila limpyo ug busa malimbongon. Kaila ka ba sa imong kaugalingon? Imong konsensiya gasulti kanimo. Busa, ayaw ipanghimakak imong kaagi, apan paghinulsol niini.

Kabalo ka ba nga ang tawo nga walay Dios dili matarong, busa tawgon siya nga daotan? Ngano ang mga magtutudlo sa atong eskwelahan gasulti bahin sa katawhan, edukasyon, ug serbisyo sa katawhan, kung ang katawhan mismo daotan ug dili matarong? Wala ta nagkinahanglan sa kabag-ohan o kalamboan, apan atong gikinahanglan ang bag-ong pagkahimugso, ug ang kausaban sa hunahuna ug kasingkasing.

Siya kinsa nga wala nakaila sa Dios naghigugma sa sapi, ug nagtukod sa iyang kinabuhi niining mamatay nga dios. Iyang paghigugma sa iyang sapi modako susama sa pagdako sa iyang sapi. Kini nagiya niya nga mapalayo sa paglaum sa Kristiyano busa siya mapasigarbohon sa iyang kinabuhi, ug magpuyo sa daotan ug puno sa kasilag.

Ang tanang ubos sa mahugaw’ng hunahuna puno sa kalaw-ay, paglimbong, kasilag, garbo, bakak, ug pangilad. Ang malaw-ayon nga tawo gabuhat ug daotang batok sa iyang kaaway ug sa iyang mga silingan. Nagpaka-aron ingnon nga adunay pagpakabana nila, apan iyang kasingkasing puy-anan sa kadaotan murag bitin.

Kasagaran, ang motibo sa malaw-ay nga tawo mao ang kasina sa uban. Wala siya nagmaya sa mga bendisyon sa ubang katawhan, tungod kay mas gusto siya nga mabungahon ug malamposon kay kanila. Dugang pa, gusto niya nga mahimong dato, mas ambongan, mas nahibalo ug mas pasidunggan kay sa kang bisan kinsa. Ang pagkamasinahon ug kahakog maoy sinugdan sa mga daotang buhat. Bisan ang mga adbertismo sa TV migamit ug kahinam uban diha sa kasina haron madani ang mga tawo nga mupalit sa ilang produktong gibaligya.

Ang madaotong kahinam dili lamang naghupot sa hunahuna nga motipas sa pagkamaayo, apan ang pag-abre sa pultahan aron sa pagpatay, kasilag, pagsulti sa dili maayong pulong. Ibutang sa imong huna-huna nga si Hesus nagtudlo kanato nga bisan ang hunahuna sa pagsalikaway, pagdumot, ug kasilag sala nga sama sa pagpatay, tungod kay ang atong tumong mao ang pagdaot sa uban. Kita tanan mga mamumuno ug mga anak sa mga tigpatay diha sa mata sa Dios.

Kining madaotong espiritu daling mugola sa atong pulong ug buhat kung kita maghimo ug mga panagtigom o bakaha parti diha sa atong komunidad ug sa atong pamilya. Samtang ang Balaang Espiritu gusto ug kalinaw nga mopatiliwala sa mga kagubot, aron kita mahimong tigpalinaw. Ikaw ba ang hingungdan sa kagubot ug katibulaag sa mga anak nga gahig ulo? Ikaw ba hinoon ang gasugnod sa away? O ikaw ang paagi sa kapasayloan ug panag-uliay, ug motabang taposon ang mga away, bisan magsakripisyo ka?

Ang paglimbong usa ka batasan sa yawa, batasan nga dili makita diha sa Ginoo. Kung kinsa ang magbuhat sa iyang plano pinaagi sa paglimbong, ug molaang sa mga yanong katawhan pinaagi sa maayong pulong siya usa ka anak sa yawa. Ang bunga sa Diosnong Espiritu mao ang katarung, pranka, ug pagkamatinudanon. Apan ang pagpamakak ug iyang susamang buhat kini iya sa yawa.

Ang ubang bunga sa empiyerno mga panlibak, ug ang pandaot sa ubang tawo aron musikat ang atong ngalan. Ang atong ngabil puno sa hilo, ug ang atong mga tiil maoy una nga magdalag hugaw sa uban. Ngani andam kita nga mopanghimakak sa atong paryente aron lamang maluwas atong kaugalingon ug aron atong kaugalingon mahimong sikat.

Kitang tanang nakasala, maski gituyo o wala, adunay kasilag sa Dios, kay kung kinsa ang naghigugma sa Ginoo, naghigugma usab sa katawhan. Apan kung ikaw mo-istorya sa walay maayong pamatasan batok sa tawo, ug mo biaybiay ug mokondena nila, nan ang espiritu nga nagistorya kanimo niining mga walay kaangayan nga pulong gikan ra usab kanimo. Kung naa kay kasilag sa kang bisan kinsa, imo usab gikasilagan ang Dios, tungod kay ang Dios gugma, ug kinsa ang mosunod sa gugma, mosunod sa Dios, ug mopasaylo, mopanalangin, ug mohigugma bisan sa dili angayan higugmaon, alayon sa tinubdan sa gugma.

Ingon nga ang yawa mapasigarbohon sa sulod sa kasingkasing, mao usab ang mga daotan. Kabalo sila, sa bug-os sa ilang kasing-kasing, ang nilang tanang sala, kalaw-ay ug kakulangon, ug tungod niini nga kahibalo, mangita silang tabon sa ilang daotang kalag.

Nahimo silang arogante, nagpalabi, mapasigarbohon susama sa peacock nga gahunahuna nga ilang kaugalingon bantugan, maski kataw-anan ilang mga kaugalingon. Sama niini madagmalon sa mga uyamut ug salbahis ngadto kanila nga nagsalig lamang sa ilang kaluoy.

Ulipon sila sa ilang kaulag, ug puno sa mga kaulag ug pagkamaronong. Mipakita sila ngadaw maayo, bulahan ug importante, apan kung sila nag-inusara na, madungog nila ang Dios nga nag kondena nila sa usa ka pulong: "Mahugaw".

Sa ilang pagpangita ug sala sa uban, ug sailang pagbuhat ug kaayo, mas mibug-at ilang Sala; ug ang ilang daotang espiritu migawas diha sa ilang pamilya pinaagi sa dili pagkamasundanon. Wala nila gitagad ilang ginikanan isip mogiya haom sa sugo sa Dios, apan walay batasan nga ilang gipangayo ang salapi, kagawasan, ug katungod, maski walay gibaylo nga pagserbisyo, sakripisyo, gugma ug trabaho. Sa maong paagi, ilang gitamakan ang gugma nga gihatag sa kinabuhi,ug gikasilagan nila ang walay edukasyon nilang mga ginikanan. Wala sila kabalo nga diay diri sa kalibutan ang sala mao ang pinakataas nga kabuang, samtang ang kahadlok sa Dios maoy pinakataas nga kahibalo.

Ang tanang dili motugyan sa Espiritu sa Dios dili makasabot bisan unsa, apan makakita sa tanang butang nga puros sayop. Nawala na hinuon ang ilang sumbanan kon unsay maayo sa ilang kaugalingon ug sa tibuok komunidad.

Sa maong kahimtang, dili nila makita ang pagkamapailubon sa ilang kaugalingon, busa sila dili masaligan. Ang tanang dili motugyan sa Dios dili pud mutabang sa katawhan. Ang pagkamatinuohon sa Dios makahimo sa tawo nga matinohoon, apan siya nga magpuyo nga walay Ginoo magpabilin nga nasalaag, uyamut ug naglaag-laag.

Atong Dios gugma ug maloloy-on. Kaalaut sa tanang mibiya sa tinubdan sa tanang kaayo, kay ilang kasingkasing mahimong tig-a sama sa bato. Ilang gihigugma ilang kaugalingon ug gikasilagan ang uban. Tan-awa imong kaugalingon! Gihigugma ba nimo imong mga kaaway? Nalooy ka basa mga kabus? Si Hesus nalooy sa iyang mga nagkatibulaag nga katawhan, nga nag antos sa ilang mga sala. Imong bang gikondena sila o gihigugma nimo? Wala kabay kalooy ug puangod, o giusab kabasa Espiritu sa Dios aron ikaw makabarog sa atubangan niya isip pari nga mo representa sa mga makasasala?

Mas daghan atong mga sala kay sa mga balas sa kabaybayonan. Ilha ang Dios, aron maila nimo imong kaugalingon. Siya nga nibulag sa batasan sa Dios angayan sa kamatayon ug pagsilot. Tanang katawhan mga makasasala sukad sa ilang pagkabata. Ikaw dapat mamatay sa imong paglapas ug kasal-anan karong adlawa. Ang kabalaan sa Dios gakinahangaln sa imong kadaotan. Wala kay katungod nga mabuhi. Ang tanang katungod sa tawo bakak. Aduna lamang kitay katungod nga mamatay sa atong mga kasal-anan. Naglakaw-lakaw ka sa inyong lugar nga murag gihukman sa kamatayon, dili sa mga tawo, apan sa Dios. Busa, kanus-a pa nimo bag-ohon imong hunahuna, ug sinserong maghinolsol?

Kung dili bug-os imong paghinolsol, imong sala moabot sa punto nga ikaw malipay sa sala sa uban. Wala ka nakasala lamang sa kalipay, apan sa katagbawan sa sala sa uban; ug nag-aghat nila sa pagbuhat niini, ug pagtintal sa ilang pagka-inosente, paglugway sa maong sala ngadto nila. Kini usa ka bug-at nga sala. Kulang pa ba diay ang kadaotan sa imong kaugalingon? Kinahanglan pa ba nga matakdan atong komunidad sa imong kadautan? Tan-awa imong kaugalingon! Nahimoot ka ba sa imong mga sala? Natagbaw ka ba sa katig-a sa kasing-kasing sa uban? Dili ka ba mohilak, sa tinud-anay nga paghinulsol, sa imong kaugalingon ug sa imong katawhan? Ang Espiritu sa Dios nagdala ba nimo sa bug-os nga paghinulsol, o hangtud karon ikaw mahambugon sa gihapon?

PAG-AMPO: Dios ko kaluy-e ako nga makasasala. Kabalo ka sa matag tulo sa akong dugo sala, ug sa akong mga matag hugtong, ako ang tinubdan sa daotang huna-huna. Mawagtang lang ako sa imong kasuko, ug sa imong paghukom sa pagkatarong. Pasensiyahi ako, ug ayaw ko daota sa imong katarungan. Bag-oha ko ugang akong mga higala ug silingan nga dili kami matagak sa empiyerno. Hatagi akong katawhan ug akong kaugalingon sa kaalam sa sala ug mabag-o akong kasing-kasing aron ikaw magsugod sa imong bag-ong pagmugna kanamo. Kaloy-e kami, O Dios pinaagi sa imong mahigugmaong kaayo; ug ayaw kuhaa ang Balaang Espiritu kanamo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang lima ka sala nga nalista sa mga listahan sa sala , nga imong makita nga dayag sa kalibutan karong panahona?

Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili diosnon ug pagkadili matarung sa mga tawo nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan.
(Roma 1:18)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:36 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)