Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 058 (The Holy Remnant Exists)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)

a) Ang balaang nabilin (Roma 11:1-10)


ROMA 11:1-10
1 Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Palayo kana! Kay ako usab Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. 2 Ang Dios wala magsalikway sa iyang mga tawo nga daan na niyang giila. Wala ba kamo masayud sa ginaingon sa kasulatan mahitungod kang Elias, giunsa niya sa pagpangamuyo sa Dios batok sa Israel? 3"Ginoo, gipamatay nila ang imong mga profeta, gipangguba nila ang imong mga halaran, ug ako na lang usa ra ang nahibilin, ug ginapangita nila ang akong kinabuhi." 4 Apan unsa may gitubag sa Dios kaniya? "Alang sa akong kaugalingon may gitagana ako nga pito ka libo kamga tawo nga wala makapilosa ilang mga tuhod ngadto kang Baal." 5 Ug niining panahona usab karon, adunay salin nga gipili pinaagi sa grasya. 6 Apan kon kini pinaagi man sa grasya, nan, dili na kini pinasikad sa mga binuhatan; kay kon mao pa, ang grasya dili na grasya. 7 Busa, unsa man? Ang Israel napakyas sa pagkab-ot sa iyang gipangita. Ang mga pinili nakakab-ot hinoon niini, apan ang uban gipagahi, 8 ingon sa nahisulat: Sa Dios gihatagan silag espiritu sa kahinanok, ug mga mata nga dili makakita ug mga dalunggan nga dili makadungog, hangtud niining adlawa karon." 9 Ug si David nagaingon: Ang ilang pagpangaon himoang bitik ug lit-ag, usa ka gahong ug usa ka panimalus alang kanila; 10 ngitngiti ang ilang mga mata aron dili na sila makakita, ug buktota ang ilang mga bukobuko hangtud sa kahangturan."

Si apostol Pablo nangandam sa argumento kabahin sa kaluwasan ug kalaglagan sa mga kaanakan ni Abraham. Mibungat siya ug usa ka makalisang nga pangutana: “ Hingpit bang gisalikway sa Dios sa pakigsaad ang iyang masupilong katawhan?” (Salmo 94:14)

‘Wala,’ ang tubag ni Pablo. Imposible nga mahitabo kini, tungod kay ako ang pruweba sa kaluwasan sa grasya sa Ginoo. Giluwas niya ako, ang makasasalang kriminal. Sumala sa unod, ako gikan sa tribu ni Benjamin, ug kaliwat ni Abraham. Gitawag ako sa Dios, gipasaylo, ug gihatagan sa kinabuhi. Ako maoy buhing pruweba sa kaluwasan sa grasya sa Ginoo alang sa kaanakan ni Jacob.

Samtang nagkinabuhi ako diha ni Cristo, ang Ginoo, padayon nga nagtawag sa mga katawhan sa tanang tribu sa mga kaanakan ni Jacob. Giluwas niya sila, gipanalanginan ug gipadala. Ang Ginoo nag-umol diha kanila sa orihinal nga kristianismo. Kon wala ang Kristohanong Judio nga nabag-o diha ni Kristo wala unta kitay makita nga sinulat nga ebanghelyo ni Kristo. Sila ang sentro sa gingharian sa Dios, ug nagtanom sa mga liso sa Dios ngadto sa mga nasud. Ang kadaghanon sa alanihon midaghan sa pila ka pilo, ug ang gingharian sa Ginoo mikunsad ug padayong mitubo sa hilom.

Ang Dios adunay piniling katawhan, ug naghimo usab siyag paamgi alang sa iyang espirituhanong gingharian. Wala niya gisalikway ang iyang mga pinalanggang katawhan, bisan pa karon, halos sa mga kaanakan ni Jacob misalikway ug nasilag kang Kristo ug sa iyang mga tinun-an kay nagsunod silag laing dios. Apan unsay makita nato nga sitwasyon sa panahon ni Elias?

Kining madasigon nga propeta nagsubo tungod sa dugoong paglutos sa mga magtutuo, nga nagsugod sa amihanang gingharian, ug ang deklarasyon sa rayna nga ipapatay siya (1 Mga Hari 19:10-14).

Unya mitubag kaniya ang Ginoo sa madasigong pulong: “Apan magpabilin akog pito ka libo (7,000) diha sa Israel nga wala magsimba kang Baal ug wala mohalok sa iyang larawan” (1 Mga Hari 19:18).

Walay nasayod kinsa kadtong hugot nga mag magtutuo niadtong panahona. Sila ang mga balaang nabilin, ug tingale gi-abog sila ug gihimong mga ulipon niadtong paggun-ob sa Samaria, diin ilang gipakaylap ilang pagtuo sa tibuok kalibotan. Gipanalipdan sa Dios iyang magtutuo, ug walay makakuha kanila gikan sa iyang mga kamot. Wala siya magsaad ug luhong kinabuhi kanila, apan naghatag kanilag espirituhanong kasegurohan sa walay kataposan.

Niini nga pagpasabot, si Pablo nangutana: “Ug niining panahona usab karon, adunay salin nga gipili pinaagi sa grasya” ( Roma 11:5).Kini nga pulong napamatud-an sa pagkatawo ni Kristo. Ang ilhanan sa matinud-anong Kristohanon dili ang gahom, kadato, ni dungog, apan nagsunod ni Hesus taliwala sa mga pag-antos. Niini nga pamaagi si Hesus miingon ngadto sa mga gamayng panon niyang sumusunod: “Ayaw kahadlok, gagmayng panon! Kay ang inyong Amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa Gingharian” (Lucas 12:32; 22:28-29).

Ang otoridad sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu kanunayng mogiya sa iyang piniling santos sa ilang mga disposisyon sa kinabuhi. Si Pablo ug Barnabas miingon ngadto sa mga tinawag niadtong una nilang misyonhong panaw: “Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios” (Mga Buhat 14:22).

Si apostol Pablo puno sa kaalam, ug nagpamatuod nga ang nahibilin sa mga kaanakan o kaliwatan ni Jacob magpadayon ug dili sila malaglag, tungod sa grasya ( Roma 11:6).

Ampingan sila sa Ginoo ug dili itugyan sa mga pagsulay sa kaulahiang mga adlaw, ug giyahan sila sa Buotang Magbalantay sa karnero. Kining nahibilin dili mga matarong, relehiyoso, o gipili tungod sa ilang binuhatan, apan ang tanang pagkamatarong diha kanila naggumikan sa grasya lamang. Mao nga kinahanglang mosalig kita sa kinatibuk-an ug talagsaong gahom sa grasya ni Kristo, nga nagbantay sa mga nahibiling katawhan sa Israel. Pasalamatan nato ang Ginoo niini, kay ang pagpadayon nato diha kaniya mao ang misteryo sa atong Kristohanong kinabuhi.

Sa taga Roma 11:7, nangutana si Pablo: Unsa ang espirituhanong sitwasyon sa mga kaliwatan ni Jacob kaniadto, ug unsa na karon? Unsay ilang katuyuan sa pagpagsunod sa balaod? Ug unsay gilauman sa ilang hugot nga pagkarelihiyoso nga wala nila madawat?

Wala nila madawat ang ilang gilauman, ilang gilansang sa krus ang ilang Hari, nagmasinupakon ug nagdumili sa pagdawat sa Balaang Espiritu, nagpalayo sa pakighiusa sa Balaang Trinidad, nag-alagad sa mga hari ug mga pangulo sa laing kanasoran kinsa nagpa-antos kanila, ug nagpaabot sa anticristo nga mohari kanila labaw sa ubang katawhan.

Kining masakit nga kamatuoran wala nag-apil sa tanang kaliwatan ni Jacob, kay adunay pipila sa mga kaliwatan ni Abraham ang nagpakatawo pag-usab sa Balaang Espiritu. Gi-ila ilang kasal-anan ug dayag nga nangompisal, may pagsalig sa malumong Cordero sa Dios, ug na-angkon nila ang hingpit nga kapasayloan, uban ang dihog sa Espiritu Santo. Nagkinabuhi sila diha kang Kristo, ug namuhat sa iyang espirituhanong lawas.

Hinuon, ang kadaghanan sa ilang nasud nagmagahi (Deteronomio 29:4; Isaias 29:10). Nagbaton sila sa espiritu nga wala makaila sa maayo ug daotan. Mao nga wala silay katakus pag-ila sa maayo ug daotan, ug nagpatuyang lang sa kaugalingon, sa walay pag-isip sa Dios ug sa kataposang paghukom, tungod kay naa silay mga mata apan dili makita, ug mga igdulongog apan dili makadungog, bisan pa sa pag-ampo ni David nga silotan sila, ug himoong laang kanila ang ilang dautang plano (Salmo 69:23-24).

Pero, gi-usab ni Hesus ang grabeng mga pulong ni David, ug nagmando sa iyang mga sumusunod: “higugmaa iyong mga kaaway, panalangini kadtong nagtunglo kaninyo, buhata ang matarong niadtong nasuko kaninyo, ug i-ampo kadtong nasilag ug nagpakit kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong Amahan sa langit” (Mateo 5:44-45).

Ang balaang nahibilin sa mga mga piniling katawhan, ang Cristianismo sa tibuok kalibotan, nagmatuod sa kamahinungdanon sa matag usa pinaagi alang sa pagtuman sa mga kamandoan ni Cristo taliwala sa mga pagpanglutos, kapig-ot, ug mga pagbutangbutang.

PAG-AMPO: O langitnong amahan, gisimba ka namo tungod sa padayong pagdaghan sa mga kaliwatan ni Abraham nga naablihan ang mga kasingkasing ngadto sa imong Balaang Espiritu, hininloan sa dugo ni Hesus, ug midawat sa kinabuhing dayon. Nag-ampo kami nga lig-onon nimo sila ug tipigan sila aron masinati nila kanunay ang imong presensya taliwala sa bayolenting pagpanglutos, makakaplag ug suporta gikan sa mga kauban sa pagtuo, ug dili mahisalaag sa mga pagbahi-bahin.

MGA PAGNUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa mga pulong sa Dios ngadto kang Elias nga nag-ingon nagbilin siya ug pito ka libo diha sa Israel nga wala magsimba kang Baal ug wala mohalok sa iyang larawan?
  2. Unsay ipasabot sa mga pulong ni Pablo nga siya ug ang tanang sumusunod ni Kristo mga Judio kabahin sa mga balaang nabilin sa mga piniling katawhan sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)