Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 056 (The Absolute Necessity of the Testimony of the Gospel)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)

c) Ang hingpit nga katuyoan sa testimoniya sa ebanghelyo alang sa kaanakan ni Jacob (Roma 10:9-15)


ROMA 10:9-15
9 Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo, ug sa kasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. 10 Kay mituo man kita sa kasingkasing gayod, gimatarong kita sa Dios; ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. 11 Kay ang Kasulatan nag-ingon, “Ang nagtuo kaniya dili gayod magmahay.” 12 Alang kini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Judio ug sa dili Judio; ang Dios mao ray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga magsangpit kaniya. 13 Sumala sa Kasulatan, “Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas.” 14 Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kon wala nila hidunggi ang mensahe? Ug unsaon ma nila pagkadungog kon wala kini iwali? 15 Ug unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga mangwawali? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa Maayong Balita!”

Gisugdan ni Pablo iyang mensahe sa espirituhanong pakigbugno alang sa mga Kristohanong iglesia sa Judio didto sa Roma. Gipasabot niya sila nga ang pagwali adunay mga lakang ug mga nagkalain-laing mga elemento.

Ang tinuod nga pagtuo magsugod sa kasingkasing, tungod kay ang pagtuo sa tawo naa sa iyang kasingkasing. Kini nga pagtuo nagpasabot nga ang magtutuo kinatibuk-an ug hugot nga nahiusa ngadto kaniya nga iyang gituohan.

Dugang pa sa maong pagtuo, adunay pagsulti sa testimoniya, tungod kay ang kamatuoran mo-abog gayod sa kangitngit. Ang pagtuo ug testimoniya mag-uban kanunay. Ang testimoniya mosulti sa pagtuo aron nga ang mamati makasabot ug, sa laing bahin, ang saksi mismo molig-on ug dugang ang iyang pagtuo.

Ang garantiya sa pagtuo, nga gipresentar mismo ni Pablo ug sa ubang mga saksi, adunay mga prinsipyo ug doktrina:

1. Si Hesus ang Ginoo. Gipanag-iya niya ang tibuok kalibotan, ug ang tanang otoridad gihatag kaniya. Si David klarong mipamatuod: Ang GINOO nag-ingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod igabutang ko ang imong mga kaaway sa tumbanan sa imong mga tiil” (Salmo 110:1) Si apostol Juan detalying mihulagway sa Cordero sa Dios nga nagalingkod ibabaw sa trono (Pinadayag 5:1-14); ug si Pablo misaksi sa paghimaya sa gilansang sa krus ug namatay kinsa nabanhaw sa mga patay, aron pinaagi sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko ug moyukbo, ngadto sa mga taga langit, ngadto sa taga yuta, ug ngadto sa taga ilalom sa yuta, ug nga ang tanang mga kanasoran mosugid nga si Hesu-Kristo ang Ginoo, alang sa kahimayaan sa Dios nga Amahan ( Filipos 2:5-11).

Ang mubong pahayag “Si Hesus ang Ginoo” mao ang haligi sa Kristohanong pagtuo. Kini nagpasabot nga ni Hesu-Kristo ang tinuod nga Dios diha sa paghiusa sa Balaang Trinidad. Siya nagpuyo ug naghari uban sa hingpit nga panaghiusa sa iyang langitnong Amahan.

2. Ang paghimaya ni Kristo napundar sa kamatuoran nga ang balaang Dios nagbanhaw kaniya, kinsa gilansang sa krus ug namatay, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo ang ikaduhang haligi sa kristohanong pagtuo; kay kon wala gibanhaw ang Anak sa Dios, madugta sa hingpit ang iyang lawas. Apan mibangon siya sa lubnganan, ug naglakaw lahos sa mga bato ug dingding sa iyang espirituhanong lawas. Si Hesus buhi, samtang ang tanang nagmugna sa nagkalainlaing relihiyon nangamatay ug nadugta ilang mga lawas. Ang pagkabanhaw ni Kristo maoy buhing pruweba sa iyang pagkabalaan, iyang kadaugan, iyang gahom, ug sa kompletong kaluwasan diha kaniya.

3. Si kinsa kadtong motuo niining nga kamatuoran sa iyang kasingkasing, ug magpamatuod o magsaksi sa maong kasigurohan, maluwas. Kini nga kasegurohan naghatod sa magtutuo sa pagsaksing makusganon ug puno sa kalipay nga si Hesus mao ang Mananaog. Siya nga napundar kang Kristo, ug nagsalig kaniya, dili gayod niya pakyason.

4. Niining nga kasegurohan, Si Pablo miingon nga siya nga nagatuo kang Ginoong Hesu-Kristo nahinlo-an o nahugasan sa sala sa balaang Dios.Gimatarong hangtud sa paghukom, gidawat nga membro sa pamilya sa Dios, gisumpay sa sa espituhanong lawas ni Kristo. Sa laktod na hilambigit gayud sya kang Kristo hangtud sa kahangturan.

Ang hingpit nga kaluwasan ug paghugas sa sala ma-angkon pinaagi sa testimoniya sa iyang pagtuo, nga siya usa ka makasasala nga nahinloan, madawat sa Dios.

Ang pagmatuod dili ang rason alang sa kaluwasan, kay ang gikinahanglan sa pagpawalang-sala maangkon pinaagi sa pagtuo. Hinuon, ang pagmatuod nagpakita ug nagpalig-on sa maong pagpawalang-salang gihatag sa mga magtutuo aron ang iyang kaluwasan madayag ug makitang hingpit. Ang pagpawalang-sala ug kaluwasan naggikan kang Kristo, ug maankon pinaagi sa pagmatuod sa magtutuo mahitungod sa iyang Ginoong manluluwas.

5. Tapos niini timailhan sa pagtuo sumala sa Bag-ong Tugon, ang pagpawalang-sala naangkon lamang pinaagi sa grasya, si Pablo mipunteryag bunal: walay kalainan tali sa Judio ug sa Kristohanon kon ang tanan nagtuo kang Kristo ug nabag-o ang kinabuhi pinaagi sa iyang grasya. Usa lamang ang Ginoo, usa ka Manluluwas, ug usa ka Maglulukat kanilang duha. Ang mga Judio wala naluwas pinaagi ni Abraham ug Moises, kondili pinaagi kang Hesus lamang. Ang kaluwasan ni Kristo, iyang gahom, kinabuhi, ug gugma parehong alang sa mga Judio ug kristohanon. Walay laing nagpalansang sa krus kinsa naghatag sa kaugalingon isip halad alang sa tanan, gawas lamang sa maamong Cordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan.

6. Gitin-aw ni Pablo sa pag-ingon nga dato si Hesus, ug himoon niya ang tanang nagtinguha kaniya nga mga kabahin sa iyang espirituhanong kadato (Roma 10:12-13) Iyang gihatag ang iyang Balaan Espiritu, iyang balaang gahom, ug iyang walay kinutobang gugma alang sa matag usa nga nag-ampo kaniya, manugyan sa tibuok kasingkasing atubangan sa buhing Hesu-Kristo, walay labot ang mga santos, o benhing maria. Kon wala ang inyong pangamuyo sa kaluwasan, pagbalaan, ug paglukat, walay mahitabo kaninyo. Ang grasya alang sa tanan, apan kinahanglan pangitaon nato kini (Joel 3:5). Pinaagi sa pangamuyo, mabati nato ang tingog sa Balaang Espiritu nga nagsinggit sa atong kailadman: “Abba, Amahan” (Roma 8:15-16)

ROMA 10:15
15 Ug unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga mangwawali? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa Maayong Balita!”

Ang Espiritu nagtudlo kanato sa pagkompisal sa atong kasal-anan ngadto sa Cordero sa Dios, ug magpasalamat kaniya sa iyang kamatayon, pagkabanhaw, ug sa iyang pagka-andam moluwas kanato sa kasuko sa Dios.

Ang mainampoong espiritu sa sulod kanato dili hakog. Siya nga nagtuo ni Kristo nag-ampo dili lamang sa kaugalingon, apan usab niadtong tanan nga nakabaton sa pagdasig sa Espiritu. Sa sinugdanan sa Kristianismo ang kaanakan ni Jacob nag-ampo alang niadtong nahisalaag nga mga Gentil; ug sa samang bahin kinahanglan usab kita mag-ampo karon alang sa mga Judio ug Muslim. Ang katuyoan sa Espiritu mao ang aktibong pagwali basi sa Cordero sa Dios mismo (Mga Buhat 1:8; Pinadayag 5:6).

7. Gitin-aw ni apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo ni Kristo sa mga kaankan ni Jacob sa Roma unsaon pagpakaylap sa maayong balita aron ikinabuhi, unsaon pagbuntog ilang mga pagbati sa pagka piniling katawhan, ug unsaon sa Balaang Espiritu paggiya kanila sa pagpamuhat nga maalamon.

Unsaon pagtawag sa Ginoo sa mga walay pagtuo kon dili sila motuo kaniya? Unsaon pud nila pagtuo kaniya kon wala sila makadungog mahitungod kaniya? Unsaon nila pagkadungog mahitungod kaniya kon walay matinud-anon nga magsangyaw o magwali? Unsaon pagwali sa usa ka magwawali kon dili siya ang pinadala ni Kristo?

Dili lamang ang mga walay pagtuo ang angayng basolon, apan usab kadtong wala magsangyaw kanila sa tinuod nga kaluwasan, diin mismo sila nakasinati. Si Pablo nangagho samtang iyang gibasa ang pulong sa Ginoo ngadto kang Isaias: “Pagkatahom sa mga tiil niadtong milatas sa mga kabukiran aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan”(Isaias 52:7)

Kining maayong balita, matud ni Pablo, uban ang pagsugid nga si Hesus buhi ug naghari, ug ang iyang kaluwasan mikuyanap. Ang Gingharian sa Dios diha kang Hesu-Kristo mao ang rason nga ang mga pagtutuo magkalipay. Mao nga kinsa ang malipayon karon nagtuong si Kristo naghari ug madaugon? Gitapulan na ba kita ug gikapoy sa atong pagtuo? Kinsa ang motuo karon mao ang tubag sa hangyo, “Muabot ang imong Gingharian”, ug moingon: “Oo Ginoo, itugot ang imong gingharian moabot sa among nasud”?

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gisimba ka namo tungod sa imong pag-isa ni Jesus ngadto sa langit, ug gihimong Ginoo sa tanang ginoo, ug Hari sa tanang mga hari. Tabangi kami pagsulti nga maalamon ngadto sa tanang katawhan kabahin sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug nga siya naglingkod na uban kanimo, nga ang kislap sa kinabuhing dayon mosulod sa mga kasingkasing sa tanang nakabati sa imong pulong.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsa relasyon tali sa pagtuo ug pagmatuod pinaagi sa testimonya?
  2. Unsaon sa pagtuo ug pagmatuod sa hinay-hinay nga pagpalambo sa kaugalingon sumala ni apostol Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)