Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 022 (All Men are Corrupt)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)

3. Tanang tawo daotan ug basolonon (Roma 3:9-20)


ROMA 3:9-10
9 Nan, unsa na man? Kitang mga Judio, labaw pa ba kitag kahimtang kay kanila? Dili gayud; kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tawo, mga Judio ug mga Gresyanhon, nailalum sa sala, 10 ingon sa nahisulat: Walay matarung, wala, bisan usa.

Gisumada ni Pablo iyang mga reklamo batok sa mga Judio ug Hentil sa ngalan sa Dios, iyang gipakita kanila nga walay bisan kinsa nga labaw sa matag usa. Ang tanan nakasala, ug ilang mga sala tinuod. Ilang gitalikdan ang insaktong dalan sa Dios, ug nahimo silang ulipon sa sala, gapos sa ilang kalaw-ay ug kaugalingong pag-ilad. Giapil ni Pablo iyang kaugalingon sa maong reklamo, ug iyang gisulti kanato nga siya usab makasasala.

Nakakita ka ba ug bisan unsa nga makalood nga ikasuka nimo? Imong mga sala makapungot nga makahimo sa espiritu ug kalag nga makasuka. Itandi imong kaugalingon sa mga reklamo ni Pablo, ug imong maila nga ikaw iyang gipasabot niini.

ROMA 3:11-12
11 “walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. 12 ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaut; walay nagabuhat ug maayo, wala, bisan usa."

Kitang tanan dili limpyo sa atubangan sa nagasiga nga kabalaan sa Dios. Walay laing matarong apan si Kristo lamang. Atong mga hunahuna napalibotan sa baga nga panganod, ug dili kita makakita sa Dios, ang taas nga sumbanan, kon kinsa gayud Siya. Wala kita kabalo unsa ka ngilngig sa atong mga sala.

Kung ang tawo lang unta mangita sa himaya sa Dios aron lang sila mahimong batid! Apan, ang uban nagsubay sa ilang kaugalingong paagi, midikit sa iyang kaugalingong dungog, nagapos sa ilang uwag, ug nangitag sayon nga kinabuhi. Tanan tawo nawala ug walay nagsunod sa hustong dalan. Tanan kita daotan ug nasayod kita kay ang atong konsyensya nagtug an kanato.

ROMA 3:13
13 Ang ilang totunlan maoy usa ka lubong inukban, ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong." Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil."

Ang pagkadaotan sa tawo makita sa iyang dila. Kitang tanan mamumono ug tigpatay, tungod kay kita ang hinungdan sa kadaot ug pagguba sa dungog, kalipay ug kalinaw sa ubang tawo pinaagi sa kahait sa atong dila; atong gihiloan atong palibot pinaagi sa bakak, pagbutang-butang, pang-insulto, ug makauulaw nga binuang; ug kita mga andakan sa Dios. Atong pagsupak sama sapait nga biaybiay sa atong mga baba. Wala ta misunod sa pagdisiplina sa Dios, ug wala ta kabalo nga dili ta angayan sa bisan unsa kondili paghampak ug paghukom.

ROMA 3:14-17
14 Ang ilang baba napuno sa mga panghimaraut ug sa mapait nga mga pulong." 15 "Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tawo. 16 sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag ug kaalaut. 17 Ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo.

Atong kalagot dili dali mawala, tungod kay dili kita ganahan sa atong mga kaaway, apan atong gihandom nga makalikay ta sa mga daotang tawo. Ang mga tawo nga gakalagot sa ilang mga kaaway maghilak ug dugo, tungod ang tawo, sa iyang kasuko mahimong bangis. Walay kalinaw sulod kanato bisan pa sa atong mga gipang estorya mahitongod sa kalinaw.

Tanang tawo mamumono, ug ilang kasingkasing puno sa pagtamay, kasuko ug mahambugon, tungod kay wala sila kabalo nga ang Dios gugma, kamatuoran ug putli. Nawala ilang panimuot sa kamatuoran, ug walay na ilang maayong sumbanan, ug ilang giholog ilang kaugalingon sa lisod nga sitwasyon.

ROMA 3:18
18 Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa atubangan sa ilang mga mata.

Tanang wala nakaila sa Dios mga buangbuang; ug ang tanang dili mahadlok kaniya walay kaalam, tungod ang kahadlok sa Ginoo sinugdan sa kahibalo, ug ang kaalam sa Usang Balaan mao ang pagsabot. Ang pagka dili matuohon gatubo karong adlawa, ug ang mga tawo galihok nga murag walay Dios. Dili ta matingala, tungod niini, nga ang sala nagpalabi, ug mikuyanap pa kini sa mga kadalanan, sa mga balasahon ug sa mga kasingkasing.

ROMA 3:19-20
19 Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasugoan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa kasugoan aron ang matag-usa ka baba masap-ongan, ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalum sa paghukom sa Dios. 20 Kay sa atubangan sa Dios walay tawo nga pagamatarungon pinaagi sa mga pagtuman sa kasugoan, kay pinaagi sa kasugoan nagaabut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.

Ang mga diosnon sa Daang Testamento mga makasasala man usab, tungod kay ang Balaod nagdala nila aron maila ang sala. Tinuod nga ang Balaod nagsaad kanato sa gasa sa langit kung sundon nato ang mga sugo, apan walay tawo makasunod sa maong kondisyon.

Sa panahon naningkamot ta nga makabakod sa atong kaugalingong paningkamot, ang atong daotang pakiglambigit makita sa atong dugo.

Kita takus sa silot sa Dios ugang tanan natong gilimos nahugawan sa atong kahakog, ug wala tay nakita nga pabor gikan sa Dios. Mo-uyon ka ba niining prinsipyo ni Pablo? Basaha ug utro unsay gisulat ni Pablo kay basin mahimo kang maalam ug mabuak imong kasingkasing.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, kami gapasalamat kanimo tungod imo kaming gihatagan ug paglaum ni Kristo aron dili kami mahimong matahapon ug walay paglaum. Kami daotan sa among mga kasingkasing, dila, kamot, tiil ug mata; ugang among kasingkasing puno sa kasuko, kalaw-ay, pangilad, bakak. Hugaw kaayo ko nga tawo! Pasayloa ko sa akong mga sala, ug ipaduol imong kabalaan sa akong mata aron ang akong garbo mabungkag, ug ako magsimba kanimo. O Ginoo, ipalingkawas ako sa akong mga sala.

PANGUTANA:

 1. Giunsa sa apostol sa pagklaro sa atong mga sala susama sa pagklaro sa pagkahugaw sa tanang katawhan?

PASULIT - 1

Gimahal kong magbabasa,
Sa pagbasa nimo sa mga saysay sa Sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma niining basahon, makatubag ka na sa mga pangutana. Kung makatubag ka ug 90% sa mga pangutana, among ipadala ang sunod nga bahin alang sa imong kaayohan. Palihug ayaw kalimot sa pagsulat sa kompleto ug klaro nimong ngalan ug puy-anan sa answer sheet.

 1. Unsay rason ug katapusan sa Sulat sa mga taga Roma?
 2. Kinsay nagtukod sa simbahan sa Roma?
 3. Kinsay nagsulat sa sulat? Asa? Ug kanus-a?
 4. Unsay mga paagi nga gigamit ni Pablo sa iyang sulat?
 5. Unsay minugbo sa sulat?
 6. Unsay mga titulo diin gikuha ni Pablo sa iyang kaugalingon sa unang saysay sa iyang sulat?
 7. Unsay ipasabot sa pahayag nga si Kristo mao ang Anak sa Dios?
 8. Unsay grasya, ug unsay tubag sa tawo niini?
 9. Unsa nga pulong sa bendisyon sa apostol nga imong ma-isip nga pinaka-importante, ug pinaka-epektibo nga dunay kalabotan sa imong kinabuhi?
 10. Nganong gapasalamat si Pablo sa Dios sa tanang panahon?
 11. Giunsa ug kapila ang Dios magpugong ni Pablo sa paghimo sa iyang plano?
 12. Asa nga pulong sa bersekolo 16 imong gituhoang pinaka-importante? Ngano man?
 13. Sa unsa nga ang katarong sa Dios sumpay sa atong pagtoo?
 14. Nganong gipadayag ang kapungot sa Dios?
 15. Nganong ang tawo gapuyo nga walay Dios maghimo ug kinalibutang dios sa iyang kaugalingon?
 16. Unsay salangputan sa dili insaktong pagsimba sa Dios?
 17. Giunsa paghulagway ni Pablo ang kapungot sa Dios?
 18. Unsa ang lima ka sala sa talaan sa mga sala, diin imong naisip nga pinaka-naila sa atong kalibutan karong panahona?
 19. Giunsa paghukom sa tawo iyang kaugalingon sa iyang paghukom sa uban?
 20. Unsay mga sekreto , diin gipadayag ni Pablo kanato bahin sa paghukom sa Dios?
 21. Unsay mga balaan nga prinsipyo sa katapusang paghukom?
 22. Unsay buhaton sa Dios sa mga Hentil sa Aldaw sa Paghukom?
 23. Unsay mga pribilihiyo sa Balaod ug tulobagon sa mga Judio niini?
 24. Unsay ipasabot sa pagtuli sa Daan ug Bag-ong Testamento?
 25. Unsay sinugdanan sa sumpaki sa pangutana sa Sulat sa mga taga Roma, ug unsay ilang mga tubag?
 26. Giunsa sa mga apostol pagklaro sa atong mga sala susama sa pagklaro sa pagkadaotan sa tawo?

Kung nahuman nimo ang pagtoun sa tanang basahon niining talay sa mga taga Roma ug ipadala imong tubag sa mga pangutana paghuman sa kada libro, among ipadala ang Sertipiko sa Abante nga Pagtoun sa pagsabot sa Sulat ni San Pablo sa mga Taga-Roma.

Among gi-aghat nga imong ma kumpleto ang pasulit sa Sulat ni San Pablo sa mga Taga-Roma aron makadawat ka ug malungtaron nga gasa. Maghulat kami sa imong mga tubag ug kami maga-ampo kanimo. Ang among address:

Waters of Life
P.O. Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)