Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 017 (He who Judges Others Condemns Himself)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)

a) Kinsa kadtong maghukom sa uban iyang gihukman ang iyang kaugalingon (Roma 2:1-11)


ROMA 2:6-11
6 Kay gantihan sa Dios ang tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan. 7 May mga tawo nga nagpadayon sa pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadunganan, ug sa kinabuhing walay kataposan; hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. 8 Apan ipahamtang sa Dios iyang kasuko ug kapungot sa mga tawo nga naghunahuna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa daotan. 9 Paantuson ug sakiton ang tanan nga nagbuhat ug daotan, una ang mga Judio ug unya ang mga dili Judio. 10 Apan hatagan sa Dios ug himaya, dungog, ug kalinaw ang tanan nga nagbuhat ug maayo, una sa tanan, ang mga Judio ug unya ang mga dili Judio. 11 Kay walay pinalabi ang Dios.

Tinahod kong igsoon, kabalo ka basa mga prinsipyo sa paghukom sa Dios? Tanang tawo gadali sa delikado nga oras, apan ang pagbuot sa mga maalamon nga tawo mao ang pag-andam sa kaugalingon para sa maong oras.

Gipadayag sa apostol sa grasya nga ang katapusang paghukom, ang maayo ug daotang buhat pagasusihon isip sumbanan sa paghukom nimo. Sa Mateo 25, giklaro ni Kristo kanato nga ang paghigugma sa dili angayan, kabus, dinaugdaug, mga yano nindot sa atubangan sa Dios.

Wala naghisgot ang Dios sa pag-puasa, pag-ampo, pag-apil sa pagduaw sa balaang dapit, ug paghatag ug limos susama sa maayong buhat, apan ang pagbuhat sa kaayo ngadto sa nagkinahanglan.

Sa tagong pagbuhat sa gugma, mulotaw kon unsa imong kasing-kasing gahi o humok, mapagarbohon o maloloy-on. Edukado ka ba nga tawo, nga gapakita sa pagtamay ug kasuko sa mga yano ug ignoranteng tawo? Ang gugma ba sa Dios gatulod nimo aron tabangan ang mga dili angayan, gibiyaan, ug walay bana ug walay mga ginikanan? Gantihan ka sa imong maayong buhat sa gugma, ug dili sa imong pagsimba ug pagsunod sa gawasnong buhat sa relihiyon.

Gipakita ni Pablo ang paagi sa gadagayday nga gugma sa Dios sa atong kasingkasing. Siya kinsa nga gapunting sa iyang huna-huna sa himaya sa Dios ug dili sa lumalabay nga katigayhunan ug kalibutanong dungog, modoul ngadto sa Dios, ug mausab diha sa iyang kalooy.

Siya kinsa nga mangita sa himaya sa Dios nagsalikay sa iyang pagkamahinambogon, ug ilhon nga walay dungog sa iyang kaugalingon. Kana nga mahinolsolon nga tawo mag-abre sa iyang dughan sa kapasayloan sa Dios, ug mokupot sa iyang kalooy sama sa gamhanang taming. Bisan kinsa nga makamatngon sa kamatayon, maghandum sa kinabuhing walay sinugdanan ug katapusan, ug modawat sa pagtoo, molambigit sa katuyoan sa Espiritu nga walay sinugdanan ug katapusan.

Busa niini, pag-amping, dili ka maluwas sa imong mga buhat, apan ang kauhaw ngadto sa Dios maoy maghatag ug gahom sa imong kahuyang, ug iyang gugma mopatigbabaw sa imong kalag aron ikaw dalhon sa iyang gugma. Imo bang pangitaon ang Dios ug gusto ba nimo nga mabuhi hangtud sa kahangturan?

Siya, kinsa gabuhat ug daotan, wala gabuhat tungod kay siya gipakatawo isip enstrumento sa kasuko ugsa inandam nga kadaot, apan tungod kay dili siya gusto mosunod sa kamatuoran. Ang daotang buhat wala nabuhat sa kalitlang.

Sila resulta sa dugay na nga daotang binuhatan. Atong konsensiya nakigbatok sa mga dili maayong buhat. Gapahimangno kini kanato aron dili masubo sa Balaang Espiritu sa Dios. Apan, siya kinsa nga gahi ug ulo, misalikway sa tingog sa Dios, mitugyan sa espiritu sa pagkamasupilon, gabuhat sa iyang mga krimen nga walay pagbasol, nawala na iyang konsensiya. Ang atong daotang buhat resulta sa atong pagtugyan sa timtasyon sa nagpalibot nato, lakip ang paglantaw sa dautang salida, libro ug mga barkada, ug bisan sa atong gihunahuna sa atong kasingkasing, kini sila nagatuklod kanato ngadto sa daotan.

Bisan kinsa nga mobabag sa pagpaduol sa Balaang Espiritu mahulog ngadto sa paghukom, kadtong dunay sirado nga kasingkasing batok sa gasa sa Dios, ug misaway sa Pinakataas, makatulod sa iyang kasuko. Ang silot sa Dios mahulog sa tanang dili mutoman, magdala kini ug kagubot ug pag-antos. Gapuyo ka ba sa gahum ni Kristo, sa ang-ang sa iyang gugma, o nahulog ka ubos sa kasuko sa iyang matarong nga paghukom? Dili ka makaikyas sa tubag niining pangutana. Busa, pag-andam, andama imong kaugalingon sa adlaw nga bulagon ang maayo ug daotan.

Sa iyang pulong nga ang paghukom mahulog una sa mga Judio, si Pablo nagpasabot nga ang daan nga kasulatan dunay dakong responsibilidad kanila, ug ang Dios motawag kanila una sapaghukom. Bisan kinsa sa mga Judio, pinaagi sa buhat sa Balaang Espiritu, mopaduol sa Dios siya mosilak sa himaya sa Usa ka mahimayaon.

Apan si bisan kinsa kanila nga mopadayon sa kagahi sa iyang kasingkasing dalhon paubos sa impeyerno, tungod kay wala niya tugoti ang Espiritu sa Dios nga mo utro sa espiritu sa pagkamasupilon diha kaniya.

Ang mga Greyego, Mongol, ug Negro, kauban sa tanang kaliwatan ug sinultihan, adunay katungod mopaduol ngadto sa Dios, tungod siya ang magbubuhat sa tawo, sa tanang katawhan, ug dili niya hatagan ug pagtagad ang dili patas nga pagtan-aw sa mga lain-laing kaliwatan. Patas sila tanan una kaniya. Bisan ang mabahandi nga utokan nga tawo mawad-an sa kasikat una sa iyang nindot nga himaya. Kitang tanan walay bili atubangan sa Mangbubuhat. Ang mga inahan nga gaserbisyo sa matag puya-nan ug mga yanong igsoon mosilak sa Espiritu ni Kristo kaysa mga Obispo, mga bantogang lider ug mga sikat nga artista.

Ang Dios mosukod kanato sa pagsukod sa iyang gugma. Bisan kinsa nga motugot sa iyang kaugalingon nga mautro sa paagi sa diosnong gugma pagadawaton sa Dios. Apan bisan kinsa nga gahi ug kasingkasing, ug labaw gahigugma sa iyang kaugalingon kay sa uban, mahulog gikan sa Dios ug mangyam-id batok sa Dios. Ang Ginoo maangayon ug mapa-ilubon. Ang Dios mohimo ug kaangayan alang sa tanan.

Atong giila nga walay matarong kanato, o maloloy-on susama sa Dios. Apan bisan kinsa nga motugyan sa nagdayday nga gugma siya mahimong matarong, tungod ang gahom sa langitnong Amahan muosab sa kang bisan kinsa nga mangita kaniya. Apan ayaw hunahuna nga ang maong kausaban mahitabo diha-diha dayon. Ang kadaugan batok sa pagkamahambogon nagkinahanglan ug igong panahon, ug gamay lang ang gusto mo serbisyo sa mga nangawala. Tungod niini si Hesus nag-una kanato, ngani Siya mikaon ubansa mga mananapaw ug tigkolekta ug buhis, aron atong ilimod atong tig-a nga kasing-kasing, makadawat kita sa malumo nga kasingkasing, ug higugmaon ang mga makasasala susama sa paghigugma sa Dios nila.

Nasayod ka basa ganti sa pagpadayon sa paghimo ug maayong buhat sa gugma nga adunay pag-antos? Pagasinina-an sa Dios ang tanang mo-abre sa spiritu sa gasa sa iyang kaugalingong himaya. Busa niini, ang diosnong katapusan sa matag tawo walay kalainan kay sa iyang unang pagmugna. Iyang gibuhat ang tawo sa iyang imahe, ug gusto niya ibobo ang tanan niyang himaya ug batasan niini nga sudlanan. Ang Pinakataas mipasidungog ngadto sa dunay kaluoy ngadto sawala nangapili. Iyang kalinaw gapuyo sa kasingkasing ngadto sa mga kabus ug gisalikway tungod sa iyang pagkamatarung.

Ang katapusan sa paghukom mao ang pagbulag sa maayong kasing-kasing nga nautro sa himaya sa kalipay sa Dios, ug sa mga gahi ug kasing-kasing sa pagtulod sa Balaang Espiritu, ug kinsa nga minaog paubos sa walay katapusang Empiyerno. Ayaw ka linlang, dili mabiay-biayon ang Dios, kung unsay gitanom sa tawo, mao pud iyang anihon.

PAG-AMPO: O Ginoo, akong gugma gamay ra, ugang akong kahakog dako. Hugaw ako una kanimo. Pasayloa ako sa akong mga sala. Abrehe akong mga mata ngadto sa mga buhat sa imong gugma. Giyahi ako sa kinabuhi nga gasakripisyo ug maayong binuhatan, tungod kay walay laing kaayohan kanako. Luwasa ako sa akong kaugalingon, ug pun-a akong kasing-kasing sa imong gugma aron mangita ko sa mga nasilag kanako ug molingkod uban sa katawhan, mohigugma nila, ug mo bendesyon nila, susama sa imong pagtan-aw sa mga nasaag ug aron pagluwas nila.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga diosnong prinsipyo sa katapusang paghukom?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)