Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 062 (The Apostle’s Worship)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)

e) Ang pagsimba sa apostol (Roma 11:33-36)


ROMA 11:33-36
33 O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios! Pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa iyang mga paagi! 34 "Kay kinsa bay nasayud sa hunahuna sa Ginoo, o kinsa bay iyang magtatambag?" 35 "O kinsa bay nakahatag kaniyag gasa aron kaulian siyag balus?" 36 Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug ngadto kaniya mao ang tanang mga butang. Kaniya ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

Nahadlok si Pablo sa espirituhanong sitwasyon sa mga Judio, apan sa laing bahin puno sa pasalamat ug pagdayeg sa Dios tungod sa mga unang magtutuong Judio sa Jerusalem.

Gidayeg niya ang Labing Balaan tungod sa nagtubong kadaghanon sa mga magtutuo sa ubang mga katawhan, ug ang iyang gibating kabalaka nahupay tungod sa nagdagayang gugma sa Dios. Gipadayag niya iyang kaluoy, ingon man usab ang iyang silot sa masinapakon. Nasabtan ni Pablo sa gugma sa Labawng Makagagahom, gidawat ang iyang pamaagi, maong namahayag siya, ug namulong: “ang Dios dili nato masabtan sa atong tawhanong panabot. Mosalig kita Kaniya, ug ibutang ang atong mga panghunahuna ubos sa iyang kabubut-on ug pagpadayag” (Isaias 40:13; 45:15; 55:8-9; Roma 11:33).

Bulahan kadtong magsimba sa Ginoo nga matinud-anon, magdayeg ug magpasalamat kaniya, tungod kay iyang giila ang Labing Balaan nga tuburan sa iyang gugma. Ang Espiritu sa kamatuoran ang mogiya kaniya ngadto sa kinauyokan sa pagkabalaan, ug sa pag-ila sa kadato sa iyang espiritu uban sa mapuslanong mga gasa. Sa ikaduhang bahin sa iyang epistula, Miabot sa Pablo sa kataposang desinyo sa iyang pagtulon-an. Giangkon niya ang pagmagahi sa mga katawhan ni Jacob, ug giila nga ang katuyoang nagpaluyo niini mao ang ilang pagkadili matinuohanon ug pagkamasupilon sa kabubut-on sa Dios; Kini nga kamatuoran wala gitago ni Pablo.

Sa samang paagi gi-awhag niya ang mga magtutuo nga Judio ang kagikan, ug sa ubang matarong sa Roma, nga ang Dios modawat kanila pag-usab tungod kay walay kataposan ang iyang grasya. Hinuon, ang Ginoo nag-awhag sa mga Judio pinaagi sa mga bag-ong magtutuong mga Gentil, nga nagpakita sa ilang gugma, pagkamapaubsanon, kaputli, ug sa ilang pag-alagad sa Anatolia, ug naggiya kanila ngadto sa mapuslanong pagpangalagad uban ang pagtinabangay ug pagkamatinud-anon.

Apan ang kamatuoran sa kasaysayan sukwahi sa gilauman ni Pablo. Si Pablo mismo ang unang biktima sa mga panglutos sa mga Judio. Gipugotan siyag ulo sa Roma tungod sa ilang sayop nga pag-ila sa kamatuoran.

Nasabtan ni Pablo ang ilang dili maayong pagbati batok kaniya, ug nagpadayon siya pagsangyaw sa espirituhanong kamatuoran sa mga Judio, sama sa gipadayag ni propeta Isaias kabahin niini. Iyang gisulat: “Makadungog sila apan dili makabati, ug dili makasabot; ug makakita sila apan walay makita, ug dili makamatyag; tungod kay ang mga kasingkasing niining mga tawhana dili na makasabot. Ang ilang mga dalunggan dili na mamati, ug gipiyong nila ilang mga mata, nahadlok nga makakita sila ug makabati, nahadlok nga maabli ilang mga kasingkasing ug madani, ug nga makabaton sa akong Kaayohan. Busa angay ninyong mahibaw-an nga ang kaluwasan sa Dios, gipadangat ngadto sa mga Gentil, ug mamati sila niini!” Ug tapos siyang namulong niini, namiya ang mga Judio ug nanaglalis kabahin niini. (mga buhat 28:26-29).

Nagpabilin si Pablo sa prisohan sa Roma sulod sa daghang katuigan tungod kay gihukman siyang mabilanggo sa Judeong konseho (Mga Buhat 23:1, 28:16). Resulta sa ilang pagkamasupilon ug pagdumot kaniya, gidala si Pablo sa Roma diin mismo si Cesar ang mihukom kaniya (Mag Buhat 27:1, 28:16). Hinuon, dili kaayo bug-at kaniya ang iyang pagka priso, kay ang mga Romanhon nagtugot kaniya sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa gustong mamati kaniya.

Pipila sa mga Judio sa Roma mituo kaniya, samtang ang kadaghanan sa mga katigulangan ug mga rabbi o namuno sa iglesia wala modawat sa iyang pagtulon-an, apan gitawag ang Kristianismo nga usa lang ka Judeong secta (Mga Buhat 28:22). Sila adunay dakong inpluwensya sa mga maghuhukom, bisan pa human sa pagpugot ni Pablo.

Ang kayugot sa mga Judio batok sa apostol sa mga Gentil miabot sa iyang kinutoban, apan ang epistula ni Pablo milaganap nga walay makababag. Bisan karon, daghang mga Judio ug mga Gentil ang nakabaton sa pagtuo kang Kristo pinaagi niini. Nagmatuod nga si Pablo, nga nagkinabuhi kang Kristo, naglakaw nga madaugon diha ni Kristo hangtod sa kataposan sa kalibutan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, gisimba ka namo uban ni apostol Pablo. Giisa namo imong pangalan tungod sa imong gugma ug kasuko; gidayeg ka namo tungod sa imong kaluoy ug pagsilot; ug malipayon kami sa imong mga maalamong pamaagi ug matinud-anong grasya. Labaw pa kaming mapasalamaton kanimo tungod kay gitugyan mo kami ni Kristo aron mahimo kaming imong mga pinalanggang mga anak.

MGA PANGUTANA:

 1. Unsay ipasabot sa kahupnganan sa grasya ug sa kaalam sa Dios?
 2. Unsaon pagpabilin sa pagkamatong sa Dios kon siya mismo ang nagpagahi sa mga piniling katawhan, ug sa kaulahian iyang dawaton ang balaang nahibilin, ug sila ang pilion sila sa tanang kaliwatan ni Jacob?

PASULIT – 3

Minahal nga magbabasa,
Human nimo nabasa ang among komentaryo sa Sinulat ni Pablo sa Taga Roma niniing libreto, mahimo na kamong motubag sa mga sumusunod nga mga pangutana. Kon makatubag ka sa 90% sa mga pangutana nga anaa sa ubos, padalhan ka namo sa sunod nga bahin niini nga mga serye alang sa imong cristohanong pagtubo. Palihug ayaw kalimot sa paglakip sa imong tukmang pangalan ug pinuy-anan sa imong tubag.

 1. Unsa ang mga rason sa pagbangotan ni Pablo?
 2. Unsa ang giandam ni Pablo aron isakripisyo alang sa kaluwasan sa iyang katawhan?
 3. Pila ka mga pribilehiyo ang gihisgotan ni Pablo alang sa katawhan sa Daang Tugon?
 4. Nganong dili tanan sa mga piniling katawhan ang naluwas sa grasya sa Dios, kinsa nahimong hinukman sa nakadaiyang bahin?
 5. Unsay ipasabot sa pagpili sa binhi ni Isaac ug sa pagpili sa mga anak ni Jacob?
 6. Unsay sekreto sa pagpili sa Dios?
 7. Nganong walay tawong takus mapili ang Dios? Unsay rason sa positibong pagpili kanato?
 8. Nganong gipagahi sa Dios si Paraon? Giunsa pagpakita ang pagmagahi sa matag usa, kaliwat ug mgakatawhan?
 9. Kinsa ang mga panudlanan sa kasuko sa Dios, ug unsa ang hinungdan sa ilang pagkamasinupakon?
 10. Unsay katuyoan sa panudlanan sa kaluoy sa Dios, ug unsa ang ilang sinugdanan?
 11. Nganong milyon-milyon sa mga magtutuo sa nagkalainlaing kaliwatan ang nakadawat sa pagkamatarong sa Dios ug nagmalig-on niini?
 12. Nganong ang mga relihiyosong katawhan ug ubang tinuohan nagtinguha sa pagsunod sa ilang balaod aron lamang maangkon ang pagkamatarong sa Dios?
 13. Unsay ipasabot sa moto ni Pablo: Si Kristo ang kataposan sa balaod?
 14. Nganong gipaabot sa mga Judio and pag-abot sa ilang Mesias?
 15. Unsa relasyon tali sa pagtuo ug pagsugid?
 16. Unsaon sa pagtuo ug pagmatuod ang paghimog inanay nga pagpalambo sa kaugalingon sumala ni apostol Pablo?
 17. Sa unsang pamaagi nga makapaminaw, makasabot, ug makadawat sa gospel ang mga katawhan nga nagtinguha niini karong panahona?
 18. Nganong ang Dios naghatag sa iyang kaluwasan sa matagtawo sa tibuok kalibotan gawas sa iyang piniling katawhan?
 19. Unsay ipasabot sa mga pulong sa Dios ngadto kang Elias nga nag-ingon nagbilin siya ug pito ka libo diha sa Israel nga wala magsimba kang Baal ug wala mohalok sa iyang larawan?
 20. Unsay ipasabot sa mga pulong ni Pablo nga siya ug ang tanang sumusunod ni Kristo mga Judio kabahin sa mga balaang nabilin sa mga piniling katawhan sa Dios?
 21. Unsay mensahe sa pagmagahi sa mga Judio ngadto sa mga mahugawng Gentil?
 22. Unsaon sa mga Kristohanon pag-dani ang mga dili magtutuo ngadto sa saktong pagtuo?
 23. Unsay ipasabot sa pagpasig-uli o pagsumpay ngadto sa espirituahanong lawas ni Kristo?
 24. Kinsa ang mamiligro kon sa maong pagsumpay kini madaot?
 25. Nganong dili mapakyas ang mga saad sa Dios, apan kini molungtad sa kanhangtoran?
 26. Kinsa ang kadtong spiritual Israel?
 27. Unsay ipasabot sa kahupnganan sa grasya ug sa kaalam sa Dios?
 28. Unsaon pagpabilin sa pagkamatarong sa Dios kon siya mismo ang nagpagahi sa mga piniling katawhan, ug sa kaulahian iyang dawaton ang balaang nahibilin, ug sila ang pilion sila sa tanang kaliwatan ni Jacob?

Kon nataposa na nimo pagtuon ang tanang mga libretto niining serye sa Taga Roma ug nakapadala ka na sa imong mga tubag sa mga pangutana sa katsposang bahin kada libro, amok among padalahan ug alang sa pagdasig para sa imong pagpangalagad kang Cristo ugma.

Amo kamong gidasig sa paghuman sa pasulit sa mga sinulat ni Pablo sa taga Roma aron madawata ninyo ang walay kataposang bahandi. Magpaabot kami sa inyong mga tubag ug mag-ampo alang kaninyo. Ang among address mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)