Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 008 (The Righteousness of God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)

c) Ang katarong sa Dios namugna ug napatinoud kanato pinaagi sa kanunay nga pagtuo (Roma 1:16-17)


ROMA 1:16
16 Wala nako gikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini ang gahom sa Dios sa kaluwasan alang sa tanang mituo, una alang sa mga Judio ug sa mga Greko.

Nasayud si Pablo nga ang pulong "ebanghelyo" kanunay ginagamit kay maayo ang kahulogan niini didto sa Roma, tungod sa daghang ebanghelyo, susama sa pagproklama sa maayong balita ngadto sa halangdong pamilya, diin ang katawhan sa sentrong lugar interesadong maminaw.

Iyang gipataas ang maayong balita sa kaluwasan sa halangdong pagproklama, sama sa gusto niyang isulti: "Wala ko naulaw sa akong mga sulat, nga nagagikan sa Palestinyo, usa ka gamay nga kolonya. Hinoon dalhon nako ngadto sa sentro, akong gidala kaninyo ang maayong balita nga ang Dios adunay talagsaon nga Anak, kinsa nga nagsumikad kaniya sa tanang kapanahonan, ug nahimong tawo aron mapaduol kanato ang iyang kadiosnon, ug maluwas ang tanang katawhan pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw.

Ang sulod sa akong sulat dili ang pagbutyag nga ang mamatay nga anak gipakatawo sa banay ni Cesar nga mamatay usab, apan ang sulod niini ang malipayong pagbutyag sa pagkatawo sa walay katapusang anak gikan sa walay katapusang Amahan.

Kung ang halangdong ebanghelyo nagdala kaninyo ug maayong balita sa kadaugan sa mga Romanong sundalo, o ang pagpahibalo kaninyo sa usa ka halangdong dula o pagkaon para motagbaw sa mga kadaghanan, akong gidala kaninyo ang maayong balita alang sa tanang katawhan nga sila giluwas gikan sa ilang mga sala, kamatayon, kang Satanas, kasuko sa Dios ug paghukom.

Ang akong ebangehlyo mas labaw pa sa ebangehlyo sa tanang mga taga Roma, tungod kay kini malukpanon, halangdon, walay katapusan, makagagahum, bantugan ug madaogon. Kini wala gitukod sa mga pilosopiya, libro, o sayop nga paglaum, apan naka sentro sa usa ka tawo lamang.”

Ang mga taga Roma wala kabalo sa mga nagkalain-laing pasabot sa pulong nga "Kristo" nga gihatag sa mga Judio. Ilang nasabtan ang gipasabot niini nga "ang gisantalanahan", diin kini nga titulo gihatag ngadto kang Cesar, kinsa, dugang sa iyang mga sibil nga katungdanan, nga gi-ila nga pinakataas nga pari. Mi-ipon si Cesar sa politika, armado, ug sa balaodnong katungdanan kauban ang ministro sa pakiguliay sa katawhan ngadto sa mga dios ug espiritu, siya isip maghuhusay sa tanang bendisyon ug kalinaw.

Apan, si Kristo ang Ginoo sa tanang ginoo, diin ang tanang gahum gihatag sa langit ug sa yuta, tungod kay siya ang tinuod nga Pinakataas nga Pari, ug ang naginusarang Maghuhusay ug Manglalaban ngadto sa Dios.

Pinaagi sa pagpahibalo sa sinugdanan sa ebanghelyo, si Pablo dili lamang mitin-aw sa pagka-anak ni Kristo ngadto sa Dios ug sa iyang pagkasagrado.Kon dili gitin-aw nga siya Dios, Hari, ug tig pasig uli nga angay tawgon ug magluluwas sa kalibotan nga niadtong panahona gipanag iya lamang ni Cesar.

Kining maayong balita sa Anak sa Dios ug sa iyang nagkalain-laing ministro dili lamang usa ka panghunahuna. Kini usa ka dakong gahom nga mas dako pa sa tanang gahom sa kalibutan, tungod kay ang maong ebanghelyo nagdala sa tanang gahum sa Dios. Ang Ginoo mismo anaa sa maong ebanghelyo. Siya mi-istorya pinaagi sa sulat, mimugna ug bag-ong kinabuhi sa mga tigpaminaw ug mipatim-aw sa mga gitawag. Busa, ayaw ibutang ang Libro sa tanang libro nga pareho lamang sila sa ubang libro sa butanganan, apan ipataas kini ug ibutang sa insaktong lugar, tungod kay ang maong libro magkondena sa tanang mga libro. Ang ebanghelyo perpekto sa iyang kaugalingon, susama nga ang Dios perpekto ug puno sa gahum alang sa pagtukod ug bag-ong kalibutan.

Wala mianhi sa kalibutan ang gahum sa Dios, pinaagi sa ebanghelyo ni Kristo, para modaot sa dautang kalibutan, apan kini para moluwas, tungod kay ang Dios nanghinaot nga ang tanang katawhan maluwas ug moadto sa kahibalo sa kamatuoran. Ang atong langitnong Amaha dili usa ka diktador.

Dili siya mamugos bisan kang kinsa nga modawat sa ebanghelyo sa Anak, apan libre niyang gitanyag ang iyang kamatuoran sa tanan. Kung kinsa ang mo bukas sa iyang kasingkasing sa mga pulong ni Kristo, ug mosalig kaniya, makatagamtam sa gahom sa Dios. Walay kaluwasan kung walay pagtoo.

Kung kinsa ang motoo mahimong makighiusa sa Anak sa Dios, kinsa siya mobutang sa iyang ka-diyosnon ngadto sa mga motoo, ug molimpyo, mosanto ug mobanhaw.

Ang pagtoo kang Kristo makapatukod ug walay katapusang kaluwasan sa kang kinsa nga mo bukas sa iyang kasingkasing ngadto kaniya, ug ang pagsalig sa Anak sa Dios mao lamang ang dalan sa kaluwasan.

Pinaagi sa pagtoo, ang mga magtotoo makadawat sa kapasaylo-an ug pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Tungod niini, ang pagtoo usa ka mahukmanong buhat sa Sulat ngadto sa mga taga Roma, kung wala kay pagtoo, dili nimo maila ang Dios, o dili nimo mabati iyang gahum. Kung kinsa ang motoo, mahatagan ug katarung ug mabuhi sa hangtud.

Natagamtaman sa pipila ka mga Judio ang maayong kamatuoran, apan kadaghanan nila misalikway ni Kristo, ug midumot ug milansang kaniya sa Krus. Apan ang mapahiubsanon mipili nga muila ug motoo kaniya. Napuno sila sa Balaang Espiritu, ug mipadayon diha sa gugma sa Dios. Ang gahum sa Balaang Usa ka Dios hangtud karong panahona, nagapuyo sa mga katawhan pinaagi sa mga testimonya sa mga naunang apostoles.

Sa dihang dunay pipila sa mga Judio ang midawat sa kaluwasan ni Kristo,kadaghan sa mga Gresyanhon ug ang ubang nasud, kinsa mibukas sa ilang kasing-kasing sa ebanghelyo ug kaluwasan, misunod usab. Natagamtaman nila nga kini nga mensahe dili butang-butang, apan kini puno sa gahum sa Dios, nga mikonekta sa mga magtotoo ngadto sa buhing Kristo sa walay katapusang pakigsaad.

Mahigugmaon nakong mga igsoon, kung imong basahon ang ebanghelyo ni Kristo, abrehi imong kasingkasing sa iyang mga pulong, toohi ang pagkadiyos ni Hesus, pakighinabi kaniya pinaagi sa imong pag-ampo, ug matagamtaman nimo nga ang gilansang ug nabuhing Kristo mao ang tinuod nga manluluwas ug pari, ang Makagagahum nga Hari, ang Manluluwas sa Kalibutan. Busa magmaisog ka ug ipabarog ang ebanghelyo sa imong kinabuhi aron ang gahom sa Dios maglig-on diha sa imong kahuyang.

PAG-AMPO: Amo kang gidayeg O Dios, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo, tungod kay gimantala nimo imong kaugalingon sa ebanghelyo ni Kristo, ug ang pagtou milimpyo ug mipuyo kanamo sa kinatibuk-an. Kami nagadayeg kanimo tungod sa kay imong gahum kumpletong mibuhat pinaagi sa mga sulat ngadto sa mga taga Roma, ug mibubo gikan sa matag libro sa Bag-ong Testamento. Abrehe among mga mata ug hunahuna aron kami makadungog sa imong tingog, mosalig kanimo ug mo motugyan sa among kinabuhi sa imong pagbantay ug giya.

PANGUTANA:

  1. Asa sa giasoy sa bersekolo 16 ang imong ma konsidera nga pinaka importante? Ngano?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:28 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)