Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 059 (Would that the Salvation in the Believers of the Gentiles incite Jealousy in the Children of Jacob)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)

b) Mag-aghat ba ug kasina sa mga Kaliwatan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong Hentil (Roma 11:11-15)


ROMA 11:11-15
11 Busa mangutana ako, nahipangdol ba sila nga tungod niana napukan sila? Palayo kana! Hinoon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga Gentil aron sapaghagit sa mga Israelinhon sa pagpangabubho. 12 Ug kon ang ilang paglapas nahimong bahandi alang sa kalibutan, ug kon ang ilang kakulangan nahimong bahandi sa mga Gentil, daw unsa ka labi pa kon ikapasig-uli silang tanan! 13 Karon magasulti ako kaninyong mga Gentil. Tungod kay apostol man ako ngadto sa mga Gentil, magapasidungog ako sa akong pag-alagad, 14 aron mangabubho ang akong mga isigka-Judio, basin pa nga sa ingon niana maluwas ang uban kanila. 15 Kay kon ang pagsalikway kanila misangpot sa pagkapinasig-uli sa kalibutan ngadto sa Dios, unsa pa man gayud kondili nga ang pagdawat kanila mosangpot ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon?

Gihigugma ni Pablo iyang nasud sama sa paghiguma niya sa iyang mga igsoong lalake ug babaye sa unod. Wala siya magtuo nga ang Dios mosilot kanila tungod lang sa ilang pagkamasinupakon ug pagsalikway ni Hesus, apan iyang nasabtan nga ang pagsalikway sa mga piniling katawhan kaniadto sa daang pakigsaad naghatag ug kahigayonan sa mga makasasalang nasud nga mahimong bag-ong pinili. Ang kapakyasan sa mga Judio naghatag ug oportunidad sa mga dili magtutuong Gentil nga makabaton sa kaluwasan, nga gitagana sa sinugdan, ug moangkon sa maong kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo.

Ang pagkuyanap sa kaluwasan ngadto sa mga Gentil nakaaghat ug kasina sa mga kaliwatan ni Jacob. Nakabaton ug positibong panlantaw si Pablo sa nagliyab sa kasina sa mga kasingkasing sa mga Judio; nga sila makaila nga sa kamatuoran nga kadtong giilang mahugaw atubangan ni Kristo, mapasig-uli sa Dios, mapuno sa kalipay sa Balaang Espiritu, ug gugma sa ilang mga kaaway.

Unya ang mga relihiyosong kaliwatan ni Abraham makasabot nga ang kabus ug ang sinalikway makapanunod diay sa Dios, dili tungod sa ilang kultura, apan gikan sa Dios. Naglaom si Pablo nga masina ang mga masupilon, hakog ug naglantaw lang sa kaugalingon nga mga Judio sa mga dili magtutuo nga nagpakatawo pag-usab, ug maka-amgo sila nga ang panalangin ni Abraham, Isaac, ug Jacob magpuyo sa mga dili Judio.

Naglaum siyang mausab ang mga panghunahuna sa iyang mga katawhan, ug mohukom nga moambit sa ilang kaugalingong kabilin, nga naangkon sa mga estranyo. Dinhing bahina, si Kristo misulti sa iyang mga disipulo: “Kamo ang kahayag sa kalibotan…Ipakita ang inyong kahayag atubangan sa katawhan, aron sa katawhan aron makita nila ang inyong maayong buhat ug maghimaya sa inyong Amahan nga atua sa langit” (Mateo 5:14-16).

Gitapos ni Pablo ang iyang plano pagwali alang sa mga Judio, sa pag-ingon: Kon ang kalaglagan sa mga Judio nahimong tuburan sa panalangin alang sa mga sinalikway, ug kon ang pagkagamay sa mga balaang kabilin moresulta sa kaluwasan sa bagang duot sa mga Gentil, labi pa gayod hinuon kon mobalik sila sa Dios, pilo-pilong panalangin ang mobuto sa tibuok kalibotan!

Kon ang tanang mga Judio motuo kang Kristo, ang gahom sa ilang pagtuo ug ang kamatinud-anon sa ilang mga pagbati magdalag enerhiya sa pagsangyaw sa pulong sa tibuok kalibotan, bisan ang mga deserto sa kalibotan mag-awas sa tuburan sa tubig, maghimo kanilag buhing paraiso taliwala sa mga balod sa kasal-anan.

Sa iyang maalamong panglantaw, gipakaulawan ni Pablo ang mga Kristohanon nga ila untang mahigugma ug mapasaylo ang kaliwatan ni Jacob, ug buntogon ang ilang kaligotgot, mapagarbohong kasingkasing pinaagi sa pagpaubos ug pagkamaugdangon diha ni Kristo (Mateo 11:28-30).

Gipunting usab ni Pablo ang mga magtutuong Gentil sa iglesia sa Roma aron salaon ug uyogon sila. Giatubang niya ang mga Judio uban sa espirituhanong kamatuoran, ug nag-ingon kanila: Si Hesus wala magpadala kanako nga usa ka magwawali sa mga Judio, apan nagpili kanako nga apostol sa mga Gentil, taliwala sa gatosan ka mga dios-dios nga puno sa mga daotang espiritu. Malipayon akong namuhat sa akong katungdanan, nagtuon sa ilang pinulongan, sa ilang mga tradisyon, ug gidala ang kultura ni Hesus ngadto sa mga nagsimbag mga mahugawng dios-dios, ug sa ilang dayag nga prostitusyon.

Nakaplagan ni Pablo sa iyang pagpangalagad, ang oportunidad sa pagwali ngadto sa mga Judio sa laing pamaagi. Gusto niyang makurat ang mga kaliwatan ni Abraham pinaagi sa balaang linihokan sa mga Kristohanon ug sa ilang dayag nga kontribusyon sa Kristianismo sa Asya ug Europa.

Gibuhat niya kini aron sila makabaton ug espirituhanong kakugi, nga sila mag-usab gikan sa ilang pagka masalaypon, manamin sa pagtuo sa mga Gentil, ug mosunod kang Kristo kinsa nabanhaw gikan sa mga patay. Naglaum si Pablo nga ang sinalikwayng pinili sa daang pakigsaad may kahigayonang mobalik sa Dios, ug sa ilang pagbalik, mabatonan nila ang bisti sa pakigsaad, kay ang saad sa Dios kanila nagpabilin pa gihapon.

Kon ang pagsalikway sa ilang Haring Hesus maoy hinungdan sa pagsig-uli sa Dios sa kalibotan. Ilabi pa kon mobalik kadtong mga nakabsan sa espiritu, hinungdan sa kahupnganan sa kinabuhi diha sa Dios?!

Ang apostol misinati sa kadaugan sa gahom sa Dios sa iyang espirituhanong kamatayon, ug sa mga sayop nga iyang nahimo, ug giluwas siya sa Ginoo, bisan mipatay siyag mga tawo tungod sa iyang pagkapanatiko. Naglaum siyang sama usab ang masinati sa mga katawhan sa iyang nasud, ug busa masaligon siyang mahimo silang mga kaabag sa kinabuhing dayon nga sila magamit sa pagpalaganap sa madagayaong kinabuhi sa grasya ni Kristo sa tibuok kalibotan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, mapasalamaton kami kanimo ug gisimba ka namo tungod kay gihimo nimong panalangin sa tanang kanasoran ang pagkatig-a sa mga Judio diha kanimo. Tabangi kaming dili magkinabuhi gamhan sa hakog nga espiritu, apan moalagad sa tanan uban sa imong Balaang Espiritu, sa pulong, buhat, ug uban sa pag-ampo, ug mogiya sa mga dili magtutuo ug sa mga kaliwatan ni Abraham ngadto sa buhing pagtuo ni Hesu-Kristo.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsay mensahe sa pagmagahi sa mga Judio ngadto sa mga mahugawng Gentil?
  2. Unsaon sa mga Kristohanon pag-dani ang mga dili magtutuo ngadto sa saktong pagtuo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:28 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)