Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 029 (The Faith of Abraham is our Example)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)

1. Kalinaw, paglaum, ug gugma magapuyo sa mga magtutuo (Roma 5:1-5)


ROMA 5:1-2
1 Kay gihimo na man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu-Kristo. 2 Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayod kita sa himaya sa Dios.

Ang kalibutanong tawo magpuyo pasinupakon sa Dios. Ang tanang katawhan magpakasala batok sa Usang Balaan, sukad atong mga sala naitala nga kalapasan. Busa ang kasuko sa Dios gipadayag batok sa tanang dili maayong buhat sa tawo.

Karon nga si Kristo namatay sa krus, ug nakig-uli sa tawo ngadto sa ilang Ginoo, kita anaa sa panahon sa kalinaw tungod kay ang Anak mikuha sa sala nga nagbulag kanato sa Dios, ug ang mangluluwas nga grasya sa Dios mipatin-aw ngadto sa tanang tawo. Unsa ka dakong ang mga bendisyon, kahupay ug kalinaw ngadto sa tanang mituo sa Dios, pinaagi kang Kirsto, ang Mangluluwas! Walay kalinaw ngadto sa mga daotan, ug walay kapahulayan sa ilang kalag, gawas lamang niadtong mituo kaniya nga Gilansang.

Si Kristo milimpyo ug mibalaan kanato aron ang matag magtutuo sa bag-ong kasabutan modawat sa dakong pribilihiyo, diin sa daan nga kasabutan gihatag lamang ngadto sa pinakaas nga pari, kinsa nakasulod sa Balaang sa mga Balaan sa usa ka tuig aron mahimong panghimayad alang sa mga anak sa Israel para sa ilang tanang sala.

Sa higayon sa kamatayon ni Kristo, ang belo atubangan sa Balaang sa mga Balaan nagisi, napikas, ug busa niini aduna kitay katungod nga mobarog sa presensiya sa Usa ka Balaan. Iyang gi-aghat ang tanan nga muduol kaniyang masaligon, dili mahadlokon, Kay siya dili mangdaot, o dili sab Siya layo kaayo kanato, apan siya atong Amahan ug Mangluluwas, kinsa nga puno sa gugma ug kaluoy.

Siya gadahum nga kita mag-ampo,iyang tubagon atong mga panghangyo, ug Siya mugamit kanato sa pagsabwag sa balita sa iyang Anak aron ang bendesyon sa pagsakripisyo sa krus madala ngadto sa tanang nangita ug kapahulayan sa ilang kalag.

Sa dihang nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon, iyang gitimbaya iyang mga tinon-an sa kadaghang higayon, miingon ngadto nila: “Ang kalinaw ma-ana-a kaninyo”, kini gapasabot sa duha ka butang:

  1. Ang Dios mipasaylo sa tanan nimong sala alang sa mga pag-antos ni Hesus.
  2. Barog, ug isangyaw ang maayong balita, kay si Hesus nagmando kanimo: “Suma sa pagpadala sa Amahan kanako, Ako usab magpadala kanimo”. Siya, kinsa nga mituo kang Hesus, adunay kalinaw, dili lamang sa iyang kaugalingon, apan apil ang mga tigbuhat sa kalinaw nga gibulahan ni Kristo, ug gitawag nga anak sa Dios.

Dugang sa kalinaw sa kasing-kasing, nga nagsugod gikan sa pagmatarong kanato, ug gidawat kita atubangan sa trono sa Usa ka Balaan, ugang atong katungdanan sa pagsabwag sa grasya, gikompirma ni Pablo nga kita adunay paglaum nga mulapas sa tanang tawhanong pagsabot:

Kita gibuhat sa Dios sunod sa iyang hulagway, apan tungod sa atong mga sala nawala nato ang himaya nga iyang gihatag kanato. Karon ang maong paglaum nagpuyo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Balaang Espiritu, gibalik kanato sa Dios ang iyang himaya, diin anaa kaniya, ug misilak gikan sa iyang Anak.

Mapasigarbohon ka ba sa himaya sa Dios? Gakupot ka bas a paglaum nga gihan-ay kanimo? Ang atong kaugmaon dili lamang huna-huna, pangagpas, o tinguha; apan napatuman pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu kanato, kinsa ang pasalig sa himaya ipadayag kanato.

ROMA 5:3-5
3 Ug dili lang kana, ato usab gihimaya ang mga kalisdanan, sa pagkahibalo nga ang bunga sa kalisod mao ang paglahutay; 4 ang paglahutay, magbunga ug maayong batasan; ug paglaum. 5 Karon ang paglaum dili makapakyas, tungod kay ang gugma sa Dios gibubo ngadto sa atong kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu kinsa nga gihatag kanato.

Kita wala nagapuyo sa langit, apan sa kalibotan. Ingon nga si Hesus naka-agi sa tanang klase sa kalisod ug paglutos, busa kita pud maka-agi niini, uban sa atong nagatubo nga pagtuo ug espirituhanong bunga, kita usab makasinatig mga pagdagmal sa mga tawo, mga balati-an sa lawas, ug mga pagpanghilabot sa mga daotang tawo.

Apan, si Pablo wala nagsulat sa maong kamatuoran nga naghilak ug nag-agolo, apan miingon: among gihimaya ang among kalisod, kay kini ang gapamatuod sa atong pagsunod ni Kristo. Sa atong pagsunod kaniya sa iyang kalisod, kita usab magsunod kaniya sa himaya. Busa niini, buhata ang tanan nga walay pagbagotbot, tungod kay imong Ginoo buhi ug walay mahitabo nga walay iyang pagtugot.

Sa pagpas-an sa kalibutang problema nagdala kanato sa paglimod sa atong kahangol, kamatayon sa atong kadali masilo, kaputli sa atong katuyoan, ug paghugas sa atong mga katuyoan ug pagtugyan sa atong kabubot-on kang Hesus. Subay niini, ang pagpasensiya motubo kanato, ug atong mapadako atong paglaum paingon kang Hesus ug ang iyang mga kagustohan sa atong kinabuhi. Sa pag-antos, kita nakatuon unsaon paglikay sa atong mga kakulang, aron masiguro sama ni Abraham, nga ang Dios madaogon bisan sa atong mga kapakyasan.

Niining espirituhanong pakigbisog aduna kitay pribilihiyo nga mulangtaw sa kasinatian ni Abraham tungod kay sa panahon ning grasya ang gugma sa Dios gibubo sa sentro sa atong kinabuhi, sa atong kasingkasing, pinaagi sa Balaang Espiritu, ang tinuod nga Dios nga gihatag kanato. ang Bersekolo 5 sa kapitulo 5 dako ug nindot nga halos dili malitok. Kinasing-kasing nga tun-e kini nga bersekolo, tungod kay kini bahandi sa Bibliya.

Walay tawhanon nga gugma o kaluoy nga gibubo sa atong kasingkasing, apan ang walay katapusan, limpyo, kusog nga gugma sa Dios, diin ang Dios mismo. Wala kini nagpuyo sa atong kasingkasing, apan gibubo, dili tungod sa atong kaayo, apan tungod sa dugo ni Kristo nga milimpyo kanato.

Kini ang hinungdan nga ang Balaang Espiritu mipuyo kanato, gihimo ang atong mamatay nga lawas nga templo sa Dios. Kini nga langitnong kahimoan mao ang gahum sa Dios nga gihatag ni Kristo ngadto sa bisan kinsa nga motuo kaniya.

Ang tanang nakadawat sa espiritu sa gugma sa Dios nakasinati sa ikaduhang pagkatawo, pagkabag-o sa kinabuhi, ug pag-angkon sa walay katapusang kinabuhi. Apan, ang pagpuyo sa diosnong Espiritu kanato dili lamang alang sa atong kalinaw, apan sa pagpalig-on sa atong pasensiya aron kita malipayong magpas-an niadtong lisod sabton nga mga tawo, ug atong higugmaon atong mga kaaway, ug usab dili kita mapakyas sa pagsulbad sa mga problema sa atong kinabuhi.

Wala kita biya-e ni Kristo nga mga ilo, apan iyang gihatag iyang gahum kanato, iyang gugma, ug ang siguradong himaya, nga igapadayag ra kini sa tanan.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo o Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, tungod kay wala me nimo gisalikway, tawo nga mamatay, kabus nga ulod, apan imong gibubo kanamo imong balaang gugma sa amoang mamatay nga lawas aron unya kami maghigugma sa gahum sa imong Espiritu, ug magtuo aron among kinabuhi mahimong sumbanan sa dako nimong kaluoy. Kami nagapasalamat kanimo, nagadayeg kanimo, ug naghimaya sa imong presensiya sa among kasingkasing. Tabangi kami sa paglihok alayon sa imong gugma.

PANGUTANA:

  1. Giunsa sa kalinaw sa Dios nga mopuyo atong kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)