Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 074 (Christ Overcame all the Differences)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)

11. Napakgang ni Kristo ang panagbingkil tali sa magtutuong Judio, ug niadtong mga Hentil (Roma 15:6-13)


ROMA 15:6-13
6 aron maghiusa kamong tanan sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesu-Kristo. 7 Busa, alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isigkamagtutuo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. 8 Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Judio aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriyarka, 9 ug aron daygon sa mga dili Judio ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa Kasulatan, “Busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Judio. Awiton ko ang mga pagdayeg alang sa imong ngalan.” 10 Ug miingon pa ang Kasulatan, “Paglipay kamong mga dili Judio uban sa piniling katawhan sa Dios!” 11 Miingon pa gayod ang Kasulatan, “Dayga ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Judio. Dayga ninyo siya pag-ayo, kamong tanang katawhan!” 12 Ug miingon usab si Isaias, “Moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse; motungha siya aron maghari sa mga dili Judio, ug mahimo siyang paglaom nila,” 13 Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw pinaagi sa inyong pagtuo kaniya, aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.

Siya, nga mobasa sa capitulo 9 hangtud 15 sa epistula sa Taga Roma, makasabot nga ang kasagarang kinabuhi ng pinag-ambitan sa mga Kristohanon ug Judio, ug niadtong mga Gentil, nagmugna ug dili makatarunganong panagbingkil kanila.

Ang sentro niini nga panagbingkil mao ang pagtuli ug pagkaon sumala sa Balaod ni Moises, u gang Judio ug Kristohanong bersikulo.

Ang tumong sa mga maayong pulong ni Pablo sa Taga Roma mao nga mahiusa ang mga magtutuo sa mga Judio kauban sa mga Gentil, ug pagtukod ug tulay ibabaw sa bung-aw taliwala kanila, kay si Kristo mismo ang naghiusa kanila.

Mao nga gisulat niya sa kataposan sa iyang epistula: “Dawata ang matag-usa, bisan sa inyong pagkamanaglahi ug gigikanan ug mga tradisyon, ingon nga si Hesu-Kristo midawat ug miluwas kaninyo. Ug kinsa kadtong moila sa sekreto niini nga kaluwasan naghimaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu kauban sa tanang magtutuo, sa walay pagpihig, pag-iyahay, o kasilag.”

Ang gugma nagtinguha sa panaghiusa sa managlahing mga magtutuo, ug ang gugma ni Kristo mao ang mas malig-on kaysa bisan unsang walay basihan nga panaglahi.Si Pablo miklaro niini nga prinsipyo sa mga magtutuong Judio nga ang mesias nahimong sulugoon sa mga Judio aron ipadayag ang pagkamatarong ug kamatuoran sa Dios, tumanon ang mga saad sa pulong ug buhat.

Busa si Kristo ang mituman sa daghang pakigsaad nga gipadayag mahitungod kaniya ngadto sa mga amahan sa pagtuo aron ilang maila nga ang kamatuoran dili gayod matuis.

Ang apostol mipasabot ngadto sa mga magtutuong Gentil nga takus sila sa paghimaya sa Dios, tungod kay siya maluloy-on kanila, ug nagpasig-uli kanila ngadto kaniya, ug misagop ug mibag-o kanila.

Ang pagdayeg ngadto sa Amahan ug sa Anak niadtong dili mga Judio maoy pagpamatuod sa ilang pagpili kang Kristo.

Kini usab ang usa ka katumanan sa mga gisaad sa Daang Tugon, kay si Kristo mao usab ang iwag sa mga Gentil, ug ang mga Kristohanon nga mga Hentil may katungod usab sa pag-ambit diha sa kalipay sa Dios, kay giklaro ni Kristo nga gusto niyang matagamtaman nila ang iyang kalipay (Juan 15:11; 17:13).

Apan, ang mga magtutuo sa mga Gentil kinahanglang dili mahikalimot sa mga magtutuo sa mga Judio, apan silang tanan dapat ang maghimaya sa Amahan ug sa Anak sa usa ka tingog uban sa ilang mga kasingkasing (Deuteronomio 32:43).

Kining mga saad sa Daang Tugon dili nalimitahan ngadto sa usa ka lugar laman, apan kini naglangkob ngadto sa tanang gipakigsaad nga mga nasud nga sila magahimaya sa Amahan pinaagi kang Ginoong Hesus (Salmo 117:1).

Niining mahinungdanong pakigsaad, atong masinati ang espirituhanong otoridad ug dakong buhat sa kaluwasan alang sa katawhan. Siya nga nagatuo kang Kristo maka-ambit sa kadato sa iyang kaluoy.

Si Isaias mitagna: “Ug dayon usa ka salingsing ang mogawas gikan sa sanga ni Jessie…Nianang adlawa ang Gamot ni Jessie mobarog isip bandila sa mga katawhan; ang mga nasud modapig ngadto kaniya, ug motugyan sa ilang paglaum kaniya”.

Kini nga propesiya natuman diha kang Hesus, tungod kay nagalingkod siya sa tuong kamot sa Amahan, ug tanang otoridad gihatag kaniya gikan sa langit hangtud sa yuta.

Si Hesus usab mimando sa iyang mga apostoles nga molakaw ug magkabig ug mga disipulo sa tanang kanasoran aron sila magiyahan ug mapuno sa Espiritu, ug ang gingharian sa Dios motunhay diha kanila.

Ang mga pag-ampo sa apostol sa mga Gentil mitumong sa pagsangayaw sa paglaum diin ang panaghiusa sa mga magtutuo nagagikan. Ang apostol nagtinguha sa kahupnganan sa tanan uban ang langitnong kalipay, ug ang kalinaw sa Prinsipe sa Kalinaw nga moestablisar sa tinuod nga pagtuo diha sa panaghiusa sa Balaang Trinidad nga unta silang tanan mahimong datu diha sa paglaom ug gahom sa Balaang Espiritu.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nag-ampo kami kanimo pinaagi sa imong Anak nga si Hesus nga giyahan ang mga magtutuong Judio nga dili motamay sa mga magtutuong Gentil; ug ang tanang unta magtutuo moila nga sila ang nahimong dili makitang kabahin sa panghimayad ni Hesu-Kristo. Itugyan kanila ang tanang kahingpitan ni Kristo, ug kahiusahan sa pagtuo aron sila magpabiling hiniusa diha sa gahom sa Balaan Espiritu. Amen.

PANGUTANA:

  1. Giunsa ni Pablo pagtinguha nga malagpasan ang mga dili kalikayang mga panagbingkil sulod sa iglesia sa Roma?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)