Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 029 (The Faith of Abraham is our Example)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)

d) Ang maisog nga pagtuo ni Abraham maoy atong sundon (Roma 4:19-22)


ROMA 4:19-22
19 Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig apan bisag nagkangokango na siya ug si Sarah dili na maka anak wala siya kawad-ig pagtuo nga maka anak pa sila. 20 Wala siya kawad-ig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya ka yang iyang pagtuo naghatag man kaniyag gahom ug gidayeg niya ang Dios. 21 kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. 22 Busa si Abraham “gihimong matarong sa Dios” tungod sa iyang pagtuo.

Nadungog ni Abrahaman ang tagna sa Dios nga siya ang napili nga amahan sa daghang katawhan. Ang pulong sa pagpadayag nakapakurat kang Abraham, nga walay anak, apan iyang gidawat kini pinaagi sa pagtuo. Siya nagtuo nga ang Dios maghatag kaniya ug paglaum bisan kung ang tanang paglaum nga iya sa tawo mawala. Napakyas si Abraham sa iyang pakigbisog sa iyang pagtuo, kadtong si Ishmael natawo kaniya gikan sa sulogoon sa Ehepto.

Karon, murag imposible sa iyang edarang asawa nga manganak, wala niya gitan-aw ang sugo sa kinaiyahan, apan sa Mangbubuhat sa kinaiyahan, nga mo-usab sa sugo sa kinaiyahan. Wala gi-ilad ni Abraham iyang kaugalingon sa paghuna-huna nga imposible kaniya nga maka-anak kang Sara, iyang asawa.

Hinuon iyang gidasig iyang pagtuo, paspas nga naghupot sa pulong sa Dios, nagsalig sa walay katapusang kamatuoran, ug nakabalo sa kasigurohan nga ang Ginoo sa himaya wala naglimbong, ug dili mopakyas sa pagtuman sa iyang saad, bisan ang hunahuna sa tawo moingon nga walay katumanan ang saad.

Ang hingpit nga pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang pakigbisog sa pagtuo nag-isip kang Abraham nga matarong (Genesis 15:1-6; 17:1-8).

Karong adlawa, gitawag ka ni Kristo, aron sa pag-ambit sa pagtuo ni Abraham. Sa atong pagtan-aw sa atong kauglaingon ug sa atong mga simbahan, atong makita nga ang katilingban espirituhanong gikapoy, baldado, ug patay. Apan si Kristo boot nga muhatag ug waykatapusang kinabuhi pinaagi sa imo ug akong pagtuo. Gusto niya bendisyonan atong mga pahayag aron iyang gugma molangkub ug mopadaghan susama sa mga bituon sa kalangitan.

Gatuo kaba sa saad ug tawag ni Hesus aron aduna kay espirituhanong anak pinaagi sa pulong sa imong pagtuo? Gatuo kaba nga ang Dios makalupig sa imong dili kasarangan, mobag-o sa pagkabugnaw sa imong simbahan, ug makapabarog sa iyang kaugalingong anak sa iyang espiritu gikan sa migahing kasing-kasing, sama sa gi-ingon ni Juan nga Magbubunyag: Makabuhi ba ang Dios sa anak ni Abraham gikan sa bato diin anaa sa kamingawan kung dili ka matinud-anong maghinolsol?

Imo bang gisimba ang Dios? Gasalig ka ba sa Himaya sa Ginoo, ug gasalig kaniya imbis mahimong matahapon sa pagkabugnaw sa simbahan ug imong mga daotang buhat? Makahimo ang Dios nga gamiton ka aron dalhon ang gahom sa iyang kinabuhi ngadto sa daghang tawo. Tin-aw nga ang Dios ni Abraham, ug Ginoo ni Pablo, mao ra gihapon gahapon, karon ug sa umalabot.

Siya gadahum sa imong pagtuo, tungod kay kini ang kadaugan nga molupig sa kalibutan— ang atong pagtou. Ayaw katulog! Ayaw kawala sa paglaum, maski imong panglimbasog sa imong pagtuo milungtad sa pipila ka tuig ug bisan napulo ka tuig, sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Abraham, hangtud ang usa ka bunga nahinog kaniya, kini ang maaghup nga si Isaac.

Bisan sa pakibisog ni Abraham, ang Ginoo mipalig-on sa iyang espiritu, ug mihimo kaniya nga amahan sa mga propeta. Imong Ginoo buhi, ug gusto niya momatarong kanimo pinaagi sa imong pagtuo. Busa, ibayaw imong kasingkasing, palig-ona imong kamot nga nagbitay paubos, ug imong walay umoy nga tuhod, tungod ang Ginoo buhi, ug siya mag-una kanimo diha sa imong espirituhanong giyera.

ROMA 4:23-25
23 Ang pulong nga “gihimo siyang matarong” wala isulat alang lamang kaniya. 24 Gisulat kini alang usab kanato nga himoong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. 25 Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himoon kitang matarong.

Ang kaalam sa atong pagtuo mitubo sa bug-os nga kasiguradohan, alayon sa pagpadayag ni Abraham. Karong adlawa, wala lamang gipakita sa Dios iyang kaugalingon nga makagagahum sa tanan, labaw, ug dili Makita, apan gipadala niya iyang Anak nga si Hesus aron atong maila sa iyang gugma, ang Dios Amahan.

Unsa nga murag imposible nahitabo, ug ang Anak sa Dios namatay aron motubos sa atong mga sala. Ang balaang Dios wala midaot sa mga makasasala tungod sa ilang krimen, apan iyang gidaot iyang kaugalingon, aron kita nga mga daotan maluwas. Kini nga klase nga maluluy-on, mahigugmaon, mainantuson, mahinatagon, pasensyoso nga Dios mao ang atong Dios.

Sa dihang nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon, ang kadaugan sa iyang sakripisyo gipadayag. Wala siya gibiyaan sa iyang Amahan, sa dihang iyang gi-bubo ang tanang kasuko sa gilansang nga karnero, apan siya gipabarog niya iyang inosenteng Anak, ug klarong mipamatuod sa iyang walay ikatandi nga sakripisyo nga mihaom sa iyang Diosnong kabubuton.

Busa, ang pagkabanhaw ni Kristo mikompirma sa kamatuoran sa atong pagkamatarong. Imposible nga si Kristo misaka sa langit sa wala pa siya gilubong, ug nahimong nakighiusa sa Dios. Dili! Ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa kamatayon kay aron kita makakita ug makasigurado nga ang pakighiuli sa Dios ug sa kalibutan natuman pinaagi sa krus.

karong adlawa, ang atong Manglalaban milingkod sa tuong kamot sa Dios. Siya mipataliwala sa Usang Balaan ug kanato, ug gidala ang resulta sa iyang sakripisyo, aron kita mahiluna ngamagpadayon sa atong pagtuo, ang nagatuo nga si Kristo makaluwas nato bisan sa kinatumyan sa kinabuhi niadtong mga tawo nga muduol sa Dios pinaagi kaniya, kay si Kristo nabuhi sa walay katapusan aron mangamuyo nila.

Busa asa naman imong pagtuo taliwala sa imong mga problema, kahadlok ug katalagman? Asa imong paglaum bahin sa pag-abot sa gingharian sa Dios karon? Si Kristo nakig-uli kanato sa Dios, ug karong adlawa siya nabuhi aron ipamatuod ang atong pagkamatarong pinaagi sa iyang pangaliya. Tuohi nga ang buhing tubig gadagayday gikan sa imong pagtuo paingon sa uga, patay nga kasing-kasing.Tuo ug ayaw pagduhaduha tungod kay si Kristo buhi gayud.

PAG-AMPO: O Ginoong Dios, Ikaw nabuhi ug ikaw nagpadala kanamo aron pagsangyaw sa balita. Imong sulogoon nga si Abraham nagtuo nga siya, ug si Sarah, sa ilang gahingkod, maka-anak pa gihapon tungod sa imong kaluoy pinaagi niini nga ang tanan mabendesyonan. Pildiha ang gamay namo nga pagtuo, lig-ona among pagtuo aron kami mosalig kanimo batok sa pagkatintal aron imong gahum bug-os batok sa among kahuyang. Salamat tungod kay imong gipamatuod kanamo nga liboan ang matawo ug usab karong mga panahona, sukad ikaw nabuhi ug naghari hangtud sa kahangturan.

PANGUTANA:

  1. Unsay atong nakat-unan gikan sa pakigbisog ni Abraham sa iyang pagtuo?

Kay gihimo na man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo,
may panagdait na kita uban Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu-Kristo.

(Roma 5:1)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)