Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 061 (The Secret of Deliverance and Salvation of the Children of Jacob)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)

d) Ang sekreto sa pagtangtang sa gapos ug kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob niining kaulahiang mga adlaw (Roma 11:25-32)


ROMA 11:25-32
25 Basi magpakamakinaadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghunahuna, buot ko, mga igsoon, nga inyong masabtan ang tinagoan nga mao kini: nga ang katig-a anha sa usa ka bahin sa Israel hangtud sa panahon nga mahisulod na ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil, 26 ug unya pagaluwason ang tibuok Israel, ingon sa nahisulat: Ang Manluluwas moabut gikan sa Sion; pagahinginlan niya ang pagkadili diosnon gikan kang Jacob"; 27 "ug mao unya kini ang pakigsaad ko uban kanila sa diha nga kuhaon ko na ang ilang mga sala." 28 Labut sa Maayong Balita sila mga kaaway sa Dios, alang sa inyong kaayohan; apan labut sa pagpamili niya, sila mga pinalangga alang sa pahinungdan sa ilang mga ginikanan. 29 Kay ang mga gasa ug ang pagtawag gikan sa Dios dili mabakwi. 30 Kay maingon nga kaniadto nagmasupilon kamo batok sa Dios apan karon nakadawat na sa kalooy tungod sa ilang pagkamasupilon, 31 sa ingon usab niini nagamasupilon sila karon aron nga pinaagi sa kalooy nga gikapadayag kaninyo makadawat usab silag kalooy. 32 Kay ang tanang mga tawo gitugyan sa Dios ngadto sa pagkamasupilon aron ang tanan iyang pagakaloy-an.

Gikonsidera ni Pablo ang mga nagpamati sa iyang epistula nga mga igsoon sa dugo, ug pinaagi niini nga pulong iyang gi-angkon nga ang Dios ang ilang Amahan. Ang tanang panghunahuna, pagdukiduki, ug mga kahibalo kabahin sa kaluwasan pinaagi sa pagpili dili matuman sa pagtulon-an pinaagi sa pagtuo nga “ang Dios ang gamhanan”, apan atubangan mismo sa bantugang Dios, ang Amahan sa atong buhing Ginoong Hesu-Kristo, ang atong balaang Amahan nga puno sa gugma ug kaluoy.

Human sa iyang pasiunang pakigpulong, gisulti ni Pablo ang tinagong kaalam nga wala niya masabti hangtod kini klarong gipadayag sa langitnong Amahan kaniya. Mao nga gihangyo ni Pablo ang tanang komentarista, magwawali, ug mga theologians o nagtuon sa pulong sa dili patudlo sa ilang kaugalingong pilosopiya kabahin sa mga anak ni Jacob, apan sa pagpaminaw ug pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Sila nga nagtudlo basi sa kaugalingong kaalam, mamiligro kay gipanghinambog nila ilang kaugalingon. Apan kinsa kadtong matinud anon, mainampoong nagunit sa pulong sa Espitu mutobu sa kahibalo ug sa mga sekreto sa gugma sa Dios ug sa langitnong Amahan.Ang tinago o sekreto nga gipasabot ni Pablo mahitungod sa kaulahiang mga adlaw, nag-apil sa daghang parte:

Ang pagmagahi sa Israel susama sa usa ka bagang tolda, nga nagprotektar sa matag mosilong niini sa mainit nga adlaw, apan nagbabag usab sa ilang panan-aw, ug sa pagpamati. Dili sila makakita, ni makabasa, ni makadungog bisan pa ug aduna silay abilidad paghimo niini (Jeremias 16:9-10).

Kadaghanan sa kaliwatan ni Jacob masupilon. Ang mga dicipulo ug apostoles ni Hesus ug ang unang iglesia matinud-anong naghinulsol ubos ni Juan Bautista. Siya ang nag-andam kanila alang sa kaluwasang iya ni Kristo, ug nagpuyo sila ubos sa iyang komunidad ug nagsinati sa iyang kahayag ug langitnong himaya.

Sumala sa libro ni Isaias, ang pagmagahi nagsugod 700 ka tuig sa wala pa moabot si Kristo (6:5-13), nga tin-awng gipadayag ni Hesus (Mateo 13:11-15), ug magul-anong gisaysay ni Pablo (Mga Buhat 28: 26-28). Kining pagkatig-a misangpot sa daghang kaguliyang sa dihang gitugyan sa mga Judio ang ilang Hari aron ilansang sa crus, ug gisalikway ang dihog sa Balaang Espiritu. Ang mga taga Roma mibaligya kanila aron mahimong ulipon sa tanang suok sa kalibotan.

Ang pagkatig-a sa mga Judio dili hangtud sa hangtod. Magpadayon kini hangtud moabot sa kahupnganan ang kadaghanon sa ubang mga katawhang magtutuo. Hangtud mahingpit ang bulohaton sa ubang mga katawhang mga makasasala, dayon ang Ginoo mohatag sa mga Judio sa kataposang higayon aron maghinulsol ug magbag-o.

Apan kinsa sa tanang Israel ang maluwas sa kaulahiang mga adlaw, kinsay ipasabot ni Pablo ang makapaukayng hisgotanan sa kasaysayan sa iglesia ug mga katawhan? (Note: Ang kasamtangang pagdukiduki dili pampolitika. Kini espirituhanong pagdukiduki lamang.)

a) Karon, upat nga bahin sa mga Judio nagpuyo sa estado sa Israel, samtang tulo sa upat ka bahin kanila nagkatag sa 52 ka mga nasud.
b) Ang pulong ba “tanang Israel” nag-apil sa mga relihiyosong karaang mga Judio, o mga masinabtanong mga Judio nga dili mga relihiyoso?
c) Adunay mga Druzo, Kristohanon ug Muslims nga nagpuyo sa estado sa Israel, ug nagbaton ug Israelinhong pasaporte. Kini ba nga pulong “tanan Israel”, kaniadto, naglakip sa maong katawhan? Dili, dili sila apil kanila.
d) Gisulti nang daan sa Ginoo kang Isaias nga walay usa maluwas sa Israel gawas sa balaang kabilin, nag-ingon: “Sama sa terebinth tree o sa oak, ang tuod magpabilin bisan kini putlon. Mao nga ang balaang liso mao ang iyang tuod” (Isaias 6:11-13); i. e. ang maong kabilin sa mga katawhan mao ang balaang liso, ang buhing iglesia sa Dios sa kalibotan. Kini nagpakita sa ilang pagtuo ni Kristo, ang ilang kaluwasan.
e) Ang Ginoo mideklara sa iyang alagad si Juan sa iyang gipadayag nga ang iyang mga anghel magselyo sa dose ka libong katawhan sa matag usa sa dose ka tribu sa Israel. Busa dili ang tanang tribu, apan kato lamang hingpit nga pinili, ang maselyohan. Wala nahisgoti ang tribu ni Dan sa listahan sa mga tribu, tungod kay gituyoan niya ang pagbulag sa pakigsaad sa Dios ngadto kang Moses ug sa mga katawhan. Kato lamang 144 ang sinelyohang katawhan, samtang ang ubang katawhan dili maluwas.
f) Si apostol Pablo nagsulat sa iyang epistula ngadto sa taga Roma (2:28-29) nga dili ang tanang Judio tinuod nga Judio, kay ang pagkaJudio anaa mismo sa pagkatawo, tinuli ang kasingkasing, ug natawo pag-usab. Apan, kadtong natawo sa mga Judeong inahan mga Judio sumala sa tawhanong katungod, apan dili mga Judio sumala sa espiritu, hangtud sila matawo pag-usab pinaagi sa dugo ni Kristo ug sa iyang Balaang Espiritu. Sa makaduha gipadayag (Pinadayag 2:9; 3:9) ni Hesus kang Juan nga ang uban sa mga Judio dili tinuod nga Judio.
g) Diha sa ebanghelyo ug sa pinadayag ni Juan, atong nabasa nga ang Judio “motan-aw kaniya kinsa ilang gidunggab”. Kini nga propesya nagpakita sa kausaban sa nahibiling salin sa mga Judio sa ulahing gutlo sa ikaduhang pagbalik ni Kristo.
h) Si propeta Zacarias nagmatuod nga ibubo sa Ginoo ngadto sa panimalay ni David ug sa tanang lumulopyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya nga maluloy-on ug mainampoon; aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab magbangotan sila tungod kaniya (Zacarias 10:12-14). Kini nga propesya nagkahulogan sa pagbasol sa mga Judio, ug ilang pagbangutan sa kataposang adlaw. (Mateo 23:37-39).

Kinatibuk-an: Dili kita dapat maghukom kinsa ang tinuod nga Israel sa mga mata ni Kristo. Ang Balaang Pulong nagtudlo kanato nga kining ngalana wala nag kahulogan ug politikanhong grupo, o usa ka kaliwat, apan ang kamatuoran diha espiritu lamang. Karon, makita natong liboan sa mga naluwas nga katawhan sa mga kaliwat ni Jacob diha sa Tunga-tungang Silangan, Europa, ug sa Estados Unidos sa Amerika mga pinili sa Dios ug nahimong kabahin sa espirituhanong lawas ni Kristo. Dili nato mahibaw-an ang ilang gidaghanon, apan sayod kitang uban kanila nag-antos sa mga panglutos sa mga nga kahimoan sa anti-Kristo mismo sa ilang kaugalingong panimalay. Hinuon, tigumon ni Cristo ang mga kalag sa mga martir, ug dalhon niya sila sa iyang Balaang Trono (Pinadayag 13:7-10, 14: 1-5)

Kinsa kadtong makatugkad sa Epistula ni Pablo ngadto sa taga Roma (11:26-27) makasabot nga kining mga propesya kabahin sa kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob nagpakitag detalyeng pagpadayag:

a) Ang manluluwas nagwagtang sa mga pagka dili matinuohon ug pagkamalaw-ayon sa nga kaliwatan ni Jacob.
b) Ang tanan nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala sumala sa bag-ong pagkigsaad, sumala sa gipadayag sa Libro ni Jeremiah (31:31-34). Mao kini ang timailhan sa bag-ong pakigsaad, nga gihimo ni Hesus uban sa iyang mga disipulo (Mateo 26:26-28), ug kining maong pakigsaad natuman.

Gipatunayan ni Pablo nga ang relihiyosong nasud nahimong kaaway sa ebanghelyo tungod sa bag-ong pakigsaad. Hinuon, kini nga kalisdanan, nagdulot ug dakung bintaha sa mga gibiay-biayng katawhan tungod kay naila nila ang kaluwasan pinaagi ni Kristo, ug nakasinati sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo.

Sa samang bahin, ang apostol sa mga Gentil mikompirma sa mga Judio, kinsa mga kaaway sa iglesia sa Roma, nga sila gihigugma sa Dios tungod sa pagtuo sa ilang mga amahan, ug sa pagkamatinuohon niini. Busa, siya nga gipili sa Dios magpabiling pinili nga walay makababag, bisan sila makasala o misalikway sa ilang pagkapinili. Ang tanang espirituhanong gasa ug pribilehiyo sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa tanang magtutuo nagsumikad sa iyang pagkamatinud-anon nga walay pagka-usab (Roma 11:29). Busa, dili kita angay magduhaduha sa atong pagkapinili ug pagka binalaan, saligan nato ang pulong sa Dios, sama sa usa ka anak nga nagsalig sa mga pulong sa iyang amahan.

Sa taga Roma 11:30-31, Gibalik ni Pablo pagsaysay ang katuyoan ug tumong sa ikaduhang bahin sa iyang epistula kabahin sa kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob. Gipaningkamotan niyang ipugos kining mga prinsipyo ngadto sa mga panghunahuna sa mga kaaway sa iglesia sa Roma:

a) Kamong mga bag-ong magtutoo kaniadto dili mga magtutuo, masinupakon sa Dios, ug mga makasasala.
b) Karon, nadawat ninyo ang grasya ug kaluoy sa Dios pinaagi kang Hesu-Kristo ug sa inyong pagtuo kaniya.
c) Ang pag-ankon sa maong kaluwasan nahimong possible tungod sa mga pagkamasinupakon sa mga Judio, ug sa ilang pagsalikway sa Anak sa Dios.
d) Busa, ang mga Judio nahimong masinupakon ug makasasala tungod sa kaluoy sa Dios nganha kaninyo, nga inyong gidawat uban sa makaluwas nga pagtuo.
e) Nga usab modawat sila sa walay pagka hubas nga kaluoy.

Gani, siya nga nagtinguha sa pagsabot sa ikaduhang bahin sa epistula ni Pablo ngadto sa taga Roma kinihanglan masubsob sa pagtuon niining mga prinsipyo, ug modala niini sa mga pag-ampo o pagpangamuyo alang sa mga nahisalaag nga katawhan aron sila usab maluwas.

Maalamong gitun-an ni Pablo kining mga Prinsipyo, ug gihimong patukuranan o pundasyon sa iyang pagyukbo ug pagsimba sa Dios. Iyang giila ang kadaku sa Balaang Dios tungod kay gitugot niyang mahulog ang mga Judio ngadto sa pagkamasinupakon ug rebelyon, aron maangkon nila pagbalik ang iyang kaluoy, kon dawaton nila ang kaluwasang giandam kanila pinaagi sa pagtuo ( Roma 11:32)

Wala nagtudlo si Pablo ug hingpit nga kaluwasan sa matag usa, ug namulong nga ang Dios moluwas sa mga makasasala sa kataposang mga adlaw tungod sa iyang gugma, ug hinloan niya ang hades sa mga nag-insulto kaniya nga gusto o dili gustong maluwas.

Mao kini ang pagtuo niadtong gusto ipaluwas sa Dios si Satanas, busa nagsimba sila ni Satanas aron usab sila makasulod sa paraiso uban kaniya. Dako kining sayop nga pagtuo ug pagpagarbo, kay ang Dios mao ang gugma ug kamatuoran, ug ang iyang hustisya hingpit.

Gilaoman ni Pablo nga maghinulsol ang mga Judio ug maluwas pinaagi sa pagtuo sa Manluluwas, samtang si Hesus mas maalamon na niining bahina. Sa adlaw sa paghukom iyang ingnan kadtong wala mahigugma sa mga kabus, sumala sa pinadayag: “Palayo kamo kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa walay kataposang kalayo nga giandam alang sa demonyo ug sa iyang mga anghel” (Mateo 25:41). Ang Pinadayag ni Juan usab nagmatuod niining labing makuyaw nga kamatuoran (Pindayag 14:9-14; 20:10,15; 21:8).

PAG-AMPO: Langitnong namong Amahan, nagsadya kami ug nagmalipayon tungod kay matuod ang imong saad. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa balaang nahibilin sa mga kaliwatan ni Jacob sa matag tribu, nga kinasingkasing naghinulsol, midawat sa kaluwas ni Kristo, ug naka-angkon sa gasa sa kalinaw. Tabangi kami ug sa among mga katawhan nga maglakaw diha sa gahom sa Balaang Espiritu, mosunod sa imong mga sugo pinaagi sa iyang gahom, ug malipayong magpaabot sa pag-abot sa among minahal nga Manluluwas.

MGA PANGUTANA:

  1. Nganong dili mapakyas ang mga saad sa Dios, apan kini molungtad sa kahangtoran?
  2. Kinsa ang kadtong spiritual nga Israelita o Judio?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)