Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 047 (The Truth of Christ Guarantees our Fellowship with God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS Naghukom sa mga makasasala ug Nagpahitarong ug Nagbalaan sa mga tumotuo ni kristo (Roma 1:18 - 8:39)
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)

2. Ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisud (Roma 8:31-39)


ROMA 8:31-32
31 Unsa angay atong isulti niining mga butanga? Kung ang Dios alang kanato, kinsa ang makigbatok kanato? 32 Siya kinsa wala magdumili pagtugyan sa iyang kaugalingong Anak, ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya?

Human si Pablo miklaro kanato sa gasunod-sunod nga huna-huna sa Dios alang sa atong kaluwasan ug pagtagna aron kita makasiguro sa atong gipili, iyang gi-presenta ang nagsunod-sunod nga pagtubos sa kamatuoran aron kita makabalo nga ang Dios nagtukod sa kaluwasan sa kalibotan sa tinuod nga hinabo sa kasaysayan.

Si Pablo nakasiguro sa iyang kasing-kasing ug dili masayop sa iyang huna-huna nga ang Dios dili iyang kaaway, apan iyang matinud-anong higala nga anaa kaniya bisan unsay mahitabo sa tanang panahon.

Sa dugang pa, siya nagatuo nga ang Makagagahum, Magbubuhat sa langit ug yuta, maoy atong Amahan. Ang apostol mipadayon sa iyang gugma sa Dios, ug gipasidungan sa Makagagahum sa bug-os nga pagtuo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Iyang nasud-ong nga ang tanang butang isip giya sa gugma sa iyang Amahan, ug diosnong pag-amping gikan sa Mangluluwas ngadto kaniya.

Giunsa ni Pablo nga makuha niya ang bug-os nga kasiguradohan, nga maka sibog ug bukid sa mga sala, ug makabanhaw sa liboang patay sa sala? Ang krus ni Kristo nahimong mipamatuod sa gugma sa Dios. Diha kani nga Gilansang, iyang nasud-ong nga ang kaayo sa Usa ka Balaan gadagayday kanato, kay iyang gihatang iyang Anak ingon panghimayad sa atong kadaotan nga kung kinsa ang motuo kaniya dili malaglag.

Sa tin-aw ang Dios mihatag kanato nga mga dili masulondon ug malapasaon sa iyang kasingkasing, iyang langit, ug iyang himaya sa pag-abot sa iyang Anak. Walay laing bendesyon sa langit, diin ang Dios wala mipasundayag kanato kang Kristo, kay siya naghatag kanato sa tanang butang kaniya. Asa man imong pagsimba? Nganong wala nimo gihatag ang tanan alang kaniya?

ROMA 8:33-34
33 Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag ila kanila nga walay sala 34 May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala! Si Kristo Hesus ang nagpakamatay, ug gibanhaw, kinsa nga anaa sa tuo nga kamot sa Dios, kinsa gapangamuyo alang kanato.

Ikaw tingali maghunahuna nga ang kaluwasan ug saad nasakup lamang sa mga santos ug hingkod nga magtutuo, samtang ikaw sa imong kaugalingon dili batid, ug dili pa malamposon, gakurog, ug dili limpyo. Pagpakalig-on ug paminaw sa panghunahuna sa Dios kanimo. Gihimo ka niyang matarong dili tungod sa imong kaayo o kalampusan, apan tungod kay ikaw mituo sa gilansang, nahiusa kaniya, ug nagdahom nga gikan kaniya lamang ang gahum sa kaluwasan.

Tingali naminaw ka sa gisulti sa yawa, hinungdan sa imong kahilom ug nagtuo nga kini pagtugot sa Dios. “Dili” ingon sa Balaang Espirtu. Gihupay ka sa Dios, Iyang gihulagway si Kristo nga gilansang sa imong mata, ug nagpahinomdom kanimo sa iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon aron ikaw makasiguro nga ang pakig-uliay natuman, ug ang Dios midawat niini.

Ang Mananaog ibabaw sa kamatayon misaka sa langit. Siya nangamuyo kanimo usa pa sa trono sa grasya, ug naghimo nimo nga kaabag sa tarong nga pagkamatarong pinaagi sa iyang dugo. Busa ikaw dunay manlalaban sa Dios. Wala ka nag-inusara, mahigugmaong igsoon, tungod kay ang kaluoy sa Dios anaa kanimo, ug ang katoyoan niini nga matubos ka ug dili ka madaot. Si Kristo ang tigpasalig sa imong kaluwasan.

Tingali imong gikahadlokan ang kamatayon. Apan, hinumdomi nga si Jesus mipildi sa kamatayon ug nabanhaw gikan sa kamatayon, ug iyang gipakita ang kinabuhi sa Dios sa imong mga mata. Kung ikaw nabag-o diha kang kristo, iyang walay katapusang kinabuhi magapuyo kanimo. Dili kini matapos, tungod ang gugma sa Dios dili mapakyas. Ang kamatayon dili makabulag kanimo gikan sa Balaang Trinidad ang Tulo ka Persona sa Dios.

ROMA 8:35-37
35 Kinsay makabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kagubot, o pasakit, o kagutom, pagkakabus o katalagman o espada? 36 Sama sa nasulat: “Sa imong kaayohan kita namatay sa tibuok adlaw; kita naihap nga karnero para ihawon.” 37 Dili! Hinuon, taliwala niiining tanan may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato!

Si Pablo dili mahuna-hunaong magbabalak sa dihang iyang hilugway kanato ang gasunodsunod nga kagubot diin iyang nasinati. Siya mipatuod kanato nga kita mag-antos alang kang Kristo, kay ang pagtuo ngadto sa Amahan, Anak ug Balaang Espiritu wala naghatag sa atong seguridad ug kaharuhay, sumala sa imong nakita sa kinabuhi ni Hesus.

Siya natawo sa Balaang Espiritu, ug gilansang sa mga tawong gisudlan sa espiritu sa niining kalibutan. Si Pablo nakasinati sa kapobrehon ug pagkakwartahan, nakatilaw ug mga sakit ug kaluya, naka abot sa mga delikadong dapit ug naka angkon ug pagdagmal sa mga tawo, nakauban ug mga masupakong igsoon, ug hapit na malumos gikan sa nalunod nga barko.

Apan kining tanan dili importante kaniya, tungod kay nahibalo siya nga ang gugma ni Kristo, nga mas labaw pa sa bisan unsang temptasyon ug pagkawalay paglaum.

Busa imong pagtuo mamadaogong mopakita maski sa pinakalisod nga problema, ug maski sa oras sa imong kamatayon, kay ang Balaang Espiritu mopadako sa imong pagtuo hangtud nga ikaw mautro, ug ikaw makasulod sa eskwelahan sa Dios aron makatuon sa kaaghop, pagsalig, ug paghimaya sa mga problema.

Ug ikaw nahimong sama sa Karnero sa Dios, nga nagsunod kang Kristo. Imong gidala ang tanang kalisud nga walay pagbagutbot, ug mamatay imong dignidad ug ka hambog. Wala nimo gi-isip nga importante ang mga pagsaway sa imong silingan, apan ikaw naghimaya, naghulat, ug pasensyoso sa gahum sa Ginoo kanimo.

Ang tanang temtasyon ug kagubot dili makabulag kanato gikan kang Hesus, ka yang kagubot nagtudlo kanato sa paghatag ug atensyon sa kalibutan. Ug kita gahandom sa atong Ginoong Hesus, kinsa nag-una kanato diha sa presensya sa Amahan.

Siya nakasabot kanato, ug dili kita niya biyaan, apan kita ubanan ug lig-onon aron kita makakita sa iyang dakong gugma ug tahoron nato Siya uban ang pagpasalamat ug pagkamaayo. Ang gugma ni Kristo nagiya kanato sa mahimayaong kadaogan, ug kita malipayong mo-serbisyo taliwala sa mga kagubot ug mga luha gumikan sa atong mga kasakit.

PAG-AMPO: O balaang Amahan, ikaw akong Amahan ug imong Anak akong manlalaban, karon ug sa katapusang paghukom, ug ang Balaang Espiritu nagapuyo dinhi kanako ug mihupay kanako. Ako gasimba kanimo; Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, kinsa ang gugma. Ako nagatuo nga dili mamatay, tungod kay ikaw naglibot kanako, mitago kanako, nagprotekta kanako, ug mibag-o kanako. O Dios, ampingi ako gikan sa mga temptasyon aron nga walay sala makabulag nako gikan nimo, ug akong gugma, kauban sa gugma sa tanang santos sa kalibutan, dili matandog.

PANGUTANA:

  1. Giunsa sa mga Kristiyano nga mapildi ang mga kalisud?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)