Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 047 (Saul Baptized at the Hand of Ananias)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
B - Da Tsawo Daga Cikin Bisharar Ceto Samariya Da Syriaa Da Kuma Farkon Juyin Al'ummai (Ayyukan 8 - 12)

5. Shawulu An Yi Baftisma a hannun Hananiya (Ayyukan 9:6-19a)


AYYUKAN 9:6-19a
6 Sai ya yi rawar jiki da mamaki, ya ce, "Ya Ubangiji, me kake so in yi?" Ubangiji kuwa ya ce masa, "Tashi, ka shiga birni, za a faɗa maka abin da za ka yi." 7 Mutanen da suke tafiya tare da shi sun tsaya cik, suna jin murya, amma ba su ga kowa ba. 8 Sa'an nan Shawulu ya tashi daga ƙasa, da idanunsa ya buɗe bai ga kowa ba. Amma suka kama shi da hannu suka kawo shi Dimashƙu. 9 Ya yi kwana uku ba tare da gani ba, bai ci ba, bai sha ba. 10 To, akwai wani almajirin Dimashƙu da ake kira Hananiya. Ubangiji kuwa ya ce masa, "Ga ni nan, ya Ubangiji." 11 Sai Ubangiji ya ce masa, "Tashi, ka tafi titin da ake kira daidai, ka tambayi gidan. na Yahuza ga wanda ake kira Shawulu daga Tharsu, domin ga shi yana yin addu'a. 12 A cikin wahayin ya ga wani mutum mai suna Hananiya yana zuwa, ya ɗora masa hannu, don ya sami ganinsa." 13 Sai Hananiya ya amsa masa ya ce," Ya Ubangiji, na ji labarin mutumin nan da yawa. ya yi wa tsarkakanku a Urushalima. 14 Ga shi kuma yana da iko daga manyan firistoci don ya ɗaure dukan waɗanda suke kiran sunanka." 15 Amma Ubangiji ya ce masa," Ka tafi, gama shi zaɓaɓɓen jirgi nawa ne, don ɗaukar sunana a gaban al'ummai, da sarakuna, da kuma 'ya'yan Isra'ila. 16 Gama zan nuna masa yawan abin da ya sha wuya saboda sunana." 17 Sai Hananiya ya tafi ya shiga gidan. ya ɗora masa hannu, ya ce, "Ya ɗan'uwana Shawulu, Ubangiji Yesu, wanda ya bayyana gare ka a hanya, kamar yadda ka zo, ya aike ni don in sami idanu, in cika da Ruhu Mai Tsarki." 18 Nan da nan sai ya faɗi Daga idanunsa akwai wani ma'auni, sai ya sami idonsa. Sai ya tashi, ya yi masa baftisma. (19 a) To, a lokacin da ya karbi abinci, ya karfafa.

Shawulu ba kawai tsorata ba ne, amma kusan mutuwa. Duk abin da yake da muhimmanci a rayuwarsa har zuwa yanzu, bangaskiyarsa, mutunci, adalci, da himma, da kuma nufinsa sun ɓace ta yanzu ta bayyanar wanda ya tashi daga matattu. Shawulu ya gane: "Ni kuskure. Ni abokin gaba ne na Allah, kuma wakilin Shaiɗan. Dukan ilimin da nawa na Allah bai taimake ni ba. Ni mai tawaye ne, mai nuna godiya, kuma banbanta. "Babu wani babban fall fiye da mutuwar wanda yake ikirarin lalata cikin kansa, domin tare da fall ya zo san cewa kowane mutum abokin gaba ne ga Allah ta wurin dabi'a.

Duk da haka Yesu bai hallaka mai tsananta wa cocinsa ba, amma ya ba shi damar tuba. Saul ya yi baƙar magana ya ce: "Ya Ubangiji, me kake so in yi?" Bayan haka sai Sawulu bai sake sakewa ba. Ya yalwata da 'yancinsa kuma ya zama bawan Yesu. Ya sãmi Ubangijinsa, kuma Ya sallama a gare Shi, bã da wani hakki ba. Ubangijinsa ya warkar da shi daga makanta na ruhaniya da kuma imaninsa ga tauhidi. Shawulu ya gane cewa Yesu Ubangiji ne mai rai, kuma Allah ɗaya, Allah na gaskiya tare da Uba da Ruhu Mai Tsarki.

Nan da nan Ubangiji ya bincika bangaskiyar wanda aka yi masa rauni, ya umarce shi ya tafi Dimashƙu. Bayan 'yan mintoci kaɗan Shawulu ya ƙaddara ya shiga ƙofar birnin a kan bayan doki, a matsayin mai yin gyare-gyare mai karfi. Yanzu zai shiga Dimashƙu da tsoro, jagoransa masu tsoro, masu jagorancin ƙofar garin. Ya tsaya a gidan wasu abokai, waɗanda suka yi mamakin jin labarai na haske mai haske wanda ya bayyana gare su a kan hanya.

Shawulu bai yi magana da kowa ba, amma a maimakon haka ya tsage kansa, ya yi addu'a, ya yi azumi. Ya raba kansa daga masu rai don zuwa ga Allah. Ya yi fatan kawai ga biyayya ga Mafi Girma, salama da Allah, da biyayya ga Allah. Shawulu ya san cewa Ubangiji Yesu yana da rai, kuma ba ya ƙi shi ba. Ya yi addu'a, yana neman gafararsa da ceto daga fushin Allah. Ya shiga zurfi cikin ma'anar tashin matattu daga matattu da kuma asirin giciye. Ya gina kansa a kan gaskiyar sabon alkawari.

Yesu ya amsa addu'o'insa na tuba. Nan da nan ya umarci mai bi da ake kira Hananiya ya je wurin Shawulu kuma ya taimake shi ya shiga sabuwar rayuwa. Ubangiji bai amince da wannan aiki ga manzo mai girma ba, ko mala'ika mai daraja, amma mutumin da ba a sani ba, duk da haka wanda yake da taimakon Allah. A lokaci guda kuma, Ubangiji ya nuna wa Shawulu addu'a cewa hananiya zai zo gare shi ya ɗora hannunsa a kan sunan Yesu. Kasancewa da shirye-shiryen, ba zai ƙyale zuwansa ba.

Hananiya bai yi farin ciki ba game da samun wannan umurnin daga wurin Ubangiji. Ya ji tsoron Shawulu, kuma ya rawar jiki da ikonsa. Dukan muminai sun san cewa wannan saurayi, wanda yake cikin Littafi Mai Tsarki, Saulu mai tawaye ne, mai mugunta, kuma mai tsananta wa tsarkaka a Urushalima. Babu abin mamaki ga Hananiya don ya ɗora hannuwansa akan wannan ɓangaren. Ya kamata Ruhu Mai Tsarki ya zauna a cikin shi wanda bai san Yesu ba, kuma wanda bai tuba ba da gaske! Amma Ubangiji ya rabu da hankalin Hananiya damuwa, ya umurce shi da cewa: "Ku tafi! Lokacin da Yesu ya kira ku kuma ya umarce ku kuyi wani abu sannan kuyi shi, ko kuna tafiya, yin magana, kuyi, ko ku yi addu'a. Yi umarnin Ubangiji gaba daya kuma yanzu. Your King ba zai jira dogon. Yana sa ran ku daga biyayya. "

Yesu bai bayyana wa hananiya asusun labarin bayyanar da shi ga Shawulu ba kuma dalilin dalilin canji na Shawulu. Sai ya gaya wa mutumin da yake da addu'a, amma, dalilin da ya aiko shi ga Shawulu. Zai yi wa Shawulu umarni kuma ya aiko shi a matsayin jakadansa na zaɓaɓɓen. Allah ya zaɓe shi ya zama jirgi na alheri, cike da ikon Ruhu Mai Tsarki.

Shin kun fahimci wannan aikin alherin? Allah Ya sanya manzo daga manzonsa, kuma daga wanda ya haife shi da ƙaunar Almasihu. Ya kuɓutar da shi wanda makircin girman kai da girman kai suka nutsar da su. Ya yi amfani da shi don ya buɗe dubban miliyoyin ruhaniya. Ruhu Mai Tsarki ya zauna a cikin wannan mutum mai tuba wanda tsohon mallaka yake. Ya warware shi daga dukan abin da ya dogara ga tushe na duniya, kuma ya tabbatar da shi a cikin alherin rai da bege na almasihu. Shawulu ya zo ya ɗauki sunan Yesu a cikin zuciyarsa. Ya furta shi da bakinsa, da zuciyarsa, da tunaninsa; Zuciyarsa ta cika da sunan Yesu. Shawulu ya zama cikakkiyar cajin wannan sunan na musamman.

Ka san wanene Kirista na gaskiya? Yana da wanda Almasihu yake zaune a cikin kalma da kuma dabi'a, a cikin kamun kai, gaskiya, adalci, da iko. Shin Almasihu ya haskaka a rayuwarku?

Bulus ya kasance shaida ga Almasihu a gaban sarakuna, shugabanni, da shugabanni, kamar yadda Ubangijinsa ya jagoranci kuma jagorancin masu tsaro. Kuma Ubangijinsa Ya aika da shi zuwa ga Yahudanci. Bulus ya rabu da ƙaunar da yake yi ga al'ummai da ƙaunar da yake yi ga 'ya'yan ƙasarsa. Zuciyarsa ta sha wahala saboda rashin fahimta na farko, kuma daga fushin wannan karshen. Wanda ya karanta litattafan Bulus ya san yadda ya sha wuya saboda sunan Yesu. Duk da haka, bai yi alfaharin wahalarsa ba, domin ya san cewa ba shi da lada ko kwarewa sai dai alheri, kuma babu wani abu.

Hananiya mamaki ya ji wahayin Ubangiji game da makomar Shawulu. Ya gaskata maganar Ubangiji kuma ya tafi wurinsa. Ya yiwu tambaya game da abin da ya faru da Saulu a kan hanya, domin ya yi magana da makaho a cikin sunan Ubangiji wanda ya bayyana gare shi a hanya. Wannan Ubangiji Yesu ya juya wannan abokin gaba na Hananiya cikin dan'uwansa. Alherin almasihu yana canza mutane gaba daya. Yana kawo salama tsakanin masu adawa, kuma ya sa su zama 'yan'uwa cikin iyalin ƙaunar Allah.

Addu'ar Hananiya sani kawai cewa Ubangiji Yesu bai aiko shi wurin Saul kawai don buɗe ido na jiki ba. Ya kuma san cewa sakamakon kwanciyar hankali akan hannayensa shine cikar Ruhu Mai Tsarki, da zama cikin gafara, da ganin zaman lafiya tare da Allah, kwamishinan aiki, da ƙarfafa ƙauna a ikon tawali'u. Bulus bai iya samar da waɗannan dabi'un a cikin kansa ba, kuma ba za'a iya samar da su a al'ada ba ko kuma daga wariyar launin fata a cikin mutanensa. almasihu ya zaɓi ya aiko masa da ɗan'uwa mai sauƙin da yake cike da Ruhu Mai Tsarki, don kada kowa yayi fariya.

Hananiya marar ilimi ya zo ya ɗora hannunsa a kan masanin ilimin shari'a. Nan da nan sai Shawulu ya sāke gani, mai neman Allah kuwa ya cika da Ruhun Ubangiji. Ba wanda zai iya bayyana wannan lokacin a cikin rayuwar Bulus sai Luka Luka, likita, wanda ya rubuta cewa wani abu kamar ma'aunin ya fadi daga idanun Shawulu. Ya gane cewa alƙali na har abada shi ne Ubansa na samaniya. Wanda aka gicciye shi kuma ya raina shi Ɗan Allah ne mai tawali'u. Ruhu Mai Tsarki shine ƙaunar Allah da kansa, kuma Almasihu wanda aka tayar daga matattu shine bege na daukaka mai zuwa. A wannan lokacin an sami ceton almasihu a cikin mai tuba Shawulu. Zuciyarsa ta haskaka kamar yadda fitilar lantarki ta haskaka wani rami mai zurfi.

Bayan an yi masa baftisma da Ruhu Mai Tsarki, Shawulu kuma yayi baptismar ruwa. Ya so yayi biyayya da dukan kalmomin almasihu. Ya shaida wa membobin Ikilisiya da dukan duniya cewa ya bar rayuwar tsohuwar, tare da rukunan ruhaniya, kuma ya shiga rai madawwami, yana tabbatarwa a Sabon Alkawali. Shawulu ya ɗauki abin da ya gabata don binne shi. wani sabon mutum mai suna Bulus ya tashi.

Bayan wannan taron mun karanta wani abu mai ban sha'awa: Wanda wanda aka karbi tuba ba ya fara magana tare da yin tasiri ba, kuma ba ya fara magana cikin harsuna ba. Ya nemi abinci. Bayan azumi na kwana uku da dare uku ya ci da kyau. Da zarar ya sulhu da Allah, an sake jikinsa da ruhu a ƙarƙashin ikon Ruhu Mai Tsarki. Ya zama mutum na al'ada. Bulus bai ci gaba da tafiya ba, amma ya ci, ya sha, ya rayu don Ubangiji mai daraja.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu, muna gode maka cewa Ka aiko hananiya ya cika Saul da Ruhu Mai Tsarki, ta wurin ɗora hannuwansa. Ka kai mu ga tuba mai gaskiya, kuma ka sa mu juya gare Ka a cikin gaskiya, domin RuhunKa zai cika mu, kuma muna iya cika da kuma tilastawa da sunanka da amincinka.

TAMBAYA:

  1. Menene cikar Shawulu da Ruhu Mai Tsarki yake nunawa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 26, 2021, at 08:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)