Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 088 (Founding of the Church in Corinth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
C - Da Na Biyu Mishan Tafiya (Ayyukan 15:36 - 18:22)

8. Kafuwar Ikillisiyar a Koranti (Ayyukan 18:1-17)


AYYUKAN 18:1-4
1 Bayan haka, Bulus ya tashi daga Atina ya tafi Koranti. 2 Nan ya tarar da wani Bayahude mai suna Akila, asalinsa mutumin Pontus ne. Ba da daɗewa ba ya zo daga Italiya tare da matarsa Bilkisu, don Kalaudiyas ya umarci duk Yahudawa su bar Roma. Bulus ya tafi ganin su, 3 kuma saboda shi mai tanti kamar yadda suke, ya tsaya ya yi aiki tare da su. 4 Kowace Sabuwa yana yin muhawwara a majami'a, yana ƙoƙarin rinjayar Yahudawa da Helenawa.

Hanya mai kyau na wa'azin, wanda yayi la'akari da addini na mutane, sannan amfani da shi azaman farkon fara wa'azin Almasihu, bai taimaka sosai ga Bulus a Atina ba. Masanan Falsafa na kasar Girka sun yi ba'a ga tashin Almasihu a cikin wannan ruhu wanda babban taron Yahudawa ya yi wa Almasihu ba'a da cetonsa. Saboda haka Bulus ya bar wannan birni mai girman kai bisa ga umarnin Ubangijinsa (Matta 10: 14). Lauyoyin yahudawa da masana falsafa na Girka tare ba su da lafiya a asibiti guda: Na farko yana so ya cika dokar Allah da ikon kansu, na ƙarshen ya yi niyyar sanin Allah ta hanyar tunaninsu. Dukansu sun gagara. Lauyoyin ba sa son samun ceto da yardar rai, kuma masana falsafa ba sa so su jawo hankalinsu ƙarƙashin wahayi. Sun kasance masu son kai ne kuma masu girman kai, kuma da gangan sun nisanta kansu daga rahamar Allah.

Mutumin ɗan adam ba zai iya gane Allah na gaskiya ba sai dai in Ruhunsa ya haskaka shi. Ba zai iya cika dokar Allah ba sai ta wurin ƙauna da yin biyayya ga wannan Ruhu. Lauyan ya kasance mai taurin zuciya a cikin kasancewarsa, yayin da Falsafa ya ci gaba da zama wawaye-jahilai da jahilci, duk da irin tunanin da yake da shi. Bulus, wanda aka yi masa ba'a, ya bar garin gumaka da masu tunani cike da damuwa. Ya rigaya ya san cewa waɗannan raƙuman ruhohin da ba su yarda da Allah ba, za su kawo babbar illa da rashawa a cikin tarihin cocin. Waɗannan ruhohi ne waɗanda ba zasu miƙa wuya ga Allah ba.

Bulus ya ga yana da kyau yayin da Ubangiji Rayayye ya jagorance shi zuwa ga wasu ma'aurata Bayahude, wanda bai yi magana mai yawa ba, amma ya yi addu'a, ya yi gaskiya, ya kuma yi aiki da hannuwansu. Yana yiwuwa a ce sun zama Krista a Roma. Lokacin da aka fara tsananta wa hukuma a babban birni don yahudawa, a lokacin klaudisu Kaisar (A.D. 41- 54), waɗannan masu ba da tantancewa sun gudu zuwa Koranti, wata tashar kasuwanci mai wadatar arziki da wadatar ta, kuma ta kasance abar ƙima saboda lalata. 'Yan ƙasa sun fito ne daga kowane yanki na duniya. Bulus ya sami aiki a wurin tare da wannan ma'auratan masu aminci, domin bai karɓi gudummawa ba, amma yana aiki da hannunsa don tallafa wa kansa da abokan aikin sa.

Ta haka ne Bulus yayi aiki a Koranti a matsayin mai tanti a cikin rana, yayi wa'azin bayan aiki. Bai huta a maraice ba ko a lokacin hutu da kuma Asabar, amma ya ba da lokacinsa da ƙarfinsa ga Ubangiji. A cikin kwanakin farko da ya yi a wurin, Bulus ya sake jaddada koyarwarsa ga majami'ar Yahudawa. Babban wahalhalun da ya samu a Atina na iya sa ya kara addu'a da bimbini, watakila ya sake tunani a kan tsarinsa da wa'azinsa, kamar yadda muka karanta a cikin Farko na farko ga Korintiyawa (1: 18 - 2: 16). Idan ka karanta waɗannan ayoyin a hankali, za ka fahimci yanayin Bulus a lokacin.

AYYUKAN 18:5-8
5 Da Sila da Timoti suka zo daga Makidoniya, Bulus ya tilasta shi, ya yi ta shaida wa Yahudawa, cewa Yesu shi ne Almasihu. 6 Amma da suka hamayya da shi, suka yi sabo, ya girgiza tufafinsa ya ce musu, “Alhakinku yana a wuyanku! Ina da tsabta Daga yau wurin al'ummai zan tafi.” 7 Sai ya tashi daga nan, ya shiga gidan wani mutum mai suna Justus, mai bautar Allah, gidansa kuma ga ƙofar majami'a. 8 Sai Kirisbus, shugaban majami'ar ya ba da gaskiya ga Ubangiji tare da gidansa duka. Korantiyawa kuma da yawa da suka ji maganar Bulus suka ba da gaskiya, aka kuwa yi musu baftisma.

Bayan Sila da Timotawus sun zo wurin Bulus, ƙarshen yana ƙara matsa lamba fiye da kowane lokaci cikin ruhunsa. Haduwar ‘yan’uwan ta kara masa karfin gwiwa yayin wa’azinsa. Tun da ɗaya daga cikin ’yan’uwan biyun ya kawo gudummawar gudummawa daga majami’un da ke Makidoniya (2 Korantiyawa 11: 9) manzo yana da isasshen lokaci don yin wa’azi. A cikin majami'ar yahudawa ya nuna daga doka cewa Yesu wanda aka gicciye na Nazarat shi ne almasihu na gaskiya, wanda Yahudawa suka ƙi shi. Kuma abin da yake al'ada ga kowane lokaci ya faru: ya zama mafi ƙiyayya da yawancin Yahudawa, waɗanda suka ƙi Bulus, kuma suna yin saɓo game da bishara. Ya zama tilas bulus ya ware kansa, yana cewa: “Jikinku yana bisa kanku; Ni mai tsabta ne, domin na faɗa muku duk maganar ceto. ”Wannan bayanin yana nuna cewa waɗanda suka ƙi gicciyen Wannan ƙarshen ne za su tsaya a ƙarshen shari'a kamar waɗanda suka kashe kansa. Ta wurin bin almasihu sun yarda da yardar ceto. Babu sauran kafara dominsu, kuma, saboda haka, sun yanke wa kansu hallaka.

Daga wannan taron munga Bulus yana mai da hankalin sa ga Al'ummai a Koranti. Amma, bai yi nisa daga majami'ar Yahudawa ba, amma ya yi hayar daki a cikin gidan da ke gaba, tare da wani mutumin kirki mai suna Justus. Bulus bai ji tsoron kasancewa masunta mutane don almasihu ba. Ya kwace waɗanda suke ta riƙon ƙofar zuwa majami'ar Yahudawa ya kawo su cikin tarurrukan da yake yi a ɗakin shi. Tarurrukansa ya ci gaba a cikin mako. Ya girmama shugaban majami'ar yahudawa tare da ziyara da jawabai, kuma ya haskaka shi da gaskiya da kauna har ya zama mai imani. Wannan mu'ujiza ne ga Korintiyawa. Mafi tsufa daga membobin Tsohon Alkawari ya zama Krista. Ya karɓi baftisma don kansa, matarsa, 'ya'yansa, da bayinsa a hannun Bulus. Ya shiga cikin sararin almasihu (1Korantiyawa 1: 14). Bayan da ya musulunta, mutane da yawa sun bi shi, Ikklisiyar da ke Koranti kuma ta yi girma da girma.

AYYUKAN 18:9-17
9 A dare Ubangiji ya yi magana da Bulus da wahayi, ya ce, “Kada ku ji tsoro, ku yi magana, kada kuma ku yi shuru; 10 gama ina tare da ku, ba wanda zai yi gāba da ku don ya cuce ku. Gama ina da mutane da yawa a wannan birni.” 11 Sai ya zauna a can a shekara guda da wata shida, yana koyar da Maganar Allah a tsakaninsu. 12 Da Gallio ya kasance shugabar ƙasar Akaya, Yahudawa suka maimaita wa juna da Bulus game da shi, suka kai shi gaban kotu, 13 suna cewa, “Wannan mutumin yana sa mutane su yi wa Allah tawaye. 14 Gallio ya ce wa Yahudawa, “Idan ya kasance ga aikata mugunta ko mugunta, ya ku Yahudawa, da akwai dalilin da zan ɗauka a kanku. 15 Amma idan tambaya ce ta kalmomi da sunaye da kuma dokarku, ku lura da kanku. Ni kam, ba ni da niyyar yin shari'a irin waɗannan abubuwa.” 16 Sai ya kore su daga ɗakin shari'a. 17 Sai dukan Helenawa suka kama Sastenes, shugaban majami'a, suka buge shi a gaban gadon shari'a. Amma Gallio bai lura da waɗannan abubuwan ba.

Bulus ya san cewa Yahudawa za su yi fushi da sabon shugaban majami'ar. Tambayar ta tashi, ya kamata ya kasance a Koranti, ko ya kamata ya gudu? Menene zai zama mafi kyau ga majami'ar jariri? Ya roki Ubangijinsa yana addu'a, kuma Ubangijinsa Ya karɓa masa. Ya sabunta masa aikin sa da bada umarnin wa'azin bishara a sarari, cikakke, da ƙarfin zuciya. Muna ba da shawarar ku riƙe waɗannan kalmomin na sama a cikinku, domin a nan nufin Allah yake a bayyane.

Almasihu yana kiyaye ku daga kowane irin tsoro, domin babu tsoro a cikin ƙaunar Allah. almasihu yana kusa da ku, don haka ku ƙarfafa kuma kada ku yi shuru. Yi magana da shaidar gaskiyar wanda aka tashe shi daga matattu. Bangaskiyarmu ba game da addini bane ko falsafa, amma game da mutumin da muke haɗuwa da shi. Almasihu ya tashi daga matattu. Haƙiƙa ya tashi. Yana tabbatar da bayinsa koyaushe ga bayinsa, har zuwa ƙarshen zamani. Wannan babbar nutsuwa ce ga manzannin Sa, da bayinsa, da mabiyansa. Ba a bar ku ba, ware, ko mantawa, saboda Ubangijinku, wanda ya baratar da ku, ya yi tarayya, kuma yana tsarkaka ku, ba zai yashe ku ba. Yana ci gaba da kasancewa a cikinku har zuwa lokacin mutuwa. Babu abin da zai same ka face abin da Almasihu ya so cikin ambaton ƙaunarsa. Shi da kansa jagorarku ne. Dukkanin kaidin shaidan baya isa gare ka domin Ubangijinka yana kiyaye ka.

Tarayyar Allah tare da kai tana nufin samun nasarar mutane da yawa a kusa da ku. Ya zaɓe su domin ceto, kuma yake kiransu ta wurinku. Suna jin maganarsa cikin muryarka, kuma sunzo wurinsa domin sabunta shi ta wurin bangaskiya. An haɗo su cikin ƙaunar Ruhu Mai Tsarki a cikin majami'a guda ɗaya, an shigar da su cikin tarayyar Allah. Membobin sa tsarkakan sa sun ci gaba da kiran kyawawan halaye na Wanda ya kira su daga duffai zuwa cikin hasken haskensa. Babu shakka ubangiji ya san kowane zuciya a garinku yana neman ko yabon Sa. Don haka kada ka fid da zuciya, kawai ka yarda cewa ana cin nasarar nasarar almasihu yau. Wadanda suka dogara gare shi zasu tafi tare dashi cikin aikin nasararsa.

Ubangiji Yesu ya tabbatar wa Bulus cewa babu wanda zai iya cutar da shi a Koranti, sabanin abin da ya same shi a Antakiya, Ikoniya, Lisitira, Filibi, Tasalonika, da Berea. Duk wanda ya nemi ya cutar da shi, zai faɗi daga hannun Ubangiji. Ta haka ne manzo ya yi shekara ɗaya da rabi a wannan mummunan birni, yana yin wa'azin bishara ba tare da wata damuwa ba, yana zaune kusa da majami'ar Yahudawa, yana farin ciki da tarayyar waɗanda aka fanshe.

A A.D 53, aka yi Gallio ya zama mai mulkin lardin Akaya, wanda Korinti ne babban birni. Lokacin da aka naɗa Gallio ya zama gwamnan Rome na ƙasar Akaya, yahudawa suka haddasa hargitsi, ƙoƙari don yaɗa fitina a kan Kiristoci. Ba su tuhumi Bulus da kasancewa abokin gaba na Kaisar ba ko kuma yaɗa Sarkin Allah. Sun zarge shi da yada wani sabon addini, wanda ya sabawa addinin Yahudanci kuma sabili da haka, ya sabawa dokar Roma. Latterarshe ya riga ya amince da addinin Yahudanci a matsayin halattaccen addini. Gallio, gwamna, ya kasance, bisa ga doka game da Yahudawa. Yana cikin membobin Kladisu Kaisar, wanda ya kori mutanen Tsohon Alkawari daga Roma. Gwamnan ya yi watsi da karar kuma ya bai wa Bulus damar kare kansa. Almasihu ya kare bawan nasa, har ya zama babu bukatar Bulus ya fadi kalma don kare kansa.

Sabon shugaban majami'ar yahudawa, wanda yake bayan tuhumar da akeyi wa Bulus ga gwamna, bai samu nasara ba. Farfesan a majami'a suka fitar da shi, suka yi masa d severeka mai ƙarfi a gaban Gallio, gama wannan sabon sarki na Yahudawa ya ɓata sunan jama'arsu a gaban sabon gwamna. Wannan malamin ya yi ƙoƙarin hana hannun Almasihu daga kare Bulus. A maimakon haka, ya fadi sosai a kansa. Babu wanda ya isa ya hana kafuwar cocin Allah muddin Ubangiji yana kiyaye zaɓaɓɓunsa. Don haka ka yi imani kuma kada ka yi shuru. Yi magana da gode wa Ubangijin ku a cikin dangantakar 'yan'uwanku dare da rana.

ADDU'A: Ya Ubangiji almasihu, muna gode maka da cewa ka kare bawanka Paul a Korinti, kuma ka karfafa shi, kuma ka ba shi damar kasance tare da shi. Ka karfafa bangaskiyar mu, Ka sanya kaunar mu ta yawaita, Ka sanya mu cikin bege mai rai. Taimaka mana shaida da ƙarfi a gaban waɗanda suke ɓata, cewa da gaske kake so ka cece su.

TAMBAYA:

  1. Wace takamaiman alkawarin Almasihu, wanda Bulus ya karɓa a Koranti?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 02, 2021, at 02:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)