Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 118 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek? -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
E - Bulus A Gidan Yari, A Urushalima Da Kuma A Kaisariya (Ayyukan 21:15 - 26:32)

12. Bulus Kafin Agaribas na II da Mai Martaba Sarki (Ayyukan 25:13 - 26:32)


AYYUKAN 26:16-23
16 “Amma ku tashi ku tsaya tsaye. Gama na bayyana a gare ka da wannan dalilin ne, in sa ka mai hidima da shaida kan abin da ka gani da waɗanda zan bayyana maka. 17 Zan ceci ku daga cikin yahudawa, da kuma daga al'ummai waɗanda na aika muku yanzu, 18 don buɗe idanunsu, domin juya su daga duhu zuwa haske, da kuma daga ikon Shaidan zuwa ga Allah, domin su sami gafarar zunubai da gādo tare da waɗanda aka tsarkake ta wurin bangaskiya gare Ni. ’19 Saboda haka, Sarki Agrippa, ban kasance mai rashin biyayya ga wahayin sama ba, 20 amma na fara sanar wa waɗanda ke Dimashƙu da Urushalima, da kuma duk cikin yankin Yahudiya, sa'annan ga al'ummai, cewa su tuba, su juyo ga Allah, su yi ayyukan da suka dace. tuba. 21 Saboda waɗannan dalilai Yahudawa suka kama ni a Haikalin suka nemi kashe ni. 22 Saboda haka, ina neman taimakon Allah, har wa yau na tsaya, ina mai shaida da ƙarami da babba, ba da wata ma'anar ba, banda wadda annabawa da Musa suka ce ba za su zo ba. 23 cewa Almasihu zai sha wuya, kuma zai zama farkon wanda zai tashi daga matattu, ya kuma yi shelar haske ga Yahudawa da al'ummai. ”

Almasihu bai yarda da gurguntaccen Shawalu ya zama mai sa rai da bege ba game da sanin zunuban sa. Madadin haka, Ya gaya masa ya yi biyayya ga bangaskiya nan da nan. Dukansu sun umurce shi kuma sun ƙarfafa shi ya ci gaba da gaba gaɗi, domin bayyanar almasihu na nufin mai taurin kai ne mai kisan kai babu ƙarancin jinƙai na gafara, har da kira da aikawa zuwa sabis. Yesu bai zaɓi Bulus ya zama mai shaidarsa don ya tattauna batutuwan tiyoloji ba, ko don kawai jin daɗin motsin rai ne. Fiye da haka, zai kasance yana fada wa mutane yadda ya sadu da Ubangiji mai rai. Don haka, almasihu ɗaukakar ya zama abun da ke cikin shaidar Bulus. Ubangijin sa ya tabbatar masa da kariyarsa ta kashin kansa, don kada ya je wurin Yahudawa da Al'ummai shi kaɗai, amma ya cika da sunan Yesu cikin ikonsa na allahntaka. Duk wanda ya yi wa Bulus laifi ko kuma ya kama shi, to, ya yi wa Allah da kansa rauni.

Ya kai dan uwa, shin ka ji kiran almasihu zuwa wa'azin? Shin kun karɓi Yesu a cikin ɗaukakarsa a cikin Bishara? Daga nan sai a yi nazari tare da mu umarnin Ubangiji don yin shaida da yin aiki da karfi a cikin aya ta 18, don ku fahimci nufin Almasihu, ku fahimci ma'anar wa'azin bakwai.

  1. Ka 'yan'uwanmu mutum yana bukatar idanu da ya makafi hankali da za a bude ta hanyar da shaidar, nuna da rai, pre-aika Almasihu.
  2. Bayan wannan, yana iya sanin Ubangijinsa Yesu, Hasken duniya, kuma ya bar duhu, da ƙima da tuba na gaske.
  3. Tunda kowane mutum na al'ada an ɗaure shi da sarƙoƙi na Iblis da ikon mugunta, yana bukatar kuɓuta ta wurin almasihu, wanda ya 'yantar da shi ya kuma kuɓutar da shi a cikin zuciyarsa ta ikon ikonsa.
  4. Duk wanda ya bada gaskiya ga almasihu da aka giciye ya sami ceto daga fushin da hukuncin Allah, kuma ya kan zuwa ga Mai Tsarkin nan wanda yake yi wa bautar farin ciki.
  5. Gafarar zunubanmu da tsarkake zukatanmu ana samunsu ta hanyar dangantakarmu da Allah.
  6. Inda Ruhu Mai Tsarki yake zaune a cikin zuciya, zai zama tabbacin ɗaukakar zai shigo cikin mu.
  7. Ba mu samun duk waɗannan kyautuka na ruhaniya ta hanyar kiyaye doka, amma ta wurin bangaskiya cikin almasihu mai rai, wanda yake aiki da ceton duk waɗanda suke zuwa gare shi.

Mai karatu, shin kai ka sami 'yanci ne daga ikon Shaidan? Shin kuna bauta wa Allah da tsarkake zuciya? Shin ka fadi zunuban ka ka barsu? Shin kuna tafiya cikin hasken almasihu? Idan haka ne, Ubangiji mai iko yana kiranka ka fadawa mutane game da cetonsa, domin mutane da yawa su sami ceto ta wurin shaidarka. Ka kasa kunne ga abin da Ruhu Mai Tsarki yake faɗa maka.

Bulus ya ce wa Sarki Agaribas: “Bayyanar almasihu da koyarwar sa ta rinjayi ni, kuma na yi biyayya ga Ubangijin ɗaukaka nan da nan. Kasancewa ta da almasihu shine dalilin ayyukana. Dole ne in yi wa'azin saƙo don in tuba in juyo ga Mai Ceto a Damaskus, a cikin Urushalima, da a kowane wuri na duniya. Almasihu yana raye. Dole ne in yi wa'azin kuma in ce wa kowa, 'Ku juya daga ayyukanku na mutu, ku bauta wa Allah Mai Tsarki. Ku mutu da girmanku, ku kuma aikata nufin Ubangiji cikin ikon Ruhu Mai Tsarki. Kada ku ci gaba da tunaninku na son kai, kuma kada ku gina rayuwarku ta yau da kullun akan tunaninku, amma ku sani kun kusa zama shaidanu. Sannan ka mika hannayen ka ga almasihu, domin ya ceci ka. Ya ku Farfesoshi da kuma manyan lauyoyi kuna matukar bukatar mai ceto. Masu zunubi da masu laifi sun san da sannu wani lokaci, duk da haka, buƙatar tuba da sabuwar rayuwa.

Saboda shaidar game da bukatar ceto, wanda aka gicciye ta kuma gicciyen Almasihu, Yahudawa sun ƙi Bulus. Dalilin kai harin masu tsattsauran ra'ayi a Kudus bashi da wata alaƙa da lalata haikalin, ko tayar da zaune tsaye, ko ƙin doka. Wannan yazo ne sakamakon kaunarsa ga Yesu almasihu, da kuma shaidar aiki. Wannan yasa yahudawa sukayi kokarin kashe shi, don basuyi imani cewa Yesu da aka giciye yana raye ba. Sun yi tsayayya da wannan tunani, domin in ba haka ba lallai ne su faɗi cewa duka masu kisan werean Allah ne.

Ubangiji Yesu ya tsare bawansa a haikali daga rundunarsa domin ya ci gaba da bayar da shaidar gaskiya ta Allah a gaban sarakuna da masu kudi, a gaban masana falsafa da marasa ilimi. Shaidarsa tana da cikakkiyar yarjejeniya da Doka da annabawa. Godan Allah bai zo kamar mai ceto na siyasa ba, amma kamar thean Rago na Allah wanda ya ɗauke zunubin duniya. Dalilin da ya sa ya haifi mutumin da Ruhun Allah shi ne ya sulhunta mutane da Allah. Ba wanda kuma zai iya wannan aikin. Ya tabbatar da kasancewa madaukakin sarki, domin ya ci nasara a kan mutuwa, ya ba mu 'yanci daga kangin zunubi, ya kuma nisantar da mu daga fushin Allah. Ceto ba kawai ga Yahudawa kaɗai ba ne, har ma ga duka al'ummai. Almasihu shine Nasara ta Oneaya. Ana ɗaukar Bishararsa zuwa dukkan ƙasashe, wanda babu abin da zai hana. Haskensa yana haskakawa cikin duhu.

TAMBAYA:

  1. Waɗanne ƙa'idodi bakwai ne cikin umarnin almasihu na yin wa'azin?

AYYUKAN 26:24-32
24 To, da ya ke faɗar haka, Festas ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, “Bulus, hankalinka ya tashi! Yawancin ilmantarwa suna sa ku hauka! ” 25 Amma ya ce, “Ba ni da hauka, Festus mai martaba, amma ina faɗar kalmomin gaskiya da tunani. 26 Gama sarki wanda nake magana da shi gabaɗaya, ya san waɗannan al'amura. Na yi imani da cewa babu ɗayan waɗannan abubuwan da ya kuɓuta daga hankalinsa, tun da yake ba a yin wannan abu ne a kusurwa. 27 Ya sarki Agaribas, ka gaskata annabawa? Na san cewa ka yi imani. ”28 Sai Agaribas ya ce wa Bulus,“ Ka kusan rinjayi ni in zama Kirista. ”29 Sai Bulus ya ce,“ Zan yi wa Allah ba kaɗai ba, har da duk waɗanda suke sauraraina a yau, Ku kusan zama ɗaya, ni kaɗai, ban da waɗannan sarƙoƙi. ”30 Da ya faɗi haka, sai sarki ya tashi, da hakimi da Bernice da waɗanda suke zaune tare da su. 31 Da suka tashi suka tafi, sai suka yi magana a tsakaninsu, suna cewa, “Ai, mutumin nan ba ya yin wani abu da ya isa mutuwa ko sarƙa. 32 Sai Agaribas ya ce wa Festas, “Da a ce an ba da wannan mutumin ne da bai roƙi Kaisar ba.”

Gwamnan mai alfahari ya fahimci cewa, bulus, ta bakin kalmominsa da suka gabata, ya ayyana dukkan allolin Roma da Girkawa duhu ne, kuma sun gabatar da Almasihu a matsayin kawai Hasken Duniya. Wancan saƙo ne mai wuya ga mai girman kai ya ɗauka, domin fursuna a gabansa ya faɗi cewa mutumin da ya mutu ya zama Mai Ceton duniya, kuma wannan Mai Ceto ya fi Kaisar ƙarfi, ya kuma fi duk allolin duniyar nan ƙarfi. Saboda haka, Festusi ya yi masa ihu a gaban taron, yana cewa: “Ya bulus, ya ruɗe maka hankali. Kun fita daga tunaninku. Tunaninku na doka da kuma addu'o'inku na yau da kullun sun rufe idanunku.

Bulus ya sani cewa gwamna ba zai iya fahimce shi ba, don ba wanda zai ce Yesu Ubangiji ne, sai ta wurin Ruhu Mai Tsarki. Saboda haka ya amsa wa mai fahariya cewa: “Ni ba mahaukaci ba ne. Ina magana da kyau a hankali. Ni ban cika da kwarjini, ko a cikin wahayi ba. Ina gabatar da gaskiyar Almasihu, wanda yake raye da ɗaukaka. Ba zato ba tsammani, Bulus ya matsa zuwa gaban Agaribas, ya yi magana da shi a matsayin mai shaida wanda ya san duk waɗannan abubuwan. Kowane Bayahude yasan cewa an gicciye Yesu Banazare, kuma Kiristocin suka shaida da farin ciki game da tashinsa.

Bulus, fursuna, ya yi magana da sarki mai girman kai da kansa kafin ya yanke hukunci, ya tambaye shi da gaskiya: “Shin ka gaskanta da Linjila da ake faɗa a cikin Annabawa? Kuna ikirarin cewa an azabtar da almasihu, kuma ya tashi daga matattu bisa ga doka? ”Bulus ya ga yadda zuciyar sarki ta girgiza. Bai so ya sa kansa cikin kuskure game da gaskiyar da aka saukar a Tsohon Alkawali ba. Don haka bai amsa ba. Manzo ya amsa masa: “Na sani, ya sarki Agaribas, ka gaskata.” Bulus annabi ne. Yana iya karanta tunanin zuciyar sarki, yana son jawo shi ya faɗi bangaskiyar sa. Amma wannan sarki zai amsa kawai a hankali. Da yake ya ji tsoron taron, ya ce: "Watakila na kasance mai bi. Idan kun cika sakonku zaku iya rinjaye ni, in cika kaina da tunaninku. Zan zama ganima ga almasihu.”

Bulus yayi murna a zuciyarsa. Da ya ga aikin Ruhu Mai Tsarki a zuciyar Sarkin al’ummarsa ya yi ihu: “Ba ni fursuna ba ne. Ku bayi ne cikin zunubanku. Ku zo wurin Yesu Mai-Ceto kuma zai sake ku. Ni kyauta ne duk da sarƙoƙi na. 1Tim 6.9 Ina fata Allah ya ba ku ikon cika ta da Ruhu Mai Tsarki, tare da 'yar'uwarku Bernice, mai mulkin Roma, da duk hakiman, da shugabanni, da manyan mutane a Kaisariya.

Bulus ya fuskance su duka da kaunarsa. Daga bakinsa maganganu kamar wuta mai-amo, daga idanunsa kuma raƙuman jinkai suke fitowa daga idanunsa. Ya cika da Ruhu Mai Tsarki.

Daga baya sarki ya tashi tsaye, bai amsa wa bulus komai ba. Ikon Bishara ya same shi kuma ya motsa lamirinsa. Duk masu sauraron sun lura cewa bulus mutumin kirki ne, kuma duk suka ba da shaidar cewa shi ba shi ida laifi. Duk wadanda suka fice daga kotun sun gamsu da wannan baƙon kare, wanda ɗaurin kurkuku ya la'anci masu ɗaliban jarabawa, wanda saƙon nasa ya mamaye dukkan zukata da maganar Allah. Daga karshe, yanayin da abin ya shafa, sarki ya ce: “Da an saki mutumin nan. Amma tunda shi kansa ya nemi taimakon sarki dole ne mu tura shi zuwa Roma. ”Wannan amsar da sarki ya bayar bai nuna cewa za a saki bulus din ba idan bai gabatar da kara a gaban Kaisar ba, domin babban kwamandan Yahudawa bai yarda da sakinsa ba. kwata-kwata, kuma Fistusi, mai mulkin, ya zama dole ya hada kai da wakilan mutane. Saboda haka, Bulus ya ci gaba da tsare a kurkuku a Roma, bisa ga nufin Ubansa mai rai.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu almasihu, muna bauta maka, gama kai rayayye ne, kuma Ka karbi dukkan mutane. Taimaka mana mu bayyana adalcinka da gaskiyarka ga kowace al'umma, don mutane da yawa su sami ceto daga zunubansu, su kubuta daga ikon Shaiɗan. Ka cika mu da haƙuri da himmar Ruhunka Mai Tsarki, domin mu iya fita gaba gaɗi da tawali'u, muna shelar Bishararku.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 06, 2021, at 03:04 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)