Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 061 (Christ exists before Abraham)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

g) Si Kristo anaa na sa wala pa si Abraham (Juan 8:48-59)


JOHN 8:48-50
48 Ang mga Judio mitubag kang Hesus, Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samaryanhon ug giyawaan? 49 Si Hesus mitubag, wala ako yawai, gipasidungan hinuon ang akong Amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. 50 wala ako maninguha ug dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako ug siya ang maghukom.

Si Hesus migisi sa mga mascara sa mga Judio pinaag isa pagpakita kanila sa ilang pagdapig sa espiritu ni Satanas ug ang pagsalikway sa kamatuoran.

Sunod niining pag-atake, ang dautang espiritu napugos sa pag-gula didto sa dapit nga walay tawo. Inay maghinulsol ug magsubo sa ilang mga sala, ilang gipakita ang pagdapig didto sa demonyo. Ilang gi-angkon nga sila nagpasipala ug pagdumili sa pagdawat nga si Hesus natawo nga gilalang sa Espiritu Santo. Sila mitawag kaniya nga Samaryahon gikan sa sagol nga kaliwat, tungod ang taho nga ang madasigon nga Samaryanhon diha kaniya niabot sa Jerusalem, nga maoy nakapasuko sa mga hataas nga hut-ong sa mga Judio.

Usa ka pundok nakaila mahitungod kang Jesus. Ang punu-an sa mga Judio namugos nga siya gayod kaliwat sa Judio. Apan ang uban namugos usab nga nag ingon nga siya namuhat ug mga milagro uban sa tabang sa demonyo. Ang tawon giyawaan wala masayod sa tinuod niyang kahimtang, apan miangkon nga ang Usa ka Balaan nga Dios nayawaan. Mao nga ang amahan sa mga bakak mituis sa mga hunahuna aron pagdalit ingnon ang puti mahimong itom ug ang itom ingon sa puti.

Sa mahinay si Hesus mitubag sa mga tawo nga buta ug espiritu, nga nag-ingon, “Wala si Satanas kanako, Ako puno sa Espiritu Santo. Wala akoy dautan kidlap bisan gamay nga mga kalibutanon nga tinguha. Nagadagayday kanako ang kamatuoran ug gugma; wala ako magkinabuhi sa akong kaugalingon; akong gilimod ang akong kaugalingon nagpasidungog sa akong Amahan, mao kini ang matuod nga pagsimba. Akong gisangyaw ang ngalan sa Dios kaninyo, ug magbalaan sa Amahan pinaagi sa akong pag-gawi. Oo, akong gipadayag ang kamatuoran kaninyo, apan nasilag kamo kanako, pinaagi sa pagpahayag ko nga ang Dios akong Amahan. Ang dautang espiritu diha kanimo walay pangandoy nga mobiya kanimo aron makapanlihok ang Espiritu sa Dios. Wala nimo gipangandoy nga mahimong anak sa Usa ka Balaan, mao nga napasipala kamo kanako ug nagtanyag kamo sa akong kamatayon. Wala ako mangita sa akong himaya tungod ako nagpabilin hangtod sa kahangturan sa Amahan. Siya molaban kanako, mag-atiman kanako, magpasidungog ug maghimaya kanako. Siya maoy maghukom kaninyo, tungod kay gisaliway man ako ninyo. Siya nga magasalikway sa Usa nga natawo sa Espiritu mahulog sa paghukom sa Dios. Tungod kay ang dautang espiritu anaa kanila nga misalikway, ug babagan sila nga makadawat sa Manluluwas.“

JUAN 8:51-53
51 Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay.” 52 Ang mga Judio miingon kaniya “Karon natino na gayod namo nga giyawaan ka! Si Abraham ug mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ‘Ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. 53 Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham? Namatay siya ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna?”

Si Hesus naghatag sa kinatibuk-an sa iyang Maayong Balita, nga nag-ingon- “ang tanan nga nakadungog sa akong mga pulong, ug midawat ug nagtuman niini sa ilang mga kasingkasing, makaplagan nga kining mga pulonga mahimong makusganon sa ilang mga kinabuhi. Sila makadawat sa kinabuhing walay kataposan ug sila dili malaglag. Ang kamatayon alang kanila maoy ganghaan sa Dios nga ilang Amahan, dili tungod sa ilang pagkamaayo, apan tungod sa pulong ni Kristo nga nagpabilin diha kanila.” Nasabtan ba ninyo ang prinsipyo sa Gingharian sa Dios? Ang tanan nga wala magtuman sa pulong ni Hesus sa ilang mga kasingkasing mahulog sa sala ug pag-gahum ni Satanas. Kadtong nagatuman sa Maayong Balita ug sa iyang pulong mabuhi hangtod sa walay katapusan.

Ang mga Judio nakutaw ang ilang kasuko, ug nagasinggit, Satanas ka, bakakon ka. Ang tanang mga patriarka nangamatay uban sa ilang pagtuo. Unsaon diay nato pagsulti nga ang imong pulong naghatag ug kinabuhing walay kataposan kanila nga motuo kanimo? Labaw ka pa diay sa Magbubuhat, tungod kay ikaw maghatag ug kinabuhi ug dili matapos sa kamatayon? Mas bantugan ba diay ikaw kang Abraham, Moises ug ni David? Imong gisupak ang imong kaugalingon.”

JUAN 8:54-55
54 Si Hesus mitubag, “Kon pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong Amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. 55 Wala gayod kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kon moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo, Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo.

Kalmado si Hesus nga mitubag, ug napadayag sa iyang tinuod nga pagkasiya sa mas dagkong detalye. Siya si Kristo wala mangita sa himaya alang sa iyang kaugalingon. Siya sa kanunay mahimayaon sa kinaiyahan. Ang Dios naggarantiya sa pasidunggog sa Iyang Anak, sama nga ang Amahan naa sa Anak, ug pinaagi kaniya ang Pagka-Amahan sa Dios napadayag nga tin-aw. Ang ilang Amahan mao si Satanas nagtago sa iyang kaugalingon ilalom “sa ngalan sa Dios” ginamit ang binakak nga ngalan. Sila nagpakaaron-ingnon sa ilang balaanong pagbati, apan wala diay Espiritu sa gugma. Si bisan kinsa ang nakaila sa Dios mahigugma sama nga ang Dios nahigugma kaniya. Sa maong katarongan ang bisan unsang relihiyon nga nagpahayag sa pagkupot sa ngalan sa “Dios” igo na, walay pruweba sa pagkatinood sa maong paagi sa kinabuhi. Ang tibook tinohoan mahimong sayop. Ang Dios mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang tanan nga mga kinaiya ug mga ngalan sa langitnong tinubdan diin ang uban nga mga relihiyon mibungat sa walay hinungdan ug lain pa kini elementarya mga ideya. Ang kamatuoran sa Dios pinsikad sa panaghiusa sa tulo ka personas. Mao si Hesus nangasaba sa mga Judio nga nag ingon, “Wala kamo makaila Kaniya. Ang inyong mga kinabuhi ug mga hunahuna pinasikad sa bakak. Kamo mga buta sa kamatuoran. Sa maong taknaa, si Hesus namugos nga siya nakaila sa Walay Katapusan nga Dios. Kung kini dili tinuod ang iyang testimonya sa pagka Amahan nan kini bakak. Apan si Hesus nagpahayag sa tinood nga imahen sa mga Judio.

JUAN 8:56-59
56 Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya.” 57 Ang mga Judio miingon kaniya, “Wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo si Abraham?” 58 Si Hesus mitubag, “Sultihan ko kamo wala pa gani matawo si Abraham, Ako mao na. 59 Ug namunit silag mga bato aron ilang baton si Hesus apan mitago siya ug mibiya sa templo.

Human si Hesus nagsulti sa mga Judio nga sila wala makaila sa tinuod nga Dios, ug ang nagmaneho nga puwersa mao ang balaang pagbati mao si Satanas, iyang gihuman pinaagi sa pagbutyag sa iyang pagkawalay katapusan, aron sila modawat o mosalikway kaniya. Siya usab nagpadayag sa iyang paka Dios pinaagi sa ehemplo gikan kang Abraham, ang nag-una sa pagtoo. Tungod niini, si Hesus nagpahibalo kanato nga si Abraham nagkinabuhi uban sa Dios ug siya nalipay nga makakita sa pagkatawo ni Kristo; ug tungod niini ang saad nga gihatag kang Abraham natuman ug ang iyang kaliwat mahimong panalangin sa tanang kanasuran.

Tungod niini, ang mga Judio nahibulung, ug nag-ingon, “Batan-on ka pa unya miingon ka nga nakit-an na nimo si Abraham nga nag-una man siya duha ka libo katuig? Daot seguro ang imong pangisip”.

Si Hesus mitubag sa harian nga pinulungan, “Sa wala pa si Abraham, Ako mao na.” Iyang gisupportan ang pag-angkon pinaagi sa pag-ingon, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako magasulti kaninyo, aron sila maka-amgo nga siya mao ang walay katapusan nga Dios’ sama sa iyang Amahan. Sa wala pa kini, ang Baptist nag-anunsiyo sa walay kinutuban nga Kristo. Ang katawhan misipyat niining kamatuoran, kay wala sila motuo nga ang tawo mahimong walay kinutoban nga Dios.

Ilang giila nga pasipala ang pagsaksi ni Kristo, pag-atake sa Dios, ingon usab nga imposible; labaw pa nga dili sila makahulat sa tinuod nga hukom apan mikuha sila ug mga bato aron ilabay kaniya. Samtang ila na untang labayon sa mga bato kalit lang siya nahanaw sa taliwala. Wala ta masayod kon gi-unsa. Ang iyang panahon wala pa moabot. Siya mibiya agi sa ganghaan sa templo.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, gisimba ka namo; ikaw ang Dios nga walay kataposan, matinud-anon ug tinuod, puno sa gugma. Wala ikaw mangita ug himaya alang sa imong kauglingon, apan ikaw nagpasidungod lamang sa Amahan. Ipahigawas kami sa tanang matang sa garbo, aron dili kami mahulog sama sa sala ni Satanas. Tabangi kami kanunay nga mabalaan namo ang ngalan sa Amahan sa langit, ug among madawat pinaagi sa pagtoo diha kanimo ang kinabuhing walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Nganong gusto man sa mga Judio nga batoon si Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)