Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 060 (The devil, murderer and liar)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

f) Si satanas, mamumuno ug bakakon (Juan 8:37-47)


JUAN 8:44
44 Mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan. Wala gayod siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kon mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak.

Si Hesus nagsulti sa matag usa nga wala mahigugma kaniya nga ang yawa mao ang ilang amahan. Tungod niini iyang gipakita sa mga Judio ang kamatuoran mahitungod sa ilang kaugalingon bisan pa sila nag-angkon nga nakaila sa Dios. Ang mga tawo nga nagsunod sa balaod halayo sa Dios. Ang Dautan nga mao ang yawa maoy ilang ginikanan.

Ang yawa maoy hinungdan sa kagubot bisan asa siya paingon. Ang iyang tumong mao ang paglaglag sa binuhat Dios.Iyang tan-awon ang kaluyahon sa matag tawo ug tintalon pinaagi sa paglipatlipat aron iyang mandoan ug ganoyon sa paghimo ug mga sala. Unya modagan siya sa trono sa Dios ug iyang isumbong ang nakasala aron paghatag ug kapasikaran sa silot sa maghuhukom sa alaot, pagkangil-ad sa paglingla!

Si Hesus nagpahayag nga si Satanas maoy hinungdan sa tanang kadautan ug kalaw-ayan nga maoy nag-agaw kaniya sa pakigdait. Nahimo siya nga ulipon sa kaugalingon, nasilag sa matag tawo. Ug sa maong espiritu nagkinabuhi ang tanang nga mga kaaway ni Kristo, guba-on nila ang uban ug ang ilang mga kaugalingon samtang sila ganoyon sa ilang mga ulag. Ang tanan nga magkinabuhi halayo sa Ginoo makahimo gayod ug dautan kay si Satanas modani man kanila.

Unsa man ang mga pangibog ni Satanas? Si Hesus nagsulti kanato nga siya mamumuno gikan sa sinugdanan; tungod kay wala niya magustohi ang larawan sa Dios diha sa tawo. Siya usab mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Dios ang naghatag ug kinabuhi. Tungod kaniya ang walay katapusang kamatayon nahitabo. Siya ang may kagahom sa kamatayon. Ang iyang tumong mao ang pagwagtang sa tanang mga buhing binuhat.

Ang hinungdan sa kakuyaw mao ang limbong. Ang yawa naglimbong sa tinuod nga magtiayon pinaagi sa pagpamakak ngadto kang Adan ug ni Eva aron dili sila motoo aron makalapas sila sa mga kasugoan sa Dios. Iya usab giilad ang iyang kaugalingon samtang siya nangulo sa mabagang panon sa mga anghel, ug naghuna-huna siya sa iyang kaugalingon nga mas bantugan siya, mas matahom siya ug mas kusgan siya kay sa Dios.

Kining paglingla sa kaugaligon maoy hinugdan sa iyang pagka Satanas nga wala niya palandunga ang kinutoban sa iyang mga pangandoy ug gihulog siya sa bung-aw. Si Hesus sukwahi kang Satanas kay siya maaghop man ug mapaubsanon. Ang nakasubo, kay ang tawo mipili sa sayop nga tinuhoan ug nagpasigarbo hinoon imbes unta magpapaubsanon diha kang Kristo ug maglimod sa iyang kaugalingon. Ug ang mangingilad mopalihok sa mga sundalo nga mga bakakon diin ang mga baba nagpagula ug mga bakak sama sa mga halas nga makahilo sa mga kinabuhi. Wala nay pagsalig nga mapakita sa usa ngadto sa uban.

Ang dalaga miiingon sa iyang inahan, “Tanan mga bakakon; Sila nag-ulog-ulog sa usag usa inubanan sa mga pahiyom. Ang matag usa nagpasidungog sa iyang kaugalingon, ang magtu-tuon manlimbong sa pasulit, ang magpapatigayon mangilad. Bisan pa gani sa panimalay ang pagpanglingla mahitabo tali sa mga magtiayon. Wala nay pagsalig sa matag usa, apan ang matag usa nagtugot sa iyang kaugalingon nga mao ra gayod ang matarong nga tawo. Ang mga sugyot ni Satanas mga bakak! Kasagaran kining bakak dunay mga sambog nga mga kamatuoran tungod si Satanas mohimo sa matag bakak nga murag tinuod. Siya mangingilad ug amahan sa mga bakak.

JUAN 8:45-47
45 Tungod kay nagsulti man ako sa kamatuoran, dili kamo motuo kanako. 46 Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako kaninyo? Kung ako magsulti sa kamatuoran, nganong dili man kamo motuo kanako? 47 Ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati.

Si Hesus lamang ang nagsulti sa kamatuoran ug nagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Bulahan kadtong mitoo sa iyang mga pulong. Siya nasayod sa kamatuoran sa kalibutan apan mapaubsanon ug matinuohon sa tanan niyang gisulti.

Daghan ang dili modawat sa maayong balita niining kamatuoran tungod kay si Hesus maoy nagsulti niini. Apan kon ang pangulo sa politiko o ang magtutukod sa relihiyon maoy mosulti sa gisulti ni Hesus, nan ang mga tawo motuo gayod kaniya. Apan sa dihang si Hesus misulti sama sa usa ka yanong tawo, ang mga katwhan dayag nga misalikway kaniya tungod sila nangandoy man sa kabantogan ug kagamhanan inay paglinod sa kaugalingon.

Gitudlo ni Hesus ang mga Judio ug nangutana. “Nganong dili man kamo motuo? Nakaplag ba kamo ug limbong kanako o garbo o dautang gawi? Wala, Ako kanunay nagsulti sa kamatuoran ug nagkinabuhi niini. Ako ang kamatuoran nga nagpakatawo, walay sala, maligdong, wala manikas o manlimbong.”

Si Hesus nagpahayag sa iyang mga sumusukol nga mga tawo, “Siya nga iya sa Dios makadungog sa Iyang pulong ug makaila sa Iyang tingog. Ingon nga ang gamayng bata makaila sa kalainan sa tingog sa iyang ginikananan ug sa laing mga tingog, ug ang inahan usab, kung makadungog sa hilak sa iyang batang masuso, modagan siya kaniya. Mao usab ang mga tinawag sa Dios makadungod sa tingog sa langitnong Amahan, apan kadtong wala makasabot sa Maayong Balita dili ya sa Dios.” Ang tawo pwede nga relihiyoso, mag-ampo, magpuasa, apan ang iyang amahan sa gihapon mao ang demonyo. Ang atong balaanong pagbati dili makaluwas kanato, apan diha lamang sa pagpakatawo pagusab pinaagi sa dugo ni Kristo, aron ang Espiritu mokunsad kanato ug magpabilin kanato. Kinsa ang imong Amahan, Ang Dios o si Satanas? Ayaw pagdali ug tubag, apan itandi sa ang imong mga katuyoan uban kanila nga Usa ka Daotan ug unya ang mga buhat ni Kristo ug unya maghinulsol.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalamat kami sa imong pagtudlo kanamo mahitungod sa among mga sala ug sa imong gugma. Pasayloa ako sa akong mga bakak, ipahigawas ako gikan sa kasilag ug garbo. Iloga ako gikan sa gahom ni Satanas aron malimod ko ang akong kaugalingon ug dili magpabilin sa paglingla sa kaugalingon. Ablihi ang akong mga dalung-gan ug kasingkasing sa imong Maayong Balita, ug himoa ako nga mapaubsanon ug matinumanon nga tawo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga kalidad sa demonyo nga gi klaro ni Hesus kanato?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)