Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 062 (Healing on the Sabbath)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)

a) Ang pag-ayo sa adlawng Igpapahulay (Juan 9:1-12)


JUAN 9:1-5
1 Samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkamimugso. 2 Ang iyang mga tinun-an nanguta kaniya, “Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo nan siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan?” 3 Si Hesus mitubag, “Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. 4 Samtang adlaw pa, kinanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. 5 Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan.”

Si Hesus wala magdali pagpalayo gikan sa iyang mga kaaway nga gusto mobato kaniya, apan iyang nasabtan ang malisod nga kahimtang sa igsoon nga naa sa kasakitan. Siya mao ang gugma nga magapasaylo, matunud-anon ug puno sa mga panalangin. Ang mga tinun-an nakakita usab sa tawong buta apan walay pagpakabana o magkaguol niini. Apan ila hinoon gidudahan mahitungod sa kasal-anan nga maoy hinungdan sa kalisdanan, nga maoy gihunahuna sa kadaghang tawo sa nanglabayng panahon nga ang ubang mga sakit miabot gumikan sa sala o lain pang hinungdan ug nahulog ingon nga silot gikan sa Dios. Si Hesus wala magpahayag sa hinungdan sa iyan apan; wala siya magdeklara nga ang mga ginikanan o ang inosenteng batan-on apan kining kasakitan sa tawo maoy opurtunidad sa pagpamuhat sa Dios. Dili niya tugotan ang iyang mga tinun-an nga maghukom sa tawong buta o mangutana sa hinungdan sa iyang pagkabuta. Iyang gipugos sila sa pagpadayon sa unahan ug gipakita kanila ang tuyo sa kabubut-on sa Ginoo; mao ang kaluwasan ug kaayohan.

Si Hesus miingon, “Ako magabuhat gayod” Ang gugma maoy mipugos kaniya kay walay siyay pangandoy sa paghukom o pag-guba apan nangandoy sa pag-ayo uban sa kaluoy. Iyang gipasundayag ang iyang gugma sa paglukat kanato, ang iyang mga pagbati ug mga tumong. Siya mao ang manluluwas sa kalibotan ug nangandoy sa pagdala sa mga tawo sa langitnong kinabuhi.

Atong nadungan ang mga pulong ni Hesus, Wala ako mamuhat sa akong ngalan o pinaagi sa akong kusog apan sa paghuman sa mga buluhaton sa Amahan diha sa Iyang ngalan, sumala gayod Kaniya.” Ang Iyang mga buhat, gitawag nga mga buhat sa Dios.

Si Hesus nasayod sa takna nga hamubo na lang ug ang iyang kamatayon nagkaduol na. Bisan pa niini, siya naghatag ug panahon aron tambalan ang tawong buta. Siya ang kahayag sa kalibutan nga nangandoy sa paglamdag sa tawong buta uban sa kahayag sa kinabuhi. Taliabot ang panahon diin siya o si bisan kinsa nga balaang tawo dunay mabuhat. Ang kangitngit midagaya pag-ayo, ang atong kalibotan wala nay paglaom gawas lamang sa pagbalik ni Kristo. Kinsa may moandam sa dalan?

JUAN 9:6-7
6 Human niyag sulti niini, si Hesus nangluwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway, unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo, ug giingnan, “Lakaw, panghilam-os didto sa linaw sa Siloam.” (Kining ngalana nagkahulugan ug “Pinadala”). Busa milakaw ang tawo ug nanghilam-os ug unya mibalik siya nga makakita na.

Sa wala pa kini mahitabo, si Hesus naghimo na ug milagro pinaagi sa iyang pulong lamang. Apan kining kahimtang sa tawong buta siya miluwa sa yuta gimasa niya ang laway sa yuta ug gitabonan ang mga mata sa buta ug lapok. Gusto ni Hesus nga iyang mabati nga ang tawong buta nga aduna siyay butang nga nahatag gikan gayod sa lawas ni Kristo. Dunay gibati si Hesus sa tawong buta ug gipasabot siya sa pinakamayong pamaagi aron siya makaangkon ug kaayohan. Kahibulungan, ang mga mata sa tawo wala diha-daha dayon maabli. Kinahanglan pa siya maglakaw sa ubang dalan ilalom sa walog, aron manghilam-os sa linaw sa Siloam, nga ang kahulugan “Pinadala” Simbolo nga ang kaayohan gituyo gayod aron ipadala ngadto sa Iyang katawhan. Sila usab nangatawo nga buta sa mga sala ug kalapasan ug nagkinahanglan nga modawat sa tambal nga gihatag ni Hesus ugang kaluwasan usab.

Ang tawong buta midawat sa saad ni Kristo, kompiyansa sa iyang gugma. Siya mituman dayon. Mahinay siya nga naglakaw, ug mamalandong sa iyang kasingkasing sa gipanulti ni Hesus kaniya. Apan nagpadayon siya paglakaw, ug pag-abot niya sa dapit, nanghilam-os sa iyang mga mata ug naayo ang iyang panan-aw. Diha-diha dayon, nakita niya ang mga tawo, tubig, kahayag, ang iyang mga kamot ug ang kalangitan. Iya kining nakita uban sa katingala. Ang makusog nga tingog mibuto uban sa pagdayeg sa kaluoy sa Dios, Dalaygon and Dios!

JUAN 9: 8-12
8 Unya ang iyang mga silingan u gang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos saw ala pa siya mayo, ngutana, “Dili ba kini mao ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos?” 9 May nag-ingon, “Mao kana siya,” apan ang uban miingon, Dili, pareho lamang silag hitsura.” Busa aang tawo mitug-an, “ Ako bitaw.” 10 Sila nangutana kaniya, “Nganong nakakita ka na man?” 11 Siya mitubag, Ang tawo nga ginganlag Hesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mga mata ug giingnan ako, ‘ Lakaw ngadto sa Siloam ug panghilam-os,’ Busa miadto ako ug nanghilam-os. Unya nakakita na ako.” 12 Sila nangutana, “Hain na man siya? “Wala ako masayod,” siya mitubag.

Ang milagro wala magpabilin nga tinago tungod kay ang iyang mga silingan nakakita man nga naayo na siya ug dako ang ilang katingala. Ang uban wala motoo nga kiniing tarong nga naglakaw mao usab ang tawo nga nadagma ug siya nagpanagana paglihok, usahay giniyahan sa manan-away. Siya misaksi sa iyang pagkatawo nga siya gayod usa ra niadtong ilang nailhan na daan.

Ang mga tawo nagpakisusi mahitungod sa detalye sa iyang pagkaayo, apan wala sila mangutana mahitungod sa nag-ayo, apan intersado sila giunsa pag-ayo. Ang tawong buta nga naayo mitawag kang Hesus nga mananambal, ug gamay ra ang iyang nahibaloan mahitungod kaniya. Wa siyay alamag sa pagka Dios ni Kristo, apan iyang nakita ingon nga tawo nga nagmasa ug lapok ug gihidhid sa iyang mga mata, unya misugo kaniya nga manghilam-os, ug siya nakakita.

Ang mga espiya sa Konseho nangutana, “Asa kanang Hesus?” Ang batan-ong lalaki mitubag, “Wala ako masayod; buta ako sa una apan karon makakita na. Wala siya mangayo kanako ug salapi o bisan gani pulong sa mga pagpasalamat.Milakaw ako padulong sa linaw, ug karon makakita na ako. Wala ako makaila kaniya,ug wala usab ako masayod kung asa siya.”

PAG-AMPO: Nagpasalamat kami kanimo, Ginoong Hesus; nga wala nimo isalikway ang tawong buta. Giablihan nimo ang iyang mga mata ug naghimo ka ug ilhanan alang sa tanan nga natawo diha sa sala. Pahiri ang among mga mata aron kami mahinlo pinaagi sa Balaang Espirritu aron kami makakita sa kahayag, ug isugid namo ang imong ngalan uban sa kalipay.

PANGUTANA:

  1. Nganong giayo ni Hesus ang tawo nga natawong buta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)