Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 055 (Jesus the light of the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

ɗ) Fii no Iisaa woniri ndaygu aduna on (Yuuhanna 8:12-29)


YUUHANNA 8:12
12: Bhawto dhun Iisaa yewti yimbhe bhen, o wi’i: Ko min woni Ndaygu aduna on. Kala on jokkudho lan, yahataa han kadi ka nder nibhe, e hoore dhun, ontigi hebhay ndaygu ngurndan dhan.

Ko Iisaa woni ndaygu Alla ngun. Kala bhadiidho mo weebhitete, nyaawee, hentinanee, sellinee no o wontira ndaygu rewrude e Almasiihu on. Yawti mo kanko Iisaa, ndaygu woo waawataa jalbinande en, maa sellina bhernde men bonde nden. Faamuuji dhin fow e diinaaji dhin fow, si etaama, tawete hidhi lo’i sabu ko sottande sinciraande haqqile banii-aadama e aljanna non. Ka haqiiqa, dhi bhurtay woni untude yimbhe bhen e nder niwre bhurnde luggunde, kabbhi mabbhe dhin bhurta dhuudhude. Ndaygu Almasiihu on ngun ko naange jalbaynge wurnitaynge wonkii kin. Fii no kin wonkii selliniree bee huunde wootere wadhee, ko bhadagol Iisaa rewrude e gomdhinal ngal, jokkira mo anniye timmudho. E nder on jikku mo dillataa, en iway ka nibhe, naaten ka nder ndaygu. En yiitay laawol ngol no hewtiren ka fokkitudhen ton, naaten ka mangural Baabaajo on e Bhiddho on.

YUUHANNA 8:13-16
13 Sabu dhun Fariisiyaabhe bhen wi’i mo: Hidha seeditanaade hoore maa, awa seeditoore maa nden wonaa goonga. 14 Iisaa kadi jaabii bhe, wi’: Hay si mi seeditani hoore an, haray nden seeditoore an ko goonga, ko fii midho andi ko honto mi iwi e ko honto mi yahata. 15 Onon, ko no yimbhe bhen nyaawirta non nyaawirton, min non, mi nyaawataa gooto. 16 Min si mi nyaaway, haray nyaawoore an nden ko nde goonga, ko fii haray wonaa min tun, mindho wondi e Baabaajo on, dhun ko on Nuludho lan.

Dhin kongudhi Iisaa «Wondho on» feggini Yahuudiyankeebhe bhen. Bhe tawi ko o mawnintiniidho, yhettitiidho, himo wadhitii ndaygu aduna on. Bhe siforii fii seeditoore makko nden wa faljere e fenaande, dhayne hulbhiniidhe.

Iisaa yhettiti haala kan: «Seeditoore an nden ko goonga sabu hinaa min woni ndartande hoore an, kono ko goonga Alla mo mi tabiti e mun on ndartanta lan. On yi’aali wonde ko ka Baabaajo on mi iwi, e ko ton mi fokkitiri. Hinaa hoore an mi woni e yewtirde, kono kongudhi an dhin no yaadi e goonga Alla on. Kongudhi an dhin ko goongindhi, heewudhi bawgal e baraaji.»

«Haalaaji mon dhin ko mehi, sabu yimbhe bhen ko ko yaltiti kon tun sutii. Hidhon watti hoore mon wa nyaawoobhe, e hidhon hoolii ko on timmanbhe wonugol nyaawoobhe feewubhe. Kono ko e nder faljere wondhon, on andaa ka piiji dhin fuddhii, battane majji e no dhi yaarata. Seedee mun ko ko on andaa lan kon. Ko neddhankeyaagal mon ngal wondho lan nyaawirde, kono midho tabiti soono kala ka Alla. Si on faamii dhun, on anday tigi no haqinqiniri fii no oo aduna sifori.»

Ko Almasiihu on woni nyaawoowo aduna on, awa kadi ko kanko woni goonga wontudho on bhandu. O araali fii happangol en maa fii mulugol en, kono ko fii dandugol en. O bugitaaki tampubhe bhen e bonbhe bhen e hawkaabhe bhen, kono himo faala dandugol bhe no bhe fotata non, o adda bhe ka giggol makko. Hita on bugito goddho, kono ndaaree ka nyokondo mon on mbaadi ndi Iisaa faalaa heydhintinde ndin maa ndi o tagitata ndin.

YUUHANNA 8:17-18
17 No windii ka Sariya mon wonde seeditoore dhidho ko goonga. 18 Min midho seeditanaade hoore an, awa kadi Baabaajo, Nuludho lan on, no seeditaade fii an.

Ko sabu lo’ere men nden Iisaa cipporii haa ka sariya on woni dhon. Kono himo wi’ude sariya ‘mon on’, e maanaa laamu ngu bhe hatonjini ngun kambhe junuubankeebhe bhen. No on sariya holliri non, aaden faaladho on yaltinde goonga no haani addude seedeebhe dhidho fii tanbitagol yewtere makko nden fow. Ko tippude e dhun nyaawoore nden wadhirtenoo (Sariya Dhimmo on 17:6; 19:15). Iisaa yeddaali kon ko sariya on landii dhon. O yhettiri qirritande makko nden wa seeditoore aranere nden, ko Ben makko woni seedeejo timminoowo on, seedee nanodiral timmungal hakkunde mabbhe bhe dhidho. Si wonaa e nanodiral, Bhiddho on waawaata huunde. Ko gundoo Tatoobhe e nder gooto Laabhubhe bhen non. Alla no seeditanaade Iisaa, wano Iisaa woni seeditoranaade non Alla.

YUUHANNA 8:19-20
19 Onsay bhe wi’i mo: Ko honto no ben maa woni? Iisaa jaabii bhe, wi’i: On andaa lan, min woo, Ben an woo. Si hidhon andunooo lan, harayno hidhon andi Ben an. 20 Ko ka arkawal sadaka ngal woni dhon, Iisaa wowli dhii kongudhi, fewndo k oo jannata ka juulirde mawnde. Laatii hay gooto nangaali mo, ko fii hari saa’I makko on hewtaali taho.

Yahuudhiyankeebhe bhen faamaali few Iisaa, bhe faalanooka kadi faamude mo, ko wadhangol mo pilci, toonya mo wi’a himo tiwi Alla, bhe landii mo non: «Ko hombo woni Ben maa?» Hari neebhiino gila ko Yuusufu maayi, hibhe andunoo ko hondhun Iisaa woni e haalude nde himo wi’a «Ben an». Kono hibhe faalaa yo o haalir hunduko makko kon wonde ko Alla woni Ben makko.

Iisaa jaabaaki bhe kisan kisan, sabu gandal Iisaa ngal e gandal Alla ngal hinaa ko serti. Bhiddho on no e Baabaajo on, Baabaajo on no e Bhiddho on. On mo bugitike Bhiddho on, ko honno o waawirta tigi andirde Alla? Alla feenyanay on gomdhindho Bhiddho on, yidhi mo kadi; on mo yi’ii Bhiddho on, ko Baabaajo on yi’i.

Dhin kongudhi ko yewtaa ko e ndee nokkuure ka dokke dhen yhettetee dhon ka juulirde mawnde. Pellet hari suufaabhe no ayni dhon. Bhen e wonude dhon, gooto suusaali foppaade Iisaa. Ko sookewo Alla ngon woni hiwirtorngo makko ngon. Saa’i mo Alla ebbhani on fii ka o janfetee dhon hewtaali taho. Ko Ben mon wondho on ka kammu tun andi muydhe mon dhen.

TORAARE: Almasiihu, medhen mantude ma mawnine, medhen yidhu maa. A alaa men nyaawirde no men fodiri e nyaawireede non, kono a hisinii men. Ko an woni ndaygun aduna on, ndayginanoowo on bhen aroobhe ka makko. Wattitir men ndaygu giggol maa ngol, dhaatinan men yoorere amen nden no men waawira yi’ude mar.

LANDAL:

  1. Ko honno seeditoore nde Iisaa seeditani nden hoore mun fii ko o woni kon ndaygu aduna on yaadiri e no andirten non Baabaajo wondho on ka Kammu?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)