Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 056 (Jesus the light of the world)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

ɗ) Fii no Iisaa woniri ndaygu aduna on (Yuuhanna 8:12-29)


YUUHANNA 8:21-22
21 Iisaa wi’i bhe fahin: Mi yahay, kono on dhabbhitay lan, maayon e nder junuubu. Onon on waawataa hewtoyde ka min mi yahata ton. 22 Onsay hooreebhe Yahuudiyankeebhe bhen wi’indiri: E hara o wartoto, bhay o wi’ii: On waawataa hewtoyde ka mi yahata ton?

Hari Iisaa no andi wonde suufaabhe juulirde mawnde nden no hunditiri mo cendhe dhen fow. O holliri kongudhi suudhiidhi firo luggugo fii ko habbii mo kon: «Saa’i ka mi maayata dhon bhadike. Mi iwoyay non e oo aduna, on waawoyta lan jokkitude. Hinaa ebbhoore mon nden wonirton sabu an. Ko min andi saa’i nde mi fokkitata.»

«Kono mi yaltoyay ka yenaande, mi rewa e nder pete e baafe ombiidhe. On dhabbhiroyan lan meere. Mi yhentay ka Ben an, hara hay on andoytaa dhun. On bugitike lan, min Baalun Alla kun, on hoolaaki Sottoowo on yimbhe bhen. On muloyay e nder kaso junuubaaji mon dhin.» Hinaa junuubaaji men dhuudhudhi dhin woni bonnere men aranere nden, kono ko jikku men on e fee Alla e angal gomdhinal men ngal.

Yahuudiyankeebhe bhen andi wonde ko yahugol makko ka o artataa Iisaa woni haalande bhe fii mun, kono bhe faamaali o yiltitoto woni ka Baabaajo on. Bhe sikki doole lannirii mo sabu yeddodiral ngal hakkunde makko e Fariisiyaabhe bhen e yottinoobhe sadaka on bhen. O alaano feere si wonaa o wariti. Hara jahannama e najoore nden mutinay mo? Yahuudiyankeebhe bhen no miijotonoo wonde dhen muydhe no ronka laataade sabu nyaawirdu mabbhe ndun. Kono fewndo ko Roomu yani e saare Yersusalaam nden e ndee hitaande 70, guluuje Yahuudiyankeebhe waritino sabu heege ngen e angal tama’u on.

YUUHANNA 8:23-24
23 O wi’i bhe kadi: Onon ko on bhe ka ley gaa, min ko mo mi ka dow. Ko fii onon, ko on bhe oo aduna, min non wonaa mo mi oo aduna. 24 Ko dhun wadhi si mi wi’ay on, on maayay e nder junuubi mon on. Ko fii, si on gomdhinaali wonde ko min woni Wondho on, on maayay e nder junuubu mon.

Iisaa bhangini ko Laamateeri Alla ndin woodi kon dow oo aduna men yanudho. En fow ko mbullaari moyyhiniradhen, hidhen heewi miijooji haadhudhi. Zurriya Ibuliisa on ko ko nyoli rimata. Aaden jokkudo mbeleedhe dhen waawataa andude laamateeri Alla ndin, ko ko fandhi tun o andata fii mayri.

Almasiihu on hinaa mo oo aduna; wonkii makko kin ko ka Baabaajo on iwi. Laamateeri Ben makko ndin ko ka dow iwi, kono hinaa joodhotoodi ka hoore leydi gaa. No toowirdhen woo, ko non bhurirta sattude; wano non, kulol junuubu ngol dhuytoto no bhadoren non Alla. Aduna men on ko kaso ka en waawataa laawaade. Ko en zurriya ndee nokkuure saliide dhoftaade giggol Alla ngol. Ngurndan men dhan no heewi junuubu. E nden nokkuure, Iisaa no wadhude innde ‘junubu’ nden ka dhuudhoral, sabu junuubaaji e faljereeji men heewudhi dhin ko ko yeddudhen kon Alla woni sabu mun. Hidhen nandita e mo dhamajan mo barmeeji wadhi e bhandu ndun fow. Mo dhamajan nangi ko doy maayirta, hay si himo wuuri haa jooni. Ko non junuubu bonnirta neddho. En maayay sabu en wadhii junuubu. Ko hondhun woni junuubu? Ko angal gomdhinal, sabu on humiidho e Almasiihu on no wuuri haa poomaa – yhiiyhan Bhiddho Alla on no labbhinde en junuubu on soono kala. Bawgal makko ngal labbhinay en fondo men ngon e miijooji men dhin. Kono on pottitiidho Almasiihu on, subhike mayde nden; o luttay wonde maccudho junuubaaji makko dhin, o habboo nyaawoore nden. Gomdhingol Almasiihu on jattinay en tikkere Alla nden.

Ko hombo non woni Iisaa, on yamirdho yo en gomdhin mo? O wi’i ko «Wondho on» (Yuuhanna 8:24) o noddirtee. Nden innde no nyoggi seeditooje mawdhe seeditanaadhe dhen Iisaa fow. Himo hollitorde kadi wa Landho goonga on, Alla Wuurudho on, Seniidho feenyannoodho on annabi Muusaa e nder pitahun (Eggudu 3:14; Isaaya 43:1-12). Kisiyee hebhortaa goddho goo woo si wonaa Iisaa. Yahuudiyankeejo kala no andi dhen inndhe dhidhi, kono bhe suusataa fillitaade dhe kulol wota bhe jogor innde Alla nden meere. Kono Iisaa jonnitike dhen inndhe yeeso yimbhe bhen. Hinaa o Almasiihu Bhiddho Alla on tun, kono ko o kadi Yahweh, Alla tigi-tigitigiijo on.

Ko kanko woni Linjiila bhangirdho on e neddhanke. Almasiihu on ko Alla wonti neddho. On gomdhindho mo no mari ngurndan dhan. Kono on bugitiidho mo salii bawgal makko ngal meerintinike yaafuyee on. Ko gomdhinal ngal maa angal gomdhinal ngal subhinta neddho ko o muuyanaa kon.

LANDAL:

  1. Ko hondhun gomdhingol oo hollitordho wa «Wondho on» firi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:28 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)